Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2002

16. září 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Sportovní komise

Rady kraje Vysočina č. 8/2002

konaného dne 16. září 2002

 

 

Přítomno:

-         6 členů komise – viz prezenční listina

-         Jaroslav Petřivý – tajemník komise

-         hosté: Mgr. Alena Štěrbová – zástupkyně hejtmana kraje Vysočina

     Mgr. Martin Kalivoda – vedoucí sekretariátu hejtmana

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Informace o grantovém programu „Sportoviště“

4.      Příprava setkání vedení kraje, členů Sportovní komise a Všesportovního kolegia

5.      Diskuse, různé

6.      Závěr

 

 

1.  Zahájení

            Úvodního slova se ujal předseda komise a přivítal přítomné. Omluvil neúčast pana Švihálka. Přednesl návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. Program byl přítomnými přijat.

 

 

2.  Kontrola zápisu z minulého zasedání

            Předseda shrnul minulé zasedání komise a provedl kontrolu jednotlivých bodů zápisu. Krátce připomněl usnesení z minulého zasedání 012/072002/Spk.

            K zápisu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.

 

 

3.  Informace o grantovém programu „Sportoviště“

            Pan předseda vyzval pana Mastného, aby informoval členy komise o vyhodnocení grantového programu „Sportoviště“, tak jak byl projednán v řídícím výboru. Pan Mastný oznámil, že bylo doručeno 74 projektů. Prvním kolem jich 16 neprošlo – zde se pan Mastný zmínil o důvodech, proč byly projekty vyřazeny. Ze schválených projektů nakonec prošlo 19. Pan Mastný přítomné informoval o způsobu, jakým byly projekty vybírány. Zmínil se, že částka, o kterou bylo možné požádat byla min. 10 000 Kč a max. 150 000 Kč. Celkově bylo rozděleno 2 399 000 Kč. Jinak kladně zhodnotil průběh grantového programu, projekty byly vesměs dobře zpracované a hodně žádaly obce. Příště by však bylo dobré specifikovat, na co bude grantový program zaměřen a podle toho se připravit.

            Pan Mastný nadále informoval, že na Radě kraje Vysočina došlo k pochybám u „Drobné údržby sportovišť“. Někteří radní se k tomuto grantu stavěli negativně, neboť nastala otázka, zda spolufinancovat určité nové dílo, nebo tento grant bude vyhrazen pouze na drobnou údržbu.

            Rozvinula se diskuse na téma, co je považováno za investici a co za drobnou údržbu sportovního zařízení.

 

P. Stoček – Zda jde o investici nebo drobnou údržbu závisí na finančním příspěvku. Přednesl otázku, zda by bylo možné do budoucna přispívat i z jiných grantů. Poznamenal, že je třeba stanovit náplň jednotlivých grantů a určit mezi nimi hranice, aby se mohly objektivně posoudit.

 

P. Štěrbová – Nelze ustupovat z administrativních záležitostí, žadatelé se musí naučit podávat projekty správně už z důvodu možného spolufinancování z Evropské unie.

 

P. Pípal – Navrhl příště lépe specifikovat kritéria – šablonu přizpůsobit tak, aby byla podrobnější a zaměřit grant přímo na malé obce.

 

P. Petřivý – Podotknul, že kritéria si mohou stanovit sami a tím se na vše připravit.

 

P. předseda – S názorem p. Petřivého nesouhlasil. Podotkl, že vše připravené bylo. Kritéria si sami stanovit nemohou, protože pro schválení Radou kraje Vysočina se musí držet určité šablony, jaká je stejná i pro ostatní granty.

 

P.Štěrbová – Schéma je potřeba jednotné pro grantové programy, ale ve specifických kritérií je nutné vystihnout, komu je grantový program určený. Dále podotkla, že je třeba podložit a popsat záměr na grantový program a poté ho zpracovat.

 

            Z této diskuse pan předseda vyvodil závěr, že si Zastupitelstvo kraje Vysočina musí určit směr, co chce podporovat. Důležitý je fakt, že do sportu přišly 4 mil. korun a budou účelně investovány.

 

 

4.  Příprava setkání vedení kraje, členů Sportovní komise a Všesportovního kolegia

            Pan předseda se zmínil o připravované schůzce se Všesportovním kolegiem, která se uskuteční 21. října 2002 v budově KrÚ kraje Vysočina. Přednesl navrhovaný program, který je zapsán v zápise z minulého zasedání Sportovní komise č. 7. Jedním z bodů programu je vyhlášení „Sportovce kraje Vysočina pro rok 2002“. Pan předseda vyzval paní Štěrbovou, aby se k této problematice vyjádřila.

            Paní Štěrbová navrhla držet se usnesení Rady kraje 121/09/2002/RK, podle něhož má Sportovní komise společně s odborem školství, mládeže a sportu a s oddělením vnějších vztahů vypracovat komplexní materiál o akci vyhlášení „Sportovce kraje Vysočina pro rok 2002“. Odpovědnost má pan předseda Jindřich Skočdopole. Tento materiál bude poté předložen Radě kraje Vysočina a po schválení může být považován za záměr kraje.

            Poté nastala diskuse, kdo se ujme samotné organizace a v čí kompetenci je oslovení mediálního partnera – zda to bude ze strany Sportovní komise, či přímo Krajského úřadu.

            K otázce rozpočtu pan Hejduk navrhl, aby rozpočet naplánoval mediální partner. Tím byly navrženy Jihlavské listy. Poté musí být rozpočet krajem Vysočina schválen.

            K tomuto problému byl přizván pan Kalivoda – vedoucí sekretariátu hejtmana. Navrhl 3 varianty řešení:

 

1.      mediální partner by byl zároveň organizátorem akce a Krajský úřad by ji zaštítil a finančně přispěl

2.      organizátor by byl Krajský úřad a hledal by se mediální partner

3.      Krajský úřad by byl iniciátorem akce a najatá agentura by celou akci zajišťovala

 

Nastala diskuse, kterou variantu vybrat a kterého organizátora. Pan Kalivoda navrhl, aby si Sportovní komise prodiskutovala, jak by měla celá akce vypadat. Dále navrhl rozpracovat různé varianty a Rada kraje si poté sama vybere.

            Závěrem se všichni přítomní dohodli, že je nezbytné vypracovat komplexní materiál s konkrétními představami a ten předložit Radě kraje Vysočina. Předběžný návrh materiálu dodá p. předseda k dalšímu zpracování p. Kalivodovi (oddělení vnějších vztahů).

 

 

5.  Diskuse, různé

            U tohoto bodu pan předseda oslovil zbylé členy komise, zda souhlasí s uveřejněním jejich telefonních čísel a e-mailových kontaktů na webových stránkách kraje Vysočina. Pan předseda, pan Mastný a pan Stoček souhlasili s uveřejněním svých dat.

            Bylo dohodnuto, že členové komise, kteří v tuto dobu již přítomní nebyli, se v případě nesouhlasu ozvou do týdne po odeslání zápisu na telefonní číslo 564602136 nebo na e-mail skodova.m@kr-vysocina.cz. Pokud tak neučiní, bude to bráno jako fakt, že s uveřejněním údajů souhlasí.

            K závěru pan Petřivý informoval přítomné o chystaném společném výjezdním zasedání Komise volnočasových aktivit, Sportovní komise a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost do rakouského Hornu. Termín zasedání ještě bude upřesněn a členům komisí a výboru včas dán na vědomí.

 

 

6.  Závěr

            Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Připomenul příští jednání Sportovní komise se Všesportovním kolegiem, které se uskuteční 21. října 2002 ve 14.00 hod. na KrÚ kraje Vysočina, kongresové centrum (budova B), zasedací místnost 3.26, 3. patro.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Jindřich Skočdopole

                                                                                                        předseda Sportovní komise

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání Sportovní komise dne 16. září 2002

Zapsala: Marta Škodová dne 18. září 2002

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.9.2002 / 27.9.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze