Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002

5. září 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise

Rady kraje Vysočina č. 7/2002

konaného dne 5. září 2002

 

 

 

Přítomno:            8 členů komise – viz prezenční listina

                                   Šálek Zdeněk, Ing. – tajemník komise)

                                  Strnadová Hana, Ing. – odbor majetkový, KÚ kraj Vysočina

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Rozpočet SFDI na rok 2003

3.       Priority silniční sítě kraje Vysočina

4.       Různé

5.       Závěr

 

 

1. Zahájení

 

Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal zahájil 7. zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina v roce 2002 a přivítal všechny přítomné členy a hosty, které představil. Přivítal ing. Pavlu Licehammerovou, novou členku dopravní komise. Přednesl program 7. zasedání dopravní komise v roce 2002 a rozšířil navržený program jednání o bod „Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“, který přednese ing. Šálek. Takto změněný program byl bez připomínek přijat. Členové komise nevznesli žádné připomínky k zápisu ze zasedání dopravní komise č.6/2002.

 

2. Rozpočet SFDI na rok 2003

 

            Předseda komise uvedl, že opravy a investice na krajských silnicích jsou financovány z velké části z prostředků ze SFDI. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně zákona „o fondu“ budou opravy silnic v roce 2003 nadále financovány z rozpočtu SFDI. Zmínil materiál (návrh rozpočtu na rok 2003), který obdrželi členové komise prostřednictvím e-mailu. Tento materiál byl schválen radou kraje a okřížkované akce jsou odsouhlaseny SFDI. Poznamenal, že tento návrh rozpočtu je po povodních v současné době ohrožen a není jisté, zda je tento návrh průchozí vládou a dolní sněmovnou parlamentu, která bude tento rozpočet schvalovat. Navrhl vzít na vědomí, že rozpočet fondu na rok 2003 projde určitými změnami a vrátit se k němu v době, kdy bude známo konkrétní číslo pro kraj Vysočina. Ing. Strnadová zodpověděla dotaz P. Drdly, který se týkal akce „Nové Veselí – Bohdalov“. Uvedla, že bylo zdrženo majetkové vypořádání, územní rozhodnutí je vydáno, ale nenabylo právní moci. Stavba bude zahájena v roce 2003. Vyjádřila se k dotazu ing. Drozda týkající se ul. Lidické v Havlíčkově Brodě.

 

3. Priority silniční sítě kraje Vysočina

 

            Předseda uvedl materiál, ke kterému se dopravní komise vrací v určitém intervalu pravidelně. Uvedl, že dopravní komise se k němu vrátí na podzim, vzhledem k tomu, že rada kraje požaduje detailní seznam akcí na silniční síti kraje Vysočina, které si zasluhují opravu. Zásobník akcí musí zobrazovat 100% stav potřeb oprav na silniční síti. Navrhl rozšířit seznam „Plán silniční sítě kraje Vysočina“ o akce ze zásobníku. Členové dopravní komise vedli rozsáhlou diskusi. Pracovně byl doplněn „Plán silniční sítě kraje Vysočina“ o akce ze zásobníku, který bude aktuálně doplněn a přijat usnesením na příštím zasedání dopravní komise s doporučením radě kraje ke schválení v říjnu 2002. P. Drdla zmínil problematiku silniční sítě v Novém Městě na Moravě spočívající ve zlepšení vjezdu do nemocnice. J. Sáblík doplnil P. Drdlu a seznámil členy komise se situací, která se této věci týká.

 

4. Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje

Vysočina

 

            Ing. Šálek předložil členům dopravní komise materiál, který se týká pořízení „Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“ a seznámil členy s jeho obsahem. Členové komise vedli rozsáhlou diskusi. J. Sáblík doporučil konzultovat danou studii s Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Ing. Licehammerová vyjádřila svůj názor a souhlas s pořízením studie.

 

USNESENÍ 015/07/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

pořízení Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina a dále

doporučuje

konzultovat podklady pro zadání „studie“ s Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

Odpovědnost: tajemník komise

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

5. Různé

 

            Předseda komise seznámil členy dopravní komise s vyčíslením povodňových škod v srpnu 2002 na silnicích v ČR. Nejvyšší škody vznikly v Jihočeském kraji a ve Středočeském kraji. V kraji Vysočina činí srpnové povodňové škody cca 15 mil. Kč. Pouze 5 krajů nebylo postiženo povodněmi vůbec. Uvedl, že SFDI se hlásí k náhradě povodňových škod na silnicích v ČR. Členové komise vyjádřili souhlas se zveřejněním jejich telefonních a e-mailových kontaktů na webové stránky kraje Vysočina.

 

6. Závěr

 

Na závěr poděkoval předseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina RNDr. Petr Pospíchal všem přítomným členům a hostům. Termín dalšího zasedání komise /pravděpodobně začátek října 2002/ bude včas stanoven a oznámen členům dopravní komise prostřednictvím e-mailu.

 

 

 

 

    RNDr. Petr Pospíchal v. r.                                                  předseda Dopravní komise

                                                                  Rady kraje Vysočina

 

 

      

Záznam pořízen na jednání dne 5. září 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 9. září 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.9.2002 / 18.9.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze