Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2002

14. říjen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu,

vzdělání a zaměstnanost č. 9/2002

konaného dne 14. října 2002

 

 

 

Přítomno:

-         8 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu (OŠMS)

-         Kamil Ubr – vedoucí oddělení koncepce vzdělávání OŠMS

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Závěry z II. dne Pedagogického centra Jihlava

4.      Změny v síti škol pro školní rok 2003/2004

5.      Dlouhodobý záměr rozvoje školství (stav příprav)

6.      Příprava provozních rozpočtů škol a školských zařízení

7.      Různé

8.      Závěr

 

 

1.      Zahájení

Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými přijat.

 

 

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

Předseda pohovořil o minulém zasedání výboru a o plnění usnesení. Dále vyzval členy výboru k případnému doplnění nebo upravení zápisu z minulého zasedání. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

3.      Závěry z II. dne Pedagogického centra Jihlava

Zdeněk Ludvík, vedoucí odboru školství a Kamil Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, pohovořili o II. dni Pedagogického centra Jihlava. Jednání bylo rozděleno do dvou sekcí. V první sekci se jednání soustředilo hlavně na záležitosti týkající se přechodu škol do právní subjektivity. Kamil Ubr zhodnotil práci v druhé sekci, kde se mimo jiné jednalo i o lepší uplatnění absolventů škol v praxi v minulém roce a diskuse se vedla také o důležitosti dalšího – celoživotního vzdělávání. Dále pak o prosazování středoškolského vzdělávání na obecnější úrovni, čímž se dosáhne větší schopnosti se přizpůsobit poptávce na trhu práce.

 

Usnesení/045/09/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu,vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Zdeňka Ludvíka a Kamila Ubra z II. dne Pedagogického centra Jihlava.

 

 

 

4.      Změny v síti škol pro školní rok 2003/2004

Kamil Ubr podotkl, že do konce října musí mít OŠMS k tomuto bodu stanoviska a musí být připraveny materiály do zastupitelstva kraje. Dále zhodnotil žádosti oproti loňskému roku jako více propracované .

Václav Štěpán vznesl dotaz na zvyšování kapacity škol a postoj OŠMS k této změně. Především u gymnázií se obává snížení úrovně výuky. Kamil Ubr na odpověď objasnil, že tato situace není ve všech školách, protože nabídka je vyrovnaná s poptávkou. V kraji Vysočina se toto týká několika škol na Třebíčsku. OŠMS se k této změně staví kladně, je důležité zpřístupnit vzdělávání, čímž navazují i na dlouhodobé vzdělávání.

 

Dále Kamil Ubr seznámil přítomné se záměry OŠMS:

-         zrušení školních statků v Jihlavě, Havlíčkově Brodu a Telči (pravděpodobně 1. 1. 2004);

-         sloučení středisek praktického vyučování v Jihlavě a Třešti s příslušnými školami (pravděpodobně 1. 1. 2003);

-         zrušení služeb školám v Třebíči a Pelhřimově (pravděpodobně 1. 7. 2004);

-         převod zřizovatelské funkce k ZUŠ, DDM, Zvláštním a Pomocným školám z kraje na obce, jednání se starosty budou zahájena v nejbližších měsících.

 

Usnesení/046/09/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

přehled žádostí o změny v síti škol a informaci o dalším doplnění materiálu

žádá

předložení doplněného materiálu na další schůzi výboru.

 

 

5.      Dlouhodobý záměr rozvoje školství (stav příprav)

Zdeněk Ludvík prezentoval 1. pracovní verzi návrhu dlouhodobého záměru vzdělávání a vývoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina. V jeho analytické části je kraj Vysočina porovnáván s ostatními kraji.

Alena Štěrbová informovala, že poslední verze, která má býti předána ke schválení zastupitelstvu kraje v březnu,bude dopracována OŠMS.

Kamil Ubr dále podotknul, že OŠMS připravuje materiál, kde bude souhrn důležitých údajů z 1. návrhu. Tento materiál bude stručný a přehledný.

 

Josef Bulušek vznesl dotaz týkající se platů ve školství, čímž rozpoutal rozsáhlou diskusi.

 

Dále Ota Benc kritizoval míru přerozdělování financí do škol.

 

Připomínkování k dlouhodobému záměru musí být dokončeno do 21. října 2002.

Josef Bulušek vytýká předloženému materiálu přemíru cizích slov a dále se pozastavuje nad bodem, který pojednává o atraktivnosti malých škol pro mladé učitele, s čímž nesouhlasí. Tímto se rozpoutala rozsáhlá diskuse o zachování základního školství na venkově.

 

Usnesení/047/09/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu zástupců OŠMS o dlouhodobém záměru rozvoje školství a

žádá

o předložení dlouhodobého záměru rozvoje školství po úpravě

 

 

6.      Příprava provozních rozpočtů škol a školských zařízení

Milan Šmíd podotkl, že k tomuto bodu probíhala diskuse v průběhu předcházejícího jednání a další připomínky budou projednány na příštím zasedání výboru.

 

 

7.      Různé

Petr Kesl vznesl svůj nesouhlas ke konání konkurzů na ředitele škol každých 5 let. Alena Štěrbová sdělila, že materiál týkající se konkurzů má být předložen radě kraje a ona s ním souhlasí.

Jako poslední bod diskuse zmínil přímé náklady na pomůcky pro střední školy a jejich financování.

Zástupci OŠMS na tuto otázku odpověděli, že řešení je zcela v kompetenci MŠMT ČR. Od roku 1997 jsou vynakládané finanční prostředky na tento účel stále nižší (380,- Kč na žáka/rok). Kraj Vysočina se pokusí prosadit finanční zdroj, ze kterého by na tyto výdaje přispíval. Tento záměr by měl být realizován od roku 2004.

 

Usnesení/048/09/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o přípravě vyhlášení konkurzního řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina.

 

 

8.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání výboru na 4. listopadu 2002 ve 14:00 hod.

 

 

 

 

        Milan Šmíd v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání

               a zaměstnanost ZK Vysočina 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru dne 14. října 2002

Zapsala: Markéta Nováková, dne 15. října 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.10.2002 / 25.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze