Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2008

26. červen 2008
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2008

konaném dne 26. 6. 2008

 

Přítomni:

1. Vystrčil Miloš (předseda)

5. Bačkovský Josef

2. Kodet Václav

6. Kettner Lukáš

3. Kadlec Zdeněk

7. Solík Milan

4. Maslák Pavel (místopředseda)

8. Murárik Jan (tajemník)

 

Hosté:

1. Bálint Miroslav

2. Haman Ladislav

3. Pokorný Josef

4. Šimon Miroslav

Program:

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje).

1.       Reforma ozbrojených sil ČR, reorganizace záchranných praporů, nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS; brigádní generál Ing. Miroslav Bálint, ZNGŠ-Ř SOC MO, pplk. Ing. Ladislav Haman;

2.       Zpráva o realizaci společné prověrky plnění usnesení vlády k zajištění provozu infrastruktury a efektivnímu nasazení koncových zařízení systému PEGAS u operačních středisek složek IZS a vybraných výjezdových jednotek/skupin složek IZS a kraje Vysočina; plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje;

3.       Informace ke zpracování Dílčího plánu obrany kraje Vysočina; Ing. Jan Murárik, tajemník BRK;

4.       Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 – 2011; Ing. Jan Murárik, takejmník BRK, Ing. Josef Pokorný úředník na úseku prevence kriminality;

5.       Připravenost Zdravotnické záchranné služby k činnosti v integrovaném záchranném systému; MUDr. Lukáš Kettner, ředitel ZZS kraje;

6.       Průběžná informace o řešení problematiky centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina; Ing. Jan Murárik, tajemník BRK;

7.       Informace ředitele HZS kraje Vysočina k aktualizaci plánovací dokumentace v souvislosti s transformací AČR s platností od 1. října 2008; náměstek krajského ředitele Miroslav Šimon;

8.       Rozprava;

9.       Závěr; Miloš Vystrčil, hejtman kraje.

 

 

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje

M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina a předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina (dále jen „BRK“), přivítal přítomné a zahájil jednání.  Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná. Program byl doplněn o bod č. 7 – Informace ředitele HZS kraje Vysočina k aktualizaci plánovací dokumentace v souvislosti s transformací AČR s platností od 1. října 2008. Takto navržený program jednání byl 8 hlasy schválen.

 

 

1.             Reforma ozbrojených sil ČR, reorganizace záchranných praporů, nasazování sil a prostředků AČR v rámci IZS

M. Vystrčil přivítal hosty, zástupce AČR.

M. Bálint a L. Haman okomentovali prezentaci týkající se reformy ozbrojených sil ČR především v souvislostí s transformací záchranných praporů. Zdůraznil, že touto transformací neztrácí AČR schopnosti pomoci integrovanému záchrannému systému (dále IZS) při vzniku mimořádné události nebo krizové situace (dále MU a KS) . Konstatoval, že společné operační centrum ministerstva obrany (SOC MO) je obsazeno odborně připravenými operačními důstojníky, kteří jsou schopni využít předurčené síly a prostředky ve prospěch IZS krajů.

Na toto téma se rozvinula krátká diskuse. M. Vystrčil vznesl požadavek, aby při vzniku MU a KS bylo možno komunikovat přímo s velitelem jednotky AČR, která je dle určení SOC MO a tak vyloučit možnost zkreslení požadavků kraje na nasazení sil a prostředků AČR.

Závěrem diskuse členů BRK s hosty byl příslib ZNGŠ – ředitele SOC MO pana brigádního generála Bálinta, že:

·         bude usilovat o zjednodušení procesu vyžadování sil a prostředků  AČR, jako ostatní složky IZS,

·         bude usilovat i o nastavení lepší komunikace členů BRK a členů KŠ kraje s veliteli jednotlivých odřadů a odpovědných velících důstojníků AČR při rozhodování a nasazení sil AČR  při MU a KS.

 

2.             Zpráva o realizaci společné prověrky plnění usnesení vlády k zajištění provozu infrastruktury a efektivnímu nasazení koncových zařízení systému PEGAS u operačních středisek složek IZS a vybraných výjezdových jednotek/skupin složek IZS a kraje Vysočina

M. Šimon okomentoval podkladový materiál k tomuto bodu. Dne 22. května 2008 proběhla formou kontrolního dne za přítomnosti zástupců základních složek IZS a Krajského úřadu kraje Vysočina prověrka plnění usnesení vlády č. 725 ze dne 21. července 2004, k Informaci o dokončení výstavby radiokomunikačního systému složek Integrovaného záchranného sytému (systém PEGAS). Cílen bylo prověřit zajištění provozu infrastruktury a efektivnímu nasazení koncových zařízení systému PEGAS u operačních středisek složek IZS a vybraných výjezdových jednotek/skupin složek IZS. Kontrolní den PEGAS vychází z kontroly plnění usnesení vlády č. 725 ze dne 21. 7. 2004 a usnesení BRK č. 027/03/2006/BRK a BRK č. 015/02/2007/BRK.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 14/02/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o realizaci společné prověrky plnění usnesení vlády k zajištění provozu infrastruktury a efektivnímu nasazení koncových zařízení systému PEGAS u operačních středisek složek IZS a vybraných výjezdových jednotek/skupin složek IZS a kraje Vysočina a zápis z kontrolního dne NRS v kraji Vysočina dle materiálu BRK-02-2008-02P a BRK-02-2008-02P př. 1,

 

a ukládá

HZS kraje předložit cestou tajemníka BRK návrh dopisu hejtmana kraje Vysočina ministrovi vnitra s žádostí na zajištění technického vybavení pro možnost mobilního programování terminálů (zařízení TPS).

 

Odpovědnost: D. Ryba, J. Murárik

Termín: 10. července 2008

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-02-2008-02P a BRK-02-2008-02P př. 1.

 

 

3.             Informace ke zpracování Dílčího plánu obrany kraje Vysočina

J. Murárik okomentoval podkladový materiál. Podal informace ke zpracování dílčího plánu obrany. Usnesením č. 026/03/2006/BRK vzala Bezpečnostní rada kraje Vysočina na vědomí informaci o průběhu zpracování dílčího plánu obrany dle materiálu BRK-03-2006-04P upr. 1 a uložila zpracovat dílčí plán obrany.

Zpracovatel, kterým je na krajské úrovni krajský úřad, je povinen na základě nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, rozpracovat úkoly z plánu obrany v oboru své působnosti do svého dílčího plánu obrany do 6 měsíců ode dne schválení plánu obrany. J. Murárik informoval členy BRK, že tento úkol byl splněn a Dílčí plán byl v termínu zpracován, schválen ředitelem krajského úřadu. Podklady z kraje byly včas poskytnuty pro zpracování Plánu obrany na Ministerstvo obrany ČR. Krajský úřad, odbor sekretariátu hejtmana, rovněž metodicky vedl ORP při zpracování výpisů z dílčího plánu obrany kraje. Členové BRK se seznámili s formou zpracování dílčího plánu obrany i výpisem z ORP Jihlava, které byly na jednání k dispozici.

Tento plán se dá použít při stavu ohrožení státu.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 15/02/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o zpracování dílčího plánu obrany dle materiálu BRK-02-2008-03P

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-02-2008-03P a BRK-02-2008-03P př. 1.

 

 

4.             Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 – 2011

J. Pokorný okomentoval podkladový materiál „Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011“. Dále dodal, že BRK se koncepcí prevence kriminality zabývala již v červnu 2007. Postup prací je popsán v příloze tohoto materiálu.

M. Vystrčil podotkl, že dříve než se bude tato koncepce předávat dál, měla by se předložit zástupcům policie. J. Bačkovský požádal o předložení Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 – 2011 dříve než bude oficiálně prezentována.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 16/02/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o zapojení kraje Vysočina do krajské úrovně prevence kriminality a informaci o stavu prací na vytvoření Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 – 2011 dle materiálu BRK-02-2008-04P př. 1.

a ukládá

pokračovat ve spolupráci s ustanovenou pracovní skupinou na zpracování Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 – 2011.

 

Odpovědnost: J. Murárik

Termín: 30. 9. 2008

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-02-2008-04P a BRK-02-2008-04P př. 1.

 

 

5.             Připravenost Zdravotnické záchranné služby k činnosti v integrovaném záchranném systému

L. Kettner okomentoval podkladový materiál „Připravenost Zdravotnické záchranné služby k činnosti v integrovaném záchranném systému“. Několikrát do roka se provádí cvičení k prověření akceschopnosti ZZS v návaznosti na transport a příjem zraněných k další péči v nemocnicích kraje. Z důvodu nedostatečných možností radiové komunikace v terénu z důvodů nedostatku ručních vysílaček pro posádky sanitek požádali jsme kraj o finanční prostředky na nákup vysílaček. Této žádosti bylo vyhověno a vybavení ZZS vysílačkami bude realizováno, čímž dojde k dalšímu zkvalitnění činnosti ZZS tedy i v systému IZS.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 16/02/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

zprávu o připravenosti ZZS kraje Vysočina, p. o. v integrovaném záchranném systému dle materiálu BRK-02-2008-05P

 

a ukládá

řediteli ZZS KV dále pokračovat v činnostech nutných pro připravenost ZZS na HN v podmínkách IZS.

 

Odpovědnost: MUDr. Lukáš Kettner

Termín: trvale

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-02-2008-05P.

 

 

6.             Průběžná informace o řešení problematiky centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina

J. Murárik okomentoval podkladový materiál k tomuto bodu. Podal informace o řešení problematiky centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina. Konstatoval, že byla firmou IBM zpracována studie proveditelnosti na výstavbu Centrálního integrovaného pracoviště složek IZS (dále CIP IZS). Jako nejefektivnější se ukázala cesta prostorové integrace operačních pracovišť základních složek IZS. Tento způsob však představoval finanční objem cca 500 mil. Kč, což v současné době není reálné realizovat. Bylo proto, po vzájemné dohodě složek IZS, konstatováno, že tento úkol se bude zaměřovat především na technologickou integraci podporovanou vybudováním moderního pracoviště pro činnost Krizového štábu kraje Vysočina, jeho pracovních skupin, podpůrného a logistického zázemí. Zamýšlené pracoviště je plánováno vybudovat v nových prostorách výstavby sídla kraje s dvojúčelovou funkčností.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení

Usnesení 17/02/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

průběžnou informaci o řešení problematiky centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje Vysočina dle materiálu BRK-02-2008-06P a BRK-02-2008-06P př. 1

a souhlasí

se závěry v zápise pokračovat v další realizaci ve zvolené variantě centrálního integrovaného pracoviště operačního řízení integrovaného záchranného systému a krizového řízení kraje.

 

Odpovědnost: M. Vystrčil, D. Ryba, L. Kettner. J. Bačkovský, Z. Kadlec, J. Murárik.

Termín:

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-02-2008-06P a BRK-02-2008-06P př. 1.

 

 

7.             Informace ředitele HZS kraje Vysočina k aktualizaci plánovací dokumentace v souvislosti s transformací AČR s platností od 1. října 2008

M. Šimon okomentoval podkladový materiál „Informace ředitele HZS kraje Vysočina k aktualizaci plánovací dokumentace v souvislosti s transformací AČR s platností od 1. října 2008“. Dodal, že jde o úpravu Vnějšího havarijního plánu JE Dukovany vzhledem k probíhající reformě AČR. Jak již bylo zmíněno v bodě č. 1 dnešního jednání M. Šimon informoval, že HZS kraje může využít celkem 5 vlastních dekontaminačních souprav.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 18/02/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

aktualizaci plánovací dokumentace – Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování JE Dukovany dle materiálu BRK-02-2008-07P a BRK-02-2008-07P př. 1.

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: 26. 6. 2008

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-02-2008-07P a BRK-02-2008-07P př. 1.

 

Zasedání opustil M. Vystrčil a pověřil vedením zasedání místopředsedu P. Masláka.

 

P. Maslák předal členům BRK informaci, že plk. Ing Jan Dvořák, ředitel Střední policejní školy v Jihlavě, odchází z této funkce.

J. Bačkovský dodal, že novým ředitelem bude pan Sádecký.

Z. Kadlec požádal J. Murárika,

·         aby zpracoval návrh dopisu, kterým se obrátíme na ČHMÚ a upozorníme na skutečnost, že dne 25. června 2008 byla předána výstražná informace č. PVI 24/08 na některé kraje, kterým dle předpovědi hrozily bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy. Mezi těmito kraji nebyl na základě předpovědi zahrnut kraj Vysočina, tudíž nebyl ani příjemcem dané zprávy. Vývoj meteorologické situace však oproti předpovědi pokračoval v neprospěch kraje Vysočina, který byl rovněž bouřkou a následně i vichřicí zasažen.  

·         aby zorganizoval schůzku s představiteli společností E.ON a ČEZ – Distribuce k ujednocení podávání informací při přerušení dodávek el. energie v kraji.

Z. Kadlec informoval členy BRK, že vlivem bouřky 25. června došlo ke stržení střechy na kostele na Zelené hoře, což je významná kulturní památka zapsaná na seznamu UNESCO.

M. Šimon upozornil na nefunkčnost krizových telefonů na Pelhřimovsku.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 19/02/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

ukládá

HZS prověřit důvod výpadku funkčnosti krizových telefonů při bouřce 25. 6. 2008 na Pelhřimovsku

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

8.             Rozprava

P. Maslák okomentoval podkladový materiál, který byl předložen dodatečně. Jedná se o navržený scénář tvorby dokumentu činnosti orgánů krizového řízení a složek IZS při hromadné dopravní havárii na dálnici D1 20. 3. 2008 – v souladu s úkolem BRK. Jedná se zatím pouze o informační materiál.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 20/02/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

navržený scénář dokumentu činnosti orgánů krizového řízení a složek IZS při hromadné dopravní havárii na dálnici D1 20. 3. 2008 – v souladu s úkolem BRK.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

9.             Závěr

P. Maslák poděkoval za aktivní účast a ukončil zasedání.

 

 

 

 

 

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Jan Murárik v. r.

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 10. června 2008

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.8.2008 / 26.8.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > bezpečnostní rada kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze