Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2008

1. říjen 2008
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2008

konaného dne 1. 10. 2008

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

6. Tomáš Křišťan

2. Zdeněk Dobrý

7. Vladislav Nechvátal

3. Zdeněk Forman

8. Vladimír Novotný (předseda)

4. Jaroslav Hulák (místopředseda)

9. Anna Krištofová (tajemnice)

5. Bohumil Kotlán

 

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Zbyněk Pípal

 

Hosté:

1. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomicky a podpory)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Návrh rozpočtu na rok 2009;

4.      Zhodnocení činnosti Finančního výboru za roky 2004 – 2008;

5.      Diskuse a různé;

6.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 8 hlasy.

K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

Úkol z minulého zasedání, zaslat Zdeňku Dobrému specifikaci rozpočtových opatření byl splněn.

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 8/2008“;

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2008 za období 1. 9. 2008 – 15. 9. 2008“;

-          Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 30. 9. 2008“.

 

Anna Krištofová podkladové materiály okomentovala. K vývoji daňových příjmů informovala, že je příznivý, ke konci roku se předpokládá převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv.

 

Usnesení 030/08/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2009

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Rozpočet kraje Vysočina na rok 2009, komentář k rozpočtu 2009, 2. návrh rozpočtu – verze 2.4“.

 

Anna Krištofová informovala, že příprava rozpočtu na rok 2009 běží podle harmonogramu. Konečná verze rozpočtu by měla být do konce roku schválena, přesto odbor ekonomický připraví také rozpočtové provizorium. Krajský rozpočet je ovlivněn také situací ve státním rozpočtu, v předloženém návrhu je počítáno s predikcí ministerstva financí.

Zdroje rozpočtu:

-          daňové příjmy – výpočet vychází z predikce ministerstva financí na rok 2009, stanovené procento pro kraj Vysočina činí 7,34;

-          nedaňové příjmy – příjmy z pronájmu movitých a nemovitých věcí, odvody příspěvkových organizací z odpisů nemovitého majetku, příjmy z úroků;

-          kapitálové příjmy – příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí;

-          přijaté transfery – příspěvek na výkon státní správy krajskému úřadu, neinvestiční dotace na přímé výdaje ve školství;

-          financování (+) – zapojení části předpokládaného zůstatku na zvláštním účtu vod do rozpočtu roku 2009.

Zdroje celkem: 7 826 mil. Kč.

Výdaje rozpočtu:

kapitola Zemědělství:

-          běžné výdaje režijního typu;

-          finanční příspěvky na hospodaření v lesích v kraji Vysočina;

-          dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce.

kapitola Školství, mládeže a sportu:

-          běžné výdaje jako příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem;

-          přímé výdaje ve školství;

-          podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce.

Úkol: Zajistit finanční vyčíslení prodeje nemovitosti Luční.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: 30. 10. 2008

kapitola Kultura:

-          nejsou zde výrazné změny oproti rozpočtu na rok 2008;

-          nově jsou zde finanční prostředky na podporu krajských a národních postupových přehlídek v oblasti neprofesionálního umění;

-          nově také finanční prostředky určené na systémovou podporu jednotlivým diecézím v kraji, na zpřístupnění církevních objektů veřejnosti.

Následně proběhla diskuse na téma financování kultury v jednotlivých městech a obcích kraje Vysočina.

kapitola Zdravotnictví:

-          struktura stejná jako v roce 2008;

-          příspěvky na provoz zůstaly na úrovni roku 2008, stejně tak u ostatních výdajů nejsou výrazná navýšení.

kapitola Životní prostřední:

-          aktualizace Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina a návrh strategie nakládání s komunálním odpadem;

-          Program zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina.

kapitola Územní plánování:

-          nejsou zde výrazné změny oproti rozpočtu na rok 2008.

kapitola Doprava:

-          jedná se o druhou největší kapitolu rozpočtu;

-          provozní příspěvek Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny:

o        souvislá údržba;

o        prostředky na provoz;

o        protihluková opatření;

o        odpisy silničního majetku.

-          úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy;

-          úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy.

kapitola Sociální věci:

-          příspěvky na provoz zařízení poskytujících sociální služby zřizované krajem Vysočina – domovy důchodců a ústavy sociální péče;

-          je zde nastaven nový model rozpočítávání příspěvků – normativem na lůžko.

kapitola Požární ochrana a IZS:

-          dotace dobrovolným hasičským sborům;

-          příspěvek obcím kraje Vysočina na požární ochranu;

-          dotace na ochranu obecního nemovitého majetku;

-          nově také dotace na pomoc při vzniku krajské policejní správy.

kapitola Zastupitelstvo kraje:

-          kapitola je zpracována s ohledem na ukončení činnosti stávající rady a zastupitelstva kraje;

-          prostředky na zajištění spolupráce kraje Vysočina s partnerskými zahraničními regiony;

-          kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem;

-          příspěvek Asociaci krajů.

kapitola Krajský úřad:

-          zatím nebyla podrobena podrobné diskusi ze strany samosprávy;

-          osobní a věcné výdaje;

-          převody do sociálního fondu;

-          obnova autoparku a zařízení a technologií zabezpečovacích systémů sídla kraje.

kapitola Regionální rozvoj:

-          největší položkou je Program obnovy venkova;

-          územní rozvoj;

-          dotace Úřadu regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod;

-          příspěvek na provoz organizace Vysočina Tourism;

-          financování kanceláře zastoupení v Bruselu.

kapitola Nemovitý majetek:

-          režijní výdaje majetkového odboru;

-          technická zhodnocení a opravy ve školství, sociálních organizacích, zdravotnických organizacích a kulturních organizacích;

-          investice v kultuře, školství, sociálních věcech a zdravotnictví.

kapitola Informatika:

-          nejsou zde výrazné změny oproti rozpočtu na rok 2008;

-          uvažuje se o systémové dotaci na rozvoj informačních technologií v příspěvkových organizacích kraje.

kapitola Rezerva a rozvoj kraje:

-          nespecifikovaná rezerva;

-          strategické a koncepční materiály;

-          péče o lidské zdroje a majetek kraje.

 

Součástí materiálu jsou přílohy a bude doplněn také evropskými projekty.

V rámci následné diskuse vznesl Zdeněk Dobrý dotaz, zda již existuje určitá představa čerpání nespecifikované rezervy a doporučil do této položky zahrnout dotace pro pošty, případně na zdravotnické poplatky.

Usnesení 031/08/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

přípravu rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Zhodnocení činnosti Finančního výboru za roky 2004 – 2008

Vladimír Novotný, předseda finančního výboru, poděkoval všem členům výboru za spolupráci
a zhodnotil činnost výboru za celé volební období.

Miroslav Houška, zástupce rady kraje, také poděkoval členům výboru za spolupráci, věcné připomínky a konstruktivní kritiku.

 

 

5. Diskuse a různé

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné náměty či připomínky.

 

 

6. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 2. 10. 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.10.2008 / 3.10.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze