Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2002

21. říjen 2002
 

 
 

Zápis ze společného zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2002

a Všesportovního kolegia

konaného dne 21. října 2002

 

 

Přítomno (viz příloha zápisu č. 1)

  • 8 členů Sportovní komise Rady kraje Vysočina;
  • 12 zástupců sportovních a tělovýchovných sdružení a organizací;
  • Alena Štěrbová – zástupkyně hejtmana pro oblast školství;
  • Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana;
  • Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina;
  • Jan Burda – vedoucí oddělení mládeže a sportu KrÚ;
  • Jaroslav Petřivý – tajemník komise.

 

Program:

1.      Zahájení;

2.      Poznatky zástupců tělovýchovy ke grantovým programům a poznatky a náměty na grantové programy na rok 2003;

3.      Informace o způsobu vyhlášení „Sportovce kraje Vysočina pro rok 2002“;

4.      Příprava sportovního kalendáře pro rok 2003;

5.      Diskuse, různé;

6.      Závěr.

 

 

1. Zahájení

            Jindřich Skočdopole, předseda sportovní komise, přivítal přítomné členy komise a všechny hosty. Přednesl návrh programu jednání. Ten byl bez připomínek přijat. Vyjádřil své představy k průběhu dnešního společného jednání. Předseda požádal přítomné, aby se vzájemně představili.

 

2. Poznatky zástupců tělovýchovy ke grantovým programům a poznatky a náměty na grantové programy na rok 2003

            Úvodní slovo přednesl předseda sportovní komise. Zhodnotil přínos grantových programů týkajících se sportu, které byly dosud vyhlášeny (Sport pro všechny, Sportoviště, Drobná údržba sportovišť). Vyzval přítomné, aby v diskusi vznesli připomínky a náměty pro nové grantové programy Fondu Vysočiny v roce 2003.

            Jaroslav Petřivý, tajemník sportovní komise, který byl rovněž odborným garantem všech tří grantových programů, přednesl souhrnné informace o průběhu a výsledcích jednotlivých grantových programů (tyto informace jsou rovněž uveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina). Podrobně se zmínil o vyhodnocování žádostí, objemu finančních prostředků, přidělovaní podpory. Porovnal úroveň zpracování grantových programů v I. kole (grantové programy Sport pro všechny a Drobná údržba sportovišť) a II. kole (Sportoviště). Zmínil se rovněž o práci řídících výborů, způsobu vyhodnocování a posuzování projektů.            Miloš Vystrčil, 1. zástupce hejtmana, se vyjádřil k výši vyčleněných finančních prostředků na grantové programy se sportovním zaměřením. Podrobně hovořil o vztahu kraje Vysočina k neziskovým organizacím v oblasti financování. Hovořil o diskusích, které se vedou kolem finančních příspěvků pro neziskové organizace. Informoval o tvorbě rozpočtu kraje pro rok 2003 – měl by být schválen na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 17. 12. 2002. Vyzdvihl nutnost, aby si sportovní organizace určily své priority (co se týče příspěvků). Zmínil se o druzích příspěvků, které byly poskytnuty sportovním organizacím v letošním roce. Uvedl, že stěžejní prioritní sportovní akce by měly mít svoji samostatnou položku v přílohách rozpočtu. Odbor školství, mládeže a sportu KrÚ se snaží o vytipování těchto akcí.

Předseda otevřel diskusi. Požádal přítomné o připomínky.

Jiří Šmrha kritizoval výši finančních prostředků grantových programů týkajících se sportu, uvítal by částku vyšší. Dále negativně zhodnotil komplikovanost žádostí o podporu z Fondu Vysočiny. Vyslovil souhlas s Milošem Vystrčil o potřebě určení prioritních akcí.

Oldřich Bína se rovněž připojil ke kritice komplikovanosti žádostí o podporu z Fondu Vysočiny, záporně zhodnotil formu přidělování finančních prostředků, vyzdvihl fakt, že se do žádání o podporu z grantových programů nemohou zapojit menší sportovní sdružení. Dále upozornil, některá sportovní sdružení nemají vlastní účet. Vyslovil stanovisko, že pro tělovýchovu není vyčleněno dostatek finančních prostředků. Poukázal na to, že činnost vedoucích menších tělovýchovných sdružení je dobrovolná a neplacená.

Iva Přibylová doporučila zamyslet se nad zvýšením investování finančních prostředků do sportovních organizací v kraji.

Vítězslav Holub apeloval na filosofii kraje týkající se financování sportovního dění a drobné údržby sportovišť (navrhuje systematický společný podíl obce a kraje). Kladně zhodnotil myšlenku grantových programů. Zdůraznil problematiku složitosti žádostí o podporu z Fondu Vysočiny.

            Milan Šmíd uvedl, že se usiluje o to, aby sport a rozvoj sportu měl v rozpočtu kraje samostatnou kapitolu. Nevidí jinou cestu v podpoře sportovních organizací než formou grantových programů, neboť tyto organizace nejsou v majetku kraje. Komplikovanost žádosti nevidí jako výrazný problém. Vyslovil souhlas s udělováním odměn pro dobrovolné pracovníky v tělovýchově – zdůraznil, že je třeba nastavit pro toto vhodný grantový program a určit jasná pravidla.

            Stanislav Mastný sdělil, že forma smluv a předání finančních prostředků byli dle jeho názorů dobře zvoleny. Vyjádřil nesouhlas s tím, že by menší sdružení neměli šanci získat podporu (mohla požádat i obec). Uvedl, že komplikovanost žádostí nevidí jako problém – organizace a sdružení by se měli připravit žádosti o podporu z EU, které jsou složitější.

            Alena Štěrbová se vyjádřila k připomínkám komplikovanosti žádostí. Vyslovila se pro to, aby forma žádostí zůstala zachována. Konstatoval, že je možnost poradit se s krajskými úředníky při vyplňování žádostí. Uvedla, že je třeba vyčíslit všechny finanční prostředky, které byly do sportu vynaloženy (nejen grantové programy). Informovala o tom, jakým způsobem jsou financovány organizace, které jsou v majetku kraje a ostatní organizace, rozdělení financování z rozpočtu kraje. Uvedla, že v této problematice je třeba hledat rovnováhu. Sdělila, že není v současné době možné systematické společné financování obce a kraje.

            Miloš Vystrčil se připojil k názoru Aleny Štěrbové, že by nebylo dobré zjednodušovat formu žádostí o podporu. Připustil, že v prvních typech žádostí byly některé formulace ne příliš jasné – tyto nejasnosti však již byly odstraněny. Rovněž se vyjádřil k rozdělování financí z rozpočtu kraje, přidělování finančních prostředků na sport. Navrhl, aby sportovní a tělovýchovné organizace se větší měrou podíleli na tvorbě grantových programů.

            Oldřich Bína sdělil, že nemůže přijmout vysvětlení obou zástupců hejtmana.

            Vítězslav Holub znovu položil dotaz ke komplikovanosti žádostí o podporu z Fondu Vysočiny. Dosavadní odpověď nepovažuje za dostatečné.

            Luboš Straka kladně zhodnotil formu žádostí – dle jeho názoru vyplnění žádosti ukazuje připravenost organizace. Pro žádosti o drobnější finanční příspěvek by bylo dobré zvolit jednodušší formu žádosti. Konstatoval, že považuje za značně zavádějící, aby kraj vyhlašoval grantový program na odměny dobrovolných vedoucích ve sportu a tělovýchově.

            Jiří Šmrha jako úlohu kraje zdůraznil povinnost starat se o rozvoj společnosti.

            Iva Přibylová vyslovila své stanovisko k hodnocení a posuzování kvality projektů, vyplňování formuláře.

            Eva Hegerová reaguje na udělování finančních odměn dobrovolných vedoucích a trenérů.

            Miloš Vystrčil zdůraznil společný zájem kraje i sportovních a tělovýchovných sdružení. Vyslovil myšlenku možnosti vyhlášení grantového programu na využití prostor škol a školských zařízení pro volný čas a volnočasové aktivity.

            Jiří Kozel kladně hodnotil myšlenku Miloše Vystrčila na využití prostor škol a školních zařízení pro sport a volný čas.

            Jaroslav Petřivý poskytl konkrétní čísla, kolika žádostem malých obcí a sdružení bylo vyhověno (je více než 50% počtu žádosti – přesné údaje jsou rovněž uveřejněny na webových stránkách kraje). Zmínil, že využívání prostor škol a školských zařízení pro volný čas je trendem poslední doby a školy budou jistě ochotny těmto požadavkům vyhovět. Uvedl některé konkrétní příklady sportovních akcí, na kterých se kraj podílel finančně.

            Oldřich Bína poukázal na nesnadný přístup tělovýchovných organizací k internetu.

            Jindřich Skočdopole podal návrh, aby v příštím roce všem členům Všesportovního kolegia byly zasílány materiály týkající se vyhlášení nových grantových programů. Jaroslav Petřivý konstatoval, že takovéto rozesílání již činí.

            Tomáš Hermann uvedl, že podpora sportu a sportovních aktivit je nutná a potřebná. Upozornil na vícezdrojové financování sportu. Hovořil o vlastní podpoře kraje – ta by měla být zaměřena především na rozvoj kraje. Sdělil, že masivní kritika k složitosti formy žádostí o podporu přicházela především ze strany sportovních organizací a sdružení (konkrétní připomínky k tomu, co je nadbytečné však nebyly v žádné diskusi vzneseny). Informoval, že některé nejasnosti (týkající se především ekonomické rozvahy a rozpočtu) byly vyjasněny. Zmínil se o dvou liniích financování – prioritní akce přímo z rozpočtu kraje, dále pak opět forma grantových programů. Uvedl, že poučením pro příště je více diskutovat obsah grantových programů, tím by došlo ke zjednodušení spolupráce pro obě strany, zlepšení informační kampaně.

            Alena Štěrbová poděkovala za názory přítomných. Zhodnotila přínos grantových programů v prvním roce. Zdůraznila, že na formě žádostí o podporu se bude dále pracovat, školy v majetku kraje budou vybízeny, aby svá zařízení více využívaly pro volný čas a sport, aby více spolupracovaly se sportovními a volnočasovými organizacemi, s obcemi a městy. Hlavní smysl grantových programů spatřuje v rozvoji kraje.

            Byla vedena diskuse týkající se Všesportovního kolegia. Subjekt jako takový neexistuje, oficiální rámec nebyl dán. Alena Štěrbová vyzvala přítomné k založení Všesportovního kolegia. Všesportovní kolegium by neměl zakládat kraj (iniciativa musí vzniknout ze strany zmocněnců sportovní organizací) a mělo by fungovat jako poradní orgán a partner pro jednání s krajem. Zástupci sportovních organizací uvedli, že příprava Všesportovního kolegia již proběhla, nebyla však dokončena. Jan Burda uvedl, že na podobném principu byla vytvořena Krajská rada dětí a mládeže, která funguje a je plnohodnotným partnerem pro kraj.

            Jindřich Skočdopole shrnul závěry, které vyplynuly z diskuse:

  • sportovní organizace a sdružení by měli dát podněty pro nové grantové programy v příštím roce, aby vyhovovaly aktuálním potřebám sportovních a tělovýchovných organizací;
  • doporučení pro oddělení samostatné sekce sport v rozpočtu.

Jan Burda uvedl, že se již připravuje materiál, který odděluje sport a volný čas na samostatnou sekci – zastupitelstvo kraje bude tento materiál schvalovat jako doplněk Programu rozvoje kraje Vysočina.

 

3. Informace o způsobu vyhlášení „Sportovce kraje Vysočina pro rok 2002“

            Jindřich Skočdopole uvedl, že závěrečný postoj ke způsobu vyhlášení ankety „Sportovce kraje Vysočina pro rok 2002“ již sportovní komise přijala (usnesení 001/01/2002/SpK). Znovu zopakoval kategorie a vyhodnocení zmiňované ankety.

 

Vyhlašování kategorie

a)      Jednotlivci - mládež

 - dospělí

 - nad 50 let

b)      Kolektiv

c)      Zdravotně postižení

d)      Cvičitel, trenér

V každé kategorii vyhlásit pořadí na 1. – 10. místě.

Termín vyhlášení únor – březen 2003.

 

Vyhodnocení:

anketa ve dvou rovinách:

-         laická: využití regionálního tisku ve všech okresech kraje Vysočina,

-         odborná:  SK doporučuje 27 člennou odbornou porotu složenou ze 3 zástupců rady kraje,

                      11 členů SK, 1 tajemník SK, 2 zástupci médií, 1 hlavní mediální partner

                      a 9 zástupců Všesportovního kolegia.

 

Předseda komise sdělil, že rada kraje schválila záměr vyhlášení „Sportovce kraje Vysočina pro rok 2002“, v brzké době bude stanoven vlastní způsob vyhodnocení (organizační záležitosti). Vybídl přítomné zástupce organizací, nechť dodají podněty pro vyhodnocení.

 

4. Příprava sportovního kalendáře pro rok 2003

            Jindřich Skočdopole uvedl, že by bylo správné rovněž v roce 2003 připravit sportovní kalendář. Zhodnotil přípravu a tvorbu tohoto kalendáře v roce 2002. Vyzval přítomné zástupce organizací ke spolupráci při přípravě. Určil datum 10. 12. 2002 jako termín pro předání informací o připravovaných sportovních akcí roku 2003 krajskému úřadu. Zdůraznil snahu o tištěnou podobu kalendáře.

            Jan Burda uvedl, že na webových stránkách kraje existuje veřejná databáze akcí v kraji Vysočina – kdokoliv může do této databáze zadávat údaje o připravovaných akcích. Po stanoveném termínu si oddělení mládeže a sportu vyselektuje akce týkající se sportu. Dále je možno elektronickou i klasickou poštou zaslat údaje o připravovaných akcích – oddělení mládeže a sportu tyto akce zaregistruje a zveřejní.

            Jindřich Skočdopole zdůraznil propagační význam kalendáře.

            Vladimír Mazal uvedl, že datum 10. 12. 2002 považuje za pozdní. Jaroslav Petřivý uvedl, že údaje je možno zadat do databáze akcí zadávat kdykoliv.

            Tomáš Hermann k návrhu na tištěnou formu kalendáře uvedl, že existuje problém se sdělením termínu některých akcí. Zmínil problém distribuce v případě tištěné podoby. Jindřich Skočdopole konstatoval, že v distribuci problém nevidí, uvedl, že tradiční akce mají již svůj daný termín.

            Oldřich Bína navrhl, aby byly informace o připravovaných akcích uveřejňovány průběžně v tisku.

            Jindřich Skočdopole uvedl, že o tištěné či jiné formě materiálu rozhodne rada kraje.

            Stanislav Mastný vyslovil stanovisko, že v tištěné podobě kalendáře by měly být pouze prioritní akce.

            Rozvinula se rozsáhlá diskuse o tom, co by případná tištěná podoba kalendáře měla obsahovat. Všichni přítomní se shodli na tom, že by to měly být jen akce krajského a vyššího významu.

 

5. Diskuse, různé

            Jindřich Skočdopole uvedl, že další společná schůzka zástupců kraje, sportovní komise a zástupců Všesportovního kolegia by se měla uskutečnit v I. čtvrtletí roku 2003. Zdůraznil společný cíl sportovní komise a Všesportovního kolegia. Kladně zhodnotil přínos dnešního zasedání.

            Rozvinula se diskuse o problematice oficiálního zřízení Všesportovního kolegia (dosavadní adresář oddělení mládeže a sportu je přílohou zápisu č. 2).

            Alena Štěrbová kladně zhodnotila myšlenku oficiálního založení Všesportovního kolegia. Tento krok bude velkým přínosem pro jednání s krajem. Uvedla, že Všesportovní kolegium může pro svá jednání využívat prostory krajského úřadu. Dále sdělila, že s finanční podporou pro sport je v rozpočtu kraje na rok 2003 počítáno.

 

6. Závěr

            Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

 

                                                                                        Jindřich Skočdopole

                                                                                    předseda Sportovní komise

                                                                                        Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání sportovní komise č. 9/2002 dne 21. 10. 2002.

Zapsala Katka Nedvědová dne 21. 10. 2002.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.10.2002 / 30.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze