Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 8/2002

25. září 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy

Rady kraje Vysočina č. 8/2002

konaného dne 25. 9. 2002

 

 

Přítomni:

-          Simona Kadlecová - členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Milan Stránský - člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Jana Skálová - členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Václav Brabec – administrátor internetových stránek kraje Vysočina

-          Ing. Jitka Svatošová – pracovnice oddělení vnějších vztahů

-          Radka Burketová – tajemnice komise

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení jednání;
  2. Zpráva o činnosti oddělení vnějších vztahů;
  3. Koncepce obsahu a správy webových stránek kraje;
  4. Diskuse a různé;
  5. Závěr.

 

 

1. Zahájení jednání

            Zapisovatelka tlumočila přítomným omluvu PaedDr. Jaroslava Ptáčka, předsedy komise, z dnešního zasedání. Přítomní členové komise schválili navržený program zasedání. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Zpráva o činnosti oddělení vnějších vztahů

            Ing. Jitka Svatošová podrobně informovala o činnosti komise pro vnější vztahy. Pohovořila o přípravách krajského úřadu, průběhu a výsledcích telefonního přečíslování. Zmínila, že této akci předcházelo marketingové zpracování koncepce přečíslování, zpracování plánu informování občanů a institucí o změnách telefonních čísel, zadání plošné inzerce do nejčtenějších novin, informování médií. Oddělení vnějších vztahů přitom úzce spolupracovalo s odborem informatiky.

            Dále zmínila přípravu podkladů, tisk a distribuci Věstníku kraje Vysočina (k dispozici k nahlédnutí členům komise), průběh a přínos návštěvy starostů z Černé Hory, přípravu jednání rady kraje a zastupitelstva kraje, organizaci návštěv nových ministrů (školství a zdravotnictví), organizaci zasedání výborů Asociace krajů České republiky, organizaci Mahlerova festivalu.

            V souvislosti se současnou činností oddělení vnějších vztahů se Ing. Jitka Svatošová zmínila o realizaci propagačních materiálů k veletrhům cestovního ruchu, přípravě průzkumu veřejného mínění (v současné době se vybírá firma), přípravě na realizaci materiálu o krásách kraje Vysočina (popisuje charakter této připravované brožury), spolupráci při realizaci elektronického portálu územních samospráv ePUSA. Uvedla, že oddělení se zabývá myšlenkou realizace knihy.         Václav Brabec doplnil výklad několika konkrétnějšími informacemi o významu elektronického portálu územních samospráv ePUSA. V současné době probíhá získávání dat, 1. verze tohoto projektu byla představena v Hradci Králové a na INVEXu (Ing. Jitka Svatošová zpracovala odborný článek k tomuto tématu).

            Ing. Jitka Svatošová pohovořila o akcích, které byly v poslední době krajem podpořeny. Jedná se např. o Mistrovství světa v travním lyžování (vysoké hodnocení, velká účast zahraničí), Zlatá podkova 2002 Humpolec (příprava marketingová propagace), Vesnice roku 2002 (realizace cen a příprava propagačních materiálů), Slámování Červená Řečice. Tyto a další akce jsou uvedeny v kalendáři akcí na webových stránkách kraje Vysočina.

            Radka Burketová informovala o tom, že již byla zahájena příprava III. krajského koncertu, který se opět uskuteční v Horáckém divadle, program a datum koncertu je dosud v jednání. Tajemnice komise přislíbila, že o dalším průběhu příprav koncertu bude informovat. Dále informovala, že 22. 11. 2002 proběhne v zámku ve Žďáru nad Sázavou akce ve spolupráci s Českým rozhlasem region, hejtman kraje se chystá navštívit Podzimní knižní veletrh, dále hejtman převezme cenu za webovou prezentaci kraje. Tajemnice komise uvedla, že se chystá na školení tiskových mluvčí, o kterém přislíbila členy komise informovat. Dále sdělila, že 1. 10. 2002 se sejdou členové Rady kraje Vysočina a Rady kraje Jihomoravského, informovala o termínech dalších zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina (č. 7/2002 dne 26. 11. 2002 a č. 8/2002 dne 17. 12. 2002), podala informaci o přípravách setkání rady kraje se starosty obcí v jednotlivých okresech.

 

 

3. Koncepce obsahu a správy webových stránek kraje

            Václav Brabec pohovořil o tom, že webové stránky jsou vytvářeny za účelem usnadnění přístupu veřejnosti k informacím, z toho plyne požadavek na přehlednost, jednoznačnou orientaci v obsahu, věcnou a formální správnost obsahu. Odpovědnost za zveřejněné dokumenty bude rozdělena dle odboru a oboru na konkrétní „správce obsahu“, kde se předpokládá samostatnost při správě obsahu a zveřejňování dokumentů v tom kterém oboru. Václav Brabec přislíbil na příštím zasedání uskutečnit podrobnou přednášku o struktuře webových stránek spojenou s videoprojekcí.

            Milan Stránský se dotázal na obsah webových stránek kraje Vysočina v cizích jazycích. Václav Brabec konstatoval, že informace o kraji budou zveřejněny i cizích jazycích, pouze je třeba selektovat obsah tak, aby byl i pro zahraniční návštěvníky krajských webových stránek zajímavý.

Václav Brabec konstatoval, že webové stránky by měly poskytovat odpovídající servis pro občany, novináře, samosprávu a organizace kraje, postupně by mělo dojít k rozšiřování webových stránek kraje. Uvedl, že obsah stránek by se přizpůsobit požadavkům veřejnosti. Dále hovořil o grafice webových stránek, zdůraznil nutnost funkčnosti

Simona Kadlecová se dotázala na četnost návštěvnosti webových stránek kraje.

Václav Brabec se zmínil o přístupu úředníků krajského úřadu ke správě webových stránek kraje.

 

 

 

4. Diskuse a různé

Členové komise obdrželi publikaci Mládež Vysočiny a EU, kde jsou zpracovány výsledky statistického průzkumu o EU na středních a základních školách kraje Vysočina. Tento materiál vyhotovilo oddělení mládeže a sportu KrÚ (členům komise pro vnější vztahy, kteří se nezúčastnili dnešního zasedání, bude tento materiál zaslán spolu ze zápisem).

Zapisovatelka předala jménem PhDr. Markéty Hejkalové pozvánku na 12. ročník podzimního knižního veletrhu, který se bude konat v pátek a v sobotu 18. – 19. 10. 2002 v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě (členům komise pro vnější vztahy, kteří se nezúčastnili dnešního zasedání, bude tato pozvánka zaslána spolu ze zápisem).

Jitka Svatošová požádala členy komise o spolupráci při hledání motta kraje Vysočina v oblasti sportu, kultury a regionálního rozvoje, uvedla, že je třeba najít neotřelý slogan, nápadité a smysluplné heslo, které by oslovilo občany. Dále vznesla požadavek na možnou spolupráci na způsobu možné realizace oslav Vánoc na krajském úřadě, způsobu efektivního přiblížení se krajského úřadu občanům a na spolupráci při návrzích nových grantových programů Fondu Vysočiny. Na základě rozsáhlé diskuse o výše zmiňovaných způsobech spolupráce si členové komise stanovili tyto úkoly.

 

Úkol:

Připravit 5 nápadů na motto kraje Vysočina v oblasti sportu, kultury a regionálního rozvoje.

Připravit návrhy a podněty na nové grantové programy Fondu Vysočiny.

Připravit několik návrhů vánočních zvyků na možnou realizaci Vánoc na krajském úřadě.

Odpovědnost: všichni členové komise

Termín: zasedání komise pro vnější vztahy č. 8/2002 (23. 10. 2002)

 

            Dále přítomní diskutovali o značení kraje Vysočina. Simona Kadlecová vznesla návrh na vyrobení nálepek na auta pro lepší ztotožnění se s krajem Vysočina, které by doplněny sloganem, bylo by možné umístit tyto nálepky i na okna nebo dveře institucí, které kraj zřizuje, dále rovněž na sanitky.

            Diskutovalo se rovněž o problematice odstředivých tendencí v Podoubraví. Přítomní zdůraznili důležitost výsledku ankety mezi občany.

 

 

5. Závěr

            Termín dalšího zasedání komise pro vnější vztahy č. 9/2002 byl stanoven na středu 23. října 2002 v 9:30 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

 

                                                                         PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

                                                                       předseda Komise pro vnější vztahy

                                                                                  Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 25. 9. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 25. 9. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.10.2002 / 3.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze