Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2008

4. duben 2008
 

 
 

Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2008

konaném dne 4. 4. 2008

 

Přítomni:

1. Miloš Vystrčil (předseda)

6. Lukáš Kettner

2. Václav Kodet

7. Zdeněk Linhart

3. Simeona Zikmundová

8. Drahoslav Ryba

4. Pavel Maslák (místopředseda)

9. Milan Solík

5. Josef Bačkovský

10. Jan Murárik (tajemník)

 

Hosté:

1. Kadlec Zdeněk

Program:

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje).

1.       Vyhodnocení plnění usnesení BRK za rok 2007; Ing. Jan Murárik, tajemník BRK;

2.       Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2007 a plán provedení cvičení IZS v roce 2008; plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje;

3.       Informace o realizaci usnesení Vlády ČR č. 1271 o pandemickém plánu ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru, Pandemický plán kraje – předložení; Ing. Jan Murárik, tajemník BRK;

4.       Bezpečnostní situace na území kraje za rok 2007; zástupce ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje;

5.       Vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2007 a plánu výcviku strážní roty, hlavní úkoly na rok 2008; plk. gšt. Ing. Milan Solík, ředitel KVV Jihlava;

6.       Roční zpráva o stavu požární ochrany; plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel HZS kraje;

7.       Informace o bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2007, budoucnost dalšího provozu; Ing. Zdeněk Linhart, ředitel JE Dukovany;

8.       Informace o pracovním semináři starostů měst a obcí ve 20-km zóně havarijního plánování JE Dukovany 24. 4. 2008 Hrotovice; Ing. Jan Murárik, tajemník BRK;

9.       Pracovní plán BRK na rok 2008; Ing. Jan Murárik, tajemník BRK;

10.   Informace ředitele HZS kraje Vysočina k opravám plánovací dokumentace v souvislosti  s transformací AČR; plk. Ing. Drahoslav Ryba;

11.   Rozprava;

12.   Závěr; Miloš Vystrčil, hejtman kraje.

 

 

 

Zahájení (Miloš Vystrčil, hejtman kraje)

M. Vystrčil, hejtman kraje Vysočina a předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina (dále jen „BRK“), přivítal přítomné a zahájil jednání.  Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná. Program byl doplněn o bod č. 10 – Informace ředitele HZS kraje Vysočina k opravám plánovací dokumentace v souvislosti s transformací AČR. Takto navržený program jednání byl 10 hlasy schválen. Hejtman kraje představil nového člena bezpečnostní rady, kterým se od 1. 4. 2008. stává plk. Mgr. Josef Bačkovský, ředitel OŘ PČR Jihlava. Ve funkci nahradil plk. JUDr. Romana Heinze v souvislosti se změnou jeho pracovního zařazení.

 

 

1.             Vyhodnocení plnění usnesení BRK za rok 2007

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Vyhodnocení plnění usnesení BRK za rok 2007“. V roce 2007 zasedala bezpečnostní rada celkem čtyřikrát. Jednání probíhala dle schváleného plánu práce na rok 2007 a rovněž byly zařazeny do jednání aktuální body dle návrhu jednotlivých členů BRK. Celkem bylo přijato 30 usnesení. Z toho 28 bylo splněno a u dvou plnění úkolů pokračuje. Z roku 2006 pokračují plnění dvou usnesení. Tato usnesení jsou uvedena v příloze 1.

 

Členové BRK hlasovali o upraveném usnesení:

Usnesení 01/01/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

stav plnění usnesení za rok 2007 dle materiálu BRK-01-2008-01P a BRK-01-2008-01P př. 1 Upr. 1 a

ukládá

dále pokračovat v plnění rozpracovaných usnesení, tajemníkovi BRK sledovat plnění usnesení.

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: trvale

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2008-01P a BRK-01-2008-01P př. Upr. 1

 

 

2.             Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2007 a plán provedení cvičení IZS v roce 2008

D. Ryba okomentoval podkladový materiál „Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2007 a plán provedení cvičení IZS v roce 2008“. Organizování společných cvičení složek IZS vychází s § 17 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů v platném znění. Cvičení složek IZS slouží ke zlepšení součinnosti složek IZS při zásahu, procvičení řízení institutu velitele zásahu IZS, ověření informačních toků a procvičení činnosti KOPIS jako stálého orgánů IZS.

M. Vystrčil dodal, že letos proběhne cvičení ZÓNA 2008.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 02/01/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

přehled cvičení IZS za rok 2007 a plán cvičení IZS kraje Vysočina pro rok 2008 dle materiálu
BRK-01-2008-02P, BRK-01-2008-02P př. 1 a BRK-01-2008-02P př. 2.

 

Odpovědnost: D. Ryba

Termín: rok 2008

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2008-02P, BRK-01-2008-02P př. 1 a BRK-01-2008-02P př. 2

 

 

3.             Informace o realizaci usnesení Vlády ČR č. 1271 o pandemickém plánu ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru, Pandemický plán kraje - předložení

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Informace o realizaci usnesení Vlády ČR č. 1271 o pandemickém plánu ČR pro případ pandemie  chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru, zpracování pandemický plán kraje“. informoval, že byl sestaven pracovní tým pod jeho vedením a složen ze zástupců Krajské hygienické stanice se sídlem v Jihlavě, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a HZS kraje. Dle harmonogramu (příloha č. 1) byl zpracován pandemický plán kraje, který byl následně zapracován do krizového plánu kraje a distribuován na poradě OSH s pracovníky krizového řízení obecních úřadů obcí s rozšířenou působností s úkolem začlenit krajský pandemický plán do krizových plánů ORP. Byla následně diskutována problematika ptačí chřipky u ptáků.D. Ryba sdělil, že pravděpodobnost ptačí chřipky v kraji Vysočina je vysoká.

Jan Murárik informoval členy BRK, že dne 5. 3. bylo provedeno ve spolupráci kraje, HZS a Krajské veterinární stanice instrukčně-metodické zaměstnání s majiteli velkých chovů drůbeže v kraji s cílem informovat o aktuálním veterinárním stavu v kraji a předat zkušeností z likvidace ohnisek ptačí chřipky v Pardubickém kraji.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 03/01/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o realizaci usnesení Vlády ČR č. 1271 o pandemickém plánu ČR pro případ pandemie chřipky vyvolané novou variantou chřipkového viru a zpracování pandemického plánu kraje dle materiálu BRK-01-2008-03P, BRK-01-2008-03P př. 1, BRK-01-2008-03P př. 2 a BRK-01-2008-03N př. 3.

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: 4. 4. 2008

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2008-03P, BRK-01-2008-03P př. 1, BRK-01-2008-03P př. 2 a BRK-01-2008-03N př. 3.

 

 

4.             Bezpečnostní situace na území kraje za rok 2007

J. Bačkovský podrobně okomentoval přílohu podkladového materiálu „Bezpečnostní situace na území kraje Vysočina za rok 2007 (srovnání s r. 2006)“.

Příloha obsahuje tyto údaje:

I.                     Statistické ukazatele po jednotlivých problematikách

II.                   Vyhodnocení dopravní nehodovosti

III.                  Znehodnocení problémových oblastí trestné činnosti a veřejného pořádku po OŘ na VÚSC Vysočina

IV.                Shrnutí

Dodal, že krajské ředitelství by se mohlo spustit nejpozději k 1. 1. 2011. V loňském roce v Jihlavě odešlo od police 27 policistů a nastoupilo 24 policistů. Snažíme se oslovit co největší počet občanů v Jihlavě. Proškolujeme je, aby nemuseli jezdit do Brna. Děláme vše pro to, abychom nové policisty začlenili co nejdříve do týmu. Od 1. 1. 2008 je v Jihlavě dalších 97 policistů cizinecké policie.

Rozvinula se diskuse na téma trestné činnosti v kraji Vysočina.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 04/01/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

zprávu o bezpečnostní situaci na území kraje Vysočina za rok 2007, dle materiálu BRK-01-2008-04P a BRK-01-2008-04P př. 1

ukládá

i nadále předkládat BRK písemné zprávy o bezpečnostní situaci v kraji Vysočina a to vždy k 31. 7. (1/2 roku) a 31. 1. (uzavřený rok)

 

Odpovědnost: plk. Mgr. Josef Bačkovský

Termín: 31. 7. 2008 a 31. 1. 2009

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2008-04P a BRK-01-2008-04P př. 1.

 

 

5.             Vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2007 a plánu výcviku strážní roty, hlavní úkoly na rok 2008

M. Solík okomentoval podkladový materiál „Vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2007 a plánu výcviku pěší roty, hlavní úkoly na rok 2008“. Přílohou tohoto materiálu byla prezentace, která byla členům bezpečnostní rady okomentována.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 05/01/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

vyhodnocení plnění hlavních úkolů Krajského vojenského velitelství Jihlava v roce 2007 a plánu výcviku pěší roty,  hlavní úkoly na rok 2008, dle materiálu BRK-01-2008-05P př. 1

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: 4. 4. 2008

Usnesení bylo přijato 9 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2008-05P a BRK-01-2008-05P př. 1.

 

 

6.             Roční zpráva o stavu požární ochrany

D. Ryba okomentoval podkladový materiál „Roční zpráva o stavu požární ochrany za rok 2007“. Roční zpráva o stavu požární ochrany je zpracovávána dle osnovy zaslané MV-GŘ HZS ČR.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 06/01/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji Vysočina za rok 2007.

 

Odpovědnost: členové BRK

Termín: 4. 4. 2008

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2008-06P, BRK-01-2008-06P př. 1 a BRK-01-2008-06N př. 2.

 

 

7.             Informace o bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2007, budoucnost dalšího provozu

Z. Linhart okomentoval powerpointovou prezentaci týkající se bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2007, v závěru stručně uvedl i možnosti jejího dalšího rozvoje.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 07/01/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informace o bezpečnosti provozu JE Dukovany v roce 2007, budoucnost dalšího provozu.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

 

8.             Informace o pracovním semináři starostů měst a obcí ve 20-km zóně havarijního plánování JE Dukovany 24. 4. 2008 Hrotovice

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Informace o pracovním semináři starostům měst a obcí ve 20-km zóně havarijního plánování JE Dukovany 24. 4. 2008 Hrotovice“. Dodal, že na základě nařízení vlády č. 11/1999 Sb., ze dne 9. prosince 1998 o zóně havarijního plánování, byla stanovena zóna havarijního plánování v okolí JE Dukovany v okruhu s poloměrem 20 km. Pokud zóna havarijního plánování zasahuje území více než jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje území jiného kraje, zpracovává krajský úřad ve spolupráci s dotčenými obecními úřady obcí s rozšířenou působností plán k provádění záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje nebezpečí. Rovněž seznámil členy BRK s navrženým programem dle přílohy 1

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 08/01/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

informaci o pracovním semináři starostů měst a obcí ve 20-km ZHP JE Dukovany dle materiálu BRK-01-2008-08P

a ukládá

zabezpečit jednotlivé body programu dle materiálu BRK-01-2008-08P př. 1

 

Odpovědnost: M. Vystrčil, J. Murárik, D. Ryba, Z. Linhart, M. Solík, OSH.

Termín: 24. 4. 2008

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2008-08P a BRK-01-2008-08P př. 1.

 

 

9.             Pracovní plán BRK na rok 2008

J. Murárik okomentoval podkladový materiál „Předložení Pracovního plánu Bezpečnostní rady kraje Vysočina na rok 2008“. Dodal, že Pracovní plán BRK je zpracováván na základě Jednacího řádu BRK čl. 3. Sdělil, že všechny připomínky  a návrhy členů BRK byly vypořádány a zapracovány do pracovního plánu.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 09/01/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

souhlasí

s předloženým Pracovním plánem Bezpečnostní rady kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálu BRK-01-2008-09P př. 1.

 

Odpovědnost: členové BRK, tajemník BRK

Termín: rok 2008

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2008-09P a BRK-01-2008-09P př. 1.

 

10.         Informace ředitele HZS kraje Vysočina k opravám plánovací dokumentace v souvislosti s transformací AČR

D. Ryba okomentoval podkladový materiál „Informace ředitele HSZ kraje Vysočina k opravám plánovací dokumentace v souvislosti s transformací AČR“. Dodal, že vzhledem k transformaci rezortu Ministerstva obrany České republiky, realizovaného na základě rozhodnutí vlády usn. Č 640 ze dne 11. 6. 2007, bylo nutné zapracovat příslušné dopady do plánovací dokumentace kraje.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 10/01/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

bere na vědomí

opravy provedené v Havarijním plánu kraje a Vnějším havarijním plánu EDU dle materiálu BRK-01-2008-10P př. 1.

 

Usnesení bylo přijato 10 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

Zdrojové materiály BRK-01-2008-10P a BRK-01-2008-10P př. 1

 

11.         Rozprava

M. Vystrčil dále komentoval transformaci AČR a navrhl usnesení.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 11/01/2008/BRK

Bezpečnostní rada kraje

se seznámila

s návrhem zásad pro vyžadování základních sil AČR a

ukládá

předsedovi BRK ve spolupráci s tajemníkem BRK, aby pozval na další zasedání odpovědné zástupce AČR.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

M. Vystrčil navrhl, aby vznikl instruktážní film ohledně situace na D1, která se stala 20. 3. 2008.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 12/01/2008/BRK

doporučuje

představitelům složek IZS, které zasahovaly při hromadné havárii na D1, zvážit zpracování instruktážních materiálů k této mimořádné události a ukládá místopředsedovi BRK, P. Maslákovi, koordinovat jejich případné zpracování.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

Z. Linhart upozornil na problém týkající se varovacích kazet, které vysílá ČT v případě nebezpečí. Problém je v tom, že je vysílá po celém území ČR a ne pouze v místech, kde je to nutné. Navrhl, aby se Jihočeský kraj a kraj Vysočina domluvil na nějakém postupu vysílání těchto varujících kazet.

 

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení:

Usnesení 13/01/2008/BRK

ukládá

tajemníkovi BRK zorganizovat schůzku mezi tajemníky BRK kraje Vysočina a Jihočeského kraje a zástupců JEDu za účelem řešení problémů správného použití varovacích kazet.

 

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miloš Vystrčil v. r.

předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Murárik v. r.

tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval a zapsal: Martin Šalanda dne 17. dubna 2008

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.5.2008 / 23.5.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze