Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008

13. říjen 2008
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008

konaného dne 13. října 2008

Přítomni:

1. Brož Ladislav

5. Kovanda Bohumil

2. Bulušek Josef

6. Šlechtický Pavel

3. Doležal Jaroslav

7. Pech Miroslav (tajemník)

4. Kesl Petr (předseda)

 

 

Hosté:

1. Ubr Kamil

2. Vlachová Alena

3. Fabeš Roman

4. Cupáková Eva

5. Plucar Josef

6. Sedláček Jan

7. Navrátil Karel

8. Zadina Lubomír

9. Plachý Jiří

10. Pízová Dana

 

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Diskuse s pozvanými hosty;

3.      Schválení programu, kontrola usnesení;

4.      Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina;

5.      Informace o přípravě rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení na rok 2009;

6.      Prohlídka zámku, návštěva ZUŠ a DDM;

7.      Oběd;

8.      Diskuse a různé;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Petr Kesl, předseda VVVZ, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

2. Diskuse s pozvanými hosty

P. Kesl přivítal hosty ze školských zařízení v Telči, představil jim členy výboru a zaměstnance krajského úřadu.

R. Fabeš, starosta města Telč, přivítal všechny hosty a pohovořil o Telči jako o centru vzdělávání. Je zde široké zastoupení škol, od mateřské školy až po pobočku vysoké školy. ZŠ Masarykova prošla rekonstrukcí. V současné době je schválen projekt na rekonstrukci mateřské školy. ZŠ Hradecká je před podáním velkého projektu, který by měl vyřešit prostorový problém. Mělo by zde vzniknout i zázemí pro sport.

V Telči se nevytváří prostory, které by se nedokázaly zaplnit. Zdejší školství má stoupající tendenci. Pokrýváme široké spádové území. Dále se pracuje na stavbě vysokoškolských kolejí.

E. Cupáková, pracovnice útvaru školství na městském úřadě v Telči, vyjmenovala školská zařízení a počet dětí, žáků a studentů v těchto zařízeních. V Telči jsou tato školská zařízení:

-          Univerzitní centrum Telč;

-          Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč;

-          Základní škola Telč, Masarykova (cca 480 žáků);

-          Základní škola Telč, Hradecká (cca 520 žáků);

-          Mateřská škola Telč (cca 120 dětí);

-          Základní umělecká škola (cca 390 dětí);

-          Dům dětí a mládeže (cca 650 dětí);

-          Dětský domov (24 dětí).

J. Sedláček (Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč) informoval o škole. Škola má 19 tříd (13 gymnaziálních tříd a 6 tříd Střední odborné školy Telč). Kromě výukových prostor je ve škole i jídelna, kde se stravují i žáci z jiných škol. Gymnázium je stavěné tak, aby studenti odcházeli na vysoké školy.

J. Plachý (Dům dětí a mládeže) pohovořil o DDM. Dům dětí a mládeže se věnuje dětem ve volném čase. Zaměstnáváme 4 stálé zaměstnance a asi 30 externistů. Jsou zde k dispozici kroužky – sportovní, společensko – vědní, výtvarné, přírodovědné a technické. V době prázdnin přesouváme svoji činnosti na základnu ve Zvolenovicích. V květnu nabízíme a organizujeme školní výlety.

D. Pízová (Dětský domov Telč) podala informaci o dětském domovu. Dětský domov poskytuje celoroční náhradní rodinnou péči pro děti ve věku 3 - 18 let s nařízenou ústavní výchovou. Historie dětského domova počíná rokem 1945 a budova byla během těchto let několikrát modernizována. V domově žije 24 dětí ve třech samostatných rodinných skupinách. Zapojují se a využívají nabídky kulturních a společenských akcí v rámci města a nabídky zájmové činnosti. Máme 11 výchovných pracovníků. Zaměřujeme se na to, aby děti dokončily studium.

L. Zadina (Základní umělecká škola) informoval o ZUŠ. Škola poskytuje základní umělecké vzdělání ve dvou oborech: hudebním a výtvarném. V obou oborech škola nabízí žákům široké možnosti zájmové činnosti a dalšího vzdělávání. Žáci jsou vedeni vyučujícími s patřičnou odborností. Jsou to absolventi vysokých škol a konzervatoří s dlouholetou pedagogickou a uměleckou praxí. V současné době umožňuje škola studium hry na tyto nástroje: klavír, housle, akordeon, zobcová a příčná flétna, kytara, klarinet, trubka, saxofon, EKN (el. klávesové nástroje), bicí nástroje a různá komorní a souborová uskupení.

K životu školy patří pravidelné koncerty žáků hudebního oboru a výstavy prací žáků výtvarného oboru ve vestibulu školy.

J. Plucar (Univerzitní centrum Telč) pohovořil o vysokoškolském vzdělávání v Telči. Zastupuji Masarykovu univerzitu Brno. Ve všední dny probíhá výuka středoškoláků a o víkendech dálkové studium studentů Masarykovi univerzity. Našimi největšími úkoly je zahájit univerzitu 3. věku a vytvořit smlouvu s gymnáziem o spolupráci vzdělávání dospělých.

K. Navrátil (Základní škola Telč, Masarykova) informoval o základní škole. Dodal, že je ředitelem školy teprve od září 2008, ale po celou dobu působil jako zástupce ředitele. Nyní jsme získali finanční prostředky na dovybavení školy (počítačová učebna atd.).

Rozvinula se krátká diskuse mezi přestaviteli školských zařízení a členy VVVZ.

 

3. Schválení programu, kontrola usnesení

Předseda přednesl návrh programu. Program jednání byl 6 hlasy schválen. Předseda dále shrnul závěry a usnesení ze zasedání VVVZ č. 6/2008.

 

4. Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina

M. Pech tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání), které proběhly od posledního zasedání VVVZ:

 

RK č. 27/2008

-          Převod vzdělávací činnosti Základní školy Pacov, Španovského 319 a související převod movitého majetku, peněžní dar;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích;

-          Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině.

 

RK č. 28/2008

-          Pronájem movitého majetku ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci;

-          Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí příspěvku na provoz Základní umělecké škole, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - vzdělávací program EU Study Visits for Educations Specialists;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava;

-          Vzdání se funkce ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava;

-          Stanovení platu ředitelky Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod;

-          Zapojení Vysočina Education do projektů pro OP VK.

 

RK č. 29/2008

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření - využití vratek finančního vypořádání roku 2007, které nebyly poukázány na depozitní účet MŠMT;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční zabezpečení činnosti Vysočina Education.

 

RK č. 30/2008

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2008 dle schválených pravidel rady kraje;

-          Fond Vysočiny - vrácení finanční podpory FV 066/164/07 - Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj;

-          Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež;

-          Stanovení platu ředitele Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí;

-          Stanovení platu ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - financování informačních a komunikačních technologií u Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí;

-          Pronájem movitého majetku v Akademii - Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, příspěvkové organizaci;

-          Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření - Poskytnutí dotace Krajskému atletickému svazu Vysočina;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - první etapa.

 

Usnesení 30/07/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace z rady kraje přednesené M. Pechem.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Informace o přípravě rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení na rok 2009

M. Pech informoval členy výboru o přípravě rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení na rok 2009.

 

Usnesení 31/07/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o přípravě rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení na rok 2009.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Prohlídka zámku, návštěva ZUŠ a DDM

Členové výboru absolvovali prohlídku zámku, ZUŠ a DDM.

 

7. Oběd

 

8. Diskuse a různé

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

 

9. Závěr

Předseda VVVZ, P. Kesl, poděkoval všem přítomným za aktivní účast v tomto volebním období a ukončil jednání.

 

Petr Kesl, v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal M. Šalanda dne 20. října 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.10.2008 / 21.10.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze