Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 30/2002

10. září 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 30/2002, konaného dne 10. září 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2002

 

Přítomno 5 členů rady – viz prezenční listina ze dne 10. 9. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil M. Vystrčil a omluvil neúčast F. Dohnala, M. Černé, P. Pospíchala a M. Matějkové.

M. Vystrčil přednesl návrh programu jednání.

A. Štěrbová předložila návrh na rozšíření programu zasedání o bod46) Žádost o provedení rozpočtového opatření - Příspěvek na zpracování modelových projektů pro předvstupní programy EU.

E. Šarapatková předložila návrh na rozšíření programu zasedání o bod 47) Nájemní smlouva – bufet.

M. Vystrčil předložil návrh na rozšíření programu zasedání o bod48) Žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace, 49) Změna zadávacích podmínek Dětského domova Nová Ves u Chotěboře, 50) Pozemky Žďár nad Sázavou – informace a 51) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – informace o jednání kontrolního výboru.

Rozšířený program jednání:

1.       Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 29/2002

2.       Návrh investiční strategie kraje

3.       Žádost o poskytnutí finanční dotace Obci Okříšky na opravu havarijního stavu objektu zámku v Okříškách

4.       Finanční příspěvky na postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění

5.       Úprava rozpočtu škol

6.       Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

7.       Návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola internátní, Herálec 1, se sídlem Herálec 1, 582 55 Herálec

8.       Transformace VOŠ Jihlava na veřejnou vysokou školu

9.       Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

10.   Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235

11.   Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

12.   Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547

13.   Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

14.   Použití volných provozních prostředků škol a školských zařízení

15.   Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

16.   Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

17.   Návrh na provedení rozpočtového opatření a souhlas s uzavřením dodatku smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu 01 Horácká Galerie Nové Město na Moravě

18.   Žádost o sdružení finančních prostředků

19.   Prodej pozemku v k. ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš

20.   Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

21.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice

22.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Žižkovo Pole

23.   Smlouvy o zřízení věcného břemene

24.   Návrh na provedení rozpočtového opatření

25.   Návrh na provedení rozpočtového opatření

26.   Smlouva o zřízení věcného břemene

27.   Návrh na udělení finanční podpory obci Tasov za účelem otevření Literárního památníku Vysočiny

28.   Návrh na udělení finanční podpory obci Černovice na realizaci Památníku obětem Holocaustu

29.   Návrh na udělení finanční podpory městu Žďár nad Sázavou na vydání publikace Sedm a půl století

30.   Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2002

31.   FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 1 – infrastruktura“

32.   FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 2 – data“

33.   FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 3 – aplikace“

34.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Obce na síti II“

35.   FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu „Bydlete na Venkově“

36.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Záchranný kruh“

37.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Vzděláním ke standardům kvality“

38.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Zemědělské projekty“ na podporu projektů v oblasti zemědělství

39.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Územní dokumentace II“ na podporu vytváření dokumentů územního rozvoje mikroregionů obcí a měst s nadmístním významem na území více obcí

40.   Rekonstrukce hasičské stanice Ledeč nad Sázavou –navýšení rozpočtu

41.   Veřejná zakázka – Studie dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina

42.   Výjezdní zasedání Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina do Hornu

43.   Veřejná zakázka na zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

44.   Kritéria pro posuzování žádostí obcí

45.   FOND VYSOČINY – závěry z jednání Rady Fondu. Změna Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny

46.   Žádost o provedení rozpočtového opatření - Příspěvek na zpracování modelových projektů pro předvstupní programy EU

47.   Nájemní smlouva - bufet

48.   Žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace

49.   Změna veřejné zakázky „Rodinné buňky a oprava Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“

50.   Pozemky Žďár nad Sázavou - informace

51.   Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – informace o jednání kontrolního výboru

52.   Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2002

53.   Rozprava členů rady

Rozšířený program byl schválen 5 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 29/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Návrh investiční strategie kraje

            M. Šulc, pracovník odboru ekonomického, předložil radě kraje Návrh investiční strategie kraje a přednesl návrh usnesení.

Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru ekonomickému materiál dopracovat a předložit jej radě kraje znovu k projednání.

 

3. Žádost o poskytnutí finanční dotace Obci Okříšky na opravu havarijního stavu objektu zámku v Okříškách

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval radu kraje o předložené žádosti Obce Okříšky a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 512/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí finanční dotace Obci Okříšky ve výši 148 000,- Kč na provedení nutných zabezpečovacích prací na objektu zámku v Okříškách.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-03, RK-30-2002-03pr1

 

4. Finanční příspěvky na postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 513/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí finančních dotací městu Třebíč ve výši 60 000,- Kč pro Městské kulturní středisko v Třebíči a městu Třešť ve výši 20 000,- Kč pro Městské kulturní středisko v Třešti.

odpovědnost:            odbor kultury a památkové péče

termín: do 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-04

 

5. Úprava rozpočtu škol

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje doporučila Z. Ludvíkovi materiál dopracovat o podrobnější informace a předložit jej radě kraje znovu k projednání.

 

6. Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na úpravu majetkových vztahů a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 514/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darovací smlouvu mezi krajem Vysočina a městem Telč dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-06.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: s usnesením zastupitelstva kraje seznámit smluvní strany do 5. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-06, RK-30-2002-06pr1a, RK-30-2002-06pr1b

 

7. Návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola internátní, Herálec 1, se sídlem Herálec 1, 582 55 Herálec

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 515/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zrušit organizační složku kraje Zvláštní škola internátní, Herálec 1, se sídlem Herálec 1, 582 55 Herálec dnem 1. 10. 2002.

odpovědnost:            odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 1. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-07

 

8. Transformace VOŠ Jihlava na veřejnou vysokou školu

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, informoval radu kraje o plánované transformaci VOŠ Jihlava a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 516/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          schválit záměr bezúplatně převést všechen movitý i nemovitý majetek ve vlastnictví kraje ve správě Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16, veřejné vysoké škole se sídlem v Jihlavě do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona, který upraví vznik této veřejné vysoké školy;

·          schválit záměr postupně utlumit činnost Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16, v případě vzniku veřejné vysoké školy se sídlem v Jihlavě na bázi Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16 a

pověřuje

k jednáním s MŠMT o smlouvě mezi krajem Vysočina a MŠMT o vytvoření předpokladů materiálního zajištění činnosti nové veřejné vysoké školy se sídlem v Jihlavě pro případ jejího zřízení a o vytvoření podmínek pro ukončení činnosti Vyšší odborné školy, Jihlava, Tolstého 16, A. Štěrbovou, Z. Ludvíka, K. Ubra a P. Koláře.

odpovědnost: A. Štěrbová, Z. Ludvík, K. Ubr a P. Kolář

termín: s usnesením zastupitelstva kraje seznámit MŠMT do 10 dnů ode dne schválení zastupitelstvem

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-08

 

9. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 517/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže, Pelhřimov, Friedova 1464 dle přílohy 1 materiálu RK-30-2002-09;

·         schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště, Pelhřimov, Friedova 1469 dle upravené přílohy 2 materiálu RK-30-2002-09;

·         schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště, Lesonice 2, dle upravené přílohy 3 materiálu RK-30-2002-09.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 24. září 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-09, RK-30-2002-09pr1, RK-30-2002-09pr2, RK-30-2002-09pr3

 

10. Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 518/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235, dle přílohy 1 materiálu RK-30-2002-10.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 24. září 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-10, RK-30-2002-10pr1

 

11. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, podal radě kraje informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 519/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dle přílohy 1 materiálu RK-30-2002-11;

·         schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště opravárenské, Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, dle přílohy 2 materiálu RK-30-2002-11.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 24. září 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-11, RK-30-2002-11pr1, RK-30-2002-11pr2

 

12. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým materiálem a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 520/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-12.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 24. září 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-12, RK-30-2002-12pr1

 

13. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 521/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·         schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola, Velká Bíteš, Tišnovská 116, dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-13;

·         schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Velká Bíteš, U stadionu 285, dle upravené přílohy 2 materiálu RK-30-2002-13;

·         schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zvláštní škola, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 60 dle upravené přílohy 3 materiálu RK-30-2002-13;

·         schválit dodatek č. 1 Zvláštní školy internátní, Chotěboř, Riegrova 1 dle upravené přílohy 4 materiálu RK-30-2002-13.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 24. září 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-13, RK-30-2002-13pr1, RK-30-2002-13pr2, RK-30-2002-13pr3, RK-30-2002-13pr4

 

14. Použití volných provozních prostředků škol a školských zařízení

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, seznámil radu kraje s plánovaným využitím volných prostředků škol a školských zařízení a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 522/30/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

u škol, které předpokládají kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti roku 2002, s použitím volných provozních prostředků na úhradu ostatních přímých neinvestičních výdajů v roce 2002 maximálně do výše 100,- Kč na 1 žáka denního studia v souladu s textovou částí materiálu RK-30-2002-14.

odpovědnost:            ředitelé škol

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-14

 

15. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informovali radu kraje o předloženém materiálu a přednesli návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 523/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         darování pozemku par. č. 140/1 zast. pl. o výměře 847 m2, včetně budovy čp. 405 postavené na pozemku par. č. 140/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-15;

·         dlouhodobý pronájem nebytových prostor v budově čp. 405 v obci Bystřici nad Pernštejnem dle materiálu RK-30-2002-15.

odpovědnost:            odbor majetkový, odbor školství mládeže a sportu

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-15, RK-30-2002-15pr1, RK-30-2002-15pr2

 

16. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 524/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje Vysočina schválit uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými, pro pozemkové parcely a za úhrady dle přílohy 1 materiálu RK-30-2002-16.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-16, RK-30-2002-16pr1

 

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření a souhlas s uzavřením dodatku smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu 01 Horácká Galerie Nové Město na Moravě

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje Návrh na provedení rozpočtového opatření a souhlas s uzavřením dodatku smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu 01 Horácká Galerie Nové Město na Moravě a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 525/30/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

·         s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 325/HG-01/99 na Rekonstrukci objektu 01 – Horácká galerie Nové Město na Moravě ze strany ředitele Horácké galerie Nové Město na Moravě a

schvaluje

·         snížení příjmové části rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002 na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté dotace ze SR o částku 3 300 tis. Kč;

·         snížení výdajové části rozpočtu kraje Vysočina na rok 2002 na kapitole Kultura § 3315, položka 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, orj. 80 o částku 3 300 tis. Kč;

·         snížení závazného ukazatele Investiční dotace z ISPROFIN na rok 2002 vůči Horácké galerii Nové Město na Moravě o částku 3 300 tis. Kč.

odpovědnost:            odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor kultury a památkové péče

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-17

 

18. Žádost o sdružení finančních prostředků

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost města Třebíče o sdružení finančních prostředků a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje odložila tento bod k dopracování a projednání na příštím jednání rady kraje.

 

19. Prodej pozemku v k. ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost o odkoupení pozemku v k. ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 526/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemku par. č. 5217/1 - ostatní plocha, zeleň v zástavbě o výměře 62 m2 v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš dle materiálu RK-30-2002-19.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-19

 

20. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 527/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-30-2002-20.

odpovědnost:            majetkový odbor

termín: říjen 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-20, RK-30-2002-20pr1

 

21. Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost o odkoupení pozemků v k. ú. a obci Moravské Budějovice a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 528/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemku par. č. 4346/2 o výměre 83 m2 v  k. ú. a obci Moravské Budějovice dle materiálu RK-30-2002-21.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-21

 

22. Prodej pozemku v k. ú. a obci Žižkovo Pole

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost o odkoupení pozemku v k. ú. a obci Žižkovo Pole a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 529/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemku par. č. 2173/4 v k. ú. a obci Žižkovo Pole o výměře 53 m2 dle materiálu RK-30-2002-22.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-22

 

23. Smlouvy o zřízení věcného břemene

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 530/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smluv o zřízení věcného břemene v rozsahu upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-23.

odpovědnost:            majetkový odbor

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-23, RK-30-2002-23pr1

 

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na provedení rozpočtového opatření a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 531/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit povýšení kapitálových výdajů kapitoly doprava o 6 000 000,- Kč na odstranění havarijního stavu silnice II/408 u obce Jemnice snížením položky Ostatní činnosti j. n. z Kapitoly reserva a rozvoj kraje.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-24

 

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 532/30/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

povýšení kapitoly školství, kapitálové výdaje, Technická zhodnocení a vyjmenované opravy § 3146 o částku 60 000,- Kč na opravu rozvodů vody v Pedagogicko psychologické poradně Jihlava snížením položky péče o lidské zdroje a majetek kraje - § 6409 Ostatní činnosti j. n.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 11. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-25

 

26. Smlouva o zřízení věcného břemene

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost o zřízení věcného břemene a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 533/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene podle materiálu RK-30-2002-26.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-26

 

44. Kritéria pro posuzování žádostí obcí

            M. Vystrčil předložil radě kraje návrh kritérií pro posuzování žádostí obcí a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 534/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky ve znění přílohy 1 materiálu RK-30-2002-44.

odpovědnost:            majetkový odbor

termín: 24.9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-44, RK-30-2002-44pr1

 

48. Žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 535/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí investiční dotace obci Dlouhá Brtnice na předláždění chodníků u silnice III/4036 ve výši 300 000,- Kč.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-48

 

49. Změna veřejné zakázky „Rodinné buňky a oprava Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým materiálem a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 536/30/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu zadání veřejné zakázky, která byla schválena usnesením rady kraje 387/24/2002/RK dne 9. 7. 2002 dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-49 a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě změny zadání veřejné zakázky v termínech dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-49.

odpovědnost:            odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-49, RK-30-2002-49pr1, RK-30-2002-49pr2, RK-30-2002-49pr3

 

50. Pozemky Žďár nad Sázavou – informace

            M. Vystrčil informoval radu kraje o předloženém materiálu RK-30-2002-50. Závěrem diskuse rada kraje doporučila dopracovat tento bod a předložit jej k projednání na příštím jednání rady kraje.

 

51. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek – informace o jednání kontrolního výboru

            M. Vystrčil předložil radě kraje materiál RK-30-2002-51.

Rada kraje vzala předložený materiál na vědomí.

 

27. Návrh na udělení finanční podpory obci Tasov za účelem otevření Literárního památníku Vysočiny

            M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na udělení finanční podpory obci Tasov za účelem otevření Literárního památníku Vysočiny a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání se dostavila M. Černá.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 537/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         v souladu s § 36 písmenem d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace obci Tasov ve výši 100 000,- Kč na otevření a provoz Literárního památníku Vysočiny;

·         povýšení kapitoly Kultura, § 3319 Záležitosti kultury j. n., položka 5321 Neinvestiční transfery obcím schváleného rozpočtu kraje o částku 100 000,- Kč snížením Kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n. za účelem poskytnutí výše uvedené dotace.

odpovědnost:            odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-27, RK-30-2002-27pr1, RK-30-2002-27pr2

 

28. Návrh na udělení finanční podpory obci Černovice na realizaci Památníku obětem Holocaustu

            M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na udělení finanční podpory obci Černovice na realizaci Památníku obětem Holocaustu a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje doporučila dopracovat tento bod k projednání na příští jednání rady kraje.

 

29. Návrh na udělení finanční podpory městu Žďár nad Sázavou na vydání publikace Sedm a půl století

            M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na udělení finanční podpory městu Žďár nad Sázavou na vydání publikace Sedm a půl století a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 538/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         v souladu s § 36 písmenem d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace městu Žďár nad Sázavou ve výši 100 000,- Kč na vydání publikace Sedm a půl století;

·         povýšení kapitoly Kultura, § 3319 Záležitosti kultury j. n., pol. 5321 – Neinvestiční transfery obcí schváleného rozpočtu kraje o částku 100 000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje,§ 6409 Ostatní činnosti j. n. za účelem poskytnutí výše uvedené dotace.

odpovědnost:            odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy - 1 se zdržel.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-29, RK-30-2002-29pr1, RK-30-2002-29pr2

 

30. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2002

            M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, informoval radu kraje o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2002 a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešel I. Rohovský.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 539/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za první pololetí roku 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-30-2002-30.

odpovědnost:            sekretariát hejtmana

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-30, RK-30-2002-30pr1

 

31. FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 1 – infrastruktura“

            T. Mrázková a L. Jůzl, pracovníci odboru informatiky, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu rozvoje infrastruktury geografických informačních systémů a přednesli návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 540/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „GIS 1 – infrastruktura“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-31.

odpovědnost:            odbor informatiky

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-31, RK-30-2002-31pr1

 

32. FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 2 – data“

T. Mrázková a L. Jůzl, pracovníci odboru informatiky, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu budování, údržby a integrace bází dat a informací o území pro využití v geografických informačních systémech a přednesli návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 541/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „GIS 2 – data“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-32.

odpovědnost:            odbor informatiky

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-32, RK-30-2002-32pr1

 

33. FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 3 – aplikace“

            T. Mrázková a L. Jůzl, pracovníci odboru informatiky, předložili radě kraje návrh grantového programu na vytváření a implementaci aplikací a unifikovaných postupů pro účelnější využití geografických informačních systémů a přednesli návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 542/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „GIS 3 – aplikace“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-33.

odpovědnost:            odbor informatiky

termín: 24. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-33, RK-30-2002-33pr1

 

34. FOND VYSOČINY - Grantový program „Obce na síti II“

            T. Mrázková a L. Jůzl, pracovníci odboru informatiky, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu rozvoje komunikační infrastruktury a přednesli návrh usnesení.

V průběhu jednání přišel I. Rohovský.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 543/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Obce na síti II.“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-34.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-34, RK-30-2002-34pr1

 

35. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu „Bydlete na Venkově“

            V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu zpracování projektové dokumentace řešící doprovodnou infrastrukturu pro následnou bytovou výstavbu v městech a obcích kraje Vysočina.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 544/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Grantový program „Bydlete na Venkově“ na podporu zpracování projektové dokumentace řešící doprovodnou infrastrukturu pro následnou bytovou výstavbu v městech a obcích kraje Vysočina dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-35.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-35, RK-30-2002-35pr1

 

36. FOND VYSOČINY - Grantový program „Záchranný kruh“

            V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu činnosti v oblasti zdravého životního stylu a přednesla návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Záchranný kruh“ dle přílohy 1 materiálu RK-30-2002-36.

Usnesení nebylo přijato. (pro: 2 hlasy, zdrželi se: 3, proti: 1 hlas)

Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu nepřijala, ale doporučila odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracovat grantový program s jiným zaměřením a předložit jej na zasedání rady kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-36, RK-30-2002-36pr1

 

37. FOND VYSOČINY - Grantový program „Vzděláním ke standardům kvality“

            V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti sociální.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 545/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Vzděláním ke standardům kvality“ na podporu projektů v oblasti sociální dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-37.

odpovědnost:            odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy - 1 proti.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-37, RK-30-2002-37pr1

 

38. FOND VYSOČINY - Grantový program „Zemědělské projekty“ na podporu projektů v oblasti zemědělství

            P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti zemědělství.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 546/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Zemědělské projekty“ na podporu projektů v oblasti zemědělství dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-38.

odpovědnost:            odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-38, RK-30-2002-38pr1

 

39. FOND VYSOČINY - Grantový program „Územní dokumentace II“ na podporu vytváření dokumentů územního rozvoje mikroregionů obcí a měst s nadmístním významem na území více obcí

            M. Černá a J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložili radě kraje návrh grantového programu na podporu vytváření dokumentů územního rozvoje mikroregionů obcí a měst s nadmístním významem na území více obcí a přednesli návrh usnesení.

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 547/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Územní dokumentace II.“ na podporu vytváření dokumentů územního rozvoje mikroregionů, obcí a měst s nadmístním významem na území více obcí, dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-39.

odpovědnost:            odbor územního plánování a stavebního řádu

termín: po celou dobu trvání programu

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-39, RK-30-2002-39pr1

 

40. Rekonstrukce hasičské stanice Ledeč nad Sázavou –navýšení rozpočtu

            P. Maslák, předseda bezpečnostní komise rady kraje, seznámil radu kraje s předloženým materiálem a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 548/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

·         v souladu s § 36 písmenem c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, poskytnutí dotace HZS kraje Vysočina ve výši 1 000 000,- Kč na rekonstrukci, nástavbu a přístavbu stanice Ledeč nad Sázavou;

·         navýšení kapitoly „Požární ochrana a integrovaný záchranný systém“ schváleného rozpočtu kraje o částku 1 000 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje za účelem poskytnutí dotace HZS kraje Vysočina.

odpovědnost:            P. Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-40, RK-30-2002-40pr1

 

41. Veřejná zakázka – Studie dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje informace o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 549/30/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na veřejnou zakázku „Studie optimalizace dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina“ dle přílohy 1 materiálu RK-30-2002-41;

·         seznam zájemců o veřejnou zakázku dle přílohy 2 materiálu RK-30-2002-41;

jmenuje

·         komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-30-2002-41 a

ukládá

odboru majetkovému a odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-30-2002-41.

odpovědnost:odbor dopravy a silničního hospodářství

termín: 3. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-41, RK-30-2002-41pr1, RK-30-2002-41pr2, RK-30-2002-41pr3

 

42. Výjezdní zasedání Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina do Hornu

            J. Burda, vedoucí oddělení mimoškolních činností, seznámil radu kraje s předloženým materiálem a přednesl návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

s uskutečněním výjezdního zasedání Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina a

ukládá

Komisi volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina vypracování zprávy o výjezdním zasedánía její předložení radě kraje.

Usnesení nebylo přijato - pro: 4 hlasy, zdržel se: 1.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-42

 

43. Veřejná zakázka na zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

            I. Rohovský, spolu s P. Burešem a J. Mikynou, pracovníky odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informoval radu kraje o předloženém materiálu a otevřel rozpravu.

Z jednání se omluvila A. Štěrbová a dostavil se P. Pospíchal.

Rada kraje jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 550/30/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na akci „Zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina“ dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-43;

·         seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-30-2002-43;

jmenuje

komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-30-2002-43 a

ukládá

odboru majetkovému a odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-43.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 12. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-43, RK-30-2002-43pr1, RK-30-2002-43pr2, RK-30-2002-43pr3

 

45. FOND VYSOČINY – závěry z jednání Rady Fondu. Změna Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny

            T. Hermann seznámil radu kraje s předloženým materiálem a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 551/30/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:

·         zápis a doporučení z jednání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2002 dle přílohy 1 materiálu RK-30-2002-45;

·         upravený formulář Žádosti dle přílohy 2 materiálu RK-30-2002-45;

·         obsah závěrečné zprávy dle přílohy 3 materiálu RK-30-2002-45 a

schválit změnu Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny v odstavci B.2.5. dle materiálu RK-30-2002-45.

odpovědnost: T. Hermann, odboru regionálního rozvoje

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-45, RK-30-2002-45pr1, RK-30-2002-45pr2, RK-30-2002-45pr3

 

46. Žádost o provedení rozpočtového opatření - Příspěvek na zpracování modelových projektů pro předvstupní programy EU

            M. Černá a V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložily radě kraje žádost o provedení rozpočtového opatření a přednesly návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 552/30/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         převedení finančních prostředků ve výši 397 000 Kč z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v schváleném rozpočtu kraje pro rok 2002 do kapitoly Regionální rozvoj, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj, ORJ 90 na tvorbu pilotních projektů pro účely čerpání fondů EU;

·          poskytnutí příspěvků na zpracování projektové dokumentace modelových projektů z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002 dle návrhu výboru regionálního rozvoje uvedeného v tabulce v příloze 1 materiálu RK-30-2002-46, a to za podmínek daných schválenými Pravidly pro poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtové rezervy určené na tvorbu pilotních projektů ve znění přílohy 3 materiálu RK-30-2002-46 a podmínek pro poskytnutí příspěvku, uvedených ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, která bude uzavřena mezi krajem Vysočina a žadatelem;

·          návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku na zpracování projektové dokumentace mezi krajem Vysočina a žadatelem ve znění upravené přílohy 4 materiálu RK-30-2002-46;

postupuje

·          zastupitelstvu kraje informace o principu podpory, schválených Pravidlech, návrh smlouvy a výčet projektů, jimž rada schválila podporu a

doporučuje

·          zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí příspěvků na zpracování projektové dokumentace modelových projektů z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2002 dle návrhu výboru regionálního rozvoje uvedeného v tabulce v příloze 2 materiálu RK-30-2002-46, a to za podmínek daných schválenými Pravidly pro poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtové rezervy určené na tvorbu pilotních projektů ve znění přílohy 3 materiálu RK-30-2002-46 a podmínek pro poskytnutí příspěvku, uvedených ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, která bude uzavřena mezi krajem Vysočina a žadatelem.

odpovědnost: vedoucí ekonomického odboru a odboru regionálního rozvoje

termín: provedení rozpočtového opatření do 10 dnů po schválení radou kraje, poskytnutípříspěvků na zpracování projektové dokumentace do 31. 1. 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-46, RK-30-2002-46pr1, RK-30-2002-46pr2, RK-30-2002-46pr3, RK-30-2002-46pr4

 

47. Nájemní smlouva – bufet

            E. Šarapatková seznámila radu kraje s předloženým materiálem a přednesla návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 553/30/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh smlouvy o provozování bufetu dle upravené přílohy 1 materiálu RK-30-2002-47.

odpovědnost:            sekretariát ředitelky

termín: 10. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 5 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-30-2002-47, RK-30-2002-47pr1

 

52. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2002

            Rada kraje navrhla program jednání zastupitelstva kraje č. 6/2002, které se uskuteční dne 24. 9. 2002, v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2002:

1.       Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje

2.       Zpráva o činnosti rady kraje

3.       Informace o činnosti krajského úřadu

4.       Zpráva o čerpání rozpočtu kraje za leden až srpen 2002

5.       Dohoda o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina – návrh na schválení smluvního dokumentu

6.       FOND VYSOČINY - přehled o čerpání prostředků - Závěry z jednání Rady Fondu - Změna Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny

7.       Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny

8.       FOND VYSOČINY - Grantový program „Územní dokumentace II.“na podporu vytváření dokumentů územního rozvoje mikroregionů, obcí a měst s nadmístním významem na území více obcí

9.       FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení grantového programu „Bydlete na Venkově“

10.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Zemědělské projekty“ na podporu projektů v oblasti zemědělství

11.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Vzděláním ke standardům kvality“

12.   FOND VYSOČINY - Grantový program „Obce na síti II“

13.   FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 1 – infrastruktura“

14.   FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 2 – data“

15.   FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 3 – aplikace“

16.   Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

17.   Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

18.   Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

19.   Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547

20.   Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Otokara Březiny, Telč, Hradecká 235

21.   Návrh na úpravu majetkových vztahů v souvislosti se zrušením organizační složky kraje Zvláštní škola Sedlejov

22.   Návrh na zrušení organizační složky kraje Zvláštní škola internátní, Herálec 1 se sídlem Herálec 1, 582 55 Herálec

23.   Transformace VOŠ Jihlava na veřejnou vysokou školu

24.   Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč

25.   Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

26.   Darování pozemku v k. ú. Ořechov u Křižanova a obci Ořechov

27.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Čechtín

28.   Prodej pozemku v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš

29.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice

30.   Prodej pozemku v k. ú. a obci Žižkovo Pole

31.   Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

32.   Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku

33.   Zřízení věcného břemene

34.   Smlouvy o zřízení věcných břemen

35.   Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen

36.   Kritéria pro posuzování žádostí obcí

37.   Žádost obce Sloupno o poskytnutí půjčky

38.   Žádost obce Žirov o poskytnutí finančního příspěvku

39.   Žádost obce Dlouhá Brtnice o poskytnutí dotace

40.   Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní a nájemní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu „II/353 Nové Veselí – Bohdalov“

41.   Návrh na provedení rozpočtových opatření

42.   Návrh na udělení finanční podpory obci Tasov za účelem otevření Literárního památníku Vysočiny

43.   Návrh na udělení finanční podpory městu Žďár nad Sázavou na vydání publikace Sedm a půl století

44.   Žádost o poskytnutí finanční dotace obci Okříšky na opravu havarijního stavu objektu zámku v Okříškách

45.   Finanční příspěvky na postupové přehlídky v oblasti neprofesionálního umění

46.   Rekonstrukce hasičské stanice Ledeč nad Sázavou –navýšení rozpočtu

47.   Příspěvek obcím Vysočiny na zpracování modelových projektů pro předvstupní programy EU

48.   Rozprava

 

53. Rozprava členů rady

Rada kraje během svého zasedání průběžně sledovala úspěšný průběh havarijního cvičení v JE Dukovany.

 

 

M. Vystrčil ukončil jednání rady kraje č. 30/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 9. 2002., v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    RNDr. Miloš VYSTRČIL

první zástupce hejtmana kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 30/2002 dne 10. září 2002.

Zapsala: P. Pospíchalová, dne 10. 9. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.9.2002 / 6.9.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze