Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2008

2. říjen 2008
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2008

konaném dne 2. 10. 2008

 

Přítomni:

1. Vystrčil Miloš (předseda)

5. Linhart Zdeněk

2. Kadlec Zdeněk

6. Ryba Drahoslav

3. Maslák Pavel (místopředseda)

7. Solík Milan

4. Kettner Lukáš

8. Murárik Jan (tajemník)

 

Hosté:

1. Ševecová Ivana (ODSH)

2. Trojánek Miloš (OŘ PČR Jihlava)

Program:

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje).

1.       Zpracování Plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti IZS; Připravenost na zimní období; (Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu, Ing. Ladislav Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ);

2.       Projednání aktualizace Krizového plánu kraje Vysočina; (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);

3.       Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2008; (plk. Mgr. Josef Bačkovský, náměstek ředitele krajské správy PČR Jihomoravského kraje);

4.       Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2008; (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);

5.       Informace k přípravě Cvičení ZÓNA 2008, (plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje);

6.       Příprava bezpečnostních opatření při předsednictví ČR v Radě EU; (plk. Mgr. Josef Bačkovský, náměstek ředitele krajské správy PČR Jihomoravského kraje);

7.       Zhodnocení činnosti BRK v období 2005 – 2008; (ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

8.       Rozprava;

9.       Závěr; Miloš Vystrčil, hejtman kraje.

 

 

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje

M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina a předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina (dále jen „BRK“), přivítal přítomné a zahájil jednání.  Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná. Navržený program byl schválen 8 hlasy.

 

 


1.             Zpracování Plánů zimní údržby SÚS kraje Vysočina ve vztahu k zabezpečení činnosti IZS; Připravenost na zimní období

I. Ševecová z odboru dopravy a silničního hospodářství omluvila vedoucího odboru L. Staňka, který je nemocen. Okomentovala podkladový materiál týkající se zimní údržby v kraji Vysočina na období 2008/2009.

Plán zimní údržby silnic byl zpracován, projednán se zástupci hasičského záchranného sboru, zdravotní záchrannou službou, Policií ČR, MěÚ odbory dopravy a odbory životního prostředí, ŘSD ČR a velkými dopravci kraje Vysočina. Takto zpracovaný Plán byl předložen prostřednictvím ŘSD ČR na Ministerstvo dopravy ČR, které vydá Schvalovací doložku k předloženému plánu.

V kraji Vysočina je v I. pořadí udržováno 251, 661 km silnic II. a III. třídy, ve II. pořadí je udržováno 1 206, 851 km II. a III. třídy, ve III. pořadí je udržováno 2 813, 298 km silnic II. a III. třídy. Neudržováno je celkem 304, 122 km, což je 6. 6% silnic.

Dále Krajská správa a údržba silnic Vysočiny na základě smluv zajišťují údržbu silnic I. tříd v celkové délce 421, 380 km.

Zajišťování zimní údržby je rozděleno na tzv. „okruhy“, kterých je v kraji Vysočina 123, z toho je 5 okruhů zabezpečováno dodavatelsky.

Rozvinula se krátká diskuse. V rámci diskuse byla projednána tato témata:

-          zavedení příkazových značek č. C 15a Zimní výbava a č. C 15b Zimní výbava – konec, které platí od 1. 7. 2008

-          kontrola vozidel v místech těchto značek

-          informovanost řidičů o těchto značkách

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.

Usnesení 21/03/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

Zpracování Plánu zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a připravenost na zimní období roku 2008/2009 dle materiálu BRK-03-2008-01P a BRK-03-2008-01P př. 1

 

a doporučuje

-          o zpracování Plánu zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny informovat veřejnost (tiskové konference, Český rozhlas Region, webové stránky apod.) a  zaměřit se zejména na informování a výchovu řidičů a nikoliv na instalaci příkazových značek č. C 15a Zimní výbava a č. C 15b Zimní výbava – konec;

-          řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny prezentovat veřejnosti vhodnou formou (tisková konference, webové stránky apod.) zpracovaný Plán zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

 

 

Odpovědnost: ředitel KrÚ

Termín: 31. 10. 2008

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2008-01P a BRK-03-2008-01P př. 1.

 

2.             Projednání aktualizace Krizového plánu kraje Vysočina

D. Ryba okomentoval podkladový materiál „Projednání aktualizace Krizového plánu kraje Vysočina“. Tento plán byl zpracováván všemi dotčenými složkami.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.

Usnesení 22/03/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

souhrnnou aktualizaci Krizového plánu kraje Vysočina dle materiálu BRK-03-2008-02P

 

doporučuje

hejtmanovi kraje na základě § 15, odst. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, schválit souhrnnou aktualizaci Krizového plánu kraje, dle materiálu BRK-03-2008-02P

 

ukládá

řediteli HZS kraje Vysočina

-          zpracovaný seznam subjektů kritické infrastruktury předat obcím s rozšířenou působností;

-          v souladu s nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb., § 19, odst. b), nadále provádět aktualizaci krizového plánu kraje;

-          zvážit možnost sjednocení časových termínů aktualizace.

 

Odpovědnost: ředitel HZS kraje Vysočina

Termín: prosinec 2008

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2008-02P.

 

3.             Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2008

M. Trojánek okomentoval podkladový materiál „Bezpečnostní situace na území kraje za 1. pololetí 2008“. Dodal, že je zde nárůst hnutí skinhead, loupeží a vykrádání motorových vozidel. Dále se budeme zabývat extremizmem.

M. Vystrčil dodal, že materiál je zpracován dobře, ale pro zjednodušení by mohly být údaje zpracovány do tabulky popř. grafů.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.

Usnesení 23/03/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

vyhodnocení bezpečnostní situace v kraji Vysočina (porovnání) r. ½ roku 2008 a porovnání s rokem 2007 dle materiálu BRK-03-2008-03P a BRK-03-2008-03P př. 1

 

ukládá

zajistit předkládání obdobné zprávy vždy za uplynulé období roku (1/2) do posledního dne následujícího měsíce a za celý kalendářní rok.

 

Odpovědnost: plk. Mgr. Josef Bačkovský, Policie ČR, Správa Jihomoravského kraje

Termín: vždy k 31. 6. a 31. 12.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2008-03P a BRK-03-2008-03P př. 1.

 

4.             Statistika výjezdové činnosti HZS za 1. pololetí 2008

D. Ryba okomentoval podkladový materiál „Statistika výjezdové činnosti HZS za první pololetí 2008“.

Mimořádných událostí v prvním pololetí 2008 bylo celkem 3094, z toho 358 požárů. Z uvedeného počtu jednotky požární ochrany zasahovaly u 3072 mimořádných událostí (bylo zaregistrováno 22 požárů bez účasti jednotek PO). V celkových počtech mimořádných událostí oproti roku 2007 za stejné období se jedná o pokles cca 7,3%.

V prvním pololetí 2008 bylo na území kraje nasazeno celkem 3816 jednotek požární ochrany, z toho bylo 2473 jednotek HZS kraje Vysočina, 1022 jednotek SDH obcí, 253 jednotek HZS podniků a 68 jednotek SDH podniků.

Přímá škoda způsobená požáry dosáhla 63,97 mil. Kč a uchráněné hodnoty byly ve výši 274,79 mil. Kč. Při požárech bylo zraněno 39 osob a 6 osob usmrceno (celkem při řešení mimořádných událostí bylo zraněno 762 osob a 56 osob usmrceno). Při požárech byly celkem evakuovány 2 osoby a zachráněno 12 osob (celkem při všech mimořádných událostech bylo evakuováno 11 a zachráněno 376 osob). Při zdolávání požárů byli zraněni 3 příslušníci HZS kraje Vysočina (celkem při všech mimořádných událostech bylo zraněno 11 příslušníků).

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.

Usnesení 24/03/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

statistiku výjezdové činnosti HZS za první pololetí 2008 dle materiálu BRK-03-2008-04P.

 

Odpovědnost: ředitel HZS kraje

Termín: 2. 10. 2008

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2008-04P a BRK-03-2008-04P př. 1.

 

5.             Informace k přípravě Cvičení ZÓNA 2008

D. Ryba okomentoval podkladový materiál „Informace k přípravě cvičení „ZÓNA 2008“.

V souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení na léta 2007 – 2009, schváleným usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 2007 č. 3, bylo uloženo ministru vnitra ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Ministerstvem obrany zorganizovat a řídit cvičení orgánů krizového řízení vybraných správních úřadů, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje pod názvem „ZÓNA 2008“.

Při třídenním cvičení (26. – 28. 11. 2008) budou záchranné složky a krizové orgány řešit problematiku dvou oblastí, směřujících k ochraně obyvatelstva při radiační havárii:

1)      neodkladná ochranná opatření – tj. vyrozumění, varování, ukrytí, jodová profylaxe, evakuace s dekontaminací;

2)      následná ochranná opatření – regulace pohybu osob, regulace spotřeby kontaminované vody a kontaminovaných složek potravního řetězce, veterinární úsek.

Svoji činnost budou zúčastněné složky dokladovat v krizových štábech všech úrovní. Zasedat bude i Ústřední krizový štáb. Ústřední orgány (SÚJB, ministerstva) budou zejména v oblasti následných ochranných opatření vydávat doporučení k činnosti pro své věcně příslušné krajské orgány, přičemž koordinačním a konzultačním centrem veškeré činnosti budou krizové štáby.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.

Usnesení 25/03/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informace ke cvičení „ZÓNA 2008“.

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: do 26. 11. 2008

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2008-05P a BRK-03-2008-05P př. 1.

 

 

 

6.             Příprava bezpečnostních opatření při předsednictví ČR v Radě EU

M. Trojánek informoval členy bezpečnostní rady o přípravách bezpečnostních opatření při předsednictví ČR v Radě EU. Představil harmonogram plánovaných akcí a dodal, že v kraji Vysočina se nic konat nebude. Bude se posilovat město Praha výkonem pořádkové policie. Zvláštní bezpečnostní opatření v kraji Vysočina nejsou předpokládána.

Z. Kadlec dodal, že v kraji se uskuteční dvě akce, které budou na úrovni náměstků atd. Ne na úrovni ministrů. Návštěvy se uskuteční koncem dubna a června.

 

 

7.             Zhodnocení činnosti BRK v období 2005 - 2008

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Přehled činnosti Bezpečnostní rady kraje Vysočina v letech 2005 – 2008“.

M. Vystrčil poděkoval členům rady za nasazení a osobní přínos při jednáních BRK v uplynulém období let 2005 až 2008 a řešení mimořádných událostí, které kraj postihly. Dodal, že slovo bezpečnostní rady bylo vždy respektované jinými orgány kraje.

P. Maslák oznámil členům bezpečnostní rady, že po volbách do zastupitelstva kraje již nebude dále pokračovat ve funkci předsedy bezpečnostní komise rady kraje z čehož plynulo i jeho členství v bezpečnostní radě kraje.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.

Usnesení 26/03/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

Informaci o přehledu činnosti BRK za období 2005 – 2008 dle materiálu BRK-03-2008-08P a BRK-03-2008-08P př.1

 

odpovědnost:  členové BRK

termín: 2. 10. 2008

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-03-2008-07P a BRK-03-2008-07P př. 1.

 

8.             Rozprava

M. Solík ocenil spolupráci státní správy se samosprávou kraje a krajským úřadem. U příležitosti zasedání bezpečnostní rady kraje ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava přečetl personální rozkaz, kterým byl hejtman kraje Miloš Vystrčil povýšen do hodnosti majora Armády ČR v záloze a tajemník bezpečnostní rady kraje Jan Murárik do hodnosti podplukovníka Armády ČR v záloze.

Dále v rámci rozpravy nebyly vzneseny žádné náměty a připomínky.

 

9.             Závěr

M. Vystrčil poděkoval členům bezpečnostní rady za aktivní přístup a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Jan Murárik v. r.

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 6. října 2008

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.10.2008 / 21.10.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > bezpečnostní rada kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze