Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Pracovní skupiny ke koncepci zemědělství kraje Vysočina č. 1/2002

14. říjen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Pracovní skupiny ke koncepci zemědělství kraje Vysočina č. 1/2002

konaného dne 14. října 2002

 

Přítomni:

 • Ing. Jiří Blažek – člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina;
 • Marie Brodinová – Agrární komora Havlíčkův Brod;
 • Ing. Petr Bureš – vedoucí odboru LVHZ KrÚ;
 • Ing. Karel Coufal – Agrární komora Třebíč;
 • Ing. Miroslav Červený - člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina;
 • Ing. Martin Drápela - pracovník odboru LVHZ KrÚ;
 • Ing. Stanislav Kodys – Agrární komora Žďár nad Sázavou;
 • Ing. Antonín Lenikus - Agrární komora Jihlava;
 • Jitka Merunková – pracovnice odboru LVHZ KrÚ;
 • Ing. Karel Moravec - člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina;
 • Václav Vacek – předseda Zemědělské komise Rady kraje Vysočina;
 • Bc. Michal Zrůst - předseda Komise pro životní prostředí Rady kraje Vysočina.

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení;

2.      Příprava koncepce zemědělství kraje Vysočina;

3.      Návrh dalšího postupu pracovní skupiny;

4.      Diskuse a různé;

5.      Závěr.

 

1. Zahájení

            Václav Vacek, předseda Zemědělské komise Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné členy zemědělské komise, pracovníky odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství KrÚ kraje Vysočina a dále zástupce agrárních komor. Přednesl program zasedání, jež byl schválen.

 

2. Příprava koncepce zemědělství kraje Vysočina

            Ing. Petr Bureš stručně shrnul závěry z minulého zasedání zemědělské komise, kterého se zástupci agrárních komor rovněž zúčastnili. Uvedl, že pracovní skupina by si měla stanovit přibližnou osnovu materiálu a to, kdo by měl tento materiál vyhotovit. Informoval, že odbor LVHZ KrÚ navrhl do rozpočtu na rok 2003 finanční částku na tvorbu koncepce zemědělství v kraji Vysočina. Předal slovo Ing. Karlu Coufalovi a Jitce Merunkové, kteří sdělili zkušenosti týkající se koncepce zemědělství v jiných krajích.

            Ing. Karel Coufal podal informaci o koncepci zemědělství Libereckého kraje. Zde kraj uzavřel smluvní dohodu s agrárními komorami, které pro kraj koncepci zemědělství zpracovávají, dohodli se společně i na finančním vypořádání. Jak dále uvedl, bylo obesláno 1000 subjektů, z nichž se vrátilo zpět 800. Mimo základních statistických dat shromáždili i vlastní údaje. Koncepce bude mít tři části – analytickou, rozborovou a výhledovou. Celková vynaložená částka se pohybuje okolo 500 000,- Kč. Liberecký kraj je vůči zemědělcům aktivní a snaží se o dobrou spolupráci.

            Jitka Merunková tlumočila zkušenosti ze Zlínského kraje. Zde bylo provedeno výběrové řízení, osloveno 5 subjektů, vybrán byl VÚZE. Sběr dat (za honorář) provedly agrární komory, údaje a data jsou již provázána na pravidla a podmínky EU. Celková vynaložená částka se pohybuje okolo 800 000,- Kč.

            Ing. Petr Bureš se vrátil k náplni činnosti pracovní skupiny. Tlumočil své představy o organizaci a o rámci materiálu. Vyslovil podporu myšlence vyhlášení výběrového řízení (možno oslovit VÚZE i zemědělské fakulty). Poprosil přítomné o stanovisko. Požádal o připomínky k obsahu osnovy a ke koncepci podkladového pracovního materiálu, který přítomní obdrželi na minulém zasedání zemědělské komise.

            Václav Vacek se dotázal, kdo bude garantem celé akce. Ing. Petr Bureš uvedl, že by došlo k uzavření smluvního vztahu mezi krajem Vysočina a zpracovatelem. Administraci provede odbor LVHZ KrÚ, odborným garantem a záštitou bude tato pracovní skupina.

            Ing. Karel Moravec polemizoval o dlouhodobém významu koncepce zemědělství a vyslovil nesouhlas s možným výběrovým řízením. Dle jeho názoru je třeba na některé problémy v současném stavu zemědělství rychleji reagovat. Upozornil rovněž na nepřesnosti ve statistických údajích ČSÚ. Informoval, že v nejbližších dnech se bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR hlasovat o dovozním clu na mléčné výrobky.

            Ing. Petr Bureš na kritiku statistických údajů reagoval tím, že je možno shromáždit vlastní údaje. Dále zdůraznil nutnost stanovení si priorit v koncepci zemědělství. Navrhl dopřesnit základní osnovu uvedenou v materiálu.

            Ing. Karel Moravec vyslovil souhlas s návrhem osnovy AK Třebíč a navrhl rozdělit priority na část krátkodobou a dlouhodobou.

            Ing. Jiří Blažek zdůraznil nutnost držet se priorit, které jsou uvedeny v Programu rozvoje kraje Vysočina. Vyslovil souhlas s tím, že krátkodobé problémy je třeba řešit pružněji. Dále uvedl, že kraj nemůže ovlivnit zemědělství v kraji Vysočina.

            Marie Brodinová zdůraznila, že kraj Vysočina by měl trvat na zachování či povýšení některých kvót (na mléko, skot, brambory) při vstupu do EU – v tomto případě je nutno rychle reagovat. Rovněž poukázala na chybné údaje ve statistikách. Navrhla požádat z titulu kraje o skutečnou kvótu vyprodukovaného mléka a dalších výrobků.

            Ing. Stanislav Kodys konstatoval, že při tvorbě koncepce zemědělství je třeba zaměřit se na dlouhodobou optimalizaci (při dlouhodobé práci není dobré se příliš vázat na současnou situaci v zemědělství).

            Václav Vacek se rovněž připojil k nutnosti zachování kvót v kraji Vysočina.

            Ing. Antonín Lenikus se také vyslovil pro nutnost zachování současného stavu, vyzdvihl nutnost řešení strukturálních změn, konstatoval, že pro začátek jsou statistické údaje postačující.

            Václav Vacek otevřel diskusi o tom, kde získat co nejpřesnější údaje a data pro tvorbu koncepce zemědělství.

            Ing. Karel Coufal doporučil vycházet z AGROCENZU, vyslovil své stanovisko k významu koncepce zemědělství v kraji Vysočina. Vzpomněl orientaci na biopaliva a bioprodukty. Dále se vyslovil pro spolupráci s odborem regionálního rozvoje.

            Ing. Jiří Blažek zdůraznil, že v údajích by měla být uvedena alespoň pětiletá číselná řada. Souhlasí s tím, že údaje ČSÚ budou pro naši potřebu postačující. Lze dále požádat o potřebné údaje MZe a SZIF.

            Na základě diskuse se členové pracovní skupiny vyslovili pro získávání dat z AGROCENZU. Přítomní rovněž podpořili variantu Libereckého kraje v tvorbě koncepce zemědělství.

            Ing. Karel Moravec navrhl přijmout nějaká doporučení ke krátkodobým problémům v zemědělství.

            Ing. Petr Bureš poukázal na to, že tato doporučení by měla být podložena konkrétními čísly s  vypovídací hodnotou.

            Ing. Blažek vyzdvihl nutnost zpracování pětiletého přehledu struktury půdy, dojnic, skotu bez tržní produkce, brambor. V souvislosti se získáním údajů týkajících se brambor doporučil předseda komise obrátit se na bramborářský svaz.

            Ing. Petr Bureš uvedl, že by bylo dobré znát údaje i v rámci ČR.

            Předseda zdůraznil nutnost návaznosti na Program rozvoje kraje Vysočina.

            Ing. Miroslav Červený vyzdvihl problematiku zemědělského školství, zdůraznil, že absolventi této školy se uplatní nejen v prvovýrobě. Rozvinula se diskuse k problematice zemědělského školství.

            Předseda komise uvedl, že problematikou zemědělského školství by měla na svém dalším zasedání zabývat Zemědělská komise Rady kraje Vysočina. Měli by být rovněž přizváni odborníci z odboru školství, mládeže a sportu KrÚ.

            Ing. Coufal v této věci odkázal na internetové stránky odboru ŠMS.

 

3. Návrh dalšího postupu pracovní skupiny

            Ing. Drápela nastínil další postup skupiny a možnosti získání základních vstupních údajů.

            Údaje a data týkající se brambor zajistí Bramborářský svaz. Se zástupcem toho svazu p. Novákem bude uskutečněna schůzka na krajském úřadě. V jednání s p. Novákem vejde p. Vacek.

            Převzetí číselné řady údajů z AGROCENZU zajistí do příštího jednání pracovní skupiny Ing. Karel Coufal.

            Členové pracovní skupiny do příštího zasedání prostudují návrh osnovy koncepce (viz podkladový materiál), aby se v případě potřeby mohl detailněji rozpracovat. Odbor LVHZ KrÚ na základě dnešních poznatků upřesní navrženou osnovu koncepce.       

            Problematiku školství projedná Zemědělská komise Rady kraje Vysočina na svém příštím zasedání. Odborné pracovníky z odboru školství, mládeže a sportu zajistí tajemník ZK Ing. Drápela.

 

4. Diskuse a různé

            Ing. Karel Coufal podal informaci, že dne 11. 11. 2002 se uskuteční velká konference „České zemědělství v podmínkách EU“ (od 10:00 v Domě kultury). Očekává se účast PhDr. Špidly a ministra zemědělství Palase.

Bc. Michal Zrůst přislíbil do příště připravit materiál týkající se koncepce životního prostředí.

Marie Brodinová uvedla, že v Havlíčkově Brodě vznikla petice k současné situaci v zemědělství.

 

5. Závěr

            Na závěr Václav Vacek poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání pracovní skupiny, který byl předběžně stanoven na 18. 11. 2002 ve 13:00 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

            Václav Vacek v. r.

Předseda Zemědělské komise

               Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 14. 10. 2002.

Zapsala Katka Nedvědová dne 14. 10. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.10.2002 / 24.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze