Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2008

14. duben 2008
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2008

konaného dne 14. dubna 2008

Přítomni:

1. Brož Ladislav

5. Kesl Petr (předseda)

2. Bulušek Josef

6. Matějková Martina (místopředsedkyně)

3. Doležal Jaroslav

7. Šlechtický Pavel

4. Karas Jan

8. Ludvík Zdeněk (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):

1. Dufek Tomáš

2. Kovanda Bohumil

 

Hosté:

1. Ubr Kamil

2. Vystrčil Miloš

3. Hrdlička Jiří

4. Vlachová Alena

 

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Schválení programu, kontrola usnesení;

3.      Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina;

4.      Informace o stavu zaměstnanosti v kraji Vysočina, Jiří Hrdlička, ředitel Úřadu práce Jihlava;

5.      Rozbor a vyhodnocení optimalizace sítě škol;

6.      Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem;

7.      Informace o rozpisu rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání;

8.      Diskuse a různé;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Petr Kesl, předseda VVVZ, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

2. Schválení programu, kontrola usnesení

Předseda přednesl návrh programu. Program jednání byl 7 hlasy schválen. Předseda dále shrnul závěry a usnesení ze zasedání VVVZ č. 3/2008.

P. Kesl informoval členy výboru o semináři „Pedagog – základ výchovy a vzdělání“, který proběhl 9. 4. 2008. Dodal, že zaznamenal velice kladné ohlasy.

 

3. Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina

Zdeněk Ludvík tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání), které proběhly od posledního zasedání VVVZ:

 

 

RK č. 10/2008

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2008 dle schválených pravidel rady kraje;

-          Fond Vysočiny - vrácení finanční podpory FV 092/94/05 - Občanské sdružení Benediktu;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na financování návštěvy z kraje Champagne-Ardenne;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů;

-          Fond Vysočiny - vrácení finanční podpory FV 017/100/05 - Tělocvičná jednota Sokol Třebíč;

-          Jmenování ředitele Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou;

-          Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - schválení výsledku hospodaření za rok 2007;

-          Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných krajem Vysočina na rok 2008.

 

RK č. 11/2008

-          Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí a Střední průmyslové školy Třebíč;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením;

-          Informace o výsledku soudního sporu, návrh na provedení rozpočtového opatření - Střední škola Kamenice nad Lipou;

-          Návrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Havlíčkův Brod a ředitele (ředitelky) Střední odborné školy Nové Město na Moravě;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství.

 

Usnesení 18/04/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace z rady kraje.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Informace o stavu zaměstnanosti v kraji Vysočina, Jiří Hrdlička, ředitel Úřadu práce Jihlava

P. Kesl předal členům výboru informaci o článku v novinách, týkající se sociologického průzkumu.

Na zasedání se dostavil Jiří Hrdlička, ředitel, ředitel Úřadu práce Jihlava.

Informoval členy výboru o stavu zaměstnanosti na trhu práce v kraji Vysočina. Míra nezaměstnanosti rapidně klesá. V současné době se kraj Vysočina pohybuje na úrovni 5, 3%. Dodal, že úřad práce má velmi omezené kompetence v tom, že nemůže člověka donutit k rekvalifikaci, aby mohl pracovat. V Jihlavě je zhruba 2 000 nezaměstnaných, v kraji Vysočina přibližně 5 000 nezaměstnaných. Na trhu práce jsou dvě strany (strana nezaměstnanosti, strana zaměstnavatele). V cizině jsou pracovníci, kteří obcházejí zaměstnavatele, ptají se, jaké potřebují zaměstnance a shánějí jim je.

Rozvinula se diskuse na tato témata:

-          vzdělávání dospělých u nás a v zahraničí ;

-          vývojové trendy zaměstnanosti v ČR;

-          spolupráce středních škol s firmami a podnikateli.

 

Usnesení 19/04/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o stavu zaměstnanosti v kraji Vysočina.

 

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Rozbor a vyhodnocení optimalizace sítě škol

Z. Ludvík okomentoval podkladový materiál „Rozbor a vyhodnocení optimalizace sítě škol“. Za období od roku 2001 došlo ke změnám u 44 středních škol a školských zařízení jim sloužících (z toho 33 středních škol, 5 školních statků, 2 domovy mládeže, 4 střediska praktického vyučování). 4 školní statky byly zrušeny, ostatní subjekty byly sloučeny do 16 nástupnických právních subjektů. Průměrná velikost slučovaných škol vzrostla mezi školními roky 2003/04 a 2006/07 na dvojnásobek (330 na 657). Dále došlo ke sloučení 9 základních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do 2 nástupnických právních subjektů. Kromě těchto úprav realizovaných krajem prošlo optimalizací, resp. slučováním dalších 6 středních škol před rokem 2001.

Za sledované období došlo prozatím pouze k menšímu poklesu počtu žáků středních škol, efekty úprav sítě škol proto prozatím projevily sice v menším, avšak přesto jednoznačném rozsahu. Tyto efekty je obtížné kvantitativně posuzovat pro jednotlivé školy, proto byly vzájemně porovnány údaje mezi lety 2004 a 2007. Pro rok 2004 jsou k dispozici údaje z dřívější analýzy z roku 2005 a podle nich byly doplněny údaje z roku 2007.

M. Vystrčil dodal, že by bylo dobré, kdyby se do tohoto materiálu dopracovaly i roky 2002/2003, než došlo ke sloučení škol.

Na toto téma se rozvinula krátká diskuse. V rámci diskuse se projednával pokles dětí ve školách. Zatím tento pokles není tak markantní, ale za 3 až 4 roky dojde k absolutnímu poklesu dětí. Školy zkrachují, protože nebudou mít koho učit.

 

Usnesení 20/04/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o podkladovém materiálu „Rozbor a vyhodnocení optimalizace sítě škol“ a

žádá, aby tento materiál byl dále zpracováván a zařazen do budoucna do programu zastupitelstva kraje a

žádá zapracovat určité aspekty, které vyplynuly z diskuse.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem

A. Vlachová okomentovala podkladový materiál „Hospodaření škol a školských zařízení kraje Vysočina za rok 2007. Hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Školství skončilo za rok 2007 celkovým zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 16 099 tis. Kč. V hlavní činnosti organizací vznikl zisk převážně úsporou plánovaných provozních nákladů, z příjmů za školné, za pronájmy tělocvičen, také tím, že nebyly realizovány některé plánované opravy a údržby (prostředky na tyto nerealizované akce přidělují organizace do rezervního fondu a budou použity v roce 2008) a dále zvýšenými tržbami za poskytované služby (zejména stravování a ubytování) a za produktivní práci žáků. Žádná z organizací nevykázala za rok 2007 ztrátové hospodaření. Ztrátu v hlavní činnosti vykázalo 6 organizací, tato ztráta byla kompenzována ziskem v doplňkové činnosti.

Na toto téma se rozvinula krátká diskuse.

 

Usnesení 21/04/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

zprávu o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7. Informace o rozpisu rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání

Z. Ludvík okomentoval podkladový materiál „Informace o rozpisu schváleného rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2008“. V souladu s rozpisem rozpočtu přímých neinvestičních výdajů pro regionální školství na rok 2008 z MŠMT ČR, s vyhláškou MŠMT ČR č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, se Směrnicí MŠMT ČR č. j. 28 768/2005-45 a Metodikou rozpisu rozpočtu provedl odbor školství, mládeže a sportu KrÚ kraje Vysočina rozepsání přímých výdajů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi a krajem Vysočina.

 

Usnesení 22/04/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o rozpisu schváleného rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2008.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

8. Diskuse a různé

Z. Ludvík okomentoval dopis pana ministra Lišky, týkající se vlivu působení České školní inspekce na rozvoj celé školské soustavy.

 

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí dopis pana ministra a žádá OŠMS, aby na něj reagoval.

 

9. Závěr

Předseda VVVZ, P. Kesl, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání VVVZ č. 5/2008 byl stanoven na pondělí 12. května 2008 od 9:00 hodin v Třešti, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť.

 

 

Petr Kesl, v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal M. Šalanda dne 28. dubna 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.6.2008 / 16.6.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze