Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2008

11. červen 2008
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2008

konaného dne 11. 6. 2008

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

5. Bohumil Kotlán

2. Zdeněk Dobrý

6. Vladimír Novotný (předseda)

3. Zdeněk Forman

7. Anna Krištofová (tajemnice)

4. Jaroslav Hulák (místopředseda)

 

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Tomáš Křišťan

3. Zbyněk Pípal

2. Vladislav Nechvátal

 

 

Hosté:

1. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)

 

Návrh programu:

 

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

3.      Rozpočtový výhled;

4.      Diskuse a různé;

5.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 6 hlasy.

K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

Úkol z minulého zasedání, zaslat Zdeňku Dobrému specifikaci rozpočtových opatření byl splněn. Informace o rozpočtových opatřeních č. 121 a 122 zašle dodatečně Jaroslav Hulák.

Vladimír Novotný informoval, že zpráva o kontrole „Systém evidence a výběru poplatků v nemocnicích“ bude členům výboru podána na zasedání v září.

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2008 za období 13. 5. 2008 – 30. 5. 2008“.

Přímo na zasedání členové obdrželi podkladový materiál:

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 10. 6. 2008“.

 

Anna Krištofová podkladové materiály okomentovala. K vývoji daňových příjmů informovala, že první červnová tranže 94 mil. Kč je nízká. Květen a červen bývají každoročně slabší, velký výnos se očekává v červenci, kdy daně zaplatí velké korporace a ti, kteří využili daňových poradců.

Zdeněk Dobrý vznesl požadavek na specifikaci rozpočtových opatření č. 137, 139, 144, 145
a 149.

 

Úkol:

Zaslat elektronicky specifikaci těchto opatření:

-          Zdeněk Dobrý – rozpočtové opatření 137, 139, 144, 145 a 149.

Odpovědnost: tajemnice, Jaroslav Hulák (č. 144, 145 – zásady nebo kritéria pro udělení finanční podpory)

Termín: 30. 6. 2008

 

Usnesení 022/06/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Rozpočtový výhled

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2009, 2010 a 2011“;

-          „Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2009, 2010 a 2011 (rozpis výhledu příjmů
a výdajů);

-          „Přehled předpokládaných požadavků na Fond strategických rezerv (FSR) na projekty spolufinancované z prostředků EU“.

 

Anna Krištofová seznámila členy výborů s podkladovými materiály. Podala informaci, že rozpočtový výhled vytváří obce i kraje a ukládá jim to zákon č. 250/2000 Sb. Jde o výraz střednědobého plánování, musí se vytvářet minimálně na dvouleté období. Kraj Vysočina vytváří rozpočtový výhled na období tříleté, nyní tedy na roky 2009 – 2011. Rozpočtový výhled je sestaven za určitých podmínek platných v současné době, ty se ale v průběhu let mohou změnit. Může například dojít ke změně v zákoně č. 250/2000 Sb.

Dále informovala, že se nepotvrdily obavy, že kraje použijí dotace na jiné účely, než na které byly původně určeny. Struktura rozpočtu je velmi vyvážená, každý rok se ctí odvětvové určení finančních prostředků.

Rozpočtový výhled je připravován ve spolupráci se všemi správci kapitol a ze stávajícího rozpočtového určení daní. Do budoucna je odhadováno snižování růstu HDP. Uváděná procenta jsou přebíraná z predikce ministerstva financí.

Při tvorbě rozpočtového výhledu, byly brány v úvahu i evropské projekty, které by se měly realizovat. V roce 2009 jsou předpokládány vyšší příjmy než výdaje, takže zdroje by měly být dostatečné na krytí výdajů. V roce 2010 se předpokládá financování 207 mil. Kč z FSR
a 500 mil. Kč z cizích zdrojů. V roce 2011 se předpokládá schodek 98 mil. Kč, který by měl být částečně kryt z úvěru.

 

Usnesení 023/06/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2009, 2010 a 2011.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Diskuse a různé

Jaroslav Hulák podal informaci, že při přípravě podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek, počítaly neziskové organizace kraje Vysočina se spoluúčastí 7,5%, nakonec však byla schválena povinná spoluúčast 30%. Rada kraje řešila problém občanského sdružení STŘED, které žádá kraj Vysočina o dofinancování spoluúčasti k projektu „STŘED – centrum prevence
a pomoci“, a to ve výši 22,5% z celkových nákladů projektu (rozdíl mezi 7,5 a 30%).

Rada kraje zatím podporu neschválila, musí se hledat vhodné řešení.

5. Závěr

Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 10. září 2008, od 9:00.

 

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 13. 6. 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.6.2008 / 16.6.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze