Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 32/2002

1. říjen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 32/2002, konaného dne 1. října 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2002

 

Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 1. 10. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil neúčast M. Matějkové.

M. Vystrčil přednesl návrhy na rozšíření programu zasedání o body 13 Veřejná zakázka „Rodinná buňka a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ – výběr zhotovitele stavby a 14 Informace o žádosti obce Štěpánov nad Svratkou.

Rada kraje návrhy akceptovala a přijala rozšířený program zasedání.

Rozšířený program zasedání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 31/2002
 2. Veřejná zakázka „II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 1. stavba“
 3. Veřejná zakázka „III/3456 ulice Riegrova, Golčův Jeníkov“
 4. Informace o vnitřním rozpočtovém opatření
 5. Veřejná zakázka na stavbu: „Havárie svahů silnice II/408 - Jemnice“ – výběr zhotovitele stavby
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření
 7. Veřejná zakázka na stavbu: „Most Holubí Zhoř ev. č. 3924-2 – rekonstrukce“ – výběr zhotovitele stavby
 8. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – náhrada majetkové újmy
 9. Návrh na prodej nepotřebného majetku
 10. Návrh na prodej nepotřebného majetku
 11. Souhlas s pořízením věci smlouvou o nájmu s právem koupě
 12. Návrh na udělení finanční podpory malému festivalu po malou planetu Lipnice 2002
 13. Veřejná zakázka „Rodinná buňka a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ – výběr zhotovitele stavby
 14. Informace o žádosti obce Štěpánov nad Svratkou
 15. Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 8 hlasy.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 31/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Veřejná zakázka „II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 1. stavba“

H. Strnadová, vedoucí investičního oddělení odboru majetkového, podala radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 573/32/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 1. stavba“ je nabídka podaná uchazečem COLAS CZ, a. s., Praha 9, Kolbenova 259 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 4. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-02

 

3. Veřejná zakázka „III/3456 ulice Riegrova, Golčův Jeníkov“

H. Strnadová, vedoucí investičního oddělení odboru majetkového, podala radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 574/32/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „III/3456 ulice Riegrova, Golčův Jeníkov“ je nabídka podaná uchazečem Dopravní stavby holding a. s., závod 78, středisko Havlíčkův Brod, Na Výsluní 3545, Havlíčkův Brod a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: obor majetkový

termín: 4. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-03

 

4. Informace o vnitřním rozpočtovém opatření

H. Strnadová, vedoucí investičního oddělení odboru majetkového, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 575/32/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o provedených vnitřních rozpočtových opatřeních dle přílohy 1 materiálu RK-32-2002-04.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 4. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-04; RK-32-2002-04pr1

 

5. Veřejná zakázka na stavbu: „Havárie svahů silnice II/408 - Jemnice“ – výběr zhotovitele stavby

H. Strnadová, vedoucí investičního oddělení odboru majetkového, podala radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 576/32/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Havárie svahů silnice II/408 - Jemnice“ je nabídka podaná uchazečem STRABAG, a. s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit s vybraným uchazečem jednání o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 4. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-05

 

6. Návrh na provedení rozpočtového opatření

H. Strnadová, vedoucí investičního oddělení odboru majetkového, předložila radě návrh na provedení rozpočtového opatření a požádala o opravu textové části v návrhu usnesení. Závěrem diskuse rada kraje požadavek předkladatele akceptovala a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 577/32/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o 40 000,- Kč naodkanalizování venkovních dešťových svodů Domu dětí a mládeže U Aleje Havlíčkův Brodsnížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.;

·     povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3114 Speciální základní školy o 498 000,- Kč na realizaci vnější svislé izolace a drenážního odvodňovacího systému budovy Speciální školy U Trojice 2104 Havlíčkův Brod snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.;

·     povýšení položky rozpočtu Technické zhodnocení a opravy ve školství - § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o 17 512,- Kč na úhradu části projektové dokumentace akce ISPROFIN Rekonstrukce sklepů Domu dětí a mládeže U Aleje Havlíčkův Brod snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.;

·     povýšení neinvestiční dotace Horácké galerii Nové Město na Moravě o 1 195 000,- Kč (kapitola Kultura, § 3315 Činnost muzeí a galerií) na úhradu podílu vlastníka v programu regenerace MPZ na opravu fasády zámku v Novém Městě na Moravě snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.;

·     povýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz vůči Horácké galerii v Novém Městě na Moravě o částku 1 195 000,- Kč;

·     povýšení rozpočtu položky technická zhodnocení a opravy ve školství § 3114 Speciální základní školy o částku 40 000,- Kč na zabezpečení objektu ZvŠ a Pomocné školy Velké Meziříčí snížením položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.;

·     povýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz vůči ZvŠ a Pomocné škole Velké Meziříčí o částku 40 000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 3. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-06

 

7. Veřejná zakázka na stavbu: „Most Holubí Zhoř ev. č. 3924-2 – rekonstrukce“ – výběr zhotovitele stavby

H. Strnadová, vedoucí investičního oddělení odboru majetkového, podala radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 578/32/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Most Holubí Zhoř ev. č. 3924-2 - rekonstrukce“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou DOSING, Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o., Kounicova 13, BRNO, je nabídka podaná uchazečem SWIETELSKY s. r. o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 4. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-07

 

13. Veřejná zakázka „Rodinná buňka a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ – výběr zhotovitele stavby

H. Strnadová, vedoucí investičního oddělení odboru majetkového, podala radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje vzala na vědomí zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 579/32/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Rodinná buňka a oprava objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ a je připravena po zajištění finančního krytí rozhodnout o nejvhodnější nabídce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 4. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-13

 

8. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2002 – náhrada majetkové újmy

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 580/32/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·   zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci Ministerstva zemědělství ČR v částce 1 985 644,- Kč na náhradu majetkové újmy vzniklé plněním mimořádných rostlinolékařských opatření;

·   změnu závazných ukazatelů rozpočtu Školního statku Humpolec o částku 1 985 644,- Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-08

 

9. Návrh na prodej nepotřebného majetku

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh Střední zemědělské školy Humpolec ve věci prodeje osobního automobilu Škoda Favorit 135. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 581/32/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku za ceny v místě obvyklé dle materiálu RK-32-2002-09.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel SZŠ Humpolec

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-09

 

10. Návrh na prodej nepotřebného majetku

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh Integrované střední školy Světlá nad Sázavou ve věci prodeje autobusu meziměstského typu C 734.20. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 582/32/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku za ceny v místě obvyklé dle materiálu RK-32-2002-10.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel ISŠ Světlá nad Sázavou

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-10

 

11. Souhlas s pořízením věci smlouvou o nájmu s právem koupě

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podrobně informoval radu kraje o předloženém materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 583/32/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s pořízením osobního automobilu Dětskému domovu Telč smlouvou o nájmu s právem koupě;

stanovuje

odvod z investičního fondu příspěvkové organizaci Dětský domov Telč ve výši 220 000,- Kč a

schvaluje

·   zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o výše uvedený odvod z investičního fondu;

·   zvýšení výdajové části rozpočtu kapitoly Školství, § 4322 - Ústavy péče pro mládež o příspěvek na provoz ve výši 220 000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Dětský domov Telč;

·změnu závazných ukazatelů u výše uvedené organizace o uložený odvod z investičního fondu a poskytnutí příspěvku na provoz.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel DD Telč

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-11

 

12. Návrh na udělení finanční podpory malému festivalu po malou planetu Lipnice 2002

K předloženému návrhu se rozvinula diskuse. Závěrem diskuse rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.

Rada kraje

schvaluje

poskytnutí finanční dotace dle § 59 odst. 2a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve výši 15 000,- Kč Občanskému sdružení Dobramus, Nám. T. G. M. 637, Smržovka.

Usnesení nebylo přijato. Pro 0 hlasů.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-12; RK-32-2002-12pr1; RK-32-2002-12pr2

 

14. Informace o žádosti obce Štěpánov nad Svratkou

M. Vystrčil podrobně informoval radu kraje o předloženém materiálu a předal slovo P. Maslákovi, který radu kraje seznámil s výsledkem jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ve věci navýšení finančního příspěvku pro obec Štěpánov.

Rada kraje vzala informaci na vědomí, s tím, že se bude situací v obci Štěpánov nadále zabývat.

Zdrojové materiály: RK-32-2002-14; RK-32-2002-14pr1

 

15. Rozprava členů rady

            Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 32/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 8. 10. 2002., v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

František DOHNAL

           hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 32/2002 dne 1. října 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 10. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.10.2002 / 19.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze