Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příloha k závěrečné zprávě o povodni v povodí toku Hodonínka v okrese Blansko ve dnech 15. - 16. 7. 2002, týkající se okresu Žďár nad Sázavou

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k závěrečné zprávě o povodni v povodí toku Hodonínka v okrese Blansko

ve dnech  15. – 16.7.2002

týkající se okresu Žďár nad Sázavou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Iva Olšanová

Předkládá ke schválení:  Ing. Petr Bureš

 

 

V Jihlavě dne 24. 9. 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

A. Podklady závěrečné zprávy ………………………………………………………………3

B. Přehledná mapa kritické oblasti………………………………………………………….4

C. Zpráva o povodni …………………………………………………………………………5

1.      Meteorologická situace, popis povodí Hodonínky, hodnocení objemů spadlých dešťových srážek za povodně v povodí Hodonínky, hodnocení objemové složky povodňových vln  za povodně v povodí Hodonínky, hodnocení transportu plavenin za povodně v povodí Hodonínky a hodnocení výskytu  výjimečných povodní a eroze v zóně elementárních odtokových ploch v povodí Hodonínky  ( 1881 – 1999)  - viz  závěrečná zpráva  o povodni  v povodí toku Hodonínka  povodňové komise uceleného povodí Dyje.

2.      Vznik a následky  povodně v povodí Hodonínky - obec Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina.

3.      Škody

3.1  Stručný komentář ke škodám vzniklých živelnou pohromou

3.2  Škody na tocích ve správě Lesů ČR, s.p.  

3.3  Škody na komunikaci I/19 ve vlastnictví kraje Vysočina

3.4  Škody na místních komunikacích ve vlastnictví obce

3.5  Zásobování vodou

3.6  Škody na kanalizaci a ČOV

3.7  Ostatní škody na majetku 

4.      Sled záchranných prací  integrovaného záchranného  systému  dle zprávy  o činnosti OPIS   

      ú.o. Žďár nad Sázavou

5.      Monitoring povodňové situace na vodním toku Hodonínky z 15.7. na 16.7.2002 provedený Povodím Moravy s.p. Brno, provoz Bystřice nad Pernštejnem  (ing. František Špatka)

6.      Povodňové škody na Hodonínce, ČHP 4-15-01-056, ve Štěpánově nad Svratkou dne 15.7.2002 – Lesy ČR s.p. Hradec Králové, OST Brno (ing. Kamil Šír)

7.      Povodeň očima starostky obce Štěpánov nad Svratkou

8.      Závěrečné hodnocení

 

 

Přílohy:

1. Mapový podklad se zákresem povodí toku Hodonínka na okrese Žďár nad Sázavou

2. Rozhodnutí  hejtmana  kraje Vysočina ze dne 17.7.2002  č.j.  RK hejtman 742/02  o  vyhlá- 

    šení  stavu nebezpečí

3. Rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina ze dne  24.7.2002 č.j. RK hejtman 760/02   o zrušení stavu  nebezpečí

4. Předběžný odhad nákladů na obnovu majetku po povodni ve Štěpánově nad Svratkou

5. Fotodokumentace:

            list 1 – stav toku po povodni v místě stržené lávky

                         pohled na následky a výšku povodňové vlny na rodinném domku

            list 2 – upravené koryto po povodni v chatové lokalitě

                        místo, kde stávala chata, která byla zbourána povodní

            list 3 – 2x rozsah škod na silnici I/19, vzniklých vybřežením toku

            list 4 – výška hladiny toku při povodni na RD manželů Hřebíčkových

                        škody po povodni v okolí toku Hodonínka

 

 

 

 

A.     Podklady závěrečné zprávy

 

-         Zpráva o činnosti OPIS ú.o. Žďár nad Sázavou při záplavě dne 15.7.2002 v obci Štěpánov nad Svratkou – HZS Žďár nad Sázavou ze dne 5.9.2002

-         Povodňová situace na vodním toku Hodonínky z 15.7. na 16.7. 2002 – zpráva Povodí Moravy s.p. Brno ze dne 2.9.2002

-         Povodeň ve Štěpánově na Svratkou -  obec Štěpánov nad Svratkou ze dne 9.9.2002

-         Povodňové škody na Hodonínce  - zpráva Lesů ČR, s.p. Hradec Králové, OST Brno ze dne 21.7.2002, ing. Kamil Šír , byla základním podkladem a byla do této závěrečné zprávy  v podstatné části převzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.     Zpráva o povodni

 

 

2. Vznik a následky povodně v povodí Hodonínky - obec Štěpánov nad Svratkou, okres    

    Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

 

 

Dne 15. července 2002  v nočních hodinách zasáhla obec Štěpánov nad Svratkou přívalová povodňová vlna z vodního toku Hodonínka, jdoucí od  obce Crhov, okres Blansko, ležící  nad obcí proti proudu tohoto toku. Vznik povodně je podrobně popsán v závěrečné zprávě o povodni v povodí toku Hodonínka v okrese Blansko, Jihomoravský kraj.

 

Při této povodni došlo v kraji Vysočina k následujícím škodám:

-         Zboření jedné chaty  v chatové kolonii v bezprostřední blízkosti vodního toku.

-         Zaplavení areálu Železáren Štěpánov.

-         Zaplavení 25 sklepů rodinných domků v části obce zvané Olešnička.

-         Značnému poškození – zničení silnice I. třídy I/19  včetně všech mostů.

-         V obci byly strženy 2 mosty a jeden poškozen.

-         Zničen je též  cca 1 km  místních komunikací.

-         Značně byl poškozen tok Hodonínka, jednak velkými nátržemi do břehů toku, a také  zanesením a poškozením samotného koryta toku.

 

 

3.      Škody

 

3.1. Stručný komentář ke škodám vzniklých živelnou pohromou  dle § 1 odst. 3 vyhlášky    

      č. 186/2002 Sb. MF ČR 

 

a)      Charakteristika narušeného území

Dne 15.7.2002 v době od 21.44 do 23.07 hodin bylo zasaženo povodí toku Hodonínka extrémní přívalovou dešťovou srážkou, přičemž srážkový úhrn naměřený za tuto dobu v Olešnici byl  171,7 mm. Přívalovou vlnou byla zničena  silnice I. třídy ve vlastnictví kraje Vysočina  včetně všech mostů a opěrných zdí.

Zničeny byly dva mosty a jeden most byl poničen v obci Štěpánov n.S. a  cca 1 km místních komunikací ve vlastnictví obce.

Bylo značně poškozeno koryto vodního toku Hodonínka, který je v postiženém úseku ve správě Lesů ČR s.p. Hradec Králové, oblastní správa toků Brno (dále LČR s.p. OST Brno).

Byly částečně  narušeny rozvody elektrické energie.

Část domů a chat byla  zaplavena přívalovou vodou, která znehodnotila majetek ve sklepích a přízemích  domů, poškodila stavby a jednu chatu zbořila. Nejhůře byly poškozeny 4 domy. V lokalitě zaplavené přívalovou vlnou nebyl dosud veřejný vodovod a záplavou byla znehodnoceny všechny domovní studny.

 

b)      Finanční zdroje

Zastupitelstvo kraje Vysočina  na základě usnesení č. 094/05/2002/ZK  schválilo v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000Sb., o krajích, v platném znění dotaci obci Štěpánov nad Svratkou ve výši 1 milión    na pomoc při odstraňování škod živelné pohromy v obci.

 

c)      Obnova území

Rozsah a pořadí důležitosti  obnovy majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území bude prováděna následovně:

V rámci krizových prací byl prováděn  základní úklid, odbahnění a odvoz vzniklých odpadů.

Dále bylo zabezpečeno provizorní zásobení pitnou vodou v lokalitě Olešnička. V nezbytném rozsahu byly opraveny inženýrské sítě, provedeno hrubé zprůchodnění vodního toku Hodonínka a oprava nátrží jeho břehů, provizorní výstavba mostu a uzavření silnice I/19 pro všechen provoz. Dále bylo zabezpečováno odstranění nánosů bahna ze zatopených obydlí, z výrobního areálu Železáren,  kanalizace, komunikací a veřejných prostor.

 

V rámci obnovy území jsou nutné opravy místních komunikací a mostů v obci. Dále je nutné provést opravu koryta a břehů vodního toku Hodonínka.

Silnice I/19 si vyžádá  celkovou opravu včetně mostů a opěrných zdí.

Dále bude nutno v postižené oblasti (místní části Olešnička)  vybudovat veřejný vodovod pro zásobování obyvatel pitnou vodou, a to proto, že stávající domovní studny byly povodní postiženy a znehodnoceny.

Postupně budou opravovány jednotlivé rodinné domy, kde ve většině případů musí být vyměněny podlahy  a provedeny nové omítky.

 

d) Opatření učiněná v období krizové situace vyplývající z rozhodnutí hejtmana kraje

 

Rozhodnutím hejtmana kraje Vysočina č.j.  RK hejtman 742/02 ze dne 17.7.2002 bylo v rámci vyhlášení stavu nebezpečí pro dotčenou oblast okresu Žďár nad Sázavou na základě § 20 odst. 1 zák. č. 240/2000 Sb., nařízeno provést dle § 17, odst. 1, 2 a 3  zák. č. 240/2000 Sb., tato krizová opatření:

-         uložení pracovní výpomoci,

-         provádění stavby a stavební práce, terénní úpravy, nebo odstraňovat stavby za účelem  zmírnění, nebo odvrácení ohrožení,

-         použití občanů povinných civilní službou k realizaci krizových opatření,

-         zabezpečení zásobování pitnou vodou a zpřístupnění postižených oblastí (komunikace, telekomunikace, zásobování energiemi),

-         přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení, bezpečnostních a hasičských záchranných sborů.

 

 

3.2. Škody na tocích ve správě Lesů ČR, s.p.  

 

Charakteristické poškození  koryta vodního toku  bylo způsobeno mimo jiné, vývraty břehových porostů a následným vznikem břehových nátrží. Vlivem mimořádně silné kinetické energie povrchových vod došlo k další devastaci koryta, docházelo ke zvětšování již vzniklých nátrží a následnému ukládání vyplavené zeminy v korytě toku. Kombinací s erozní činností v povodí toku se vytvořily nánosy a zátarasy na toku. Odstraňování škod bude spočívat především v likvidaci vývratů břehových porostů, odstraňování nánosů a opravě poškozených částí koryta toku. Na mnoha místech toku způsobené škody souvisí se škodami na mostech, opěrných zdech a místních mostcích. Jedná se především o sanaci vzniklých břehových nátrží a úseků poškozených vymíláním dna toku.

 

Vyčíslení nákladů potřebných na odstranění tohoto stavu je 10 mil. Kč. 

 

 

3.3. Škody  na komunikaci č. I/19  Štěpánov nad Svratkou – Hodonín ve vlastnictví kraje

       Vysočina

 

Silnice  I/19 -  poškození silnice bylo způsobeno vybřežením toku Hodonínka,  kdy došlo k značnému odplavení či poškození silničního tělesa v celkové délce 4,480 m a jeho příslušenství tj.: odvodňovacích žlabů, dlažby a opěrných zdí.

Vyčíslení nákladů potřebných na odstranění tohoto stavu je cca  52.575 tis. Kč. 

 

Povodní došlo ke značnému  poškození 6-ti mostů včetně opěrných zdí. Vyčíslení nákladů potřebných na odstranění tohoto stavu je 22.705 tis. Kč.

 

Odstraňování škod bude spočívat v rekonstrukci havarijního stavu silnice na základě zpracované projektové dokumentace  ještě v letošním roce.

 

 

3.4. Škody na místních komunikacích ve vlastnictví obce

 

V obci byly strženy 2 mosty a jeden poškozen. Zničen je téměř 1 km místních komunikací, kde je zejména  poškozen kryt vozovky a podemleté okraje.

Odstranění škod se týká oprav poruch krytů  komunikací, vyčištění příkopů a odvodňovacího zařízení.

 

Vyčíslení nákladů potřebných na odstranění tohoto stavu je na mostech 1.980 tisíc Kč a na komunikaci  2.500 tis Kč. 

 

 

3.5. Zásobování vodou

 

Obec Štěpánov nad Svratkou má vybudovaný veřejný vodovod s výjimkou postižené lokality – místní části zvané Olešnička. Tato lokalita byla zásobována vodou ze soukromých domovních studní. Tyto studny byla povodní zaplaveny a znehodnoceny (dle výsledků  opakovaných rozborů vzorků podzemní vody, prováděných laboratoří OHS Žďár nad Sázavou). Obec ještě před povodní měla na část lokality vypracován projekt napojení na stávající veřejný vodovod - realizaci stavby vodovodního řadu. Po povodni je nutno tento projekt  rozšířit o  cca 200 m vodovodního řadu tak, aby byla zásobena celá lokalita postižena povodní. Obec požádala na realizaci stavby tohoto vodního díla o poskytnutí státní finanční podpory z prostředků MZe (z příslušného programu 329 030). V dané lokalitě bylo  zajištěno náhradní zásobení vodou.

 

 

3.6. Škody na kanalizaci a ČOV

 

Při povodni došlo k poškození 10 m kanalizace, jejíž oprava si vyžádá částku cca 40 tis. Kč.  Dále došlo k zatopení čerpadel na ČOV a průtokoměru na odtoku z ČOV, zanesení kanalizace  a odvodňovacího rigolu. Odstranění škod spočívá v opravě čerpadla a průtokoměru, vyčištění kanalizace a obnovy rigolu.

 

Vyčíslení nákladů potřebných na odstranění tohoto stavu je 170 tisíc Kč.

 

 

3.7. Ostatní škody na majetku

 

Při povodni vznikla škoda na majetku fyzických osob -  rodinných  domech, kde ve většině případů musí být vyměněny podlahy  a provedeny nové omítky. dále vznikly škody na vybavení domácností.

Vyčíslení nákladů potřebných na odstranění tohoto stavu je 210 tis. Kč.

 

Povodní byl dále poškozen areál Železáren Štěpánov nad Svratkou, škody byly odhadnuty na 20 mil Kč.

 

Škody  na inženýrských sítích v obci byly  vyčísleny v celkové hodnotě 180 tis. Kč.

 

Základní úklid, odbahnění a odvoz vzniklých odpadů po povodni si vyžádal  finanční náklad ve výši 525 tis. Kč.

 

 

4.      Sled záchranných prací integrovaného záchranného systému  dle zprávy o činnosti OPIS ú.o. Žďár nad Sázavou

 

-         15.7.2002 ve 20:23 OPIS ú.o. Žďár nad Sázavou (dále ZR) obdrželo telefonickou zprávu od velitele Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Štěpánov nad Svratkou,že zaslechli zprávu o tom, že na území okresu Blansko v obci Olešnice je záplava a je možnost pokračování na okres Žďár nad Sáz.

-         Jednotka SDH Štěpánov vyjela na monitorovací jízdu až za hranice okresu. Zde jednotka nezjistila žádné příznaky záplavy. Operační důstojník ú.o. ZR volal starostce obce Štěpánov, která rovněž sdělila, že v obci nejsou  žádné příznaky povodně.

-         Ve 20:28 hod. volal operační důstojník okresu Blansko, který informoval o situaci na okrese Blansko. Operační důstojník informoval o situaci ředitele ú.o. pplk. Rybu, který sdělil, že na místo se pojede podívat s řídícím důstojníkem a nařídil informovat přednostu OkÚ Žďár nad Sázavou.

-         Ve 20:37 hod bylo informováno OPIS kraje Vysočina.

-         Přednosta OkÚ byl informován ve 20:40 hod.

-         Ve 21:44 hod. volali občané obce Prosetín, že celé údolí za obcí je zatopené. O situaci byl informován ředitel ú.o. a starostka obce  Štěpánova nad Svratkou s tím, aby varovala občany.

-         Dále bylo navázáno  telefonické spojení se starosty následujících obcí Ujčov 22:03, Dolní Čepí, Nedvědice 22:05 s tím, aby provedli varování obyvatel. Všichni starostové toto přijali osobně a slíbili provést opatření.

-         V 21:50 hod. na místo byla vyslána jednotka HZS Bystřice nad Pernštejnem se dvěma vozidly CAS 32 a CAS K25 a jednotka HZS Žďár nad Sázavou s CAS, aby zjistily přesnou situaci  na místě.

-         Vzhledem k tomu, že nešlo projet obcí směrem na Ujčov jednotka SDH Nedvědice s CAS 32 a DA 12 se ve 22:33 hod. se dostavila do obce Ujčov z důvodů pomoci, kdyby bylo potřeba.

-         OPIS ú.o. ZR informovalo další obce na předpokládané trase povodně a to Doubravník  22:18, Borač 22:35, Černvír 22:37.

-         Dále byla oznámena situace na OPIS Brno venkov.

-         OPIS ZR na žádost řídícího důstojníka zjišťovaly rozvodné závody 23:33 hod. a plynárny 00:05 hod.

-         Ve23:07 hod. voda poklesla o 60 cm.

-         Vzhledem k tomu, že čerpání vody ze sklepů nebylo ještě možné, jednotky začaly čistit silnici od naplaveného bláta a stromů.

-         V 02:08 hod bylo rozhodnuto, vzhledem k tomu, že nehrozilo další nebezpečí, práce ukončit a pokračovat v ranních hodinách.

-         Druhý den tj. 16.7.2002, byly povolány jednotky HZS Žďár nad Sázavou, HZS Bystřice nad Pernštejnem, SDH Štěpánov nad S., SDH Nedvědice, SDH Bystřice nad P. a  HZS Havlíčkův Brod. Jednotky prováděly celý den čerpání vody z 25 zatopených rodinných domků a chat.

-         Jednotka HZS Havlíčkův Brod byla nasazena na čerpání vody ze zatopených prostor Železáren Štěpánov.

-         Ve večerních hodinách bylo čerpání přerušeno, následující dny byly tyto práce obnoveny.

-         Ukončení prací bylo provedeno 19.7.2002 předáním vysoušečů starostce obce Štěpánov nad Svratkou.

 

 

5. Monitoring povodňové situace na vodním toku Hodonínky z 15.7. na 16.7.2002 provedený  Povodím Moravy  s.p. Brno, provoz Bystřice nad Pernštejnem  (ing. Špatka František)

 

Dne 15.7.2002 v cca 22.00hod. byl pracovník Povodí Moravy, s.p. (PM) informován  HZS Žďár nad Sázavou  o povodňové situaci na výše uvedeném toku Hodonínka.  Následně byl požádán HZS Tišnov o provedení monitoringu na řece Svratce pod zaústěním Hodonínky, včetně odborného odhadu průtoku.

Byla kontrolovaná stanoviště: Štěpánov (Olešnička) - soutok Hodonínky a Svratky, Pstruhařství Ujčov, Bořinov a  Nedvědice.

Na základě zkušeností získaných při povodni v červenci r.1997, kdy z Vodního díla I Vír bylo řízeně odpouštěno měřené množství vody, byly údaje poskytnuté HZS Tišnov téměř stoprocentní. Návrat na provozní středisko Bystřice nad Pernštejnem 16.7. 2002 ve 2.00 hod.

 

 

6. Povodňové  škody  na Hodonínce, ČHP 4-15-01-056,  ve Štěpánově  nad Svratkou dne

    15.7.2002 – Lesy ČR  s.p. Hradec Králové, OST Brno (ing. Kamil Šír)

 

Zpráva o povodni byla  správci vodního toku Hodonínka  tj. LČR, s.p. OST Brno ohlášena  dne 16.7.2002 v 7.30 hod.

 

Postup při  organizování asanačních prací:

Úterý 16.7.2002

Byla ihned kontaktována   stavební firma A-Z stavitelství Lysice a firma Holzner ze Štěchova, vlastnící bagry. Ještě téhož dne  po poledni  již pracovaly 3 bagry na uvolňování koryta  toku Hodonínky od naplavenin / byly to Liebherr pásový bagr o kapacitě 1 m3, Broyt kolový a Scheff kráčející/.

Ing. Šír stanovil  pořadí asanace  jednotlivých nejvíce ohrožených  úseků toku, přičemž toto na místě konzultoval s přednostou OkÚ Žďár nad Sázavou. Šlo především  o to, aby voda neohrožovala lidská obydlí. Určil rovněž, kam se bude výkopek ukládat a kde bude nutno provádět ohrázování břehů . V prvním dnu zásahu tj. v úterý byl hasiči povolán  v korytě pracující bagr Liebherr k uvolnění znovu ucpaného mostu u slévárny ve Štěpánově nad Svratkou (byla to nezbytná spolupráce).

Současně s bagrovací technikou byli nasazeni pracovníci  5 JMP A-Z stavitelství a traktor LKT s dalšími dřevorubci od soukromé lesnické firmy Ing. Kučínka ze Štěpánova. Tito lidé likvidovali dle pokynů ing. Šíra  vyvrácené stromy a dřevěné překážky v toku.

Středa 17.7.2002

Všechny tři bagry pokračují v uvolňování koryta, dřevorubci a LKT rovněž – 5 JMP. V lesním úseku nad Štěpánovem na podnět ing. Šíra  začala LS Tišnov likvidovat a vyklízet vyvrácené smrky v lese v říčním km toku cca 2,00 – 5,30. Likvidaci přijel zhodnotit na místo samé i inspektor OI LČR s.p. Brno Ing. Šebek a vedoucí LS Tišnov ing. Svoboda. Revírník Březina byl pověřen  řízením těchto prací. Kolik lidí bylo revírníkem nasazeno není ing. Šírovi známo, ale pracoval tam i traktor LKT.

Priority, které byly stanoveny pro postup asanačních prací se realizují. Všichni pracovníci řízeni ing. Šírem podávali maximální  a obětavé výkony, pracuje se až do večera. Od úterý práce strojů a lidí koordinoval stavbyvedoucí ing. Kubalík od firmy A-Z stavitelství Lysice.

 

Čtvrtek 18.7.2002

Tři odříznuté obydlené domy na pravém břehu Hodonínky v km cca 1,8 jsou bez přístupu. Bagr Liebherr zde uvolňuje  koryto a  balvanitý nános ukládá do obrovské pravobřežní nátrže, která sahá až do blízkosti domů. Po konzultaci se zástupcem přednosty OkÚ ing. Jeřábkem a starostkou paní Brázdovou bylo na místě rozhodnuto, že vodou z obou stran obtečený starý most musí být zlikvidován, včetně jeho mostních opěr. To provedl bagr Liebherr na pokyn ing. Šíra, třebaže to byla velmi nebezpečná práce. Je třeba připravit profil pro zítřejší uložení vojenského ženijního mostu. Tu to práci provede ženijní vojenský útvar z Hranic na Moravě na objednávku přednosty OkÚ Žďár nad Sázavou.

 

Pátek 19.7.2002 

Na likvidaci  povodňových škod pracovali jen dva  bagry, a to Liebherr a Scheff. Broyt byl odvolán do Olešnice. Odříznuté objekty v km 1,8 byly zpřístupněny položením ženijního mostního objektu přes vodní tok vojáky.

V dolní části  Hodonínky v km 0,100 kříží vodoteč VTL plynovodní vedení. Zde nebylo možno pracovat s bagrem. Na místě samém byl dohodnut  postup prací na plynovodu  a pracovníci JMP určili i hloubku potrubí a předali dokumentaci – příčný řez se zákresem hloubky  potrubí. Dále byl  sepsán zápis o tom, jak  lze plynovod přejíždět, případně zasypávat nánosy.

 

Sobota 20.7.2002

Oba bagry pracují, na místě byl pracovník  A-Z stavitelství ing. Kubalík. Dopoledne byl telefonicky ověřen postup prací pracovníkem LČR, s.p. OST Brno. Ty pokračují dle stanoveného harmonogramu.

 

Pondělí 22.7.2002

Byl nasazen  bagr Liebherr, který začal  odstraňovat naplaveniny  z řeky Svratky na soutoku s Hodonínkou tak, aby  voda mohla plynule odtékat  a průtočný profil mohl mít  dostatečnou průtočnou kapacitu.

 

Úkoly pro asanační práce na vodním toku Hodonínka v týdnu 22. –26. 7.2002

-    oba bagry musí pracovat celý týden

-         musí se vyřešit úsek za chatovou kolonií, který byl pouze projet bagrem, kácet či nekácet břehové porosty

-         mělo být zahájeno zasypávání obnažených objektů vhodným kamenitým materiálem

-         v lesním úseku si LS Tišnov musí pohlídat, aby bagr Scheff, kterému byl stanoven celý lesní úsek projet a uvolňovat koryto tak, aby voda tekla v původním korytě, provést obnovu brodů i ostatních důležitých vjezdů do lesních porostů

-         je třeba vyřešit, jak naložit s olšovou dřevní hmotou z kalamity

-         je třeba aktivovat komisi včetně projektantů, která rozhodne předběžně o trase i parametrech zatím pouze provizorního obnoveného koryta toku Hodonínky.

 

Krátké zhodnocení zásahu správcem toku dosud provedených asanačních prací na povodňových škodách

1)      Zdevastované koryto Hodonínky povodní je až na výpustní trať , tj. km 0,200 – 2,000 uvolněno. Dochází však k dalšímu pohybu plavenin protékající vodou a koryto se bude muset čistit opakovaně. Zde nepříznivě  zapůsobilo i nezbytné vypouštění 2 rybníků v horní části povodí na okrese Blansko u Olešnice.

2)      Chatová kolonie, přístupová cesta k domu pana Švába v délce cca 200 m je zcela odplavena a dům je tak zcela nepřístupný. Odplaven byl i dřevěný most , včetně mostních opěr. Zde je třeba určit, kde bude nové koryto a zda bude obnovena zmíněná  přístupová cesta, či zda bude použito jiné řešení.

3)      Je třeba ujasnit jakým způsobem a komu budou práce na likvidaci povodňových škod fakturovány.

4)      Správce toku dosud nemohl řešit ta místa toku Hodonínky v lese, kde v souběhu se státní silnicí došlo asi na šesti místech k rozsáhlým nátržím do tělesa silnice. Odhadem se jedná o celkovou délku asi 400 m.

 

 

7.      Povodeň očima starostky obce Štěpánov nad Svratkou

 

15. července 2002 zasáhla obec Štěpánov nad Svratkou přívalová vlna,  voda brala vše, co jí přišlo do cesty.

I když žádné oficiální upozornění na OÚ nepřišlo, pouze od známých, ihned  zástupci obce upozornili chataře a občany  bydlící blízko potoka Hodonínky . Ve 20.oo  hod. se dostavil přednosta OkÚ Žďár nad Sázavou spolu s ředitelem HZS. Z obce jsme se snažili upozorňovat a vyzývat občany, aby opustili svoje domy.

16. července 2002 se vše věnovalo úklidu naneseného bahna, písku,  stromů a všeho, co přinesla voda. Silnice I/19 je zničena včetně všech mostů – odhad škody cca 75 mil. Kč.

V obci byly strženy 2 mosty a jeden poškozen. Zničen je též  cca 1 km  místních komunikací. Hasiči štěpánovského SDH zachránili život manželům Hřebíčkovým, když  je vynesli z úplně zatopeného a zničeného domu.

Od 16.7.2002 se všichni občané za pomoci TS Bystřice nad Pernštejnem věnovali  úklidu, odvozu bahna a všech  naplavených nečistot. Pomáhali též pracovníci SÚS Bystřice nad Pernštejnem, Agrija Ujčov, občané se soukromými vozidly. Dne 19.7.2002 vojenský útvar Hranice n.M. postavil ženijní most přes Hodonínku, protože  6 obytných domů zůstalo zcela odříznuto od obce.

22.7.2002 – 23.7.2002 Vojenský záchranný útvar  58 72 Bučovice vyčistil od bahna strouhu. Bahno z této strouhy mělo vliv  na čerpací stanice čistírny odpadních vod, bylo zde nebezpečí, že občanům v nejnižším místě obce se budou odpadní vody vracet zpět místo, aby odtékaly.

V sobotu 20.7.2002 se situace poněkud uklidnila a občané svojí pílí, měli ten největší nepořádek uklizen.

Nejhůře na tom byli domy manželů Hřebíčkových, Bubeníkových, Valdhanzových a paní Vrzalové. Vysoušeče, které nám zapůjčil HZS jsme museli vrátit v důsledku povodní v Čechách.

Nyní  je již poškozený most obce opraven, je téměř hotový projekt na nový most i lávku a obec se bude zaměřovat na opravu místní komunikace. Rovněž je již téměř připraven projekt na vodovodní řad k RD, kterým byly povodní znečištěny a znehodnoceny domovní studny.

  

8.      Závěrečné hodnocení

 

K závěrečnému hodnocení uvedenému v závěrečné zprávě o povodni  Povodňové komise uceleného povodí Dyje není co dodat, pouze se s ním v celém rozsahu ztotožnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.10.2002 / 4.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze