Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 9/2002

3. říjen 2002
 

 
 

                Zápis ze zasedání Sociální komise č. 9/2002

    Rady kraje Vysočina

          konaného dne 3. 10. 2002 v Jihlavě

 

Přítomno:

-          8 členů sociální komise (viz presenční listina)

-          JUDr. Božena Dolejská – tajemnice komise

-          hosté:  PaedDr. Martina Matějková

                 JUDr. Věra Švarcová

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Informace o sociálně demografické analýze kraje

3.      Příprava plánu činnosti komise na další období

4.      Diskuse, závěr

 

 1. Zahájení jednání

 

Bc. Ladislav Bárta, předseda sociální komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné členy a hosty dnešního zasedání, radní kraje Vysočina Martinu Matějkovou a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Věru Švarcovou. Přednesl program 9. zasedání Sociální komise a uvedl, že program byl doplněn o další body a jeho podoba je následující:

  1. Zahájení
  2. Sociální problematika z pohledu kraje a školení pro poskytování dotací od MPSV
  3. Převod sociálních zařízení na kraj Vysočina
  4. Informace o sociálně demografické analýze kraje
  5. Příprava plánu činnosti komise na další období
  6. Diskuse, závěr

 

Doplněný návrh programu byl všemi přítomnými schválen. Dle počtu členů komise prohlásil předseda zasedání za usnášení schopné. V úvodu předseda v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání Sociální komise.

 

 1. Sociální problematika z pohledu kraje a školení pro poskytování dotací od MPSV

Předseda Sociální komise, Bc. Ladislav Bárta, předal slovo PaedDr. Martině Matějkové, která informovala všechny přítomné o systému financování na rok 2003 v oblasti sociální a zdravotní. Podrobně hovořila o  rozpočtu kraje, dotacích pro neziskové organizace a o sociálních zařízení, které přecházejí do zřizovatelské působnosti kraje Vysočina.

 Poté se ujala slova JUDr. Věra Švarcová, která podala přítomným informace z oblasti zdravotnictví. Jedná se o problematiku nemocnic a rychlé záchranné služby z okresních měst kraje Vysočina. Na závěr uvedla, že odbor sociálních a zdravotních věcí v současné době zpracovává pro Radu kraje pasport o zařízeních, které přejdou pod kraj. Pohovořila o charakteru tohoto materiálu.

Tajemnice komise, JUDr. Božena Dolejská, hovořila o tom, že byl Radou kraje schválen nový grantový program s názvem Vzděláváním ke standardům kvality a v současné době již visí na webových stránkách. Tento program je určen na podporu zvyšování profesionální úrovně sociálních pracovníků. Dále podala informace o novém projektu tzv. Komunitní plánování, který je zaměřen na:

1.      Drogy

2.      Prevence kriminality

3.      Národnostní menšiny

4.      Ostatní

     Vysvětlila, že se jedná o mechanismus hodnotící komise podaných projektů, která bude sestavena a  proškolena pro poskytování dotací od MPSV.

 

 

 1. Převod sociálních zařízení na kraj Vysočina

 

Tohoto bodu se ujala vedoucí sociálně – zdravotního odboru KÚ Vysočina Dr. Věra Švarcová. Vedoucí odboru podala komplexní informaci o současném stavu a postupu v převodu sociálních zařízení od okresních úřadů na kraj. Převod by měl být uskutečněn k 1.1.2003.

 

Usnesení 009/09/2002/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o postupu přechodu sociálních zařízení na zřizovatelské funkce kraje Vysočina

 

 

Dále také vedoucí odboru v krátkosti informovala o převodu zdravotnických zařízení na kraj.

 

 

 1. Informace o sociálně demografické analýze kraje

 

       JUDr. Božena Dolejská na závěr hovořila o obsahu dokončované sociálně – demografické analýze kraje Vysočina, která byla zpracována ve spolupráci sociálního odboru Kraje a Socioklubu zastoupeným Dr. Víškem. Cílem této analýzy je získat potřebné informace pro optimalizaci sítě sociálních služeb v kraji Vysočina, pro tvorbu sociální politiky kraje a zpracování rozvojových sociálních programů. Konstatovala, že tato analýza byla náročná ale velice odborně a v termínu dokončena. V současné době probíhá připomínkování příslušným odborem kraje a poté bude tato analýza předložena k veřejnému odbornému připomínkování.

 

5.      Příprava plánu činnosti komise na další období

 

   Přítomní členové hodnotili dosavadní plnění plánu Sociální komise pro tento rok. Zde bylo možné konstatovat, že do této doby byla velká část plánu komise splněna. Členové se po diskusi na tvorbě plánu pro rok 2003  shodli  na  těchto možných bodech:

      - podílet se na tvorbě nových grantových programů

      - připomínkování sociálně – demografické analýzy

- kontrola využívání přidělených  finančních prostředků v sociálních zařízeních kraje Vysočina

      - výjezdní zasedání ve Žďáře nad Sázavou a dalších místech

Komise po rozsáhlé diskusi rozhodla pověřit předsedu Bc. Ladislava Bártu, vypracovat materiál s plánem činnosti na další období do příštího zasedání.

 

 

Úkol: připravit návrhy pro plán činnosti komise v roce 2003

Odpovědnost: Bc. Ladislav Bárta

Termín : do příštího zasedání Sociální komise – 7.11. 2002

 

 

       6.   Různé, závěr

 

         Závěrem byla vedena diskuse spojená s problematikou hospicové péče. Tajemnice komise informovala o podaném projektu Oblastní charity Havlíčkův Brod na Ministerstvo zdravotnictví se žádostí o dotaci na vybudování lůžkového hospicového zařízení v Havlíčkově Brodě. Potřebnost lůžkového hospice byla již v předchozím období konstatována jak sociální, tak i zdravotní komisí. Vzhledem k tomu, že sociální komise byla s projektem seznámena pouze zevrubně, nemohla přijmout zásadní stanovisko a proto pouze přijala informaci, kterou sdělila tajemnice komise. Výběrem vhodné lokality pro budování hospice se budou muset zabývat všechny dotčené orgány kraje, protože se jedná o strategické rozhodnutí. V této souvislosti komise přijala následující usnesení.

 

Usnesení 010/09/2002/SocK

Sociální komise Rady kraje Vysočina

nadále trvá

na svém usnesení 006/06/2002/SocK. Výběr lokality pro umístění takovéhoto hospice Sociální komise učiní na základě výsledku sociálně demografické analýzy.

 

 

 

            Na závěr předseda sociální komise, Bc. Ladislav Bárta, poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání, který byl stanoven na 7. listopadu 2002 v 9.00 hod. v budově Krajského úřadu v Jihlavě, Žižkova 57 (sekretariát hejtmana, zasedací místnost č. 2.21)

 

 

                                                                                                 Bc. Ladislav Bárta, v.r.

                                                                                               předseda sociální komise

                                                                                                   Rady kraje Vysočina

 

 

Zápis ze zasedání Sociální komise, byl pořízen na základě záznamu dne 3. 10. 2002

Zapsala dne 9 . 10. 2002 Radka Šimůnková

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.10.2002 / 22.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze