Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2002

16. říjen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

finančního výboru č. 9/2002

ze dne 16. října 2002

 

 

Přítomno:

-         Bc. Ing. Jaromír Barák - člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         PhDr. Zdeněk Dobrý – člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Vladimír Hink - místopředseda finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Ing. Bohumil Kotlán – člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Ing. Vladislav Nechvátal - člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Rostislav Rakšány– člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana kraje Vysočina;

-         Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ;

-         Ing. Michal Šulc – tajemník finančního výboru.

 

 

Navržený program jednání:

1.      Úvod, zahájení jednání;

2.      Čerpání rozpočtu za 1. –9. měsíc roku 2002

(Ing. Michal Šulc);

Rozpočet kraje Vysočina na rok 2003 – návrh

(RNDr. Miloš Vystrčil, Ing. Anna Krištofová);

Práce externího auditora

(Ing. Anna Krištofová);

3.      Seznámení s činností VOŠ, Gymnázia, SSČ, SOU, OU Světlá nad Sázavou

(rozpočet, využití dotací, příjmová část)

(Ing. Jindřich Vodička.);

4.      Společný oběd;

5.      Prohlídka hutě, sklářských dílen a kamenických dílen;

6.      Různé, diskuse, závěr.

 

 

1. Úvod, zahájení jednání

Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, přivítal všechny přítomné ve Světlé nad Sázavou. Přednesl návrh programu jednání. Ten byl 5 hlasy schválen. K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny připomínky.

            Předseda v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání finančního výboru. Zmínil se o organizačním zajištění dalších zasedání finančního výboru – následující jednání se budou týkat především rozpočtu kraje Vysočina, a proto budou směrovány na krajský úřad.

 

 

2.

·        Čerpání rozpočtu za 1. – 9. měsíc roku 2002

Podkladový pracovní materiál byl předložen přímo na jednání výboru z toho důvodu, že závěrka čerpání rozpočtu je prováděna vždy k 15. v měsíci. Komentář k tomuto materiálu podal Ing. Michal Šulc. Uvedl, že čerpání je 75 %. Hovořil o příjmech z daní, situaci ve vývoji DPH (15% v mínusu). Dále informoval o vlastních příjmech kraje. V této souvislosti kladně zhodnotil výši správních poplatků, příjmů z úroku. Připomenul, že výše příjmů z úroků by mohla být příští rok ještě větší, pokud zastupitelstvo kraje schválí zhodnocování prostředků prostřednictvím správce portfolia. Ing. Šulc dále detailně popsal metodu, způsob a rizika zhodnocování prostředků, zejména aspekty týkající se buy – sell operací. Ing. Barák vyjádřil pochybnost  o stabilitě hodnoty cenných papírů, byť cenných papírů obchodovaných v segmentu SPAD. Následovala diskuse o této problematice.

PhDr. Zdeněk Dobrý uvedl, že finanční prostředky kraje by měli být co nejlépe zhodnoceny a využity, polemizoval o vývoji DPH. Sdělil, že problém spatřuje v nečerpání některých kapitol. Dále vznesl požadavek, aby byl do usnesení finančního výboru formulován požadavek, aby ekonomický odbor předložil souhrn změn v rozpočtu a rozpočtových opatření, které schválila v průběhu roku rada kraje (z důvodu porovnání původní a současné podoby rozpočtu kraje na rok 2002).

Ing. Anna Krištofová se krátce zmínila o výdajová stránce čerpání rozpočtu, zejména hovořila o problematice týkající se Fondu Vysočina. Uvedla, že prostředky z Fondu Vysočiny nejsou příliš vyčerpány z toho důvodu, že některé projekty budou placeny až po realizaci. Vyslovila návrh převést na konci roku zbývající finanční částku do příštího roku do Fondu Vysočiny. Členové výboru tento návrh kladně zhodnotili.

RNDr. Miloš Vystrčil reagoval na dotaz PhDr. Zdeňka Dobrého a sdělil, že souhrn provedených změn v rozpočtu a rozpočtových opatření je již vyhotoven a bude k dispozici na dalším zasedání finančního výboru. Uvedl, že bylo vedeno jednání se správci kapitol, kteří finanční prostředky ve svých kapitolách dosud nedostatečně čerpali. Dále ukázal přítomným mapu (přehled) Fondu Vysočiny, která je kompletním souhrnem toho, které obce, jak a kolik čerpaly z Fondu Vysočiny, kolik sami do realizace projektů investovali, dále je zde zobrazeno porovnání čerpání z Fondu Vysočiny za jednotlivé okresy, průměr na obyvatele, průměr na okres, průměr na obec III. typu. Hlavním významem tohoto materiálu byla snaha zjistit ekonomickou výnosnost. Členové výboru uvítali vznik tohoto materiálu.

Ing. Bohumil Kotlán znovu tlumočil dotaz, který již vznesl na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2002 - nesoulad materiálů týkajících se částek podpory z Fondu Vysočiny. Ing. Michal Šulc uvedl, že pro příště budou všechny materiály časově sladěny a zkoordinovány.

Předseda výboru se kladně vyjádřil k čerpání rozpočtu. Podpořil požadavek PhDr. Zdeňka Dobrého, aby na příštím zasedání finančního výboru byly předloženy změny v rozpočtu a rozpočtová opatření, které v letošním roce schválila rada kraje.

 

Usnesení 031/09/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu za 1. – 9. měsíc roku 2002 a

pověřuje

tajemníka výboru předložením souhrnu změn v rozpočtu a rozpočtových opatření, které v schválila v letošním roce Rada kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

·        Rozpočet kraje Vysočina na rok 2003 – návrh

Úvodní slovo pronesl Vladimír Dolejš. Členové komise obdrželi k tomuto bodu programu podkladový pracovní materiál – 1. pracovní návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003. Následoval podrobný komentář RNDr. Miloše Vystrčila. Sdělil, že jednání o rozpočtu kraje na rok 2003 jsou vedeny ve dvou úrovních: kraj versus ministerstvo (největší zásluhy na tomto jednání mají hejtmani František Dohnal a Evžen Tošenovský), přerozdělení v rámci kraje. Uvedl, že konstrukce a struktura rozpočtu bude podobná jako v roce 2002, s postupující reformou veřejné správy budou do rozpočtu zapracovány další položky (náklady související s nově přebíranými organizacemi, kompetence po zániku OkÚ). Dále uvedl, že je třeba pokrýt činnosti, které zajišťoval okresní úřad. Informoval, že krajský úřad má nedostatečnou kapacitu pro nové úředníky (Ministerstvo financí ČR rozhodlo přerozdělit finanční prostředky mezi kraje na dobudování struktury KrÚ po přechodu nových úředníků – pro Vysočinu je podíl zřejmě zhruba 7%). Hovořil o akcích ISPROFIN okresních úřadů – tyto akce budou dokončeny. Podal informaci o nakládání finančních prostředků na reprodukci majetku (bude blíže specifikováno v přílohách rozpočtu). Zdůraznil myšlenku, aby se v příštím roce rozpočet musel co nejméně měnit a upravovat (aby rada schvalovala co nejméně rozpočtových opatření). Vyslovil myšlenku, že tohoto lze docílit co nejpodrobnějším rozpisem požadovaných akcí v přílohách rozpočtu. Sdělil, že dojde k navýšení dotace na dopravní obslužnost (v rámci ČR o 800 milionů Kč – v přepočtu na kraj Vysočina cca 50 milionů Kč).

Ing. Anna Krištofová uvedla doplňující komentář. Zmínila možné zvýšení dotace na lůžko (slibováno 20% valorizace), dotace na žáka zůstává ve výši 904,- Kč (důsledkem bude velký ekonomický tlak na školy). RNDr. Miloš Vystrčil informoval o tom, že absolvoval jednání týkající se této dotace a vyslovil názor, že Svaz měst a obcí nedostatečně prosazoval zvýšení dotace na žáka. Ing. Anna Krištofová velice kladně zhodnotila práci hejtmanů Františka Dohnala a Evžena Tošenovského. Kvitovala myšlenku RNDr. Miloše Vystrčila na větší objem a podrobnost přílohové části rozpočtu. Sdělila, že rozpočet kraje Vysočina je nyní ve fáze rozpracovanosti, u některých požadavků odborů bude třeba provést korekci.

RNDr. Miloš Vystrčil uvedl, že by bylo dobré, aby rozpočet kraje na rok 2003 byl schválen na zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2002 dne 17. 12. 2002. Dále informoval, že 22. 10. 2002 bude návrh rozpočtu projednáván na zasedání rady kraje za účasti vedoucích odborů. Dále by měl být návrh rozpočtu projednáván 24. 10. 2002 v Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina, na zasedání finančního výboru a na pracovních zasedání zastupitelů kraje.

Předseda otevřel k termínu zasedání finančního výboru, který by měl projednávat návrh rozpočtu kraje na rok 2003. Po diskusi členů výboru byl stanoven termín 6. 11. 2002.

PhDr. Zdeněk Dobrý zdůraznil důležitost schůzky politických klubů s vedoucími odborů. Kladně hodnotil myšlenku většího objemu a podrobnosti příloh. Sdělil názor, že zastupitelé by se měli více podílet na tvorbě příloh rozpočtu. Dále tlumočil stanovisko, že setkání klubů s vedoucími odborů by mělo předcházet projednávání rozpočtu ve finančním výboru. Vznesl požadavek, aby na zasedání finančního výboru byla rovněž projednávána problematika přebírání dalších organizací pod správu kraje (jejich hospodaření, ekonomika, zadluženost).

Předseda výboru se dotázal, zda-li objem dotačních prostředků dostane kraj celkově nebo zda-li bude již rozdělen. Ing. Anna Krištofová uvedla, že objem dotačních prostředků dostane kraj celkově a sám jej rozdělí dle vlastního uvážení.

Ing. Bohumil Kotlán poukázal na problematiku správních poplatků.

Vladimír Hink se dotázal na optimalizaci stavu úředníků. RNDr. Miloš Vystrčil konstatoval, že kraj se bude o toto snažit.

 

Usnesení 032/09/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o tvorbě rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

·        Práce externího auditora

Ing. Anna Krištofová informovala, že bylo vypsáno poptávkové řízení, konečný termín pro přijímání nabídek bude 22. 10. 2002, 23. 10. 2002 bude otevírání obálek. Sdělila, že bylo osloveno 5 nebo 6 auditorských firem, které mají zkušenosti s územními celky. Samotné výběrové řízení proběhne 30. 10. 2002 – z členů finančního výboru se ho bude účastnit předseda Vladimír Dolejš a PhDr. Zdeněk Dobrý. Toto řízení bude probíhat v podobném duchu jak výběrové řízení na správce portfolia.

Předseda se dotázal, zda-li byl s externím auditorem, který prováděl audit za rok 2001 uzavřen smluvní vztah na další rok. Ing. Anna Krištofová sdělila, že nikoliv.

 

Usnesení 033/09/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o práci externího auditora.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

3. Seznámení s činností VOŠ, Gymnázia, SSČ, SOU, OU Světlá nad Sázavou (rozpočet, využití dotací, příjmová část)

Předseda výboru přivítal ředitele VOŠ, Gymnázia, SSČ, SOU, OU Světlá nad Sázavou Ing. Jindřicha Vodičku.

Ing. Jindřich Vodička pohovořil o struktuře komplexu VOŠ, Gymnázia, SSČ, SOU, OU Světlá nad Sázavou, průběhu a důvodu spojení tohoto komplexu. Uvedl, že všechny výsledky ukazují, že pro menší město je sloučení škol dobré řešení s okamžitým efektem. Konstatoval, že při přebírání škol byl jejich dluh 1 milion Kč, v současné době má komplex škol 800 tisíc Kč zisku. Dotace na provoz dříve tvořily 22 milionů Kč, po sloučení škol klesly na 17 milionů Kč. Každý rok škola ze svých příjmů několik milionů investuje. Buduje se zde sklářský atelier a galerie. Při sloučení školy ji navštěvovalo 240 učňovských žáků, nyní je to 350, na gymnáziu je kapacita stabilní. Ing. Jindřich Vodička sdělil, že komplex škol patří mezi nejhorší školy co se týče osobního ohodnocení. Zdůraznil, že škola nemá problém s odbytem svých výrobků. I letos bude škola v zisku (i přes některé problémy s povodněmi). Ředitel rovněž zdůraznil, že spojení škol přineslo zkvalitnění výuky a vysoký vzrůst ekonomiky. Uvedl, že osobně preferuje maturitní obory s řemeslem. Cílem je, aby školu navštěvovalo 500 žáků. Sdělil, že klade důraz především na rozvoj školy a rozvoj řemesla.

Vladimír Hink vznesl dotaz, jaké procento žáků najde uplatnění. Ing. Jindřich Vodička uvedl, že do letošního roku dosud našli uplatnění všichni žáci. Informoval o mezinárodní spolupráci žáků i mistrů. Pohovořil o výstavě „Kámen a sklo“, která se bude konat před Vánoci, a která má za úkol propagovat sklářství a kamenictví.

Vladimír Hink se dotázal, zda-li má škola i stavební obory. Ing. Jindřich Vodička uvedl, že stavební obory byly škole striktně odebrány, což má negativní dopad pro rozvoj školy.

Vladimír Hink vznesl dotaz, zda-li si škola vyrábí sama formy na výrobky ze skla. Ing. Jindřich Vodička uvedl, že tyto formy v současné době většinou dělá odborná firma. Rozšiřováním oborů by pak bylo možno dělat je přímo ve škole.

Ing. Bohumil Kotlán se dotázal, zda-li jsou všechny školy v jednom areálu. Ing. Jindřich Vodička uvedl, že ano, pouze v Lipnici nad Sázavou zůstaly kamenické haly a dílny. Ing. Bohumil Kotlán zhodnotil činnost školy jako velice inspirativní.

Předseda výboru se dotázal RNDr. Miloše Vystrčila, zda-li kraj připravuje nějaká další sloučení škol v rámci kraje. RNDr. Miloš Vystrčil odpověděl kladně.

 

Usnesení 034/09/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o struktuře a činnosti VOŠ, Gymnázia, SSČ, SOU, OU Světlá nad Sázavou.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

4. Společný oběd

 

 

5. Prohlídka hutě, sklářských dílen a kamenických dílen

            Za odborného doprovodného výkladu Ing. Jindřicha Vodičky a jeho dalších kolegů mohli členové výboru shlédnout sklářské a kamenické dílny, techniku a postup výroby.

 

 

6. Diskuse, závěr

Předseda výboru tlumočil žádost Pavla Masláka, předsedy bezpečnostní komise, o projednání dopisu ze dne 2. 10. 2002 adresovaný Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina. Tento dopis se týká problematiky poskytnutí prostředků na rekonstrukci hasičské stanice v Ledči nad Sázavou. Předseda výboru poté citoval dopis. RNDr. Miloš Vystrčil sdělil, že se Pavel Maslák s žádostí o projednání obrátil i na Rozpočtovou komisi Rady kraje Vysočina. Tato problematika zde bude projednávána na zasedání č. 7/2002 dne 24. 10. 2002. Po diskusi bylo přijato usnesení.

 

Usnesení 035/09/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

podporuje

použití finančních prostředků ve výši 1 milion Kč z kapitoly „Požární ochrana a integrovaný záchranný systém“ v Orj 18, § 5511 na dokončení rekonstrukce hasičské stanice v Ledči nad Sázavou a rovněž

podporuje,

aby výstavbu sítě LAN (propojení mezi krajským úřadem a ředitelstvím HZS kraje Vysočina) provedl odbor informatiky KrÚ.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

Předseda výboru uvedl, že na programu příštího zasedání finančního výboru bude zařazena Zpráva o kontrole na úseku odboru regionálního rozvoje KrÚ, kterou dle usnesení č. 023/06/2002/FV realizovali Ing. Bohumil Kotlán a PhDr. Zdeněk Dobrý. PhDr. Zdeněk Dobrý sdělil, že Protokol o kontrole byl již vyhotoven a předán předsedovi, čeká se na vyjádření vedoucí odboru Mgr. Věry Jourové k závěrům z kontroly.

 

 

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání výboru, který byl předběžně stanoven na středu 6. 11. 2002 v 8:30 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon C, zasedací místnost č. 1.21).

 

 

                                                                                                 Vladimír Dolejš v. r.

                                                                                             předseda Finančního výboru

                                                                                            Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání finančního výboru dne 16. 10. 2002.

Zapsala Katka Nedvědová dne 16. 10. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.10.2002 / 29.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze