Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zemědělské komise Rady kraje Vysočina č. 6/2002

18. září 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání zemědělské komise

Rady kraje Vysočina č. 6/2002

konaného dne 18. září 2002

 

 

Přítomni:

-         Ing. Miroslav Červený – člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

-         Ing. Karel Moravec- člen Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

-         Václav Vacek - předseda Zemědělské komise Rady kraje Vysočina

-         Ing. Petr Bureš – vedoucí odboru LVHZ KrÚ

-         Jitka Merunková – pracovnice odboru LVHZ KrÚ

-         Ing. Martin Drápela – tajemník zemědělské komise

-         Ing. Josef Matějek – OAK Třebíč

-         Ing. Karel Coufal – OAK Třebíč

-         Marie Brodinová – OAK Havlíčkův Brod

-         Ing. Václav Grubauer – OAK Havlíčkův Brod

-         Ing. Vlastimil Vaněk – OAK Jihlava

-         Ing. Antonín Lenikus – OAK Jihlava

-         Ing. Kamil Zajíček – OAK Žďár nad Sázavou

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení;

2.      Projednání problematiky zemědělství v kraji Vysočina za účasti zástupců agrárních komor a navržení osnovy koncepce zemědělství;

3.      Informace zástupců OLVHZ KrÚ kraje Vysočina ke grantovému programu Zemědělské projekty a k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina;

4.      Diskuse a různé;

5.      Závěr.

 

 

1. Zahájení

            Václav Vacek, předseda Zemědělské komise Rady kraje Vysočina, přivítal všechny přítomné členy zemědělské komise, pracovníky odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství KrÚ kraje Vysočina a dále zástupce agrárních komor (AK). Dle počtu přítomných členů prohlásil zasedání zemědělské komise za neusnášeníschopné. Přednesl program zasedání, jež byl schválen. K zápisu ze zasedání komise č. 5/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Projednání problematiky zemědělství v kraji Vysočina za účasti zástupců agrárních komor a navržení osnovy koncepce zemědělství

            V úvodu jednání Ing. Petr Bureš, vedoucí odboru LVHZ KrÚ kraje Vysočina, představil členům AK odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, sebe a svoji dosavadní praxi a pracovníky odboru. Dále nastínil základní body osnovy zemědělské koncepce a pohovořil i o kompetencích OLVHZ. Zdůraznil, že na zpracování dané problematiky v odpovídající kvalitě bude třeba spolupracovat s odborem regionálního rozvoje a poslanci. Položil otázku, zda bude třeba přizvat zpracovatelskou firmu.

            Předseda komise seznámil přítomné s grantovým programem „Zemědělské projekty“ na podporu projektů z oblasti zemědělství, který byl již schválen radou kraje a bude předložen k vyhlášení zastupitelstvu kraje (24. 9. 2002). Použití zbývajících finančních prostředků (2 mil. Kč) bude předmětem příštích jednání zemědělské komise.

            Dále pak přednesl návrh na vytvoření pracovní skupiny (cca 10 členů), která bude tvořena členy zemědělské komise (4), zástupci AK (4) a zástupci OLVHZ KrÚ (3). Tato skupina má za úkol vytvořit koncepci zemědělství v kraji Vysočina. Koncepce má vycházet z Programu rozvoje kraje Vysočina. Měla by obsahovat strukturu zemědělství na Vysočině, priority zemědělství v kraji a porovnání s ostatními oblasti ČR. Jak p. Vacek uvedl, tento návrh již konzultoval s prvním zástupcem hejtmana RNDr. Milošem Vystrčilem, který tomuto návrhu vyslovil podporu a rovněž doporučil zapojit do projektu i poslance. Předseda vznesl dotaz, zda tato pracovní skupina bude mít dostatek informací k tomu, aby byla schopná koncepci zpracovat sama, nebo zda by neměla zadat informace a podklady nějaké agentuře, která podobné projekty tvoří. Uvedl, že pro koncepci je k dispozici 300 000 Kč. Tímto otevřel diskusi.

            Zúčastnění se shodli na tom, že bude nevyhnutelné určitou část této koncepce zadat odborné firmě ke zpracování, ale zároveň bude důležitá úzká spolupráce s agrárními komorami. Karel Coufal rozdal materiály k osnově koncepce zemědělství. Dále informoval, že v Pelhřimově není agrární komora. Přítomní tento fakt hodnotili záporně a navrhli iniciovat vznik komory. Karel Coufal přednesl návrh, aby 5 členů nově vzniklé pracovní skupiny do konce listopadu iniciovalo nové založení agrární komory v okrese Pelhřimov.

            Ing. Coufal dále uvedl, že by koncepce měla obsahovat dvě základní části, aby se daná problematika řešila republikově i krajsky. První část by obsahovala oblast kraje v celku ČR a dále to co může regionálně podpořit kraj. Vznesl požadavek na větší komunikaci mezi AK a KrÚ.

            Ing. Josef Matějek podotkl, že Vysočina je kraj, který je v tomto odvětví na vysoké úrovni a dosahuje vysokého podílu na trhu (základem je chov skotu, největší produkce mléka a vepřového masa, 20 % obyvatel pracuje v zemědělství a potravinářství). Navrhl, že by se toto mělo vyzdvihnout a více propagovat. Je to důležité nejen celorepublikově, ale i pro vstup do EU. V této souvislosti zdůraznil důležitost spolupráce kraje s okresními agrárními komorami.

            Předseda komise se vrátil k tématu agrární komory v Pelhřimově a vznesl dotaz, proč zde není agrární komora. Jako odpověď zaznělo, že zde komora byla, ale z důvodu neshod a nedostatečné spolupráce došlo k jejímu rozpadu. Znovu byla zdůrazněna důležitost tuto komoru obnovit.

            Ing. Lenikus sdělil, že AK je zřízena ze zákona. Uvedl, že kraje by měly mít větší pravomoci. Zmínil se, že zemědělci v kraji Vysočina mají všichni stejně špatné podmínky pro hospodaření.

            Ing. Petr Bureš rozdal materiály ke koncepci zemědělství kraje Vysočina vypracované OLVHZ. Vyslovil se pro široký záběr PRK, aby se na něj dalo vše navázat. Dále navrhl, aby práce na koncepci byly objednány přímo u AK, aby došlo k co nejefektivnějšímu využití finančních prostředků.

            Ing. Lenikus uvedl, že rozhodující potravinářské podniky jsou v AK.

            Ing. Moravec zdůraznil, že koncepce by měla být nejdříve zhotovena v celorepublikovém měřítku. Uvedl, že Český statistický úřad vybírá pro statistiku pouze některé subjekty. Dále zmínil problematiku kolísání cen  a nízké ceny obilí.

            Marie Brodinová, zdůraznila důležitost koncepce zemědělství a spolupráce kraje s okresními agrárními komorami, především v jednání se státními orgány. Uvedla, že naše oblasti jsou v celostátním poměru v nevýhodě, „hlas Vysočiny“ je málo znát. Uvedla, že AK žije z příspěvků svých členů.

            Ing. Moravec uvedl, že EU bude požadovat snížení stavů skotu.

            Ing. Matějek podotkl, že zemědělství je nedoceněné protože neprodukuje pouze výrobky, ale také kultivuje krajinu. V tomto směru je kraj Vysočina na velmi dobré úrovni v porovnání s jinými kraji. Další problém vidí v tom, že zemědělství ještě stále není postaveno nad rámec hospodářské soutěže nebo jinak osvobozeno, jak tomu již ve většině zemích EU je. Zemědělství nelze srovnávat s jinými odvětvími. Uvedl, že obchodní řetězce si diktují vše, což nikde jinde ve světě není možné.

            Ing. Červený uvedl, že je velké množství škol a je tlak na snižování jejich počtu. V současnosti začíná být poptávka po absolventech zemědělských škol. Dále zdůraznil, že z maturitní zkoušky byla vyřazena praxe, vyjádřil se k postavení zemědělců ve společnosti.

            Ing. Bureš navrhl, že by AK mohla dát osnovu koncepce, na jejímž základě by se připravil materiál, na němž by se podílela celá pracovní skupina.

            M. Brodinová uvedla, že vláda je povinna dát cílové ceny. Vyjádřila se k daňové výtěžnosti – supermarkety mají sídlo jinde než v našem kraji a daně pak nejdou k nám.

            Ing. Matějek sdělil, že pokud nebyl vyhlášen stav nouze není nárok na finanční prostředky na zmírnění povodňových škod.

            Ing. Zajíček zmínil, že je nouze o zemědělce ze škol a vyslovil se pro spolupráci se ZK.

            Předseda ZK nastínil diskusi ke složení pracovní skupiny. O jejím složení bude informovat zemědělskou komisi.

            Ing. Matějek sdělil, že některé údaje lze v případě jejich potřeby koupit. Ing. Lenikus upozornil, že výrobní údaje lze získat.

            M. Brodinová uvedla, že je třeba vycházet z Agrocenzu, údaje v něm jsou k r. 2000.

            Jak uvedl Ing. Bureš, Agrocenzus je celorepublikový, proto bude ČSÚ požádán, aby byly některé položky ocejchovány a tyto budou zaslány digitálně členům ZK.

            Ing. Moravec upozornil na některé rozdíly mezi malým a velkým zemědělským podnikem. Dále zmínil hlavní problémy zemědělství v kraji Vysočina a to zejména – skot (mléko) a brambory.

            Na to navázal Ing. Matějek a uvedl, že je třeba zaměřit se na 2 – 3 hlavní priority a pak i na některé vedlejší a tyto rozpracovat.

            Předseda komise vyzval zúčastněné, aby navrhovali členy do nově vzniklé pracovní skupiny. Navrženi byli:

-         za AK – M. Brodinová (HB), Ing. A. Lenikus (JI), Ing. K. Coufal (TR), Ing. Kodys (ZR)

-         za ZK – V. Vacek, Ing. K. Moravec, Ing. M. Červený, Ing. J. Blažek

-         za OLVHZ KrÚ kraje Vysočina – Ing. P. Bureš, J. Merunková, Ing. M. Drápela

            Termín první schůzky této skupiny byl stanoven na 7. 10. 2002 ve 13:00 hod.

 

 

3. Informace zástupců OVHZ KrÚ kraje Vysočina ke grantovému programu Zemědělské projekty a k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

            Ing. Drápela informoval přítomné o vývoji grantového programů „Zemědělské projekty“ a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Dále sdělil, že Program rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina se má realizovat do roku 2004 a předpokládané náklady na jeho zpracování jsou cca 5 mil. Kč.

 

 

4. Diskuse a různé

            Přítomní zhodnotili toto jednání za přínosné a vyjádřili pozitivní postoj k tomu, aby zástupci okresních agrárních komor byli pravidelně zváni k zasedáním zemědělské komise.

5. Závěr

            Na závěr poděkoval předseda komise Václav Vacek všem přítomných za účast a Ing. Petr Bureš pozval zástupce okresních agrárních komor na prohlídku budovy krajského úřadu.

 

 

 

 

 

            Václav Vacek v. r.

Předseda Zemědělské komise

               Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 18. 9. 2002.

Zapsala Hana Doležalová dne 23. 9. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.9.2002 / 27.9.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze