Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 33/2002

8. říjen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 33/2002, konaného dne 8. října 2002 v zasedací místnosti v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2002

 

Přítomno 6 členů rady – viz prezenční listina ze dne 8. 10. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil M. Vystrčil a omluvil neúčast F. Dohnala, M. Matějkové a M. Černé.

M. Vystrčil přednesl návrh na rozšíření programu zasedání o bod 20) Veřejná zakázka „Rodinná buňka a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ – výběr zhotovitele stavby.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala rozšířený program zasedání.

Rozšířený program zasedání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 32/2002
 2. Nájemní vztah k nebytovým prostorám v č. p. 1251 Jihlava
 3. Výkup pozemku v k. ú. Pozovice a obci Štoky
 4. Darování pozemku v k. ú. a obci Krásněves
 5. Výkup pozemku v k. ú. a obci Rybné
 6. Výkup pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 7. Směna pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě a obci Nové Město na Moravě
 8. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Naloučany
 9. Darování pozemků v k. ú. a obci Mikulovice
 10. Darování pozemku v k. ú. Chlum nad Jihlavou a obci Chlum
 11. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojanovice
 12. Darování pozemků v k. ú. a obci Moravec a v k. ú. a obci Rožná
 13. Veřejná zakázka „Silnice II/353 Nové Veselí – Bohdalov, I. etapa, zpracování dokumentace pro stavební povolení“
 14. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 15. Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů
 16. Návrh na udělení finanční podpory 13. Horácké rally Třebíč
 17. Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79
 18. Návrh jmenování nového ředitele na základě výsledku konkurzního řízení
 19. Delimitace vozidla z Okresního úřadu Havlíčkův Brod na kraj Vysočina
 20. Veřejná zakázka „Rodinná buňka a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ – výběr zhotovitele stavby
 21. Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 6 hlasy.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 32/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Nájemní vztah k nebytovým prostorám v č. p. 1251 Jihlava

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s nájemním vztahem k nebytovým prostorám v č. p. 1251 Jihlava. A. Štěrbová podala doplňující informace k dané problematice a záměr podpořila. Po krátké diskusi rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 584/33/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s podáním nabídky do výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v ostatním stavebním objektu č. p. 1251 Jihlava ze strany Střední průmyslové školy Jihlava, třída Legionářů 3, dle upraveného materiálu RK-33-2002-02.

odpovědnost: odbor majetkový, Střední průmyslová škola Jihlava

termín: 14. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-02

 

3. Výkup pozemku v k. ú. Pozovice a obci Štoky

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost o provedení výkupu pozemku v k. ú. Pozovice a obci Štoky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 585/33/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s panem Miroslavem Čechem o výkupu pozemku par. č. 838/5 o výměře 145 m2 v k. ú. Pozovice a obci Štoky a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 838/5 o výměře 145 m2 v k. ú. Pozovice a obci Štoky do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2002-03.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002, 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-03

 

4. Darování pozemku v k. ú. a obci Krásněves

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Krásněves o bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Krásněves. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 586/33/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Krásněves část pozemku par. č. 1358 o výměře 10 420 m2  a část pozemku par. č. 1350/2 o výměře 65 m2 v k. ú. a obci Krásněves a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování části pozemku par. č. 1358 o výměře 10 420 m2 a části pozemku par. č. 1350/2 o výměře 65 m2 v k. ú. a obci Krásněves obci Krásněves.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11. 10. 2002, 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-04

 

5. Výkup pozemku v k. ú. a obci Rybné

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o zahájeném jednání ve věci výkupu pozemku v k. ú. a obci Rybné. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 587/33/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 784/24 v k. ú. a obci Rybné do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-33-2002-05.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-05

 

6. Výkup pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí o majetkoprávní vypořádání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 588/33/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s p. Marií Šmerhovskou, p. Pavlem Puttnerem a p. Janem Puttnerem o výkupu pozemků par. č. 3408/6, par. č. 3408/7 a par. č. 3408/8 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě dle materiálu RK-33-2002-06.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-06

 

7. Směna pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě a obci Nové Město na Moravě

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost o směnu pozemku v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a v k. ú. Nové Město na Moravě a obci Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 589/33/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·        zveřejnění záměru darovat městu Nové Město na Moravě pozemek par. č. 243 v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě;

·        zahájení jednání s vlastníkem o výkupu pozemku par. č. 3780/13 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-07

 

8. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Naloučany

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 590/33/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat díl „b“ pozemku par. č. 1109/2 v k. ú. a obci Naloučany oddělený geometrickým plánem č. 114-5200/2002.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-08

 

9. Darování pozemků v k. ú. a obci Mikulovice

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Mikulovice o majetkoprávní vypořádání. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 591/33/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·        zveřejnění záměru darovat obci Mikulovice pozemky par. č. 1633/8, par. č. 1633/9 a par. č. 1/6, vše v k. ú. a obci Mikulovice;

·        zahájení jednání o darování stavby zastávkového pruhu na pozemcích par. č. 1/3 a 1633/2, vše v k. ú. a obci Mikulovice kraji Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-09

 

10. Darování pozemku v k. ú. Chlum nad Jihlavou a obci Chlum

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 592/33/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Chlum pozemek par. č. st. 10 v k. ú. Chlum nad Jihlavou a obci Chlum a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku par. č. st. 10 v k. ú. Chlum nad Jihlavou a obci Chlum obci Chlum.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11. 10. 2002, 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-10

 

11. Darování pozemků v k. ú. a obci Hojanovice

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Hojanovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 593/33/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků par. č. 967/19, par. č. 967/20 a par. č. 967/21, vše v k. ú. a obci Hojanovice obci Hojanovice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-11

 

12. Darování pozemků v k. ú. a obci Moravec a v k. ú. a obci Rožná

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o zahájeném jednání s obcí Rožná ve věci darování pozemků v k. ú a obci Moravec a v k. ú. a obci Rožná. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 594/33/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·        darování pozemku par. č. 1536/17 a dílů „a“ a „b“ pozemku par. č. 1066/1, vše v k. ú. a obci Rožná obci Rožná;

·        přijetí daru pozemku par. č. 330/12 v k. ú. a obci Moravec od obce Rožná.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26. 11. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-12

 

13. Veřejná zakázka „Silnice II/353 Nové Veselí – Bohdalov, I. etapa, zpracování dokumentace pro stavební povolení“

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 595/33/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí zástupce hejtmana M. Vystrčila o zadání veřejné zakázky „Silnice II/353 Nové Veselí – Bohdalov, I. etapa, zpracování dokumentace pro stavební povolení“ uchazeči - firmě KEP, Projekční kancelář, Ing. Vlastimil Beneš, Colova 3, Brno.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 8. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-13

 

14. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem a požádal o delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Rada kraje delegovala zástupce a náhradníky za zástupce zřizovatele a přijala doplněný návrh usnesení.

Usnesení 596/33/2002/RK

Rada kraje

deleguje

Bc. Jaromíra Baráka a Ing. Petra Kováře jako zástupce zřizovatele a Stanislava Mastného a Mgr. Hanu Motlovou jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodávku motorové nafty pro Správu a údržbu Třebíč pro rok 2003.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-14

 

20. Veřejná zakázka „Rodinná buňka a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ – výběr zhotovitele stavby

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek výše zmíněné veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 597/33/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Rodinná buňka a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ je nabídka podaná uchazečem Stavba-první stavební s. r. o., Humpolecká 1576, Havlíčkův Brod a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-20

 

15. Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, přednesl radě kraje návrh na změnu v rozpisu neinvestičních dotací. Po krátké diskusi rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 598/33/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

změny ve jmenovitém seznamu přílohy 10, bodu C) neinvestičních akcí na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod a Pelhřimov dle přílohy 1 materiálu RK-33-2002-15, varianta A a

bere na vědomí

opravu čísla silnice III/3904 Osová Bítýška spojovací u Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou ve jmenovitém seznamu přílohy 10, bodu C) neinvestičních akcí na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů dle přílohy 1 materiálu RK-33-2002-15.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a ředitel SÚS Havlíčkův Brod a Pelhřimov

termín: do 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-15, RK-33-2002-15pr1

 

16. Návrh na udělení finanční podpory 13. Horácké rally Třebíč

            A. Štěrbová přednesla členům rady kraje návrh na udělení finanční podpory 13. Horácké rally Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 599/33/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

v souladu s § 59 odst. 2a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s poskytnutím dotace ve výši 85 000,- Kč na 13. Horáckou rally Třebíč 2002 a

schvaluje

snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o 85 000,- Kč a povýšení rozpočtu kapitoly Školství (ORJ 30), § 3419 Tělovýchovná činnost j. n., položka 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický

termín: 30. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-16, RK-33-2002-16pr1, RK-33-2002-16pr1a, RK-33-2002-16pr1b, RK-33-2002-16pr2

 

17. Jmenování konkurzní komise pro konkurz na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

            A. Štěrbová podala radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje jmenovala zástupce zřizovatele do komise pro konkurzní řízení a přijala návrh usnesení.

Usnesení 600/33/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, komisi pro konkurzní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Středního odborného učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, ve složení dle doplněné přílohy 1 materiálu RK-33-2002-17.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 8. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-17, RK-33-2002-17pr1

 

18. Návrh jmenování nového ředitele na základě výsledku konkurzního řízení

            A. Štěrbová seznámila radu kraje se závěry konkurzního řízení a návrhem konkurzní komise. Rada kraje vyslovila k návrhu souhlasné stanovisko a přijala návrh usnesení.

Usnesení 601/33/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

v souladu s § 2 písm. b) a § 17 odst. 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších zákonů, pana RNDr. Miroslava Dočkala do funkce ředitele SZŠ, VZŠ a VOŠ, Třebíč, Hasskova 15 s účinností od prvního dne následujícího měsíce po obdržení souhlasu MŠMT s jmenováním.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 12. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-18

 

19. Delimitace vozidla z Okresního úřadu Havlíčkův Brod na kraj Vysočina

            S. Zikmundová seznámila radu kraje s nabídkou Okresního úřadu Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 602/33/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s návrhem Okresního úřadu Havlíčkův Brod převést v rámci delimitace majetku na kraj Vysočina dodávkový automobil Mercedes - Benz VITO 110 CDI KB, registrační značky HBK 07 – 97, a jeho příslušenství, a prohlašuje, že kraj Vysočina nemá vůči Okresnímu úřadu Havlíčkův Brod další nároky na převod movitého majetku v souvislosti s přechodem agend.

odpovědnost: sekretariát ředitelky

termín: 31. 12. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-33-2002-19

 

21. Rozprava členů rady

T. Hermann podal členům rady kraje aktuální informace o situaci v Podoubraví a otevřel rozpravu, ve které členové rady kraje vyjadřovali své názory a stanoviska k vzniklému problému.

Dále připomněl plánované pracovní setkání rad kraje Vysočina s Jihočeským a Pardubickým krajem.

P. Pospíchal informoval o průběhu jednání s pardubickým hejtmanem a zástupcem starosty Pardubic během prezentace firmy SKANSKA v Pardubicích a o návštěvě předsedy senátu P. Pitharta na Havlíčkobrodsku.

M. Vystrčil hovořil o plánovaném setkání představitelů kraje Vysočina se starosty měst a obcí okresu Havlíčkův Brod.

 

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 33/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 15. 10. 2002., v 9.00 hod. v zasedací místnosti rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

                                                          

                                                                                  RNDr. Miloš VYSTRČIL

první zástupce hejtmana kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 33/2002 dne 8. října 2002.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 8. 10. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.10.2002 / 19.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze