Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 34/2002

15. říjen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 34/2002, konaného dne 15. října 2002 v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2002

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 15. 10. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil F. Dohnal a přednesl návrh programu.

P. Pospíchal předložil návrh na rozšíření programu zasedání o bod 31) Transformace organizací správy a údržby silnic. Zřízení Správy silnic Vysočina, příspěvkové organizace, změny zřizovacích listin Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč, Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou a dodatek Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala rozšířený program zasedání.

Rozšířený program zasedání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 33/2002
 2. Žádost o poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti v Polné na opravu varhan v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polné
 3. Pokyn k výběrovým a konkurzním řízením na funkci ředitele organizací zřizovaných krajem Vysočina
 4. Návrh na udělení finanční podpory obci Černovice na realizaci Památníku oběhem Holocaustu
 5. Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzních řízení na funkce ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a schválení struktury složení konkurzních komisí
 6. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení
 7. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na realizaci  pProjektu vzájemné výměny zkušeností Grundtvig NAILS – Needs Analysis in Learning Surroundings
 8. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na dofinancování vzdělávacích programů EU na školách a školských zařízeních v kraji Vysočina v roce 2002 – 2. výzva školám
 9. Stanovení mzdy řediteli Školního statku Třebíč
 10. Úprava rozpočtu Obchodní akademie Havlíčkův Brod
 11. Postup do vyššího platového stupně
 12. Prezentace Kraje Vysočina v Sofii
 13. FOND VYSOČINY - Grantový program „Ubytovací kapacita“ na podporu rozvoje a regenerace základní turistické infrastruktury
 14. Veřejná zakázka „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“ - výběr zhotovitele
 15. Darování pozemků v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov
 16. Výkup pozemků v k. ú. a obci Vidonín
 17. Výkup pozemků v k. ú. a obci Doubravník
 18. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou
 19. Prodej pozemků v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov
 20. Darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
 21. Darování pozemků, přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Doubravník
 22. Návrh na provedení rozpočtových opatření
 23. Souhlas se změnou investičního záměru, nájemní smlouva na pozemky Statutárního města Jihlava
 24. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002
 25. Návrh investiční strategie kraje
 26. Zřízení hospice v kraji Vysočina
 27. Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina – průběh prací
 28. Návrh na navýšení organizační struktury krajského úřadu k 1. 1. 2003
 29. Návrh územního uspořádání Krajského úřadu kraje Vysočina od 1. 1. 2003
 30. Zdůvodnění výše finančních prostředků na nájemné v roce 2003
 31. Transformace organizací správy a údržby silnic. Zřízení Správy silnic Vysočina, příspěvkové organizace, změny zřizovacích listin Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč, Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou a dodatek Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina
 32. Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 9 hlasy.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 33/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

31. Transformace organizací správy a údržby silnic. Zřízení Správy silnic Vysočina, příspěvkové organizace, změny zřizovacích listin Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, Správy a údržby silnic Jihlava, Správy a údržby silnic Pelhřimov, Správy a údržby silnic Třebíč, Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou a dodatek Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje podrobné informace k předkládanému materiálu, týkající se transformace výše zmíněných organizací. Po rozsáhlé diskusi doporučila rada kraje předkladateli materiál přepracovat a předložit radě kraje k projednání na příštím zasedání.

 

2. Žádost o poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti v Polné na opravu varhan v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polné

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje žádost, týkající se poskytnutí finanční dotace na opravu varhan v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polné.

Z jednání se omluvil P. Pospíchal. V průběhu jednání odešel I. Rohovský a M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 603/34/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

poskytnutí finanční dotace ve výši 200 000,- Kč Římskokatolické farnosti v Polné na opravu varhan v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polné.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 15. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-02

 

4. Návrh na udělení finanční podpory obci Černovice na realizaci Památníku obětem Holocaustu

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě krajenávrh na udělení finanční podpory obci Černovice na realizaci Památníku obětem Holocaustu. V průběhu jednání přišel I. Rohovský a M. Vystrčil. Rada kraje doporučila předkladateli materiál přepracovat a předložit radě kraje k projednání na příštím zasedání.

 

3. Pokyn k výběrovým a konkurzním řízením na funkci ředitele organizací zřizovaných krajem Vysočina

V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče a Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje Pokyn k výběrovým a konkurzním řízením na funkci ředitele organizací zřizovaných krajem Vysočina. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 604/34/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

Pokyn k výběrovým a konkurzním řízením na funkci ředitele organizací zřizovaných krajem Vysočina dle upravené přílohy 1 materiálu RK-34-2002-03.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 15. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-03, RK-34-2002-03pr1

 

28. Návrh na navýšení organizační struktury krajského úřadu k 1. 1. 2003

            E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky krajského úřadu, předložila radě kraje návrh na navýšení organizační struktury krajského úřadu k 1. 1. 2003. Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podali radě kraje k předkládanému materiálu doplňující informace. Po rozsáhlé diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 605/34/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu k 1. 1. 2003 na 352 zaměstnanců.

odpovědnost:  ředitelka krajského úřadu

termín: 15. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-28, RK-34-2002-28pr1

 

29. Návrh územního uspořádání Krajského úřadu kraje Vysočina od 1. 1. 2003

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky krajského úřadu, předložila radě kraje návrh územního uspořádání Krajského úřadu Vysočina od 1. 1. 2003. Z jednání se omluvila S. Zikmundová. V průběhu jednání odešel I. Rohovský. Rada kraje přijala návrh usnesení a schválila návrh územního uspořádání Krajského úřadu kraje Vysočina od 1. 1. 2003, dle varianty 4, která bude předkládající E. Šarapatkovou dodatečně optimalizována.

Usnesení 606/34/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh územního uspořádání Krajského úřadu kraje Vysočiny od 1. 1. 2003 dle varianty 4 materiálu RK-34-2002-29.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 15. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-29, RK-34-2002-29pr1, RK-34-2002-29pr2, RK-34-2002-29pr3, RK-34-2002-29pr4

 

30. Zdůvodnění výše finančních prostředků na nájemné v roce 2003

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky krajského úřadu, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 607/34/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s výší nájemného pro rok 2003 nárokovaného v souvislosti s přijatým usnesením vlády č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu a využívaných dosud okresními úřady, dle upraveného materiálu RK-34-2002-30.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 15. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-30

 

5. Pověření odboru školství, mládeže a sportu vyhlášením konkurzních řízení na funkce ředitelů a ředitelek škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a schválení struktury složení konkurzních komisí

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předkládaným materiálem. Po krátké diskusi rada kraje doporučila předkladateli materiál přepracovat a předložit radě kraje k projednání na příštím zasedání.

 

6. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost ředitele SOU služeb Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 608/34/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

záměr zvýšit kapacitu součásti Domov mládeže Středního odborného učiliště služeb, Karoliny Světlé 2, Jihlava z 300 na 518 lůžek od 18. 9. 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 30. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-06

 

7. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 –Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na realizaci  pProjektu vzájemné výměny zkušeností Grundtvig NAILS – Needs Analysis in Learning Surroundings   

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se zněním Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na realizaci  pProjektu vzájemné výměny zkušeností Grundtvig NAILS. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 609/34/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

podpis smlouvy

Smlouvu číslo: G2-P-2002-9“,mezi krajem Vysočina a CSVS - Českou národní agenturou Socrates za účelem přidělení grantu na realizaci projektu Grundtvig NAILS – Needs Analysis in Learning Surroundings, dle upravené přílohy 1 materiálu RK-34-2002-07.

odpovědnost:  sekretariát hejtmana (to jsi asi zapomněla změnit)odbor školství, mládeže a sportu

termín: neprodleně15. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-07, RK-34-2002-07pr1

 

8. Žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na dofinancování vzdělávacích programů EU na školách a školských zařízeních v kraji Vysočina v roce 2002 – 2. výzva školám

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost o uvolnění finančních prostředků z rozpočtu kraje na dofinancování vzdělávacích programů EU na školách a školských zařízeních v kraji Vysočina v roce 2002. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 610/34/2002/RK

Rada kraje

rozhodlasouhlasí

v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, o s poskytnutím dotací dotace o celkové výši 235 000,- Kč na dofinancování vzdělávacích programů EU v kraji Vysočina v roce 2002, dle přílohy 1 materiálu RK-34-2002-08 a

schvaluje

·         snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 235 000,- Kč a povýšení rozpočtu kapitoly školství o tuto částku na přidělení dotací na realizaci vzdělávacích programů EU;

·         přidělení finančních příspěvků na realizaci projektů ve výši 235 000,- Kč, dle tabulky
1 a 2 přílohy 2 materiálu RK-34-2002-08;

·         změnu závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných krajem o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 204 000,- Kč, dle tabulky 1 přílohy 2 materiálu RK-34-2002-08.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 15. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-08, RK-34-2002-08pr1, RK-34-2002-08pr2

 

9. Stanovení mzdy řediteli Školního statku Třebíč

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 611/34/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu se zákonem č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, mzdu panu ing. Josefu Holčapkovi, řediteli Školního statku Třebíč, Račerovická 920, s účinností od 1. 10. 2002, dle přílohy 1 materiálu RK-34-2002-09.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 31. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-09

 

10. Úprava rozpočtu Obchodní akademie Havlíčkův Brod

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Obchodní akademie Havlíčkův Brod o investiční dotaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 612/34/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

 • navýšení rozpočtu kapitoly školství o částku 400 000,- Kč snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • změnu závazných ukazatelů rozpočtu Obchodní akademie Havlíčkův Brod o investiční dotaci 400 000,- Kč dle materiálu RK-34-2002-10.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-10

 

11. Postup do vyššího platového stupně

            Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace o předloženém materiálu. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 613/34/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 5 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, s postupem do vyššího platového stupně u ředitelů škol a školských zařízení, dle přílohy 1 materiálu RK-34-2002-11.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: do 20. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-11

 

12. Prezentace Kraje Vysočina v Sofii

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o schválení příprav prezentace Kraje Vysočina v Sofii. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil a odešli A. Štěrbová a I. Rohovský. Po krátké diskusi rada kraje doporučila předkládající V. Jourové materiál dopracovat a předložit radě kraje k projednání na příštím zasedání.

 

13. FOND VYSOČINY - Grantový program „Ubytovací kapacita“ na podporu rozvoje a regenerace základní turistické infrastruktury

V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu rozvoje a regenerace základní turistické infrastruktury. V průběhu jednání přišli A. Štěrbová a I. Rohovský. Po krátké diskusi rada kraje doporučila V. Jourové materiál dopracovat a předložit radě kraje k projednání na příštím zasedání.

 

14. Veřejná zakázka „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“ - výběr zhotovitele

P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V průběhu jednání odešli M. Černá a T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 614/34/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele zpracování zakázky „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“ je nabídka podaná uchazečem AQUA PROCON, s. r. o. Brno, Palackého třída 12 a

ukládá

odboru majetkovému a odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový a odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 18. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-14

 

15. Darování pozemků v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předkládaným materiálem, týkajícím se darování pozemků v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 615/34/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat pozemek st. par. č. 226 o výměře 14 m2 a díl „a“ o výměře 6 m2 pozemku st. par. č. 227 v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov do vlastnictví obce Vlkov a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku st. par. č. 226 o výměře 14 m2 a dílu „a“ o výměře 6 m2 pozemku st. par. č. 227 v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky a obci Vlkov do vlastnictví obce Vlkov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 18. 10. 2002, 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-15

 

16. Výkup pozemků v k. ú. a obci Vidonín

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předkládaném materiálu, týkajícím se výkupu pozemků v k. ú. a obci Vidonín. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 616/34/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s panem Ladislavem Vojtěchem o výkupu dílu „B“ o výměře 35 m2 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr par. č. 671/1 a dílu „X1“ o výměře 49 m2 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr par. č. 671/2 v k. ú. a obci Vidonín.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-16

 

17. Výkup pozemků v k. ú. a obci Doubravník

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předkládaným materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 617/34/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků par. č. 1637/42 o výměře 58 m2 a par. č. 1637/43 o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Doubravník za kupní cenu 1 320,-Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-17

 

18. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost, týkající se odkoupení části pozemku v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 618/34/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemku par. č. 933/3 o výměře 60 m2 v k. ú Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou p. Josefu Čelanskému, bytem , za kupní cenu 4 200,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-18

 

19. Prodej pozemků v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předkládaným materiálem, týkajícím se prodeje pozemků v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 619/34/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         prodej pozemku označeného v geometrickém plánu č. 76-119-2002 ze dne 4. 4. 2002 jako díl „c“ o výměře 343 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr par. č. 459/1 v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov panu Václavovi Mikuláškovi, bytem za cenu 1 460,- Kč;

·         prodej pozemku označeného v geometrickém plánu č. 76-119-2002 ze dne 4. 4. 2002 jako díl „f“ o výměře 182 m2 odděleného z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr par. č. 459/1 v k. ú. Janovice u Houserovky a obci Pelhřimov manželům Václavovi a Marii Hronovým za cenu 770,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-19

 

20. Darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišli M. Černá a T. Hermann. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 620/34/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         zveřejnění záměru darovat městu Chotěboř pozemek par. č. 1555/1 o výměře 50 m2 v k. ú. a obci Chotěboř;

·         zahájení jednání s městem Chotěboř ve věci bezúplatného převodu pozemku par. č. 1654/12 o výměře 182 m2 v k. ú. a obci Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina a

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit darování pozemku par. č. 1555/1 o výměře 50 m2 v k. ú. a obci Chotěboř městu Chotěboř;

·         přijmout dar pozemku par. č. 1654/12 o výměře 182 m2 v k. ú. a obci Chotěboř od města Chotěboř.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 18. 10. 2002, 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-20

 

21. Darování pozemků, přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Doubravník

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předkládaným materiálem, týkajícím se pozemkového vypořádání v k. ú. a obci Doubravník. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 621/34/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit darování pozemkůpar. č. 1812/8 o výměře 55 m2, 1812/7 o výměře 7 m2, par. č. 1811/2 o výměře 520 m2, 1814/2 o výměře 69 m2, 1814/3 o výměře 43 m2 a 1814/4 o výměře 113 m2, vše v  k. ú. a obci Doubravník obci Doubravník a
 • schválit přijetí daru pozemků par. č. 6/4 o výměře 144 m2, 287/14 o výměře 61 m2, 287/52 o výměře 19 m2, 287/53 o výměře 5 m2, 1660/4 o výměře 57 m2, 1779/3 o výměře 4 m2, 1779/6 o výměře 12 m2, 1779/7 o výměře 60 m2, 1895 o výměře 65 m2 a 165/2 o výměře 123 m2, vše v k. ú. a obci Doubravník od obce Doubravník.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-21

 

22. Návrh na provedení rozpočtových opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na provedení rozpočtových opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 622/34/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3121 Gymnázium Jihlava o 430 500,- Kč na dokončení předmětu díla – oprava fasád Gymnázia Jihlava – snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.;

·         povýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz vůči Gymnáziu Jihlava o 430 500,- Kč;

·         povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3231 ZUŠ Jihlava o 50 000,- Kč na provedení nutné opravy – oprava průsaku vody do suterénních prostor ZUŠ Jihlava – snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.;

·         přesun finančních prostředků v rámci § 3139 – ZVŠ Herálec z položek 5171: 85 000,- Kč, 5169: 20 000,- Kč, 5139: 15 000,- Kč na položku 6122 – stroje, přístroje a zařízení na nákup víceúčelového farmářského stroje ve výši 120 000,- Kč a

·         povýšení kapitoly Krajský úřad, Orj 80, § 6172 Činnost regionální správy o 300 000,- Kč snížením kapitoly Regionální rozvoj Orj 80 § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: 15. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-22

 

23. Souhlas se změnou investičního záměru, nájemní smlouva na pozemky Statutárního města Jihlava

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 623/34/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se změnou investičního záměru dostavby domova mládeže při Středním odborném učilišti služeb, Jihlava, Karolíny Světlé 2, spočívající v jeho rozšíření o sportovní hřiště a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit návrh dlouhodobého pronájmu pozemků par. č. 3173/2, par. č. 3173/4 a části pozemku par. č. 3173/1, vše v k. ú. a obci Jihlava nájemcem Středním odborným učilištěm služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2, dle materiálu RK-34-2002-23.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

termín: 16. 10. 2002, 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-23

 

Dále P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na odkoupení části areálu Diagnostického ústavu ve vlastnictví města Černovice a informoval o možnosti a podmínkách koupě objektu „OSEVA“ v Telečské ulici, Jihlava.

 

27. Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina – průběh prací

I. Rohovský předložil radě kraje zprávu o hospodaření s odpady kraje Vysočina. V průběhu jednání přišli V. Kodet a M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 624/34/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

materiál „Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina – zpráva o průběhu prací“ dle přílohy 1 materiálu RK-34-2002-27 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí materiál „Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina – zpráva o průběhu prací“ dle přílohy 1 materiálu RK-34-2002-27.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-34-2002-27, RK-34-2002-27pr1

 

Z důvodu plánovaného setkání představitelů kraje Vysočina se starosty měst a obcí kraje, byly zbývající body programu, které nebyly na tomto zasedání rady kraje projednány, odloženy na příští jednání rady kraje.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 34/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 22. 10. 2002., v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

           

František DOHNAL

           hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 34/2002 dne 15. října 2002.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 15. 10. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.10.2002 / 19.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze