Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 35/2002

22. říjen 2002
 

 
 

 

 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 235/2002, konaného dne 22. července října 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmanarady kraje  Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisuu ze zasedání č. 34/200222/2002

 

Přítomno 789členů rady – viz prezenční listina ze dne 22. 10 7. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast P. Pospíchala a M. MatějkovéI. Rohovského na začátku jednání.

T. HermannM. Vystrčil přednesložil návrh na rozšíření programu jednání o bod 2318) Souhlas se stavbou v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd a 24)Rezignace a jmenování člena řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“;

M.Vystrčil přednesl návrh na rozšíření programu jednání o bod 19) Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“.……………………………Veřejná zakázka na stavbu „Silnice II/360 – obchvat obce Trnavy, okres Třebíč“ výběr zhotovitele stavby.

Rada kraje předložené předložený návrhy akceptovala a přijala upravenýrozšířený program jednání.

Rozšířený program jednání:

Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2002

Darování stavby sokolovny včetně pozemků v k. ú. a obci Jimramov

Výkup částí pozemků v k. ú. a obci Rovečné

Prodej části pozemku par. č. 671/1 v k. ú. Dukovany

Prodej pozemku v k. ú. Salavice a obci Třešť

Směna pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

Směna pozemků v k. ú. Rozsochatec

Žádost o rozpočtové opatření SFDI

Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „III/03821 Lidická - Havířská, Havlíčkův Brod, 1. stavba“

Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

Stanovení výše příplatků za vedení pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

Návrh osobního příplatku řediteli Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem

Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzních řízení na funkce ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a schválení struktury složení konkurzních komisí

Návrh na udělení finanční podpory Občanskému sdružení Židovský památník Černovice na realizaci Památníku oběhem Holocaustu

Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

Návrh investiční strategie kraje

Darovací smlouva k majetku z I. etapy informatizace krajů mezi MVČR a krajem Vysočina

Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

Žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací

Rozhodnutí kraje o pořízení územního plánu velkého územního celku Vysočiny

Zřízení hospice v kraji Vysočina

Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

Souhlas se stavbou v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd

Veřejná zakázka na stavbu „Silnice II/360 – obchvat obce Trnavy, okres Třebíč“ – výběr zhotovitele stavby

Rozprava členů rady

Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 21/2002 a č. 22/2002

Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ky Školního statku, Třebíč, Račerovická 920

(09.05-09.15, Z. Ludvík, RK-23-2002-02)

Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 - 2004

(09.15-09.25, Z. Ludvík, RK-23-2002-03)

Účast kraje Vysočina na mezinárodním projektu vzájemné výměny zkušeností

(09.25-09.35, Z. Ludvík, RK-23-2002-04)

Opatření ke stížnosti č. j. S – 5/2002

(09.35-09.45, Z. Ludvík, RK-23-2002-05)

Postup do vyššího platového stupně

(09.45-09.55, Z. Ludvík, RK-23-2002-06)

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem movité věci

(09.55-10.05, Z. Ludvík, RK-23-2002-07)

Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(10.05-10.15, Z. Ludvík, RK-23-2002-08)

Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

(10.15-10.25, Z. Ludvík, RK-23-2002-09)

Jmenování ředitele VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343

(10.25-10.35, Z. Ludvík, RK-23-2002-10)

Nájemní smlouva mezi Gymnáziem Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235 a Základní školou Telč, Hradecká 234, okres Jihlava

(10.35-10.45, Z. Ludvík, P. Kolář, RK-23-2002-11)

Zmocnění k podávání žádostí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR o souhlas s nakládáním s nemovitým majetkem

(11.05-11.15, P. Kolář, RK-23-2002-12)

Žádost o převod nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice  a obci Zdobnice do vlastnictví kraje Vysočina

(11.15-11.25, P. Kolář, RK-23-2002-13)

Žádost o bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina

(11.25-11.35, P. Kolář, RK-23-2002-14)

Nájemní smlouvy – stavba „Silnice II/360 Oslavička - sesuv“

(11.35-11.45, P. Kolář, RK-23-2002-15)

Potvrzení investora stavby

(11.45-11.55, P. Kolář, RK-23-2002-16)

Návrh na provedení rozpočtových opatření

(11.55-12.05, P. Kolář, RK-23-2002-17)

Rezignace a jmenování člena řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“

(12.05-12.15, T. Hermann, RK-23-2002-18)

Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“.

(12.15-12.25, P. Kolář, RK-23-2002-19)

Rozprava

 

Rozšířený program byl schválen 7 hlasy.

K zápisu zápisuze jednání zasedání rady kraje č. 2134/2002 a č. 22/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápisy jsme probírali 2, tuším 21 a 22

 

 

2. Darování stavby sokolovny včetně pozemků v k. ú. a obci Jimramov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předkládaným materiálem, ve věci darování stavby sokolovny včetně pozemků v k. ú. a obci Jimramov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 625/35/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků par. č. 664/5 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4 585 m2 a par. č. st. 271 – zastavěná plocha o výměře 388 m2 včetně stavby sokolovny čp. 63 na pozemku par. č. st. 271, vše v k. ú. a obci Jimramov obci Jimramov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-02

 

3. Výkup částí pozemků v k. ú. a obci Rovečné

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí o výkup částí pozemků v k. ú. a obci Rovečné. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 626/35/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s p. Josefem Pospíšilem o výkupu části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci par. č. 528/1, par. č. 551, par. č. 552/1, par. č. 552/2 a par. č. 553 v k. ú. a obci Rovečné, dle materiálu RK-35-2002-03.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-03

 

4. Prodej části pozemku par. č. 671/1 v k. ú. Dukovany

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předkládanému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 627/35/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat část pozemku par. č. 671/1 o výměře cca 120 m2 v k. ú. a obci Dukovany.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-04

 

5. Prodej pozemku v k. ú. Salavice a obci Třešť

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předkládaným materiálem, týkajícím se prodeje pozemků v k. ú. Salavice a obci Třešť. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 628/35/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat díl „d“ o výměře 93 m2 oddělený geometrickým plánemč. 67-819/98 ze dne 13. 10. 1998 z  pozemku par. č. 1058/1 v k. ú. Salavice a obci Třešť.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-05

 

6. Směna pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje ohledně směny pozemků v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 629/35/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit směnu dílu „g“ o výměře 81 m2 z pozemku st. par. č. 69/2 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou ve vlastnictví kraje Vysočina za díl „e“ o výměře 67 m2 z pozemků par. č. 224 a st. par. č.69/1 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou ve společném jmění manželů Piálkových, bytem Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 237.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-06

 

7. Směna pozemků v k. ú. Rozsochatec

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje ohledně směny pozemků v k. ú. Rozsochatec. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 630/35/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit směnu pozemků par. č. 250/32 o výměře 559 m2, par. č.1180/5 o výměře 155 m2, par. č. 603/10 o výměře 61 m2, par. č. 1180/3 o výměře 122 m2, par. č. 623/5 o výměře 161 m2, par. č. 623/6 o výměře 89 m2, par. č. 1180/7 o výměře 134 m2 a par. č. 1180/1 o výměře 41 m2, všechny v k. ú. a obci Rozsochatec ve vlastnictví kraje Vysočina za pozemky par. č. 623/4 o výměře 8 m2, par. č. 603/9 o výměře 2 m2 a par. č. 603/11 o výměře 4 m2, všechny v k. ú. a obci Rozsochatec ve vlastnictví obce Rozsochatec bez cenového vyrovnání.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-07

 

8. Žádost o rozpočtové opatření SFDI

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost o rozpočtové opatření SFDI. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 631/35/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

podání žádosti o provedení rozpočtového opatření Státního fondu dopravní infrastruktury, spočívající v zařazení akce „III/03821 Lidická - Havířská Havlíčkův Brod“ do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2002.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-08

 

9. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „III/03821 Lidická - Havířská, Havlíčkův Brod, 1. stavba“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předkládaným návrhem na zadání veřejné zakázky a požádal o jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Po krátké diskusi rRada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 632/35/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele stavby „III/03821 Lidická – Havířská, Havlíčkův Brod, 1. stavba“, dle přílohy 1 materiálu RK-35-2002-09;

seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle upravené přílohy 2 materiálu RK-35-2002-09;

jmenuje

komisi pro otevírání obálek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiáluRK-35-2002-09;

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 4 materiáluRK-35-2002-09 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-35-2002-09.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-09, RK-35-2002-09pr1, RK-35-2002-09pr2, RK-35-2002-09pr3, RK-35-2002-09pr4

 

23. Souhlas se stavbou v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje materiál, týkající se rekonstrukce kanalizace v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 633/35/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s provedením opravy a rekonstrukce stávající kanalizace v okraji silnice III/3539 a v pozemku par. č. 1596 v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou a obci Újezd.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 1. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-23

 

24. Veřejná zakázka na stavbu „Silnice II/360 – obchvat obce Trnavy, okres Třebíč“ – výběr zhotovitele stavby

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se zprávou komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen komise) podaných v obchodní veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Silnice II/360 - obchvat obce Trnavy, okres Třebíč“. Rada kraje se neztotožnila s výsledkem hodnocení a doporučením komise. Rada kraje nesouhlasí s pořadím nabídek na prvním a druhém místě jak ho uvedla komise ve své zprávě.

Při hodnocení nabídek byla kritéria hodnocení vymezená zadavatelem komisí dodržena. Komise přiřadila jednotlivým kritériím hodnocení stupeň významu v procentech v sestupné výši podle pořadí kritérií vymezených zadavatelem. Rada kraje respektuje výši jednotlivých stupňů významu stanovenou komisí. S ohledem na malé rozdíly mezi jednotlivými stupni významu prvních tří kritérií je doporučení komise nepřijatelné. Rozdíl v nabídkách uchazečů Sdružení Vysočina – silnice zastoupeného a. s. Stavby silnic a železnic, Národní třída 10, 113 19 Praha 1 (nabídka č. 1) a a. s. Colas CZ, Kolbenova 259, Praha 9 (nabídka č. 2) v případě prvního kritéria je poměrně malý, v případě druhého kritéria je velmi malý a naopak rozdíl ve třetím kritériu – ceně – je velmi vysoký. Při hodnocení nabídek podle jednotlivých kritérií členy komise nebyly dle názoru rady kraje vzaty správně v úvahu rozdíly v plnění těchto kritérií zejména mezi nabídkami č. 1 a 2. V důsledku toho poměr mezi ohodnocením kritérií nabídek komisí neodpovídá poměrům plnění kritérií v nabídkách.

Ve druhém kritériu je rozdíl termínu dokončení veřejné zakázky mezi nabídkou č. 1 a 2. pouze jeden měsíc, což je velmi malý rozdíl. Přesto při hodnocení tohoto kritéria byly některými členy komise přiřazeny poměrně velké bodové rozdíly.

Naopak u třetího kritéria je rozdíl v nabízených cenách velký. Rozdíl v ceně mezi nabídkami č. 1 a 2. při hodnocení s přihlédnutím k odstupu výše cenových nabídek všech uchazečů neodpovídá výslednému odstupu mezi nabídkami při hodnocení komise.

Rada kraje dospěla k závěru, že nejvhodnější nabídkou nejlépe splňující kritéria vymezená zadavatelem v podmínkách obchodní veřejné soutěže na zhotovitele stavby „Silnice II/360 - obchvat obce Trnavy, okres Třebíč“, je nabídka č. 2 podaná uchazečem Colas CZ a. s., Kolbenova 259, Praha 9, s ohledem na skutečnost, že tato nabídka je v kritériu č. 3 natolik výhodná, že převažuje ne významně horší parametry v kritériích č. 1 a 2 oproti nabídce č. 1. V kritériu č. 4 je opět nejvýhodnější nabídka č. 2.

S pořadím nabídek na třetím a dalších místech podle hodnocení komise rada kraje souhlasí.

V průběhu jednání se dostavil I. Rohovský a přišla M. Matějková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek výše zmíněné veřejné zakázky.V průběhu jednání se dostavil I. Rohovský a přišla M. Matějková. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 634/35/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou v obchodní veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Silnice II/360 - obchvat obce Trnavy, okres Třebíč“ je nabídka podaná uchazečem Colas CZ, a. s., Kolbenova 259, 198 21 Praha 9 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek obchodní veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 10 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály:RK-35-2002-24

 

P. Kolář dále informoval radu kraje o jednání s PSJ. Jihlava ohledně areálůSOU stavebního a OU v Třebíči.

 

10. Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

            K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov. V průběhu jednání odešel T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 6335/35/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

darovací smlouvu mezi krajem Vysočina a obcí Sedlejov dle přílohy 1 materiálu RK-35-2002-10.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: s usnesením rady kraje seznámit obec Sedlejov do 31. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-10, RK-35-2002-10pr1

 

11. Stanovení výše příplatků za vedení pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina

            K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství, seznámil radu kraje s předkládaným návrhem příplatků za vedení pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 6346/35/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

stanovení příplatků za vedení ředitelům škol a školských zařízení dle přílohy 1 materiáluRK-35-2002-11 s účinností od 1. 11. 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 1. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-11, RK-35-2002-11pr1

 

12. Návrh osobního příplatku řediteli Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem

            K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. V průběhu jednání přišel T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 6375/35/2002/RK

Rada kraje

schvaluje       

osobní příplatek ředitele Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem Mgr. Miloslava Císaře dle přílohy 1 materiálu RK-35-2002-12 s platností od 1. 10. 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 31. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-12, RK-35-2002-12pr1

 

13. Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzních řízení na funkce ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a schválení struktury složení konkurzních komisí

            K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje návrh na pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzních řízení na funkce ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a požádal o schválení struktury složení konkurzních komisí. V průběhu jednání odešel V. Kodet, M. Černá a I. Rohovský.Po krátké diskusi rRada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 6368/35/2002/RK

Rada kraje

pověřuje

odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina vyhlášením a zajištěním průběhu konkurzů na místa ředitelů škol dle přílohy 2 materiálu RK-35-2002-13 a na místo ředitele Gymnázia, Jihlava, Jana Masaryka 1 a

schvaluje

strukturu konkurzní komise dle přílohy 1 materiálu RK-35-2002-13;

prodloužení funkčního období ředitelů škol a školských zařízení dle přílohy 3 materiáluRK-35-2002-13 maximálně o 24 měsíců.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-13, RK-35-2002-13pr1, RK-35-2002-13pr2, RK-35-2002-13pr3

 

22. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

            K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství, informoval radu kraje o navrhované změně schváleného rozpočtu kraje na rok 2002. V průběhu jednání přišel V. Kodet a I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 6379/35/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 24 060 tis. Kč;

rozpis účelově určené dotace na IV. čtvrtletí pro soukromé školy dle přílohy 1 materiáluRK-35-2002-22.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-22, RK-35-2002-22pr1

 

14. Návrh na udělení finanční podpory Občanskému sdružení Židovský památník Černovice na realizaci Památníku oběhem Holocaustu

            K. Lisá, vedoucí oddělení kultury,M. Matějková předložila radě kraje návrh na udělení finanční podpory Občanskému sdružení Židovský památník Černovice na realizaci Památníku oběhem Holocaustu. V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 63840/35/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace občanskému sdružení Židovský památník Černovice ve výši 1050 000,- Kč na materiálové náklady a instalaci zabezpečovacího zařízení při realizaci památníku obětem Holocaustu v Černovicích a

snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 1050 000,- Kč a povýšení rozpočtu kapitoly 40 Kultura o tuto částku za účelem poskytnutí výše uvedené dotace.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický

termín: 25. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-14, RK-35-2002-14pr1, RK-35-2002-14pr2, RK-35-2002-14pr3

 

15. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

            A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o navrhované změně schváleného rozpočtu kraje na rok 2002. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 63941/35/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit přesun prostředků v celkové výši 19 400 000,- Kč z paragrafů a kapitol specifikovaných příloze 1 materiálu RK-35-2002-15 do nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.).

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-15, RK-35-2002-15pr1

 

16. Návrh investiční strategie kraje

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s návrhem investiční strategie kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 6402/35/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

vyhradit si pravomoc rozhodovat o způsobu zhodnocování volných finančních prostředků kraje;

schválit navrženou Investiční strategii, rozdělení kompetencí a kontrolu nakládání s volnými finančními prostředky kraje Vysočina mimo běžné účty dle přílohy 1 materiálu RK-35-2002-16 a

schválit Smlouvu o obhospodařování cenných papírů ve znění přílohy 2 materiáluRK-35-2002-16.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-16, RK-35-2002-16pr1, RK-35-2002-16pr2

 

17. Darovací smlouva k majetku z I. etapy informatizace krajů mezi MVČR a krajem Vysočina

            P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s obsahem výše zmíněné darovací smlouvy a doporučil ji ke schválení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 6413/35/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

text darovací smlouvy o darování majetku pořízeného v I. etapě informatizace krajů mezi MVČR a krajem Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-35-2002-17.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 22. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-17, RK-35-2002-17pr1

 

18. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku

            Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh Správy a údržby silnic Jihlava na vyřazení nepotřebného majetku. V průběhu jednání odešli I. Rohovský a V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 6424/35/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s prodejem, vyřazením a likvidací přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku, dle materiálu RK-35-2002-18.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: do 31. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-18

 

19. Žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací

            Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s žádostí obce Milešín. V průběhu jednání přišli A. Štěrbová, M. Černá a V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 6435/35/2002/RK

Rada kraje

zamítá

žádost obce Milešín o zajištění zimní údržby místních komunikací.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-19

 

21. Zřízení hospice v kraji Vysočina

            M. Matějková předložila radě kraje doporučující návrh na výstavbuzřízení lůžkového hospicového zařízení v kraji Vysočina. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala členům rady krajedoplňující informace k této problematice. V průběhu jednání přišel I. Rohovský. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 646/35/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zřízení hospicového lůžkového zařízení po provedení analýzy vhodnosti jeho teritoriálního umístění a přijetí koncepce poskytování sociální azdravotní péče v kraji Vysočina.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-21, RK-35-2002-21pr1

 

 

20. Rozhodnutí kraje o pořízení územního plánu velkého územního celku Vysočiny

            M. Černá a J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložilai radě kraje materiál obsahující Průzkumy a rozbory kraje Vysočina pro pořízení územního plánu a doporučilai pořízení územně plánovací dokumentace kraje. V průběhu jednání odešli M. Vystrčil a M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 6447/35/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

předložené Průzkumy a rozbory kraje Vysočina, dle přílohy 1 materiálu RK-35-2002-20 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje kladně rozhodnout o pořízení územního plánu velkého územního celku pro území celého kraje.

odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu

termín: po celou dobu pořizování územního plánu velkého územního celku

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-35-2002-20, RK-35-2002-20pr1

 

21. Zřízení hospice v kraji Vysočina

  M. Matějková předložila radě kraje doporučující návrh na výstavbu lůžkového hospicového zařízení v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 645/35/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

stavbu hospicového lůžkového zařízení po provedení analýzy vhodnosti jeho teritoriálního umístění a

ukládá

odboru sociálních věcí a zdravotnictví oznámit Ministerstvu zdravotnictví ČR zájem kraje Vysočina o výstavbu lůžkového hospicového zařízení.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 10. 2002

Usnesení bylo přijato hlasy.

 

253. Rozprava členů rady

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje materiál, týkající se přechodu zařízení a kompetencí na kraj Vysočina. Hovořila o problémech spojených s tímto přechodem v oblasti sociálních věcí a v oblasti zdravotnictví. Dále se zmínila o současném stavu pohotovostní zdravotnické služby, lékařské služby první pomoci a zdravotnické záchranné služby v kraji Vysočina.S. Zikmundová informovala radu kraje o dalším postupu a jednání Krajského úřadu kraje Vysočina ve věci odkoupení objektu „OSEVA“ v Telečské ulici, Jihlava.

P. Pospíchal vznesl dotaz nak plánovanému opakování akce Den otevřených dveří na krajském úřadě.

T. Hermann podal radě krajehovořil o  aktuálnísoučasné informacesituaci v  Podoubraví a o komunikaci s Pardubickým krajem.

 

2. Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele/ky Školního statku, Třebíč, Račerovická 920

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování dvou zástupců rady kraje do konkurzní komise. V diskusi byli navrženiJmenováni byli V. Kodet a I. Rohovský.

Usnesení 364/23/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 7 písm. h) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě veškolství, ve znění pozdějších zákonů, konkurzní komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Školního statku, Třebíč, Račerovická 920 ve složení dle doplněné přílohy 1 materiálu RK-23-2002-02.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 2. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

3. Koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 - 2004

 

J. Burda, pracovník odboru školství, mládeže a sportu, informoval o změnách v  návrhu Koncepcie rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004.

K danému tématu se rozvinula rozsáhlá diskuse.

Na základě diskuse bylo přijato rozšířené a upravené usnesení.

Usnesení 365/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

Koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-23-2002-03 a

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu postupně rozpracovat jednotlivé aktivity a cíle do konkrétních opatření a předložit radě kraje ke schválení.

odpovědnost: oddělení mládeže a sportu

termín: konec listopadu

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Vím, že se s tím asi již nedá nic moc dělat, ale obvykle je to naopak cíle a opatření se rozpracovávají do aktivit

 

 

4. Účast kraje Vysočina na mezinárodním projektu vzájemné výměny zkušeností

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval o účasti kraje Vysočina na mezinárodním projektu vzájemné výměny zkušeností.

Rada kraje přijala usnesení bez připomínek.

Usnesení 366/23/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o přidělení grantu na mezinárodní projekt NAILS - Needs Analysis in Learning Surroundings v rámci programu Grundtvig 2 a o realizaci tohoto projektu ve školním roce 2002/2003.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

5. Opatření ke stížnosti č. j. S – 5/2002

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal podrobnější informace o stížnosti č.j.S5/2002 a návrhu následných opatřeních.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 367/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

opatření ke stížnosti evidované pod č. j. S-5/2002 navržené v upravené příloze 1 materiálu

RK-23-2002-05.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 25. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

6. Postup do vyššího platového stupně

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil členy rady kraje s návrhem usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 368/23/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 5 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, s postupem:

ing. Jindřicha Nováka, ředitele Středního odborného učiliště zemědělského, Kamenice nad Lipou, Masarykova 41 do vyššího platového stupně s účinností od 1. 7. 2002 dle přílohy 1 materiálu Mgr. Libuše Kolářové, ředitelky Střední odborné školy obchodu a služeb, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště a Učiliště, Třebíč, Sirotčí 4, do vyššího platového stupně s účinností od 1. 7. 2002 dle přílohy 2 materiálu .

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: 4. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

7. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem movité věci

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, přednesl návrh usnesení.

K danému tématu nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 369/23/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi Obchodní akademií Havlíčkův Brod a firmou Mitech, s. r. o., Žižkova 13, Jihlava na pronájem digitální kopírky dle materiálu RK-23-2002-07.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel OA Havlíčkův Brod

termín: 2. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

8. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval o návrhu změny schváleného rozpočtu kraje na rok 2002.

Rada kraje po krátké diskusi přijala návrh usnesení.

Usnesení 370/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání pro školy zřizované krajem a pro soukromé školy v celkové výši 2 101 tis. Kč dle materiálu RK-23-2002-08;

rozpis dotace ve výši 1 903 tis. Kč na zřizované příspěvkové organizace dle přílohy 1 materiálu ;

změnu závazných ukazatelů u zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté účelové prostředky;

poskytnutí účelových prostředků ve výši 198 tis. Kč soukromým školám dle přílohy 2 materiálu .

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

9. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu,informoval o návrhu změny  hovořil o změně schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 a předalrozdal členům rady kraje upravenou přílohu 1 materiálu RK-23-2002-09.

Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 371/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o dotaci Ministerstva školství, mládeže atělovýchovy ČR ve výši 24 430 tis. Kč;

rozpis účelově určené dotace na III. čtvrtletí pro soukromé školy dle upravené přílohy 1 materiálu RK-23-2002-09.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

 

 

10. Jmenování ředitele VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem, Dr.Veselého 343

 

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, přednesl návrh na jmenování ředitele VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

A. Štěrbová a I. Rohovský doporučili potvrdit ve funkci ředitele Mgr. Zdeňka Večeřu.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 372/23/2002/RK

Rada kraje

potvrzuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b/ zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů Mgr. Zdeňka Večeřu ve funkci ředitele VOŠ, SZeŠ a SOU opravárenského, Bystřice nad Pernštejnem Dr. Veselého 343 s účinností od 1. 7. 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 2. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

11. Nájemní smlouva mezi Gymnáziem Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235 a Základní školou Telč, Hradecká 234, okres Jihlava

 

Tady si zrovna vzpomínám, že jsem nebyl přítomen (MV)

 

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu informoval o stávající situaci a,  přednesl upravený návrh usnesení.

Rada kraje přijala upravené usnesení.

Usnesení 373/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

smlouvu o nájmu nemovitého majetku mezi Gymnáziem Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235 aZákladní školou Telč, Hradecká 234, okres Jihlava dle upravené přílohy 1 materiálu

RK-23-2002-11.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín:s usnesením rady kraje seznámit smluvní strany a Město Telč do 10. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

12. Zmocnění k podávání žádostí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR o souhlas s nakládáním s nemovitým majetkem

 

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

V průběhu jednání odešla A. Štěrbová.

Rada kraje přijala usnesení bez připomínek.

Usnesení 374/23/2002/RK

Rada kraje

zmocňuje

Ing. Petra Koláře vedoucího odboru majetkového krajského úřadu k předkládání a podepisování žádostí na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o souhlas s nakládáním s nemovitým majetkem kraje převedeným na kraj Vysočina v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a příslušnými rozhodnutími Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle přílohy 1 materiáluRK-23-2002-12.

odpovědnost: hejtman kraje

termín: 3. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

13. Žádost o převod nemovitého majetku v k. ú. Velká Zdobnice a obci Zdobnice do vlastnictví kraje Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 375/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

předložení žádosti obci Zdobnice o prodej pozemků a žádosti o bezúplatný převod pozemku zvlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření Okresního úřadu Havlíčkův Brod, do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-23-2002-13 a

ukládá

odboru majetkovému zahájit jednání s obcí Zdobnice a Okresním úřadem Havlíčkův Brod o převodu pozemků do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

14. Žádost o bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o žádosti o bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina.

K problematice se rozvinula krátká diskuse.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 376/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

podání žádosti o bezúplatný převod pozemku st. par. č. 223 s domem č. p. 242, pozemku st. par. č. 63 s domem č. p. 82 a pozemku st. par. č. 413 s  domem č. p. 378 vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou zvlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření Okresního úřadu Havlíčkův Brod, do vlastnictví kraje Vysočina a

ukládá

odboru majetkovému krajského úřadu zahájit jednání s vlastníkem o bezúplatném převodutěchto nemovitostí do vlastnictví kraje Vysočina

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

15. Nájemní smlouvy – stavba „Silnice II/360 Oslavička - sesuv“

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o problematice nájemní smlouvy.

Po krátké diskusi bylo přijato usnesení.

Usnesení 377/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

uzavření nájemních smluv s vlastníky pozemků dotčených stavbou „Silnice II/360 Oslavička - sesuv“ v obsahu přílohy 1 materiálu  dle seznamu vlastníků a rozsahu výměr dle přílohy 2 materiálu RK-23-2002-15.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

16. Potvrzení investora stavby

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 378/23/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí,

že Zvláštní škola internátní, Chotěboř, Riegrova 1 je investorem stavby „ZvŠI, Riegrova, Chotěboř, výstavba“, ev. č. ISPROFIN 333116 0062;

že SOU služeb, Jihlava, Karolíny Světlé 2 je investorem stavby „SOU K. Světlé (SZŠ a VZŚ) Husova, Jihlava, DM“, ev. č. ISPROFIN 333216 0078.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

17. Návrh na provedení rozpočtových opatření

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předalrozdal členům rady kraje upravený materiál            RK-23-2002-17, včetně pozměněného návrhu usnesení, a informoval radu kraje o předloženém problému.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

V průběhu jednání přišla A. Štěrbová.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 379/23/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3147 Školní statky o200 tis. Kč na opravu močůvkové jímky ve školním statku Humpolec snížením položky Péče olidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly regionální rozvoj;

povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3121 Gymnázia o160tis. Kč na stavební úpravy ve školní jídelně Gymnázia v Pelhřimově snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly regionální rozvoj;

povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3122 o 450 tis. Kč na opravu ležaté kanalizace v Obchodní akademii v Jihlavě snížením položky Péče o lidské zdroje amajetek kraje § 6409 Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly regionální rozvoj;

povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství, § 3114 Speciální základní školy, o 500 tis. Kč na opravu fasády a střechy ve Speciální škole v Havlíčkově Brodě snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje,  § 6409 Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly regionální rozvoj;

doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit zvýšení závazného ukazatele „investiční dotace“ Horácké galerii v Novém Městě na Moravě o 500 tis. Kč, § 3315 Činnost muzeí a galerie na spolufinancování zabezpečovacího systému snížením položky Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly reserva a rozvoj kraje

schválit povýšení položky rozpočtu kapitálové výdaje Kapitoly doprava § 2212 Silnice o  4000tis. na realizaci akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 3924-2 v Holubí Zhoři“ snížením položky Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly reserva a rozvoj kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 5. 7. 2002, 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

18. Rezignace a jmenování člena řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“

 

T. Hermann informoval o návrhu rezignace a jmenování člena řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Po diskusi byl přijat návrh usnesení.

Usnesení 380/23/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rezignaci Zdeňka Geista, bytem Masarykovo náměstí 45, Jihlava na funkci člena řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“ a

jmenuje

členem řídícího výboru grantového programu „Podaná ruka“ Tomáše Hrabálka, bytem Karlov 50, Velké Meziříčí.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 2. 7. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

19. Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“.

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. M.Vystrčil podal doplňující komentář.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Po krátké diskusi přijala rada kraje návrh usnesení.

Usnesení 381/23/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se zněním dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Marií Bořilovou, nar. dne 14. 5. 1958, bytem Nové Veselí č. p. 71 a Vysočinou, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, schválené zastupitelstvem kraje usnesením 047/03/2002/ZK dne 30. 4. 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-23-2002-19 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě ozřízení věcného břemene mezi Marií Bořilovou nar. dne 14. 5. 1958, bytem Nové Veselí č. p. 71 aVysočinou se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

20. Rozprava členů rady

 

F. Dohnal se vyjádřil k Nnávrhu vVyhlášky Ministerstva vnitra ČR o správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem a o správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Dále informoval o jednání s obcemi pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností, které se bude konat 2. 7. 2002 ve 14:00 a o problematice, která bude na tomto zasedání projednávána. Hovořil o přenosu kompetencí z okresních úřadů na kraj anapověřené obce s rozšířenou působností, o zodpovědnosti a personálním zajištění vykonávání těchto kompetencí. K této problematice se rozvinula diskuse.

  M. Černá vznesla dotaz k termínům zasedání rady kraje. F. Dohnal informoval o tom, že sekretariát hejtmana vypracoval plán dovolených členů rady kraje, podle kterého se budou příští zasedání konat.

  V. Kodet vznesl dotaz k organizaci hodnocení vedoucích odborů krajského úřadu. Připomněl nutnost úpravy jednacího řádu Zastupitelstva kraje Vysočina a vyzdvihl nepřehlednost dosavadního elektronického hlasování.

  M. Vystrčil se zmínil o čerpání finančních prostředků z Fondu Vysočiny. Vznesl několik námětů pro jednánípověřenými obcemi III. stupně s obcemi s rozšířenou působností, které se bude konat 2. 7. 2002 ve 14:00. Vyjádřil se k problémům dosavadního elektronického hlasování aproblematice komunikace k průběhu prací na přípravě transformace SÚS s firmou Deloitte&Touche.

T. Hermann informoval o přípravě materiálu pro starosty z  Podoubraví. Navrhl zabývat se iobdobným materiálem   pro Bítešsko. Dále hovořil o průběhu a dosavadních výsledcích jednání řídících výborů grantových programů. Navrhl zasedání Rady Fondu Vysočina v první polovině srpna 2002.

  A. Štěrbová informovala o výsledcích jednání a rozhodnutí aAkreditační komise. ohledněakreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Finance a řízení pro Vyšší odbornou školu v Jihlavě.Studijní obor Finance a řízení byl Akreditační komisí schválen, nyní je třeba ve spolupráci s MŠMT ČR a novým parlamentem iniciovat přípravu zákona o vzniku vysoké školy v Jihlavě.- doplnit

  M. Černá pohovořila o problematice tripartity a postoji kraje Vysočina k tomuto problému. Požádala členy rady kraje o jejich stanovisko. Informovala o své účasti na otevírání hraničního přechodu Šafov - Langau. Pohovořila o průběhu a významu akce „Čisté povodí Svratky“ a souvislosti této akce s krajem Vysočina.

  I. Rohovský informoval o mediálníkritice na  prezentaci projektu Dyje a, o skutečném stavu aprůběhu  projednávání tohoto projektu.

  E. Šarapatková hovořila o plánovaném provádění přezkoumávání hospodaření obcí a řešení této problematiky. K tomuto tématu se rozvinula diskuse. Informovala o jednání s Magistrátem města Jihlavy o obsazení pracovních míst po zrušení Okresního úřadu v Jihlavě. Zmínila se o řešení žádosti členů zastupitelstva kraje na přístup do zasedacích místností politických klubů, o problematice refundace mzdy zastupitelů, problematice funkčnosti výtahu v pavilonu B budovy krajského úřadu. Informovala o výsledcích kontroly Okresního úřadu v Třebíči.

  M. Vystrčil vznesl dotaz ke zřízení oddělení interního auditu a analytického oddělení a požádal o organizační dořešení uspořádání jednotlivých oddělení. E. Šarapatková podala informaci ochystaném výběrovém řízení na interního auditora.

 

F. Dohnal ukončil jednání zasedání rady kraje č. 2335/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 107. 2002, v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmanarady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

              František DOHNAL

           hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání zasedání rady kraje č. 2335/2002 dne 22. července října 2002.

Zapsala: K. NedvědováP. Pospíchalová a P. Pospíchalová, dne 22. 107. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.11.2002 / 13.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze