Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008

15. září 2008
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2008

konaného dne 15. září 2008

Přítomni:

1. Brož Ladislav

6. Kesl Petr (předseda)

2. Bulušek Josef

7. Kovanda Bohumil

3. Doležal Jaroslav

8. Matějková Martina (místopředsedkyně)

4. Pech Miroslav (tajemník)

9. Šlechtický Pavel

5. Karas Jan

 

 

Hosté:

1. Ubr Kamil

 

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Schválení programu, kontrola usnesení;

3.      Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina;

4.      Organizační zajištění školního roku 2008/2009;

5.      Změny ve školském rejstříku;

6.      Vzdělávání energetiků na Vysočině;

7.      Diskuse a různé;

8.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Petr Kesl, předseda VVVZ, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

2. Schválení programu, kontrola usnesení

Předseda přednesl návrh programu. Program jednání byl doplněn o bod č. 6 – Vzdělávání energetiků na Vysočině. Takto navržený program byl 7 hlasy schválen. Předseda dále shrnul závěry a usnesení ze zasedání VVVZ č. 5/2008.

 

Na zasedání se dostavila M. Matějková.

 

3. Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina

M. Pech tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání), které proběhly od posledního zasedání VVVZ:

 

RK č. 16/2008

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2008 - 1. kolo;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu k finančnímu zabezpečení činnosti Vysočina Education;

-          Stanovení platu;

-          Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem;

-          Návrh na vyřazení nepotřebného majetku a změnu majetkového úkonu;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství;

-          Návrh na jmenování a stanovení platu ředitele příspěvkové organizace "Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám" na dobu určitou do doby ukončení konkurzního řízení;

-          Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední školy technické Jihlava.

 

RK č. 17/2008

-          Náhradní stravování škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina;

-          Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední školy stavební Třebíč;

-          Školní statek Humpolec - informace o aktuálním stavu a možnostech vývoje.

 

RK č. 18/2008

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů;

-          Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední školy technické Žďár nad Sázavou;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou;

-          Stanovení platu ředitelky Základní školy a Praktické školy Chotěboř, Hradební 529;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Domova mládeže a školní jídelny Jihlava;

-          Změny ve školském rejstříku;

-          Změna názvu příspěvkové organizace a rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou.

 

RK č. 19/2008

-          Přechod činností, práv a závazků Pedagogického centra Vysočina ze Střední školy stavební Jihlava na Vysočina Education;

-          Změny ve školském rejstříku;

-          Jmenování ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod;

-          Jmenování ředitele Střední odborné školy Nové Město na Moravě;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace Horáckému fotbalovému klubu Třebíč, o. s. na spolufinancování akce "vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace v Třebíči, na ul. Manž. Curieových;

-          Návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina, které se týká rozhodnutí o poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava na činnost KCTM v ledním hokeji na rok 2008;

-          Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - lední hokej;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008.

 

RK č. 20/2008

-          Návrh na vyřazení nepotřebného majetku SOŠ a SOU Třešť;

-          Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Gymnázia Chotěboř;

-          Cena Talent Vysočiny a Stipendium Vysočiny 2008;

-          Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42 v souvislosti s nabytím nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí 2008.

 

RK č. 22/2008

-          Učebny mechatroniky ve středních školách;

-          Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna schváleného rozpočtu kraje, změna závazných ukazatelů Střední školy stavební Jihlava;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora romských žáků středních škol;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí;

-          Stanovení platu ředitele Středního odborného učiliště technického Chotěboř, Žižkova 1501;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství, mládeže a sportu - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem;

-          Prostory pro výuku Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem.

 

RK č. 23/2008

-          Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2008 dle schválených pravidel rady kraje;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru sportovcům z našeho kraje, kteří se nominovali na letní OH 2008;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského projektu;

-          Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Centrum - Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242;

-          Jmenování ředitele Střední školy technické Jihlava;

-          Jmenování ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech, Střední škola stavební Jihlava - vyúčtování příspěvku na provoz;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství, mládeže a sportu - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Školní jídelna při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - testování žáků 2. ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť.

 

RK č. 24/2008

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Dětského domova Telč, Štěpnická 111;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Učebny mechatroniky ve středních školách;

-          Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina;

-          Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Propagace technických odvětví a oborů vzdělávání;

-          Návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých 2008;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství;

-          Žádost Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci o poskytnutí dotace.

 

RK č. 25/2008

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2008 dle schválených pravidel rady kraje;

-          Návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých 2008;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Propagace technických odvětví a oborů vzdělávání;

-          Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích.

 

RK č. 26/2008

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského projektu;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na koordinaci Přeshraniční projektové soutěže;

-          Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2008 a k 1. 8. 2008;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“.

 

Usnesení 26/06/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace z rady kraje přednesené M. Pechem.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Organizační zajištění školního roku 2008/2009

M. Pech okomentoval podkladový materiál „Organizační zajištění školního roku 2008/2009 v kraji Vysočina“. Dodal, že se mohou podávat 3 přihlášky na střední školy. Ředitelé škol se snaží vyhnout přijímacím zkouškám, aby získali co nejvíce studentů.

 

Usnesení 27/06/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o „Organizačním zajištění školního roku 2008/2009 v kraji Vysočina“.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Změny ve školském rejstříku

K. Ubr okomentoval podkladový materiál „Přehled záměrů změn ve školském rejstříku – projednávání září 2008“. Okomentoval záměry, které OŠMS nedoporučuje pro příští rok.

 

Usnesení 28/06/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválení záměrů změn ve školském rejstříku dle materiálu „Přehled záměrů změn ve školském rejstříku – projednávání září 2008“.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

6. Vzdělávání energetiků na Vysočině

K. Ubr okomentoval podkladový materiál „Projektový záměr“. Proběhla jednání o novém oboru na Střední průmyslové škole Třebíč, obor energetika. Je to kombinace oboru silnoproud a strojírenství. Jedná se o 4 nové učebny a přednáškový sál. Do budoucna se počítá využít nový přednáškový sál jako vzdělávací centrum pro pracovníky JE Dukovany.

 

Usnesení 29/06/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o projektovém záměru „Energetici na Vysočině“.

 

7. Diskuse a různé

J. Doležal vznesl dotaz, zda byl na ministerstvo školství zaslán dopis týkající se přijímacích zkoušek?

M. Pech odpověděl, že dopis byl zaslán na připomínkování a doposud nebyla přijata žádná připomínka.

 

8. Závěr

Předseda VVVZ, P. Kesl, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008 byl stanoven na pondělí 13. října 2008 od 9:30 ve Vzdělávacím a konferenčním centru v Telči.

 

 

Petr Kesl, v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal M. Šalanda dne 20. září 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.10.2008 / 13.10.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze