Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 36/2002

29. říjen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 36/2002, konaného dne 29. října 2002 v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2002

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 29. 10. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a přednesl návrh programu jednání.

K předloženému návrhu programu jednání nebyl vznesen žádný návrh na rozšíření programu a rada kraje přijala navržený program jednání.

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 35/2002
 2. Zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny
 3. Prezentace Kraje Vysočina v Sofii
 4. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 5. FOND VYSOČINY – návrh grantového programu „Příjemný pobyt“ na podporu modernizace lůžkové kapacity stávajících ubytovacích zařízení
 6. FOND VYSOČINY – Záměr na vyhlášení grantového programu na podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na značených cykloturistických trasách
 7. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 8. Úprava rozpočtu škol
 9. Návrh řešení neuhrazené ztráty minulých let organizací kapitoly školství
 10. Informace o harmonogramu konkurzních řízení na funkce ředitelů středních škol
 11. Povýšení rozpočtu kraje na rok 2002 o nově zařazené akce programového financování - silnice II. a III. třídy (doplnění přílohy č. 10 b schváleného rozpočtu)
 12. Návrh rozpočtového opatření v programovém financování ve školství
 13. Veřejná zakázka na stavbu „Ochrana vodní nádrže Vír - sil. III/38815, II. stavba“ – výběr zhotovitele stavby
 14. Souhlas se stavbou v k. ú. a obci Hroznatín
 15. Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – úprava a povýšení rozpočtu o nově zařazené akce programového financování ve školství a kultuře - ISPROFIN (úprava přílohy č. 8 schváleného rozpočtu)
 16. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až září 2002
 17. Rozbor výsledků hospodaření organizací silničního hospodářství kraje Vysočina za rok 2001
 18. Jmenování komise pro otevírání obálek – Studie dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina
 19. Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina
 20. FOND VYSOČINY – návrh grantového programu „Krajina Vysočiny“
 21. Přechod zařízení a kompetencí na kraj Vysočina
 22. Rozprava členů rady

Navržený program byl schválen 9 hlasy.

Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2002 znovu bude předložen k připomínkování na příštím zasedání rady kraje, s tím, že zapisovatelka byla pověřena provedením podrobnějšího záznamu bodu 24/2002.

 

2. Zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny

Na základě zpracované celkové analýzy čerpání rozpočtu krajské knihovny, H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh na zajištění financování Krajské knihovny Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 648/36/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení neinvestiční dotace Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě o 981 300,- Kč (kapitola Kultura, § 3314 Činnosti knihovnické, pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) na zajištění plnění základní funkcí krajské knihovny do konce roku 2002 snížením položky Nespecifikované rezervy § 3314 Činnosti knihovnické;

povýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz vůči Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě o částku 981 300,- Kč;

povýšení investiční dotace Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě o 450 400,- Kč na nákup osobního automobilu (kapitola Kultura, § 3314 Činnosti knihovnické, pol. 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) snížením položky Nespecifikované rezervy § 3314 Činnosti knihovnické;

povýšení závazného ukazatele příspěvek na investice vůči Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě o částku 450 400,- Kč.

odpovědnost:odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: 15. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-02

 

3. Prezentace Kraje Vysočina v Sofii

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doplněný materiál týkající se plánované prezentace Kraje Vysočina v Sofii. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 649/36/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

uspořádání prezentace kraje Vysočina v Sofii a

ukládá

odboru regionálního rozvoje na základě zjištěných informací a ověření vhodnosti záměru připravit podrobný návrh na uspořádání prezentace kraje Vysočina v Sofii a předložit jej radě kraje.

odpovědnost: vedoucí odboru regionálního rozvoje

termín: do 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-03

 

4. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh na postup další aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 650/36/2002/RK

Rada kraje

ukládá

odboru regionálního rozvoje oslovit pracovní skupiny, partnery v rámci kraje a širokou veřejnost s výzvou k zasílání podnětů a připomínek k Programu rozvoje kraje Vysočina do termínu 20. 12. 2002 a následně tyto podněty a připomínky předložit radě kraje zároveň se stanoviskem zpracovatele PRKu.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 29. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-04

 

5. FOND VYSOČINY – návrh grantového programu „Příjemný pobyt“ na podporu modernizace lůžkové kapacity stávajících ubytovacích zařízení

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, za účasti zpracovatele, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu modernizace lůžkové kapacity stávajících ubytovacích zařízení. Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru předložený návrh dopracovat, projednat jej ve výboru pro regionální rozvoj a upravený materiál předložit na příštím zasedání rady kraje ke schválení.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-05, RK-36-2002-05pr1

 

6. FOND VYSOČINY – Záměr na vyhlášení grantového programu na podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na značených cykloturistických trasách

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje návrh záměru na vyhlášení grantového programu na podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, využitelné pro sportovně - rekreační činnosti. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 651/36/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se záměrem vyhlášení grantového programu na podporu budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na stávajících značených cykloturistických trasách a

ukládá

odboru regionálního rozvoje vypracovat podrobné znění Výzvy k předkládání projektů.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 3. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-06

 

7. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – Další vzdělávání pedagogických pracovníků

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na zajištění rozvojového programu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků“. V průběhu jednání odešli V. Kodet a T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 652/36/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR v částce 42 000,- Kč na zajištění rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků;

změnu závazných ukazatelů rozpočtu Zvláštní školy Moravské Budějovice o částku 42 000,- Kč.

odpovědnost:odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-07

 

8. Úprava rozpočtu škol

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na úpravu rozpočtu kapitoly školství u příspěvkových organizací: Integrovaná střední škola Světlá nad Sázavou, Střední průmyslová škola textilní Jihlava a Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Jihlava. Střední školy žádají o poskytnutí finančních prostředků na pořízení výpočetní techniky a další výdaje. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 653/36/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

navýšení rozpočtu kapitoly školství o částku 1 130 000,- Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje;

změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací takto: ISŠ Světlá nad Sázavou navýšit příspěvek na provoz o 200 000,- Kč a navýšit investiční dotaci o 550 000,- Kč; SPŠ textilní Jihlava navýšit investiční dotaci o 380 000,- Kč.

odpovědnost:odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-08

 

9. Návrh řešení neuhrazené ztráty minulých let organizací kapitoly školství

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s příčinami hospodářské ztráty organizací za rok 2001 a návrhem řešení neuhrazené ztráty. V průběhu jednání přišel T. Hermann.

Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru návrh dopracovat a předložit jej na příštím zasedání rady kraje ke schválení.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-09, RK-36-2002-09pr1

 

10. Informace o harmonogramu konkurzních řízení na funkce ředitelů středních škol

            Na základě požadavku, který vyplynul ze zasedání rady kraje č. 35/2002, Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje informace o harmonogramu konkurzních řízení na funkce ředitelů středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 654/36/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o harmonogramu konkurzních řízení na funkce ředitelů středních škol zřizovaných krajem Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-36-2002-10.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-10, RK-36-2002-10pr1

 

11. Povýšení rozpočtu kraje na rok 2002 o nově zařazené akce programového financování - silnice II. a III. třídy (doplnění přílohy č. 10 b schváleného rozpočtu)

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o nově zařazené akce programového financování týkající se silnic II. a III. třídy. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 655/36/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·   zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o nově zařazené akce programového financování týkající se silnic II. a III. třídy o 112 122 tis. Kč;

·   doplnění přílohy č. 10 b – Seznam akcí v rámci programového financování (ISPROFIN) – silnice II. a III. třídy schváleného rozpočtu dle přílohy 1 materiálu RK-36-2002-11.

odpovědnost:majetkový odbor, ekonomický odbor

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-11, RK-36-2002-11pr1

 

12. Návrh rozpočtového opatření v programovém financování ve školství

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v programovém financování ve školství ve věci přesunu finančních prostředků na akci „SPŠS Havl. Brod, rekonstrukce střechy“. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 656/36/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

podání návrhu na provedení rozpočtového opatření v programovém financování ve školství Ministerstvu financí ČR:

·   vyřazení akce ISPROFIN 398241 1733 „SPŠS Havl. Brod, dostavba areálu“;

·   přesun finančních prostředků ve výši 300 000,- Kč z akce ISPROFIN 398241 1733 „SPŠS Havl. Brod, dostavba areálu“ na akci ISPROFIN 398241 0859 „SPŠS Havl. Brod, rekonstrukce střechy“.

odpovědnost:odbor majetkový

termín: 1. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-12

 

13. Veřejná zakázka na stavbu „Ochrana vodní nádrže Vír - sil. III/38815, II. stavba“ – výběr zhotovitele stavby

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením a přijala návrh usnesení.

Usnesení 657/36/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Ochrana vodní nádrže Vír - sil. III/38815, II. stavba“ je nabídka podaná uchazečem Silnice Hradec Králové, a. s., Husova1697, Pardubice a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost:odbor majetkový

termín: 31. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-13

 

14. Souhlas se stavbou v k. ú. a obci Hroznatín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti Jihomoravské energetiky, a. s., Třebíč, ve věci vyslovení souhlasu se stavbou dvou opěrných sloupů na pozemku v k. ú. a obci Hroznatín. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 658/36/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou dvou opěrných sloupů pro venkovní vedení elektrického kabelu závěsem nad silnicí III/36057 na pozemku par. č. 1621/1 v k. ú. a obci Hroznatín.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 4. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-14

 

15. Změna rozpočtu kraje na rok 2002 – úprava a povýšení rozpočtu o nově zařazené akce programového financování ve školství a kultuře - ISPROFIN (úprava přílohy č. 8 schváleného rozpočtu)

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o nově zařazené akce programového financování ve školství a kultuře. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 659/36/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o nově zařazené akce programového financování ve školství a kultuře o 85 851 tis. Kč;

úpravu přílohy č. 8 schváleného rozpočtu - Jmenovitý seznam akcí programového financování ve školství a kultuře dle přílohy 1 materiálu RK-36-2002-15;

změnu závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných krajem o nově zařazené akce programového financování dle přílohy 2 materiálu RK-36-2002-15;

přesun prostředků programového financování z příjmové položky 4111 – Neinvestiční přijaté dotace z VPS na položku 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR a z příjmové položky 4211 – Investiční přijaté dotace z VPS na položku 4216 – Ostatní investiční přijaté dotace ze SR, dle platné metodiky MF ČR o použití rozpočtové skladby.

odpovědnost:majetkový odbor, ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor kultury a památkové péče

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-15, RK-36-2002-15pr1, RK-36-2002-15pr2

 

19. Plán akcí silniční sítě kraje Vysočina

            P. Pospíchal seznámil radu kraje s návrhem aktualizace „Plánu akcí silniční sítě kraje Vysočina“. V průběhu jednání přišla A. Štěrbová. M. Vystrčil upřesnil stanovisko majetkového odboru k předkládanému materiálu. Z kapacitních důvodů neměl majetkový odbor možnost seznámit se se stavem komunikací v případě nově zařazených akcí. Vzhledem k tomu, že v předkládaném materiálu není stanoveno pořadí priorit ani časový harmonogram prací silniční sítě, F. Dohnal navrhl opravu názvu příloh 1 a 2 tohoto materiálu. Předkladatel návrh akceptoval. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 660/36/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

seznam akcí silniční sítě kraje Vysočina dle upravených příloh 1 a 2 materiálu RK-36-2002-19 a

ukládá

vedoucímu odboru dopravy a vedoucímu odboru majetkového, dle příslušnosti k jednotlivým akcím dané organizačním řádem Krajského úřadu kraje Vysočina, zahájit, resp. pokračovat, v přípravě a realizaci akcí dle přílohy 1 materiálu RK-36-2002-19.

odpovědnost: Z. Šálek, P. Kolář

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-19, RK-36-2002-19pr1, RK-36-2002-19pr2

 

16. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až září 2002

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o čerpání rozpočtu kraje za období leden až září 2002. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 661/36/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až září 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-36-2002-16.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín:

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-16, RK-36-2002-16pr1

 

17. Rozbor výsledků hospodaření organizací silničního hospodářství kraje Vysočina za rok 2001

            A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, a Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podrobně seznámili radu kraje s výsledky hospodaření a způsobu účetního vypořádání schodku hospodaření organizací silničního hospodářství kraje Vysočina za rok 2001. A. Krištofová sdělila přítomným, že krajský úřadu obdržel od ředitelství silnic a dálnic písemné sdělení k této problematice. Na základě toho sdělení bude podkladový materiál dopracován. Z výše uvedeného důvodu předkladatelé požádali radu kraje o stažení bodu z programu jednání a předložení upraveného materiálu na příští jednání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-17, RK-36-2002-17pr1, RK-36-2002-17pr2, RK-36-2002-17pr3

 

18. Jmenování komise pro otevírání obálek – Studie dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina

            Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na jmenování komise pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „Studie dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“. Rada kraje návrh akceptovala, jmenovala zástupce do konkurzní komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 662/36/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

komisi pro otevírání obálek ve složení dle doplněné přílohy 1 materiálu RK-36-2002-18.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: dle schválených lhůt

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-18, RK-36-2002-18pr1

 

20. FOND VYSOČINY – návrh grantového programu „Krajina Vysočiny“

            I. Rohovský za účasti zpracovatelů předložil radě kraje návrh na vyhlášení grantového programu „Krajina Vysočiny“. Z programu jednání se omluvil P. Pospíchal. Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru předložený návrh dopracovat a upravený materiál předložit na příštím zasedání rady kraje ke schválení.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-20, RK-36-2002-20pr1, RK-36-2002-20pr2

 

21. Přechod zařízení a kompetencí na kraj Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s problematikou, týkající se přechodu zařízení a kompetencí na kraj Vysočina a informovala o variantních řešeních spojených s přechodem v těchto oblastech. Dále hovořila o současném stavu pohotovostní zdravotnické služby, lékařské služby první pomoci a zdravotnické záchranné služby v kraji Vysočina. Závěrem V. Švarcová sdělila, že odbor sociálních věcí a zdravotnictví k dané problematice zpracuje podkladový materiál a předloží jej na zasedání rady kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-36-2002-21

 

22. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 36/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 11. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

  František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 36/2002 dne 29. října 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 10. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.11.2002 / 19.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze