Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2002

6. září 2002
 

 
 

Zápis ze  zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2002

konaného dne 6. září 2002

 

 

Přítomno:       

-         7 členů Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina – viz prezenční listina

-         Ing. arch. Jan Strejček- odbor územního plánování a stavebního řádu

-         Mgr. Věra Jourová - odbor regionálního rozvoje

 

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Výběr modelových projektů pro předvstupní fondy EU

3.       Projednání dílčí zprávy o čerpání dotací z Fondu Vysočiny

4.       Informace o činnosti odboru RR, ÚP a SŘ

5.       Různé

6.       Diskuse, závěr

 

 

 

1. Zahájení

 

               Předsedkyně výboru regionálního rozvoje Ing. Marie Černá zahájila 5. zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina a přivítala všechny přítomné členy a hosty, které představila. Členové výboru nevznesli žádné připomínky k zápisu č. 4/2002 z 21. června 2002. Ing. Černá přednesla program 5. zasedání výboru regionálního rozvoje.Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Výběr modelových projektů pro předvstupní fondy EU

 

              Ing. Černá seznámila  krátce členy výboru s principem modelových projektů , který spočívá v tom, že kraj Vysočina podpoří úhradou do 50% nákladů na projektovou dokumentaci, vypracování a podání projektů do příslušného programu (Phare CBC, Sapard, výhledově národní Phare). Jako protihodnotou kraj získá od žadatelů práva ke zveřejnění projektů jako modelových. Uveřejněná projektová dokumentace projektů poslouží, jako vzor pro další žadatele. Mgr. Jourová dále upozornila, že byla zpracována a radou kraje schválena Pravidla pro poskytnutí podpory. Tato pravidla byla poté e-mailem rozeslána subjektům v kraji Vysočina a vyvěšena na www stránky kraje. Do 22.7.02 se sešlo 24 projektů. Výběr vhodných projektů k podpoře bude proveden radou kraje a v některých případech zastupitelstvem kraje na základě doporučení Výboru regionálního rozvoje.

 

USNESENÍ 014/05/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

doporučuje

radě kraje ke schválení tyto modelové projekty:

 

·         TIME s.r.o Leština u Světlé nad Sázavou , SEUROP – aparativní klasifilace zvířat – vybavení pro     dvoubodovou metodu klasifikace prasat – 10 000Kč

·         TIME s.r.o Leština u Světlé nad Sázavou , modernizace a dostavba Jatky Leština  - rozšíření a zkvalitnění kontrolního systému  HACCP – 15 000Kč

·         Školní statek Telč, transformace školního statku Telč na multifunkční (ubytovací, společenské kulturní a sportovní) centrum – 12 000Kč

·         ZHD Jersín, rekonstrukce a výstavba pevných výběhů a betonáž plochy krmiště v návaznosti na teletník na farmě Jersín – 20 000Kč

·         Vladimír Tretera – Stařeč, jezdecký areál Střítež – 100 000Kč (Studie proveditelnosti)

·         TIRAD s.r.o. Želetava  - II. etapa přestavby a rozšíření výrobních prostor  - 100 000Kč (Studie proveditelnosti)

·         ZSS Věž, výstavba pevného polního hnojiště – 20 000Kč

·         LCS Computer, spol. s.r.o. Třešť, rozvoj truhlářské výroby tradičních podlahovin z tvrdého dřeva v souladu s parametry a potřebami běžnými v EU – 70 000Kč

·         CMC Náměšť nad Oslavou, nové inovační procesy v rámci recyklačních programů-kompostování  a ekologická výchova – 80 000Kč

·         HK Třebíč, Okno do regionu  - 12 000Kč

·         HK Třebíč, Mezinárodní veletrh vzdělávání Didacta 2003 – 12 000Kč

·         HK Třebíč, prezentace regionu Třebíčsko a podnikatelských subjektů na výstavě BIOEM-Dolní Rakousko- Grosschönau – 12 000Kč

·         Ing. Marta Franková-Třebíč, multifunkční agroturistické, cykloturistické a rybářské centrum  - 35 000Kč (Podnikatelský plán)

·         LEXIKON s.r.o.-Velké Meziříčí, modernizace a rozšíření výroby – 180 000Kč

·         Pivovar Dalešice a.s, Pivovar filmových Postřižin-rekonstrukce areálu s cílem zřídit muzeum, pivovar, penzion a restauraci – 130 000Kč

·         Obec Zvěrkovice, stavební úpravy místních komunikací v obci Zvěrkovice – 20 000Kč

·         Obec Budišov, Dům „BONO PUBLICO“ Budišov – 100 000Kč

·         Mikroregion Černý les-Strážek, rekreační turistická, cykloturistická a sportovní zařizení v mikroregionu Černý les – 180 000Kč

·         Město Moravské Budějovice, rekonstrukce objektu ZŠ Havlíčkova-Moravské Budějovice – 50 000Kč

·         Město Moravské Budějovice, zimní stadion – 50 000Kč

·         Obec Okříšky, Zámecký areál Okříšky-nové centrum obce – 180 000Kč

 

 

 

 

 

 

3. Projednání dílčí zprávy o čerpání dotací z Fondu Vysočiny

 

 Tomáš Hermann seznámil všechny přítomné členy s předloženým materiálem, který byl již projednáván v Radě Fondu (= rada kraje). Stručně shrnul historii vytvoření Fondu, hlavní zásady tvorby, podávání programů, zkušenosti z vyhlášení a hodnocení prvních 15ti grantových programů. Na základě těchto zkušeností budou předloženy ZK návrhy na dílčí úpravy zásad  grantových programů zpřesněn metodický pokyn pro garanty a řídící výbory.

 

USNESENÍ 015/05/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí

dílčí zprávu o čerpání dotací z Fondu Vysočiny

 

           

 

 

4. Informace o činnosti odboru RR, ÚP a SŘ

 

            Ing. Černá předala slovo Mgr. Jourové. Mgr. Jourová konstatovala, že odbor regionálního rozvoje pracoval v období červen – srpen  2002 ve stejném složení jako v předchozím období. Vzhledem k tomu, že zůstaly nepokryty agendy vedoucího oddělení regionálního rozvoje, pracovníka pro zahraniční vztahy a pracovníka pro záležitosti EU ve vazbě na Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod, proběhly v daném období výběrová řízení na příslušná místa. Vhodný kandidát na první místo nebyl vybrán, na další dvě byli vybráni kandidáti, z nichž jeden nastoupil 4.9.02 a druhý 1.10.02. Také představila nové propagační materiály „Dovolená na venkově“ a jeho distribuci informačním centrům v kraji Vysočina a dalším subjektům propagujícím cestovní ruch v kraji. Upozornila na přípravu  zadání pro zpracování image materiálu „Vysočina“ a přípravu podkladů pro tématické materiály„Příroda Vysočiny“, „Historická města“ , „Aktivní dovolená“ , „Po stopách historie Židů na Vysočině“.

Poté byla otevřena diskuse.

Ing. arch. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu pohovořil o struktuře odboru. V současné době má tento odbor 7 zaměstnanců, v roce 2003 však odbor plánuje ještě 5 zaměstnanců na oddělení územního plánu a 2 zaměstnance na oddělení stavebního řádu. Také upozornil, že v současné době jsou stále rozpracovány 3 územní plány velkých územních celků Žďárské vrchy, Javořická vrchovina a Železné hory, na kterých odbor pracuje a dokončuje se pokladový materiál pro ÚP VÚC kraje Vysočina – Průzkumy a rozbory kraje Vysočina.

 

 

USNESENÍ 016/05/2002/VRR

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

 

bere na vědomí

zprávu o činnosti odboru regionálního rozvoje a odboru územního plánování a stavebního řádu

 

 

6. Různé

             Rndr. Vystrčil vznesl dotaz týkající se anotace koncepčních materiálů, vztahu kraje s REAV a vztahu kraje s RRAV. Tyto jednotlivé body  byly zařazeny do programu zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č.7/2002. Ing. Černá se po té dotázala přítomných, zda souhlasí s uveřejněním kontaktů na webových stránkách. Všichni přítomní souhlasili.

            

 

 

 

7. Závěr, stanovení dalších termínů zasedání výboru

           

            Předsedkyně Ing. Marie Černá poděkovala všem přítomným členům výboru regionálního rozvoje a hostům za účast na jednání a termín dalšího zasedání stanovila na 4.října 2002 v 8:30 v zasedací místnosti 2.21/2.patro budova „A“/ Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

                                                                          Ing. Marie Černá, v.r.

předsedkyně Výboru regionálního rozvoje

                                                                                                 Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 6. září 2002

Zapsala: Lucie Tůmová dne 9.září 2002  /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.10.2002 / 9.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze