Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2002

24. září 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2002 konaného dne 24. 9. 2002 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz presenční listina ze dne 24. 9. 2002;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

Zahájení, organizační záležitosti

 

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné kolegy a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Bambasová, M. Šmíd a J. Svoboda.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková, P. Pospíchalová.

M. Vystrčil předložil členům zastupitelstva kraje návrhy na úpravu následujících materiálů:

·   bod 31) Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – upravené přílohy s rozšířeným návrhem výkupů pozemků a Dodatkem ke zřizovací listině;

·   bod 34) Smlouvy o zřízení věcných břemen - upravený materiál a příloha s rozšířeným přehledem smluv;

·   bod 35) Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen - upravená příloha s rozšířeným přehledem smluv.

Ověřovateli zápisu byli navrženi M. Černá a M. Zrůst.

Návrh byl schválen 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Hejtman F. Dohnal přednesl návrh programu zasedání.

Navržený program zasedání:

1.       Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje

2.       Zpráva o činnosti rady kraje

3.       Informace o činnosti krajského úřadu

4.       Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až srpen 2002

5.       Dohoda o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina – návrh na schválení smluvního dokumentu

6.       FOND VYSOČINY - přehled o čerpání prostředků - Závěry z jednání Rady Fondu - Změna Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny

7.       Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny

8.       FOND VYSOČINY - Grantový program „Územní dokumentace II.“ na podporu vytváření dokumentů územního rozvoje mikroregionů, obcí a měst s nadmístním významem na území více obcí

9.       FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu „Bydlete na Venkově“

10.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Zemědělské projekty“ na podporu projektů v oblasti zemědělství

11.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Vzděláním ke standardům kvality“

12.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Obce na síti II“

13.   FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 1 – infrastruktura“

14.   FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 2 – data“

15.   FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 3 – aplikace“

16.   Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

17.   Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

18.   Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

19.   Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547

20.   Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235

21.   Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

22.   Návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola internátní, Herálec 1 se sídlem Herálec 1, 582 55 Herálec

23.   Transformace VOŠ Jihlava na veřejnou vysokou školu

24.   Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč

25.   Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

26.   Darování pozemku v k. ú. Ořechov u Křižanova a obci Ořechov

27.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Čechtín

28.   Prodej pozemku v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš

29.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice

30.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Žižkovo Pole

31.   Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

32.   Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku

33.   Zřízení věcného břemene

34.   Smlouvy o zřízení věcných břemen

35.   Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen

36.   Kritéria pro posuzování žádostí obcí

37.   Žádost obce Sloupno o poskytnutí půjčky

38.   Žádost obce Žirov o poskytnutí finančního příspěvku

39.   Žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace

40.   Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“

41.   Návrh na provedení rozpočtových opatření

42.   Návrh na udělení finanční podpory obci Tasov za účelem otevření Literárního památníku Vysočiny

43.   Návrh na udělení finanční podpory městu Žďár nad Sázavou na vydání publikace Sedm a půl století

44.   Žádost o poskytnutí finanční dotace obci Okříšky na opravu havarijního stavu objektu zámku v Okříškách

45.   Finanční příspěvky na postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění

46.   Rekonstrukce hasičské stanice Ledeč nad Sázavou – navýšení rozpočtu

47.   Příspěvek obcím Vysočiny na zpracování modelových projektů pro předvstupní programy EU

48.   Rozprava

Navržený program byl schválen 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

 

1.   Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje

M. Vystrčil předložil přítomným členům zastupitelstva návrh na úpravu jednacího řádu a stručně informoval o změnách, které byly v materiálu provedeny.

J. Oulehla vznesl protinávrhy:

·   Čl. 7 odst. 3 – odstavec vyřadit, ponechat pouze poslední větu, ze které se vypustí slovo „potom“

·   Čl. 10 odst. 1- původní znění vypustit a nahradit větou – „Sekretariát hejtmana odpovídá za zajištění a kontrolu technických předpokladů jednání zastupitelstva“.

Předkladatel neakceptoval první protinávrh J. Oulehly a navrhl upravit Čl. 7 odst. 3 takto:

Slova „pomocí hlasovacího zařízení“ nahradit slovy: „hlasovacím zařízením a zvednutím ruky“.

J. Oulehla souhlasil s návrhem předkladatele a svůj protinávrh stáhl.

Protinávrh na změnu znění Čl. 10 odst. 1 předkladatel akceptoval.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 095/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina dle upravené přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-01.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-01, ZK-06-2002-01pr1

 

2.      Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal informoval přítomné o:

-    situaci vzniklé v souvislosti s povodněmi;

-    postupu 2. etapy reformy veřejné správy a způsobu přechodu majetku ze zanikajících okresních úřadů na kraje a obce;

-    zahájení přípravných jednání k rozpočtu na rok 2003.

Na základě požadavku vzneseného na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2002 byla zastupitelstvu kraje předložena zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za I. pololetí 2002.

M. Vystrčil sdělil přítomným, že zpráva o plnění usnesení 343/22/2002/RK není ve zprávě o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje obsažena a podal ústní informaci o probíhajícím jednání ekonomů zabývající se řešením hospodářských výsledků Správy a údržby silnic. Zastupitelstvo kraje sdělení M. Vystrčila akceptovalo.

F. Dohnal otevřel rozpravu ke zprávě o činnosti rady kraje. Dotazy vznesli J. Slámečka, M. Plodík, Z. Dobrý a V. Štěpán.

J. Slámečka vznesl dotaz na důvod odložení bodu 32 Návrh na jmenování ředitele/ky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě z programu zasedání rady kraje č. 22/2002 a na zdůvodnění tajného hlasování návrhu na jmenování ředitele/ky do funkce, které se uskutečnilo na zasedání rady kraje č. 24/2002.

F. Dohnal uvedl, že vzhledem k malému počtu členů rady kraje, byl předkládaný návrh na zasedání rady kraje č. 22/2002 odložen a z důvodu nutného nestranného rozhodnutí této personální záležitosti přistoupila rada kraje na svém zasedání č. 24/2002 k tajnému hlasování.

M. Plodík na základě informací z regionálního tisku a vlastního zjištění skutečností vznesl dotaz na korektnost a regulérnost výběrového řízení, na způsob výběru členů výběrové komise na jmenování ředitelky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

Dále požádal o písemné vyjádření členů rady kraje k následujícím dotazům:

·   proč nemohla paní ředitelka Štrossová nadále vykonávat svoji funkci a proč musel být vybrán kandidát z jiného kraje;

·   co je hlavním cílem této změny;

·   kdo je zodpovědný za zdržení rozjezdu fungování Krajské knihovny Vysočiny a za její stagnaci v měsících květen – srpen 2002;

·   jak dlouho bude trvat, než se nový ředitel sepíše zprávu o stavu Krajské knihovny a kdy začne naplňovat svoji koncepční činnost;

·   kdo ponese odpovědnost za politické rozhodnutí rady kraje v případě, že Krajská knihovna nebude dobře fungovat a bude třeba ji přemístit např. do Jihlavy.

F. Dohnal konstatoval, že M. Plodíkovi bude písemně odpovězeno v souladu s odst. 2) Čl. 9 Jednacího řádu Zastupitelstva kraje Vysočina.

Z. Dobrý požádal o vyjádření k rozhodnutí rady kraje týkající se změny stávající ředitelky Krajské knihovny.

V. Štěpán vznesl dotaz k velikosti honebních pozemků a záměru rady kraje při schválení usnesení rady kraje 336/22/2002/RK. Dále připomínkoval nekompetentnost rady kraje rozhodovat o využití tohoto majetku.

F. Dohnal sdělil, že nejde o nájem ani majetkové využití, proto rozhodovala rada kraje.

V. Kodet informoval o důvodech, které vedly radu kraje k přijetí usnesení336/22/2002/RK a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, k vznesenému dotazu doplnil další skutečnosti.

Informace o velikosti honebních pozemků obdrží V. Štěpán písemně.

J. Vondráček tlumočil zájem města Havlíčkův Brod o zachování Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě a požádal radu kraje, aby zadala řediteli Krajské knihovny úkol provést prověření prostorových možností a požadavků Krajské knihovny.

J. Kruntorád vyjádřil svůj názor na průběh výběrového řízení při jmenování ředitelky Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, ale současně respektuje rozhodnutí Rady kraje Vysočina.

Z. Dobrý vznesl dotaz k návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2001 u organizací Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Horácké galerie v Novém Městě na Moravě(zasedání rady kraje č. 22/2002 bod 31) a požádal o doplňující informace:

·   z jednání se starostou města Havlíčkův Brod (zasedání rady kraje č. 21/2002 bod 6);

·   k opatření ke stížnosti evidované pod č. j. S-5/2002 (zasedání rady kraje č. 23/2002 bod 5);

·   k materiálu „Pokyn Rady kraje Vysočina k hodnocení ředitelů organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury“ (zasedání rady kraje č. 24/2002 bod 14);

M. Vystrčil zodpověděl spolu s P. Kolářem a J. Vondráčkem dotaz k jednání se starostou města Havlíčkův Brod.

F. Dohnal sdělil, že ke zbývajícím dotazům obdrží Z. Dobrý písemné vyjádření v souladu s odst. 2) Čl. 9 Jednacího řádu Zastupitelstva kraje Vysočina.

Z. Dobrý požádal o fyzické dodání příloh ke všem schváleným usnesením rady kraje, které nebyly zveřejněny na webových stránkách kraje.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 096/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·    zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje;

·    zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za první pololetí roku 2002 dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-02.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-02, ZK-06-2002-02pr1

 

3.      Informace o činnosti krajského úřadu

F. Dohnal omluvil nepřítomnost S. Zikmundové, ředitelky krajského úřadu, z důvodu účasti na poradě MV ČR týkající se přechodu agend a zaměstnanců z okresních úřadů na kraje a předal slovo E. Šarapatkové. E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky, informovala přítomné o dosavadní činnosti krajského úřadu. Dále předložila zastupitelům pozvánku na „Kurz pro volené představitele krajů“, pořádaný Vzdělávacím centrem pro zaměstnance veřejné správy a na vědomí pozvánku pro starosty měst a obcí kraje Vysočina na setkání s Radou kraje Vysočina. Dotazy vznesli J. Vondráček a P. Kesl.

J. Vondráček vznesl dotaz k převodu některých pravomocí v oblasti školství na pověřené obce III. stupně a o následné spolupráci s těmito obcemi.

F. Dohnal sdělil, že převod je vždy projednáván za účasti obcí a bude uskutečněn až po vzájemné dohodě.

P. Kesl upozornil na nesystémové uspořádání zaměstnanců krajského úřadu v telefonním seznamu.

F. Dohnal připomínku P. Kesla akceptoval.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 097/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-03, ZK-06-2002-03pr1, ZK-06-2002-03pr2, ZK-06-2002-03pr3

 

4.      Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až srpen 2002

M. Vystrčil podrobně informoval přítomné o předloženém materiálu a sdělil, že na příštím zasedání zastupitelstva kraje budou předloženy návrhy na převody nevyčerpaných finančních prostředků v rámci jednotlivých kapitol do nespecifikované rezervy. M. Vystrčil otevřel rozpravu. Dotaz vznesl T. Hermann.

T. Hermann navrhl, aby při příštím zpracovávání tohoto materiálu byla Kapitola regionálního rozvoje - tabulka 3) rozdělena na části: „záležitosti regionálního rozvoje“ a „péče o lidské zdroje a majetek kraje“. Dále požádal o doplnění částky 4 mil. Kč u grantového programu „Nemovité památky“ a o úpravu celkové částky v části „rozdělená výše podpor“ v příloze 1 materiálu
ZK-06-2002-04 – tabulka 5) Čerpání Fondu Vysočiny za období 1 - 8/2002. Předkladatel návrh akceptoval. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 098/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden až srpen 2002 dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-04.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-04, ZK-06-2002-04pr1

 

5.      Dohoda o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina – návrh na schválení smluvního dokumentu

F. Dohnal seznámil přítomné s obsahem Dohody o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a krajem Vysočina a otevřel rozpravu. Dotazy vznesli J. Slámečka a I. Denčevová.

J. Slámečka vznesl dotaz jakým způsobem bude krajské zastupitelstvo zřizovat koordinační grémium a jaké bude jeho složení.

F. Dohnal sdělil, že otázka této spolupráce není dosud dořešena, návrh na sestavení grémia bude projednávat rada kraje, popřípadě i jednotlivé politické kluby.

I. Denčevová vznesla dotaz na možnou spolupráci s příhraničními kraji oblastmi a zda je dohoda vázána na ostatní kraje – Jihomoravský a Jihočeský.

F. Dohnal uvedl, že konstrukce smluv jsou jednotné s krajem Jihomoravským, Jihočeským i s Vysočinou, ale v praktickém naplňování se mohou lišit a nejsou na sebe nijak vázány. Spolupráce s příhraničními kraji není nijak vymezena. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 099/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dohodu o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-05 a

doporučuje

radě kraje zabývat se přípravou návrhu na jmenování zástupců do jednotlivých odborných skupin a koordinačního grémia.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: listopad 2002

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-05, ZK-06-2002-05pr1, ZK-06-2002-05pr2

 

6.      FOND VYSOČINY - přehled o čerpání prostředků - Závěry z jednání Rady Fondu - Změna Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny

M. Černá a T. Hermann seznámili přítomné se závěry z jednání Rady Fondu Vysočiny a s aktuálním přehledem o čerpání prostředků Fondu Vysočiny. T. Hermann požádal o opravu ve druhé části textu návrhu usnesení takto: „v odstavci B.2.5.“nahradit „v odstavci D.2.5.“a otevřel rozpravu. K danému tématu vznesli dotazy a připomínky B. Kotlán, M. Bišof a J. Koten.

B. Kotlán poukázal na nesoulad předkládaného materiálu s materiálem již schváleným – v příloze 1 tohoto materiálu celková částka podpory z Fondu Vysočiny nesouhlasí s částkou v příloze 1 materiálu ZK-06-2002-04 – tabulka 5).

T. Hermann vysvětlil, že jde pouze o časový nesoulad  tvorby porovnávaných podkladů.

M. Bišof vznesl dotaz:

·   na existenci statistiky úspěšnosti dosud vyhlášených grantových programů;

·   na splnění účelu vypsaného grantového programu „Zachování kulturních památek“ a zda je známa skladba finančních prostředků tohoto grantového programu.

T. Hermann sdělil, že veškeré podkladové materiály jsou zveřejněny na webových stránkách, včetně vyhodnocení žádostí grantových programů.Statistika je v současné době zpracovávána a bude rovněž zveřejněna na webových stránkách. Na grantový program „Nemovité památky“ byla v současné době přiznána pouze dotace jednotlivým žadatelům. Rada Fondu prozatím neobdržela další informace k průběhu jednotlivých projektů.

Na základě informací získaných od Regionální agentury Vysočina J. Koten vznesl dotaz ve věci zrušení dotací na Program obnovy venkova a možnosti poskytnutí dotace z nerozdělených prostředků kraje Vysočina.

M. Černá k otázce zrušení dotací Programu obnovy venkova sdělila, že byla vytvořena databáze nedofinancovaných projektů,kterým bude udělena výjimka které jsou rozpracovány nebo jsou před dokončením a na ně byla zaslána ministru pro místní rozvoj žádost o výjimku.

F. Dohnal navrhl provést úpravu návrhu usnesení tak, že by v druhé části usnesení byla vypuštěna část textu „v odstavci B.2.5.“

Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 100/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

·         zápis a doporučení z jednání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2002 dle přílohy 2 materiálu ZK-06-2002-06;

·         upravený formulář Žádosti dle přílohy 3 materiálu ZK-06-2002-06;

·         obsah závěrečné zprávy dle přílohy 4 materiálu ZK-06-2002-06 a

schvaluje

změnu Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny ve znění přílohy 5 materiálu ZK-06-2002-06.

odpovědnost: T. Hermann, ORR, garanti grantových programů

termín: 31. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-06, ZK-06-2002-06pr1, ZK-06-2002-06pr2, ZK-06-2002-06pr3, ZK-06-2002-06pr4, ZK-06-2002-06pr5

 

7.      Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny

T. Hermann předložil návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 101/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro členy řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2002 – 31. 8. 2002 dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-07.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-07, ZK-06-2002-07pr1

 

8.      FOND VYSOČINY - Grantový program „Územní dokumentace II.“ na podporu vytváření dokumentů územního rozvoje mikroregionů, obcí a měst s nadmístním významem na území více obcí

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu „Územní dokumentace II.“ a otevřela rozpravu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 102/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Územní dokumentace II.“ na podporu vytváření dokumentů územního rozvoje mikroregionů, obcí a měst s nadmístním významem na území více obcí dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-08;

jmenuje

·   řídící výbor grantového programu „Územní dokumentace II.“ ve složení:

KSČM – Drahoslav Oulehla (TR), Miroslav Hort (TR)

SNK – Jaroslav Kruntorád (HB), Radek Číhal (TR)

ODS – Jan Koten (PE), Jan Nekula (TR)

4K – Pavel Hlaváč (HB), Jiří Vondráček (HB), Jaromír Černý (ZR);

·   Ladislava Péťu (TR, ČSSD) předsedou řídícího výboru grantového programu „Územní dokumentace II.“;

·   Petra Průžu (TR) s právem hlasovacím a Jana Strejčka (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Územní dokumentace II.“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor územního plánování a stavebního řádu

termín: po celou dobu trvání programu

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-08, ZK-06-2002-08pr1

 

9.      FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu „Bydlete na Venkově“

M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „Bydlete na Venkově“ a otevřela rozpravu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 103/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení

           

 
grantového programu „Bydlete na Venkově“ na podporu zpracování projektové dokumentace řešící doprovodnou infrastrukturu pro následnou bytovou výstavbu v městech a obcích kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-09;

jmenuje

·   řídící výbor grantového programu „Bydlete na Venkově“ ve složení:

KSČM – Jan Slámečka (ZR), Zdeněk Novák (JI)

ČSSD – Ladislav Péťa (TR), Čestmír Holan (HB)

SNK – Aleš Sitař (ZR),

ODS – Jan Koten (PE), Jan Nekula (TR)

4K – Jaromír Barák (TR), Marie Ostatnická (HB);

·   Marii Černou (TR, SNK) předsedkyní řídícího výboru grantového programu „Bydlete na Venkově“;

·   Luďka Hrůzu (JI) s právem hlasovacím a Dušana Vichra (PE) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Bydlete na Venkově“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-09, ZK-06-2002-09pr1

 

10.  FOND VYSOČINY - Grantový program „Zemědělské projekty“ na podporu projektů v oblasti zemědělství

I. Rohovský podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému návrhu grantového programu a otevřel rozpravu. V. Vacek informoval přítomné o situaci v oblasti zemědělství.

J. Nekula předložil zastupitelstvu kraje návrh na úpravu časového harmonogramu realizace projektu z 5 na 8 měsíců. Předkladatel návrh akceptoval. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 104/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Zemědělské projekty“ na podporu projektů v oblasti zemědělství dle upravené přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-10;

jmenuje

·   řídící výbor grantového programu „Zemědělské projekty“ ve složení:

KSČM – Bohumil Kotlán (ZR), Karel Moravec (JI)

ČSSD – Vladimír Dolejš (HB), Petr Zgarba (HB)

SNK – Petr Niedermertl (ZR), Karel Coufal (TR)

ODS – Ivo Rohovský (ZR)

4K – Jan Blažek (PE), Michal Zrůst (ZR);

·   Václava Vacka (HB, ODS) předsedou řídícího výboru grantového programu „Zemědělské projekty“;

·   Jitku Merunkovou (HB) s právem hlasovacím a Petra Bureše (TR) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Zemědělské projekty“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-10, ZK-06-2002-10pr1

 

11.  FOND VYSOČINY - Grantový program „Vzděláním ke standardům kvality“

M. Matějková a A. Štěrbová podaly zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „Vzděláním ke standardům kvality“ a otevřely rozpravu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 105/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh

           

 

 
na vyhlášení grantového programu „Vzděláním ke standardům kvality“ dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-11;

jmenuje

·   řídící výbor grantového programu „Vzděláním ke standardům kvality“ ve složení:

KSČM – Václav Štěpán (PE), Miroslav Červený (PE)

ČSSD – Antonín Daněk (PE), Dagmar Nejedlá (ZR)

SNK – Josef Bulušek (PE)

ODS – Martina Matějková (HB), Milan Šmíd (PE)

4K – Petr Kesl (PE), Roman Křivánek (JI);

·   Alenu Štěrbovou (PE, 4K) předsedkyní řídícího výboru grantového programu „Vzděláním ke standardům kvality“;

·   Boženu Dolejskou (TR), s právem hlasovacím a Věru Švarcovou (JI), s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Vzděláním ke standardům kvality“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: T. Hermann, garanti programů, odbor regionálního rozvoje

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-11, ZK-06-2002-11pr1

 

12.  FOND VYSOČINY - Grantový program „Obce na síti II“

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému návrhu grantového programu „Obce na síti II“ a otevřel rozpravu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 106/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „Obce na síti II.“ na podporu projektů v oblasti rozvoje komunikační infrastruktury dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-12;

jmenuje

·   řídící výbor grantového programu „Obce na síti II.“ ve složení:

KSČM – Jaroslava Bambasová (PE), Vlastimila Kašíková (JI)

ČSSD – Petr Kocián (ZR), Dušan Horvát (ZR)

SNK – Jan Abbrent (HB), Vladimír Lysý (JI)

ODS – Dušan Novotný (JI), Jaroslav Makovec (PE)

4K – Pavel Maslák (JI);

·   Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídícího výboru grantového programu „Obce na síti II.“;

·   Táňu Mrázkovou (JI) s právem hlasovacím a Petra Pavlince (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „Obce na síti II.“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-12, ZK-06-2002-12pr1

 

13.  FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 1 – infrastruktura“

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „GIS 1 – infrastruktura“ a otevřel rozpravu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 107/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   návrh na vyhlášení grantového programu „GIS 1 - infrastruktura“ dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-13;

jmenuje

·   řídící výbor grantového programu „GIS 1 - infrastruktura“ ve složení:

KSČM – Vladimír Hrabal (TR), Zdeněk Lecjaks (HB)

ČSSD – Petr Kocián (ZR), Dušan Horvath (ZR)

SNK – Stanislav Bartoš (ZR), Josef Mlynář (JI)

ODS – Dušan Novotný (JI), Jaroslav Makovec (PE)

4K – Stanislav Kropáček (PE);

·   Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídícího výboru grantového programu „GIS 1 - infrastruktura“;

·   Táňu Mrázkovou (JI) s právem hlasovacím a Petra Pavlince (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „GIS 1 - infrastruktura“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-13, ZK-06-2002-13pr1

 

14.  FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 2 – data“

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „GIS 2 – data“ a otevřel rozpravu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 108/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „GIS 2 - data“ dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-14;

jmenuje

·   řídící výbor grantového programu „GIS 2 - data“ ve složení:

KSČM – Vladimír Hrabal (TR), Zdeněk Lecjaks (HB)

ČSSD – Petr Kocián (ZR), Dušan Horvath (ZR)

SNK – Stanislav Bartoš (ZR), Josef Mlynář (JI)

ODS – Dušan Novotný (JI), Jaroslav Makovec (PE)

4K – Stanislav Kropáček (PE);

·   Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídícího výboru grantového programu „GIS 2 - data“;

·   Táňu Mrázkovou (JI) s právem hlasovacím a Petra Pavlince (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „GIS 2 - data“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-14, ZK-06-2002-14pr1

 

15.  FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 3 – aplikace“

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje informace k návrhu grantového programu „GIS 3 – aplikace“ a otevřel rozpravu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru grantového programu a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 109/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh na vyhlášení grantového programu „GIS 3 - aplikace“ dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-15;

jmenuje

·   řídící výbor grantového programu „Obce na síti II.“ ve složení:

KSČM – Vladimír Hrabal (TR), Zdeněk Lecjaks (HB)

ČSSD – Petr Kocián (ZR), Dušan Horvath (ZR)

SNK – Stanislav Bartoš (ZR), Josef Mlynář (JI)

ODS – Dušan Novotný (JI), Jaroslav Makovec (PE)

4K – Stanislav Kropáček (PE);

·   Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídícího výboru grantového programu „GIS 3 - aplikace“;

·   Táňu Mrázkovou (JI) s právem hlasovacím a Petra Pavlince (JI) s právem poradním jako garanty řídícího výboru grantového programu „GIS 3 - aplikace“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-15, ZK-06-2002-15pr1

 

16.  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

A. Štěrbová seznámila přítomné s dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací a doporučila materiál ke schválení. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 110/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže, Pelhřimov, Friedova 1464, dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-16;

·         dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469, dle přílohy 2 materiálu ZK-06-2002-16;

·         dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště, Lesonice 2, dle přílohy 3 materiálu ZK-06-2002-16.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-16, ZK-06-2002-16pr1, ZK-06-2002-16pr2, ZK-06-2002-16pr3

 

17.  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

A. Štěrbová seznámila přítomné s dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací a doporučila materiál ke schválení. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 111/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-17;

·         dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště opravárenské, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, dle přílohy 2 materiálu ZK-06-2002-17.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-17, ZK-06-2002-17pr1, ZK-06-2002-17pr2

 

18.  Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

A. Štěrbová seznámila přítomné s dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací a doporučila materiál ke schválení. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 112/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola, Velká Bíteš, Tišnovská 116, dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-18;

·         dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Velká Bíteš, U stadionu 285, dle přílohy 2 materiálu ZK-06-2002-18;

·         dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60 dle přílohy 3 materiálu ZK-06-2002-18;

·         dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola internátní, Chotěboř, Riegrova 1 dle přílohy 4 materiálu ZK-06-2002-18.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 24. září 2002

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-18, ZK-06-2002-18pr1, ZK-06-2002-18pr2, ZK-06-2002-18pr3, ZK-06-2002-18pr4

 

19.  Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547

A. Štěrbová seznámila přítomné s dodatkem č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace VOŠ, Gymnázium, SSŠ, SOU a OU, Světlá nad Sázavou a doporučila zastupitelstvu kraje materiál ke schválení. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 113/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-19.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-19, ZK-06-2002-19pr1

 

20.  Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235

A. Štěrbová seznámila přítomné s dodatkem č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny, Telč a doporučila zastupitelstvu kraje materiál ke schválení. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 114/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235, dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-20.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-20, ZK-06-2002-20pr1

 

21.  Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov a doporučila materiál ke schválení. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 115/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

darovací smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Telč dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-21.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: s usnesením zastupitelstva kraje seznámit smluvní strany do 5. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-21, ZK-06-2002-21pr1

 

22.  Návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola internátní, Herálec 1 se sídlem Herálec 1, 582 55 Herálec

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola internátní, Herálec a doporučila materiál ke schválení. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 116/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

organizační složku kraje Zvláštní škola internátní, Herálec 1 se sídlem Herálec 1, 582 55 Herálec dnem 1. 10. 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 1. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-22

 

23.  Transformace VOŠ Jihlava na veřejnou vysokou školu

A. Štěrbová informovala přítomné členy zastupitelstva o předloženém materiálu a doporučila zastupitelstvu materiál ke schválení. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 117/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         záměr bezúplatně převést všechen movitý i nemovitý majetek ve vlastnictví kraje ve správě Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16 veřejné vysoké škole se sídlem v Jihlavě do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona, který upraví vznik této veřejné vysoké školy;

·         záměr postupně utlumit činnost Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16 v případě vzniku veřejné vysoké školy se sídlem v Jihlavě na bázi Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16.

odpovědnost: A. Štěrbová, Z. Ludvík, K. Ubr

termín: s usnesením zastupitelstva kraje seznámit MŠMT do 10 dnů ode dne schválení zastupitelstvem

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-23

 

24.  Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje materiál týkající se darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč. A. Štěrbová a B. Kotlán vyslovili podporu na realizaci tohoto záměru. M. Vystrčil doporučil darování majetku, ale při hlasování nehlasoval z důvodu členství v Radě města Telče.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 118/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování objektu bydlení č. p. 3 vnitřní Město postaveného na pozemku st. par. č. 10 a pozemku st. par. č. 10 v k. ú. a obci Telč městu Telč;

·         dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné školy, náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč, dle přílohy 2 materiálu ZK-06-2002-24.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Závěrem projednávaného bodu poděkoval senátor V. Jehlička všem přítomným za podporu a schválení navrženého záměru.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-24, ZK-06-2002-24pr2

 

25.  Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje materiál týkající se darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 119/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 140/1 zast. pl. o výměře 847 m2, včetně budovy čp. 405 postavené na pozemku par. č. 140/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-25;

·         dlouhodobý pronájem nebytových prostor v budově čp. 405 v obci Bystřici nad Pernštejnem dle materiálu ZK-06-2002-25;

·         dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště opravárenské, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343 dle přílohy 2 materiálu ZK-06-2002-25.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-25, ZK-06-2002-25pr1, ZK-06-2002-25pr2

 

26.  Darování pozemku v k. ú. Ořechov u Křižanova a obci Ořechov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje materiál týkající se darování pozemku v k. ú. Ořechov u Křižanova a obci Ořechov. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 120/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku st. par. č. 225 o výměře 6 m2 odděleného z pozemku par. č. 1535/1 v k. ú. Ořechov u Křižanova a obci Ořechov obci Ořechov;

·         dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, Žďár nad Sázavou dle přílohy 2 materiálu ZK-06-2002-26.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

J. Novotný poděkoval přítomným za podporu a schválení předloženého záměru.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-26, ZK-06-2002-26pr2

 

27.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Čechtín

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje materiál, týkající se prodeje pozemku v k. ú. a obci Čechtín. Na základě upozornění F. Dohnala byla v návrhu usnesení upravena adresa SÚS Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 121/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku označeného v geometrickém plánu č. 229-185/2001 ze dne 27. 11. 2001 jako st. par. č. 27/3 o výměře 120 m2  v k. ú. a obci Čechtín panu Lubošovi Novotnému, bytem Čechtín 46 za cenu 4 810,- Kč;

·         dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč, Hrotovická 1102, Třebíč, dle přílohy 2 materiálu ZK-06-2002-27.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-27, ZK-06-2002-27pr2

 

28.  Prodej pozemku v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje materiál týkající se prodeje pozemku v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 122/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku par. č. 5217/1 - ostatní plocha, zeleň v zástavbě o výměře 62 m2 v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš Janě Jirkovské, bytem Brno, Hybešova 6 za dohodnutou kupní cenu 430,- Kč;

·         dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou dle přílohy 2 materiálu ZK-06-2002-28.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-28, ZK-06-2002-28pr2

 

29.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje materiál týkající se prodeje pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 123/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku par. č. 4346/2 o výměre 83 m2 v  k. ú. a obci Moravské Budějovice Iloně a Jaromíru Konvalinovým, bytem Moravské Budějovice, Sokolská 86 za dohodnutou kupní cenu 9 960,- Kč, povýšenou o daň z převodu nemovitosti, která činí 5 % z kupní ceny;

·         dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium Moravské Budějovice dle přílohy 2 materiálu ZK-06-2002-29.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-29, ZK-06-2002-29pr2

 

30.  Prodej pozemku v k. ú. a obci Žižkovo Pole

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje materiál týkající se prodeje pozemku v k. ú. a obci Žižkovo Pole. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 124/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         prodej pozemku par. č. 2173/4 v k. ú. a obci Žižkovo Pole o výměře 53 m2 Marii Vlčkové, bytem Žižkovo Pole - Samotín č. p. 78, za dohodnutou cenu 1 110,- Kč, povýšenou o daň z převodu nemovitostí ve výši 5 % z kupní ceny;

·         dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod dle přílohy 2 materiálu ZK-06-2002-30.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Při projednávání tohoto bodu došlo k výpadku el. proudu a ke sčítání hlasů byli zvoleni skrutátoři: P. Kolář, Z. Ludvík a P. Bureš.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-30, ZK-06-2002-30pr2

 

31.  Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. Třídy

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu a předložil členům upravené přílohy s rozšířeným návrhem výkupů pozemků a Dodatkem ke zřizovací listině. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 125/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území kraje Vysočina dle přílohy 1A materiálu ZK-06-2002-31;

·         dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací správy a údržby silnic dle příloh 2A, 3A a 4 materiálu ZK-06-2002-31.

odpovědnost: majetkový odbor

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

F. Dohnal konstatoval, že k nízkému počtu hlasů došlo pravděpodobně vlivem nesprávného přihlášení některých zastupitelů po opětovném zprovoznění hlasovacího zařízení. Vzhledem k tomu, že usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů, nebylo nutné hlasování opakovat.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-31, ZK-06-2002-31pr1, ZK-06-2002-31pr2, ZK-06-2002-31pr3, ZK-06-2002-31pr4

 

32.  Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 126/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku dle materiálu ZK-06-2002-32.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-32

 

33.  Zřízení věcného břemene

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje materiál týkající se zřízení věcného břemene pro firmu KOPY TRUCK, s. r. o. Humpolec. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 127/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy po pozemku par. č. 439/4 v k. ú. a obci Humpolec pro oprávněného z věcného břemene firmu KOPY TRUCK, s. r. o. Humpolec, Okružní 1628, za jednorázovou úhradu 59 000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-33

 

34.  Smlouvy o zřízení věcných břemen

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje smlouvy o zřízení věcných břemen a předložil členům upravený materiál a přílohu s rozšířeným přehledem smluv. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 128/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněnými z věcného břemene pro pozemkové parcely a za úhrady dle přílohy 1A upraveného materiálu ZK-06-2002-34A.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-34, ZK-06-2002-34pr1

 

35.  Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen a předložil členům upravenou přílohu s rozšířeným přehledem smluv. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 129/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými z věcného břemene, pro pozemkové parcely a za úhrady dle přílohy 1A materiálu ZK-06-2002-35.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-35, ZK-06-2002-35pr1

 

36.  Kritéria pro posuzování žádostí obcí

Na základě požadavků některých zastupitelů z minulého zasedání zastupitelstva kraje předložil M. Vystrčil návrh kritériích pro posuzování žádostí obcí a otevřel rozpravu. M. Vystrčil požádal o opravu číselné řady článků v příloze 1 předloženého materiálu. Zastupitelstvo kraje požadavek předkladatele akceptovalo. Protinávrhy vznesli J. Oulehla, A. Štěrbová, P. Pospíchal a J. Jež.

J. Oulehla:

- článek III. - první odrážka – doplnit o text: „a obec není schopna sama škodu nahradit“

- druhá, třetí odrážka – vypustit a nahradit novou odrážkou s textem: „v obci nebo k. ú. žadatele je ohrožen majetek kraje“.

A. Štěrbová:

- text druhé odrážky doplnit slovy:…„ne vlastní vinnou“…

P. Pospíchal:

- článek III. - třetí odrážku doplnit:…„zdraví a života“…..

J. Jež navrhl vypustit v článku III. druhou odrážku.

M. Vystrčil akceptoval návrh A. Štěrbové, P. Pospíchala. Protinávrh J. Oulehly akceptoval pouze u článku III. – první odrážka s doplněním: „a obec není schopna sama škodu v plné výši nahradit“.

Ze zasedání se omluvili P. Kesl a V. Kodet.

Hlasování o protinávrzích J. Oulehly:

1.protinávrh - zrušit v článku III. druhou odrážku

Protinávrh nebyl přijat. Pro 10, proti 16, zdrželo se 6.

2.protinávrh - zrušit v článku III. třetí odrážku

Protinávrh nebyl přijat. Pro 9, proti 19, zdrželo se 5.

3.protinávrh doplnit v článku III. odrážku s textem: „v obci nebo k. ú. žadatele je ohrožen majetek kraje“.

Protinávrh nebyl přijat. Pro 11, proti 17, zdrželo se 6.

Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 130/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky ve znění upravené přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-36.

odpovědnost: majetkový odbor

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-36, ZK-06-2002-36pr1

 

37. Žádost obce Sloupno o poskytnutí půjčky

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Sloupno o poskytnutí půjčky. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 131/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Sloupno o poskytnutí půjčky na výstavbu veřejného osvětlení v obci.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 3, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-37

 

38. Žádost obce Žirov o poskytnutí finančního příspěvku

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Žirov o poskytnutí dotace na rekonstrukci vodojemu.

Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse M. Vystrčil navrhl materiál stáhnout z programu zasedání a doplněný materiál znovu předložit na některém z příštích zasedání zastupitelstva kraje.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-38

 

39.  Žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 132/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí investiční dotaceobci Dlouhá Brtnice na předláždění chodníků u silnice III/4036 ve výši 300 000,- Kč;

·         uvolnění částky 300 000,- Kč na poskytnutí investiční dotaceobci Dlouhá Brtnice z položky Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly rezerva a rozvoj kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 2, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-39

 

40. Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“

M. Vystrčil informoval zastupitele o předloženém materiálu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 133/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Marií Bořilovou, nar. dne 14. 5. 1958, bytem Nové Veselí č. p. 71 a Vysočinou, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava dle přílohy 1 materiálu ZK-06-2002-40.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-40, ZK-06-2002-40pr1

 

41. Návrh na provedení rozpočtových opatření

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na provedení rozpočtových opatření a navrhl změnu finanční částky, o kterou mají být povýšeny kapitálové výdaje Kapitoly doprava na odstranění havarijního stavu silnice II/408 u obce Jemnice snížením položky Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly rezerva a rozvoj kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 134/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         povýšení závazného ukazatele „investiční dotace“ Horácké galerii v Novém Městě na Moravě o 500 000,- Kčna spolufinancování zabezpečovacího systému snížením položky Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly rezerva a rozvoj kraje;

·         povýšení kapitálových výdajů kapitoly doprava o 3 819 000,- Kčna realizaci akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 3924-2 v Holubí Zhoři“ snížením položky Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly rezerva a rozvoj kraje;

·         uvolnění prostředků z rozpočtu kraje Vysočina ve výši 1 830 000,- Kč do kapitoly Doprava § 2212 – Silnice, kapitálové výdaje, položka 6121 budovy, haly a stavby, na stavbu mycí linky Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou ve středisku Velké Meziříčí;

·         povýšení kapitálových výdajů kapitoly doprava o 4 650 000,- Kč na odstranění havarijního stavu silnice II/408 u obce Jemnice snížením položky Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly rezerva a rozvoj kraje.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-41

 

42. Návrh na udělení finanční podpory obci Tasov za účelem otevření Literárního památníku Vysočiny

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na udělení finanční podpory obci Tasov za účelem otevření Literárního památníku Vysočiny. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 135/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         v souladu s § 36 písmenem d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace obci Tasov ve výši 100 000,- Kč na otevření a provoz Literárního památníku Vysočiny;

·         povýšení kapitoly Kultura, § 3319 Záležitosti kultury j. n., položka 5321 Neinvestiční transfery obcím schváleného rozpočtu kraje o částku 100 000,- Kč snížením Kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n. za účelem poskytnutí výše uvedené dotace.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 3, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-42, ZK-06-2002-42pr1, ZK-06-2002-42pr2

 

43. Návrh na udělení finanční podpory městu Žďár nad Sázavou na vydání publikace Sedm a půl století

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na udělení finanční podpory městu Žďár nad Sázavou na vydání publikace Sedm a půl století. V. Novotný zdůraznil význam této publikace pro kraj Vysočina a vyjádřil podporu předloženému návrhu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 136/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         v souladu s § 36 písmenem d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace městu Žďár nad Sázavou ve výši 100 000,- Kč na vydání publikace Sedm a půl století;

·         povýšení kapitoly Kultura, § 3319 Záležitosti kultury j. n., pol. 5321 – Neinvestiční transfery obcí schváleného rozpočtu kraje o částku 100 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,§ 6409 Ostatní činnosti j. n. za účelem poskytnutí výše uvedené dotace.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 1, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-43, ZK-06-2002-43pr1, ZK-06-2002-43pr2

 

44. Žádost o poskytnutí finanční dotace obci Okříšky na opravu havarijního stavu objektu zámku v Okříškách

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje žádost obce Okříšky o poskytnutí finanční dotace na opravu havarijního stavu objektu zámku v Okříškách. Starosta obce Okříšky hovořil o významu a historii této kulturní památky a doplnil další skutečnosti k předloženému materiálu.

K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 137/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

poskytnutí dotace obci Okříšky ve výši 148 000,- Kč na provedení nutných zabezpečovacích prací na objektu zámku v Okříškách.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-44, ZK-06-2002-44pr1

 

45.  Finanční příspěvky na postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění

M. Matějková sdělila zastupitelstvu kraje bližší informace k překládanému materiálu.

M. Bišof vznesl protinávrh na zvýšení finanční dotace pro Městské kulturní středisko v Třešti na částku 30 000,- Kč. M. Matějková protinávrh M. Bišofa neakceptovala.

Hlasování o protinávrhu M. Bišofa. Protinávrh nebyl přijat. Pro 8, proti 16, zdrželo se 7.

Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 138/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         poskytnutí finanční dotace městu Třebíč ve výši 60 000,- Kč pro Městské kulturní středisko v Třebíči;

·         poskytnutí finanční dotace městu Třešť ve výši 20 000,- Kč pro Městské kulturní středisko v Třešti.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-45

 

46. Rekonstrukce hasičské stanice Ledeč nad Sázavou – navýšení rozpočtu

P. Maslák předložil zastupitelstvu kraje žádost o navýšení rozpočtu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 139/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         v souladu s § 36 písmenem c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace HZS kraje Vysočina ve výši 1 000 000,- Kč na rekonstrukci, nástavbu a přístavbu stanice Ledeč nad Sázavou;

·         navýšení kapitoly „Požární ochrana a integrovaný záchranný systém“ schváleného rozpočtu kraje o částku 1 000 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje za účelem poskytnutí dotace HZS kraje Vysočina na rekonstrukci, nástavbu a přístavbu stanice Ledeč nad Sázavou.

odpovědnost: P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-46, ZK-06-2002-46pr1

 

47. Příspěvek obcím Vysočiny na zpracování modelových projektů pro předvstupní programy EU

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 140/06/2002/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

poskytnutí dotací na zpracování projektové dokumentace modelových projektů z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002, kapitoly Regionální rozvoj, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, ORJ 90, dle tabulky v příloze 1 materiálu ZK-06-2002-47, a to za podmínek daných schválenými Pravidly pro poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtové rezervy určené na tvorbu pilotních projektů ve znění přílohy 3 materiálu ZK-06-2002-47 a podmínek pro poskytnutí příspěvku, uvedených ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, která bude uzavřena mezi krajem Vysočina a žadatelem a

schvaluje

poskytnutí dotací na zpracování projektové dokumentace modelových projektů z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002, kapitoly Regionální rozvoj, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, ORJ 90, dle návrhu výboru regionálního rozvoje a rady kraje, uvedeného v tabulce přílohy 2 materiálu ZK-06-2002-47, a to za podmínek daných schválenými Pravidly pro poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtové rezervy, určené na tvorbu pilotních projektů, ve znění přílohy 3 materiálu ZK-06-2002-47 a podmínek pro poskytnutí příspěvku, uvedených ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, která bude uzavřena mezi krajem Vysočina a žadatelem.

odpovědnost: vedoucí ekonomického odboru a odboru regionálního rozvoje

termín: poskytnutípříspěvků na zpracování projektové dokumentace do 31. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2002-47, ZK-06-2002-47pr1, ZK-06-2002-47pr2, ZK-06-2002-47pr3, ZK-06-2002-47pr4

 

 

48. Rozprava

 

M. Matějková tlumočila přítomným členům zastupitelstva pozvání J. Fily, ředitele Horáckého divadla v Jihlavě, na prohlídku prostor Horáckého divadla.

P. Maslák sdělil členům zastupitelstva kraje další skutečnosti k situaci v obci Štěpánov, poškozené záplavami ve dnech 15. – 16. 7. 2002.

S. Mastný hovořil o problémech se skládkou nebezpečného odpadu v lokalitě Pozďátky, v okrese Třebíč a navrhl, aby odbor životního prostředí zpracoval materiál k této problematice a předložil zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje.

F. Dohnal informoval přítomné o plánované schůzce se zástupci firmy, která skládku odkoupila. Dále oznámil plánované termíny konání příštích dvou zasedání zastupitelstva kraje na 26. 11. 2002 a 17. 12. 2002.

 

Závěrem F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2002.

 

 

                                                                                       František Dohnal

                                                                                              hejtman kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Marie Černá                                             ……...……………………………………

 

Bc. Michal Zrůst                                              …..………………………………….……

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2002.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2002 dne 24. 9. 2002.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 30. 9. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.11.2002 / 8.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2011

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze