Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2002

22. říjen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Kulturní komise

Rady kraje Vysočina č. 6/2002

konaného dne 22. 10. 2002 v Jihlavě

 

 

Přítomno:  

-         7 členů komise (viz prezenční listina)

-         Jaroslava Panáčková

-         PhDr. Katina Lisá

-         Josef Fila – ředitel Horáckého divadla

 

 

                   

Program:

1.      Přivítání a zahájení zasedání

2.      Problematika divadelní kultury – transformace Horáckého divadla, jeho místo v síti kulturních institucí kraje, profesionální a amatérská divadelní scéna, divadelní přehlídky

3.      Sledování a vyhodnocování úspěšnosti a efektivity grantových programů

4.      Aktualizace PRKu

5.      Různé, závěr

 

 

 

 

 

 

1.      Přivítání a zahájení zasedání

 

      Předseda Kulturní komise, PhDr. Josef Chalupa přivítal všechny přítomné členy a hosta zasedání, ředitele Horáckého divadla Josefa Filu na Krajském úřadě v Jihlavě. Přednesl program 6. zasedání Kulturní komise, tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

 

2.      Problematika divadelní kultury – transformace Horáckého divadla, jeho místo v síti kulturních institucí kraje, profesionální a amatérská scéna, divadelní přehlídky

 

 

K tomuto bodu programu uvedl předseda komise, že od roku 2003 přechází Horácké divadlo pod správu kraje Vysočina. Poté předal slovo řediteli HD panu Josefu Filovi, který podrobně členy komise seznámil se vznikem a historií HD. Uvedl, že v současné době zde pracuje 122 zaměstnanců  a celkově členy komise seznámil s personální, ekonomickou a provozní problematikou HD. Na závěr svého výkladu, ředitel HD nabídl pozvání Kulturní komise do prostor HD. Závěrem tohoto bodu, byla vedena rozsáhlá diskuse. Předseda komise se dotázal na využití hostujících herců a kolik herců je ve stávajícím hereckém souboru. Padly zde i otázky jak funguje svozová činnost, platy herců i ostatních zaměstnanců, výběr repertoáru a studium inscenací. Na závěr diskuse, poděkoval PhDr. Chalupa panu Filovi za jeho vyčerpávající výklad a přijal jménem komise pozvání do HD.

 

Usnesení 012/06/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

 podrobné seznámení s personální i provozní problematikou HD ředitelem Josefem Filou a pozvání Kulturní komise do prostorů a zákulisí HD.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

3.      Sledování a vyhodnocování úspěšnosti a efektivity grantových programů

 

Tohoto bodu se ujala PhDr. Katina Lisá, která informovala všechny přítomné členy Kulturní komise o průběhu hodnocení došlých žádostí grantových programů. Zmínila se i o nejčastějších administrativních chybách z řad žadatelů a zdůraznila nutnost dodržení stejné úrovně došlých projektů. Poukázala na skutečnost, že pro rok 2003 budou pro velký ohlas vypsány dva stejné grantové programy a to „Regionální kultura a Nemovité památky“. Uvedla, že se v současné době odbor kultury připravuje grantové programy na podporu malých muzeí a z ediční činnosti. Na závěr vyzvala členy komise, zamyslet se na tvorbě nových grantových programů v oblasti kultury.

Paní Jaroslava Panáčková pohovořila o počtu došlých a vyhodnocených projektů a o finančních částkách, které byly na vyhodnocené projekty  přiděleny.

 

 

 

Usnesení 013/06/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

byla seznámena

s přehledem grantových programů podpořených z Fondu vysočiny a podporuje návrh aktualizace Dílčího cíle 2.5.- podpora rozvoje kultury a kulturního dědictví, ochrana a obnova památek.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

 

 

4.      Různé

       

         Na závěr předseda Kulturní komise, pan Josef Chalupa poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání, který byl stanoven na 14. listopadu 2002 v 9.00 hodin v Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě.

 

 

 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Josef Chalupa  v.r.

                                                                                         předseda Kulturní komise  

                                                                              

 

 

 

 

        

 

Záznam pořízen na jednání dne 22. října 2002

Zapsala : Radka Šimůnková dne 24. října 2002

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.11.2002 / 11.11.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze