Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2002

10. září 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise

Rady kraje Vysočina č. 8/2002

konaného dne 10. 9. 2002

 

 

Přítomno:

-          MUDr. Jiří Běhounek - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Tomáš Drasnar - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Jaroslava Horáková - členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Jiří Kořán - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          Ing. Vladimír Novotný - předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          Ing. Jan Palán – místopředseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Soňa Pokorná - členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Miroslav Skačáni - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Václav Miláček

-          MUDr. Marie Havlásková

-          JUDr. Věra Švarcová – tajemnice komise

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení zasedání;

2.      Dokončení sítě zdravotnických zařízení v kraji Vysočina a příprava materiálů pro Radu kraje Vysočina;

3.      Přenos kompetencí k 1. 1. 2003;

4.      Různé;

5.      Závěr.

 

 

1. Zahájení jednání

Ing. Vladimír Novotný, místopředseda zdravotní komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání zdravotní komise č. 8/2002. Podal návrh, aby byl tento program doplněn o bod „Informace o jednání s firmou ICZ“, který bude časově zařazen po projednání bodu č. 2. Návrh na rozšíření programu byl 8 hlasy schválen.

 

 

2. Dokončení sítě zdravotnických zařízení v kraji Vysočina a příprava materiálů pro Radu kraje Vysočina

            Úvodem předseda komise krátce shrnul závěry z minulého zasedání zdravotní komise. Dále pohovořil o podkladovém pracovním materiálu, kteří členové komise s předstihem obdrželi od MUDr. Marie Havláskové. Předseda tlumočil své připomínky týkající se zpřehlednění a upřesnění formální stránky materiálu. Dále hovořil o tom, v jaké podobě by měl být tento materiál radě kraje předložen, zmínil se o doporučení a možnosti variantních řešení spolu s předložením finančního řešení. Byla otevřena diskuse k této problematice. Předseda zdůraznil potřebu předložení variantních řešení. Členové komise se radili o dalším postupu jednání. Postupně se diskutovalo o jednotlivých částech materiálu.

 

·        Tabulková část LSPP

        doplnit u okresů Žďár nad Sázavou a Třebíč zda je LSPP výjezdová či nevýjezdová;

        prověřit, zda nedošlo u okresu Pelhřimov k záměně ordinačních hodin dětské pohotovosti;

        prověřit markantní rozdíly mezi příspěvky na LSPP v jednotlivých okresech;

        zjistit a doplnit hodinové sazby na lékaře a střední zdravotnický personál.

·        Názory z jednotlivých okresů

        ujednotit strukturu pro odpovědi představitelů sdružení v jednotlivých okresech;

        znovu projít zápisy a záznamy a pokusit se doplnit další stanoviska;

        MUDr. Václav Miláček se nabídl, že kontaktuje lékaře pro děti a dorost a znovu prověří jejich stanoviska k pediatrické LSPP.

·        Doporučení ZdK – stávající podoba je vyhovující.

 

MUDr. Jiří Kořán upozornil na problematiku úmrtí (ohledání zemřelých). Rozvinula se rozsáhlá diskuse k tomuto tématu. Členové komise hovořili o možnostech řešení této problematiky. MUDr. Jaroslava Horáková vyzdvihla možnost řešení dohodou mezi praktickými lékaři. Členové komise se shodli na tom, že tento problém není v legislativě dostatečně postižen, hovořili o možnosti pozměňovacího legislativního návrhu. Ing. Jan Palán prezentoval návrh, aby pověřené obce III. typu v těchto případech uzavřeli smlouvu s lékaři.

Komise jednoznačně podpořila myšlenku nevýjezdové LSPP. JUDr. Věra Švarcová poukázala na problém práva občana na návštěvní služby obvodního lékaře i lékaře LSPP. Uvedla, že v ostatních krajích je tento problém většinou řešen částečně výjezdovou LSPP. Rozvinula se rozsáhlá diskuse k tomuto tématu. Členové zdravotní komise se shodli na tom, že radě kraje bude předložena varianta nevýjezdové LSPP s tím, že bude rada upozorněna na výše zmiňovaný legislativní rozpor. Tajemnice komise navrhla zabývat se touto problematikou na příštím zasedání zdravotní komise a přislíbila zajištění aktuálních materiálů. Krátce se zmínila též o možnosti zajištění činnosti LSPP pověřenými obcemi III. typu (probíhají jednání mezi kraji a Ministerstvem zdravotnictví ČR) s tím, že na příštím zasedání bude členy komise informovat o výsledcích průběhu jednání.

 

·        Tabulková část ZZS

        doplnit u okresu Třebíče počet výjezdů;

        doplnit chybějící finanční požadavky.

·        Názory z jednotlivých okresů

        ujednotit strukturu pro odpovědi představitelů sdružení v jednotlivých okresech;

        znovu projít zápisy a záznamy a pokusit se doplnit další stanoviska.

·        Doporučení ZdK – stávající podoba je vyhovující

 

JUDr. Věra Švarcová informovala, že k 1.10. 2002 bude ukončena lůžková péče v Nemocnici v Počátkách.

 

·        Pohotovostní služba stomatologů, pohotovost lékáren

        stávající podoba je vyhovující;

        Ing. Jan Palán vznesl návrh, aby byla v materiálu zakotvena povinnost lékárenské pohotovosti v okresním městě

 

Usnesení 005/08/2002/ZdK

Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

materiál týkající se sítě zdravotnických zařízení v kraji Vysočina, připomínky vznesené v diskusi v něm budou zapracovány.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

Předseda navrhl vznesení iniciativy vzhledem k radě kraje o existence výše zmíněného materiálu. Členové komise vedli diskusi o tom, jakým způsobem by měl být radě tento materiál předložen.

Členové zdravotní komise vznesli žádost, aby byli rovněž informováni o přechodu zřizovatelských funkcí. JUDr. Věra Švarcová přislíbila, že požadované informace předloží na zasedání zdravotní komise v listopadu 2002. MUDr. Jiří Běhounek inicioval myšlenku, aby byl výše zmíněný materiál projednán na společném zasedání rady kraje a zdravotní komise.

JUDr. Věra Švarcová a MUDr. Marie Havlásková přislíbili členům komise, že jim na příštím zasedání bude poskytnut stručný materiál týkající se nemocnic v kraji Vysočina.

 

 

2. Informace o jednání s firmou ICZ

            Předseda na základě jednání s firmou ICZ poskytl přítomným pracovní materiály týkající se této firmy. Přiblížil přítomným činnost této firmy (tato firma již má uzavřenu smlouvu s Nemocnicemi v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a v Třebíči). Tlumočil ochotu výše zmíněné firmy uspořádat informační seminář pro členy zdravotní komise. MUDr. Václav Miláček sdělil své poznatky z jednání s touto firmou. Členové komise tento návrh uvítali a shodli se na tom, že informační prezentace firmy ICZ bude zařazena jako první bod zasedání zdravotní komise č. 9/2002 dne 1. 10. 2002 v 16:00 v zasedací místnosti krajského úřadu č. 3.15 (pavilon B), Žižkova 57, Jihlava (předpokládaná doba projednávání cca 45 minut). Předseda vznesl návrh, aby se v případě zájmu mohli tohoto jednání zúčastnit i členové rady kraje. Tento návrh byl rovněž členy komise podpořen.

 

Úkol:

Zaslat členům rady kraje pozvánku na jednání s firmou ICZ a zajistit zasedací místnost pro toto jednání.

Odpovědnost: JUDr. Věra Švarcová, tajemnice komise

Termín: zasedání zdravotní komise č. 9/2002

 

 

3. Přenos kompetencí k 1. 1. 2003

            JUDr. Švarcová informovala, že byla oslovena všechna zdravotnická zařízení, která bude přebírat kraj přebírat k 1. 1. 2003. Na základě žádosti KrÚ vyhotovila tato zařízení obsáhlý materiál (informace jsou k dispozici na webových stránkách). Tajemnice komise podrobně popsala obsah materiálu (údaje jsou za rok 2000, 2001, 2002, dále výhled a rozpočet na rok 2003). Na základě těchto informací bude zpracován analytický materiál, který bude předložen radě kraje a bude rovněž k dispozici zdravotní komisi. JUDr. Věra Švarcová upozornila na markantní rozdíly mezi jednotlivými okresy. Sdělila, že k 1. 1. 2003 přechází rovněž registrace, výběrové řízení, znalecké komise (předání LSPP není dosud zcela vyjasněno). Dále uvedla, že k tomuto datu bude rovněž předáno pod správu kraje Středisko územní záchranné služby.

            JUDr. Věra Švarcová se krátce zmínila o změně v personálním obsazení oddělení zdravotnictví – byla přijata nová zaměstnankyně Bc. Soňa Měrtlová. Dále uvedla, že k 1. 1. 2003 (po přechodu kompetencí) bude na odboru sociálních věcí a zdravotnictví 31 zaměstnanců – organizační struktura je již schválena radou kraje.

 

Úkol:

Spolu se zápisem zaslat členům zdravotní komise prezentaci přechodu kompetencí na odbor sociálních věcí a zdravotnictví a rovněž organizační struktura tohoto odboru (po přechodu kompetencí)

Odpovědnost: JUDr. Věra Švarcová, tajemnice komise

Termín: do termínu konání zasedání zdravotní komise č. 9/2002

 

JUDr. Věra Švarcová se zmínila o objednání aktualizace Analýzy lůžkové sítě u RNDr. Kejzlara.

            MUDr. Skačáni vznesl dotaz k problematice znaleckých komisí. JUDr. Věra Švarcová přítomné informovala o kritériích pro sestavování znaleckých komisí.

 

 

4. Různé

            MUDr. Tomáš Drasnar vznesl dotaz k situaci ve vedení Nemocnice Jihlava. JUDr. Věra Švarcová uvedla, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele nemocnice, které se uskuteční na začátku října (v pátek 6. 9. 2002 byl závěrečný termín pro přijímání přihlášek). Uvedla, že kolektivní smlouva byla prodloužena do konce roku 2002. Dále hovořila o dostavbě nemocnice (chybí 95 milionů Kč na dostavbu), o zrušení výběrového řízení na lineární urychlovač (akce byla pouze evidována nikoliv registrována). K problematice lineárního urychlovače byla vedena rozsáhlá diskuse, ve které členové komise vyjádřili negativní stanovisko ke zrušení výše zmiňovaného výběrového řízení).

            MUDr. Jiří Běhounek vznesl dotaz na představu řešení vedení nemocnic a kumulované ztráty nemocnic po přechodu těchto zařízení pod správu kraje. JUDr. Věra Švarcová uvedla, že toto není dosud řešeno. Cílem kraje je formálně převzít stávající fungování těchto zařízení k 1. 1. 2003 a postupem času řešit různé změny.

            MUDr. Václav Miláček se zmínil o problému nedostatku praktických lékařů v přípravě v jednotlivých okresech. Zdůraznil nutnost řešení této situace. Jako jednu z možných variant řešení navrhl vyhlášení grantového programu na podporu přípravy nových lékařů na Vysočině. JUDr. Věra Švarcová poprosila MUDr. Václava Miláčka o spolupráci na tomto grantovém programu.

            MUDr. Jaroslava Horáková vznesla dotaz, jestli byla pevně stanovena věková hranice pro práci lékaře. Tajemnice komise odpověděla záporně.

            Ing. Vladimír Novotný upozornil na úkol z plánu činnosti zdravotní komise – zhodnocení následné péče v kraji Vysočina.

 

Úkol:

Zajistit první vstupní informace k problematice zhodnocení následné péče v kraji Vysočina.

Odpovědnost: JUDr. Věra Švarcová, tajemnice komise

Termín: zasedání zdravotní komise č. 9/2002

 

 

5. Závěr

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a termín zasedání zdravotní komise č. 9/2002 určil na 1. října 2002 v 16:00 v budově krajského úřadu (pavilon B, zasedací místnost 3.15), Žižkova 57, Jihlava.

 

 

                                                                                  Ing. Vladimír Novotný v. r.

                                                                                   předseda Zdravotní komise

                                                                                       Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 10. 9. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 10. 9. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.9.2002 / 24.9.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze