Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 37/2002

5. listopad 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 37/2002, konaného dne 5. listopadu 2002 v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 35/2002 a 36/2002

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 5. 11. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal, omluvil neúčast P. Pospíchala a přednesl návrh programu jednání. K předloženému návrhu programu jednání nebyl vznesen žádný návrh na rozšíření programu a rada kraje přijala navržený program jednání.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 35/2002 a 36/2002
 2. Veřejná zakázka „Silnice II/360 Velké Meziříčí – obchvat, 2. stavba“ zpracování dokumentace pro stavební povolení
 3. Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč a v  k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež
 4. Smlouva o poskytování dat Státního archeologického seznamu ČR a digitálního vymezení archeologických zón
 5. Zpravodaj kraje Vysočina – způsoby informování důležitých partnerů a občanů v kraji Vysočina
 6. Postup do vyššího platového stupně
 7. Změna data účinnosti postupu do vyššího platového stupně ředitele Gymnázia Telč
 8. Opatření ke stížnosti S-19/2002
 9. Stanovení výše příplatků za vedení pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 10. Finanční podpora Obci Štěpánov nad Svratkou na uhrazení nákladů na obnovu povodněmi postiženého obecního majetku
 11. Ustavení Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina
 12. Rozprava členů rady

Navržený program byl schválen 8 hlasy.

K zápisům ze zasedání rady kraje č. 35/2002 a č. 36/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Veřejná zakázka „Silnice II/360 Velké Meziříčí – obchvat, 2. stavba“ zpracování dokumentace pro stavební povolení

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 663/37/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina o zadání veřejné zakázky „Silnice II/360 Velké Meziříčí – obchvat, 2. stavba“, zpracování dokumentace pro stavební povolení, uchazeči Silniční projekt s. r. o., Bohunická 50, Brno.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 10. 2002¨

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-37-2002-02

 

3. Prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč a v  k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na prodej pozemků v k. ú. a obci Třebíč a v  k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 664/37/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemků par. č. 965/11 o výměře 1 140 m2, par. č. 965/12 o výměře 418 m2 oba v k. ú. a obci Třebíč a pozemku par. č. 1086/43 o výměře 164 m2
v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež společnosti TRADO Holding, a. s. za dohodnutou kupní cenu 805 200,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-37-2002-03

 

4. Smlouva o poskytování dat Státního archeologického seznamu ČR a digitálního vymezení archeologických zón

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání odešli V. Kodet, M. Matějková, M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 665/37/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytování dat Státního archeologického seznamu ČR a digitálního vymezení archeologických zón mezi krajem Vysočina a Státním ústavem památkové péče, dle přílohy 1 materiálu RK-37-2002-04.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 20. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-37-2002-04, RK-37-2002-04pr1

 

5. Zpravodaj kraje Vysočina – způsoby informování důležitých partnerů a občanů v kraji Vysočina

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání přišli V. Kodet, M. Matějková, M. Černá. Po krátké diskusi rada kraje přijala doplněný návrh usnesení.

Usnesení 666/37/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se způsobem informování veřejnosti dle varianty A popsané v příloze 1 materiálu RK-37-2002-05 a

ukládá

·   sekretariátu hejtmana zapracovat finanční požadavek na realizaci této varianty do návrhu rozpočtu na rok 2003;

·   sekretariátu hejtmana ve spolupráci se sekretariátem ředitelky zajistit realizaci prvního čísla zpravodaje nejpozději v lednu 2003.

odpovědnost: sekretariát hejtmana, sekretariát ředitelky

termín: 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-37-2002-05, RK-37-2002-05pr1

 

6. Postup do vyššího platového stupně

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na postup do vyššího platového stupně u ředitelky školského zařízení. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 667/37/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 5 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, s postupem do vyššího platového stupně u ředitelky školského zařízení, dle přílohy 1 materiálu RK-37-2002-06.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 20. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-37-2002-06, RK-37-2002-06pr1

 

7. Změna data účinnosti postupu do vyššího platového stupně ředitele Gymnázia Telč

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 668/37/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se změnou termínu účinnosti postupu do vyššího platového stupně ředitele Gymnázia Telč pana Jana Sedláčka z 1. 10. 2002 na 1. 9. 2002.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: 20. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-37-2002-07

 

8. Opatření ke stížnosti S-19/2002

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podrobně seznámil radu kraje s materiálem ve věci závažného porušení pracovní kázně. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 669/37/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

opatření ke stížnosti evidované pod č. S-19/2002 dle  přílohy 1 materiálu RK-37-2002-08.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 25. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-37-2002-08, RK-37-2002-08pr1

 

9. Stanovení výše příplatků za vedení pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na stanovení výše příplatků za vedení pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 670/37/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

příplatky za vedení ředitelům/vedoucím škol a školských zařízení dle upravené přílohy 1 materiálu
RK-37-2002-09.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-37-2002-09, RK-37-2002-09pr1

 

10. Finanční podpora Obci Štěpánov nad Svratkou na uhrazení nákladů na obnovu povodněmi postiženého obecního majetku

P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje,seznámil radu kraje s dalšími skutečnostmi ve věci poskytnutí finančního příspěvku pro obec Štěpánov. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 671/37/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při odstraňování následků živelné pohromy obci Štěpánov nad Svratkou ve výši 1 000 000,- Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n. (nespecifikovaná rezerva).

odpovědnost: předseda Bezpečnostní komise Rady kraje

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-37-2002-10, RK-37-2002-10pr1

 

11. Ustavení Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

A. Štěrbová podala radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla M. Černá. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 672/37/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

ustavení Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina dle statutu uvedeného v příloze 1 materiálu RK-37-2002-11.

odpovědnost: A. Štěrbová, zástupce hejtmana pro oblast školství

termín: do 30. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-37-2002-11, RK-37-2002-11pr1

 

12. Rozprava členů rady

M. Vystrčil seznámil radu kraje s průběhem a závěry z jednání ve věci koupě nemovitostí v Třebíči. Písemný materiál, zpracovaný odborem majetkovým, byl předložen přítomným na jednání rady jednání.

S. Zikmundová hovořila o zpracovaném návrhu na výběrové řízení na vedoucího odboru kontroly.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 37/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 12. 11. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

  František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 37/2002 dne 5. listopadu 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 5. 11. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.11.2002 / 19.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze