Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2008

28. květen 2008
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2008

konaného dne 28. 5. 2008

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

5. Vladimír Novotný (předseda)

2. Zdeněk Dobrý

6. Zbyněk Pípal

3. Jaroslav Hulák (místopředseda)

7. Anna Krištofová (tajemnice)

4. Vladislav Nechvátal

 

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Zdeněk Forman

3. Tomáš Křišťan

2. Bohumil Kotlán

 

 

Hosté:

1. Miroslav Houška (členy Rady kraje Vysočina)

2. Zdeněk Navrkal (ODSH)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání;

3.      Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření;

4.      Kontokorentní úvěr;

5.      Diskuse a různé;

6.      Závěr.

 

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 5 hlasy.

K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

Anna Krištofová rozdala, na základě úkolu z minulého zasedání, členům výboru materiál „Návrh opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2007“. Tento materiál podrobně okomentovala, uvedla jednotlivá zjištění a návrhy na opatření.

 

Usnesení 018/05/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

Návrh opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2007.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

2. Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Základní dopravní obslužnost – finanční čerpání“.

 

Zdeněk Navrkal materiál okomentoval. Uvedl, že čerpání je v souladu s rozpočtem a uplynulým obdobím. Pouze u položky žákovské jízdné v drážní osobní dopravě je vyšší, což však bude upraveno ve 2. pololetí, kdy se za 7. a 8. měsíc žákovské jízdné neúčtuje.

V rámci diskuse Z. Navrkal doplnil, že v současné době je projednáván dodatek č. 7 ke smlouvě s Českými drahami, který upravuje počet vlakokilometrů vzhledem ke změně jízdních řádů k 
3. 3. 2008. Co se týče dokládání počtu vlakokilometru uvedl, že na jednání u náměstka hejtmana Václava Kodeta bylo řečeno, že existuje nová metoda prokazování těchto kilometrů, která bude představena v červnu na jednání Dopravní komise AKČR.

Na otázku zda došlo k plánovanému rušení některých spojů informoval, že bylo zrušeno zhruba 70 tisíc vlakokilometrů, což je asi 1,6% celkového objemu.

Jiří Antonů vznesl dotaz, zda mají na odboru dopravy nějaké žádosti o jednání v souvislosti s růstem ceny nafty.

Zdeněk Navrkal opověděl, že zatím mají jednu informaci, která dokládá navýšení nákladů, a to v důsledku růstu ceny nafty a mzdových nákladů, zatím však nezkoumali, zda to opravdu odpovídá skutečnosti.

 

Usnesení 019/05/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o základní dopravní obslužnosti – finančním čerpání.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 23. 5. 2008“;

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2008 za období 22. 4. 2008 – 12. 5. 2008“;

-          „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 4/2008“.

Přímo na zasedání rozdala Anna Krištofová materiál: „Měsíční zpráva o vývoji daňových příjmů kraje Vysočina“.

 

Anna Krištofová seznámila členy výborů s podkladovými materiály. V souvislosti s vývojem daňových příjmů konstatovala, že květen bývá každoročně slabší, stejně jako březen. Očekává se však silný červen.

K přehledu rozpočtových opatření vznesl Zdeněk Dobrý požadavek na specifikaci rozpočtových opatření č. 102, 116, 121, 122.

 

Úkol:

Zaslat elektronicky specifikaci těchto opatření:

-          Zdeněk Dobrý – rozpočtové opatření 102, 116, 121, 122.

Odpovědnost: tajemnice

Termín: do zasedání č. 6/2008 dne 11. 6. 2008

 

Na zasedání se dostavil člen výboru Vladislav Nechvátal.

 

Usnesení 020/05/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Kontokorentní úvěr

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Návrh na navýšení kontokorentního rámce“.

 

Anna Krištofová informovala, kraj Vysočina má uzavřenou smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 100 mil. Kč s tím, že bude každoročně prolongována. V současné době se na kraj Vysočina obrátila Volksbank a.s., s nabídkou zvýšení tohoto úvěru. Byl zpracován návrh dodatku úvěrové smlouvy, kde se rámec kontokorentního úvěru zvyšuje na 450 mil. Kč s tím, že pro čerpání tohoto rámce bude zřízen nový účet, z něhož bude možno převádět prostředky na jakýkoliv jiný účet kraje, tedy v případě potřeby i na zvláštní účty určené k financování projektů spolufinancovaných z evropských fondů.

Tento účet bude zahrnut do systému tzv. cash pooling – shrnutí zůstatků určených účtů kraje do jednoho úročení. Proto v případě kladných zůstatků ostatních účtů kraje nebudou účtovány debetní úroky.

Původní smlouva se mění z doby určité na dobu neurčitou.

 

Usnesení 021/05/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

navýšení kontokorentního rámce na 450 mil. Kč včetně dodatku smlouvy a

doporučuje

pravidelné roční předkládání zprávy o čerpání kontokorentního úvěru vždy v prvním čtvrtletí daného roku.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

5. Diskuse a různé

Vladimír Novotný potvrdil termín příštího zasedání 11. června 2008 od 10:00 ve Vinařství Sádek. Odjezd hromadné dopravy na místo konání bude v 9:00 z nádvoří krajského úřadu.

Zdeněk Dobrý podal informaci o průběhu kontroly „Systém evidence a výběru poplatků v nemocnicích“.

 

 

6. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 29. 5. 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.6.2008 / 3.6.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze