Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2002

5. září 2002
 

 
 

Zápis z jednání Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina                    č. 5/2002

konaného dne 5. 9. 2002

Přítomno: 9 členů komise

 

 

 

Program:

1.     Zahájení.

2.     Analýza stavu nebezpečí vyhlášeného dne 17 7. 2002  v obci Štěpánov nad Svratkou.

3.     Výběrové řízení na funkci kumulovaného koordinátora romských poradců, koordinátora integrace cizinců, protidrogového koordinátora a koordinátora prevence kriminality.

4.     Zpráva z přípravy havarijního cvičení Vysočina 2002 .

5.     Plán činnosti komise na 2. pololetí roku 2002.

6.     Příprava jednání Bezpečnostní rady kraje Vysočina.

7.     Pracovní štáb povodňových komisí ucelených povodí.

8. Různé.

9.     Závěr.

 

1.      Zahájení.

Předseda komise zahájil zasedání a přivítal všechny přítomné. Vysvětlil, že z důvodu povodní bylo minulé zasedání plánované na 14.8.2002 zrušeno. Členové komise schválili navržený program jednání.

 

 

2.      Analýza stavu nebezpečí vyhlášeného dne 17. 7. 2002  v obci Štěpánov nad Svratkou.

Pavel Maslák informoval o záplavách na řece Hodonínce z 15. na 16. července 2002, kdy bylo  zatopena část obce Štěpánov nad Svratkou (okres Žďár nad Sázavou).

Hejtman kraje vyhlásil na základě žádosti přednosty Okresního úřadu Žďár nad Sázavou dne  17. 7. 2002 stav nebezpečí pro část území kraje Vysočina na základě § 3 ods. 6 zákona  č. 240/2000 a 241/2000 Sb. Stav nebezpečí může být  vyhlášen po dobu max. 20 dnů a prodloužen se souhlasem Vlády ČR o 10 dnů. Dne 24. 7. 2002 v 9:00 hodin ráno byl hejtmanem kraje Vysočina na základě souhlasu přednosty OkÚ Žďár nad Sázavou Ing. Karla Pačisky a starostky obce Štěpánov nad Svratkou Jaromíry Brázdové zrušen stav nebezpečí pro výše uvedené dotčené území kraje Vysočina.

Pavel Maslák také zdůraznil, jaké jsou termíny podání materiálů dle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území poškozeného živelnou nebo jinou pohromou, tzn. zpracování  „Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou“.

Po zrušení stavu nebezpečí stanovuje zákon 12/2002 Sb. lhůtu  7 dnů na zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou. Jak Pavel Maslák informoval byla sestavena skupina z pracovníků Krajského úřadu kraje Vysočina (Ing. Jan Murárik a Ing. Hana Strnadová), která zpracovala přehled dle zákona 12/2002 Sb. a do sedmi dnů byl tento přehled předán Ministerstvu financí ČR. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území obce Štěpánov nad Svratkou byl vyčíslen částkou 110 885 000 Kč. Ministr pro Místní rozvoj ČR zpracoval, a po konzultaci se zástupci  dotčených krajů, předložil Vládě ČR dne 21. 8. 2002 Strategii obnovy území částí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina postižených mimořádnými  záplavami. V současné době jednotlivé resortní odbory  zpracovávají pro obec Štěpánov nad Svratkou žádosti o jednotlivé dotační tituly, které jsou ve schválené Strategii uvedené.

Pavel Maslák sdělil, že tok Hodonínky spadá po gesci Povodňové komise  uceleného povodí Dyje, jejímž předsedou je hejtman Jihomoravského kraje, Ing. Juránek. V podkladech pro jednání bezpečnostní komise je obsažen materiál – „Závěrečná zpráva o povodni v povodí toku Hodoníka v okres Blansko ve dnech 15. 7. -16. 7. 2002“. Tento materiál zpracovaný PKUP Dyje neřeší postižené území kraje Vysočina. Členové se shodli, že tento materiál je nutné dopracovat o zprávu o povodni v povodí toku Hodonínky v okrese Žďár nad Sázavou.

Pan Slámečka konstatoval, že se zúčastnil následné likvidace škod ve Štěpánově. IZS zafungoval a evakuace proběhla bez problému, všichni lidé kolem spolupracovali, práce byla rychlá a organizována.

Pavel Maslák navrhl, že by se začal připravovat grantový program pro zátopové oblasti, kde by se finančně mohla podpořit realizace protipovodňových opatření.

Pan Mastný zdůraznil, že je to všechno velice finančně náročné. Jeden ze způsobů, jak preventivně zasáhnout jsou např. vakové splavy.

Pavel Maslák vyzval členy, aby podali vyjádření, zda by se tento grantový program měl začít zpracovávat. Členové souhlasili.

 

Usnesení 014/05/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

ukládá

předsedovi bezpečnostní komise, aby ve spolupráci s odborem zemědělství a lesního a vodního hospodářství zpracoval návrh grantového programu na řešení protipovodňových opatření pro  často zatopované oblasti.

Souhlasí: 9 členů komise, nesouhlasí: 0

 

Pavel Maslák na závěr tohoto bodu informoval o stavu povodní v kraji Vysočina

Pavel Maslák dále sdělil, že problematikou povodňové situace v kraji Vysočina se také zabýval na svém jednání dne 13. 8. 2002.Krizový štáb kraje Vysočina a dne 28.8.2002 na svém 3. zasedání Bezpečnostní rada kraje Vysočina.

Nastala diskuse na téma povodně a spolupráce složek integrovaného záchranného systému. Členové se shodli, že v kraji Vysočina složky spolupracovaly velice svědomitě, organizace a koordinace byla dobře zajištěna. V některých částech České republiky zazněla kritika namířena proti  práci kterou na povodních vykonávala armáda.

 

Pan Plodík se dotazoval, zda jsou už zprávy z povodí Vltavy? Pavel Maslák odpověděl, že komise uceleného povodí prozatím žádnou zprávu neposlala.

Pan Holub vznesl dotaz zda je znám přehled v majetku koho jsou rybníky? Pavel Maslák informoval že tyto informace jsou na příslušných okresních a obecních úřadech.

Dále sdělil, že v případě povodní jsou největší pravomoce svěřeny starostům obcí. Po zkušenostech s letošními povodněmi bude kraj na přelomu roku pro starosty obce zajišťovat školení, jak se zachovat v případě mimořádné situace.

Pan Slámečka podotkl, že je potřeba mít také zmapované letní dětské tábory – neví se o všech táborech. Tábory mají povinnost ze zákona hlásit počet dětí a místo. Problém je, že některé tábory fungují, aniž by byly nahlášeny a zaregistrovány.

 

3.      Výběrové řízení – koordinátor romských poradců, koordinátor integrace cizinců, protidrogový koordinátor a koordinátor manažerů prevence kriminality.

K tomuto budu podal informace Pavel Maslák. Výběrové řízení bylo vypsáno formou inzerátů v tisku a na www stránkách kraje. Výběrové řízení proběhlo ve třech kolech. V prvním kole výběrová komise posoudila kandidáty  z hlediska podkladových materiálů, které všichni uchazeči o sobě poskytli. Druhé kolo obnášelo písemný test z požadovaných znalostí a ve třetím kole pět kandidátů kteří postoupili se zúčastnilo osobních pohovorů s výběrovou komisí. Vítězskou výběrového řízení se stala Mgr. Zuzana Pechová z Pelhřimova.

 

4.      Zpráva z přípravy havarijního cvičení Vysočina 2002

Jan Murárik sdělil informace ke krajskému cvičení „Vysočina 2002“. Cvičení bude probíhat od  7.00 hod.dne 10. 9. 2002 v prostorách Jaderné elektrárny Dukovany. Cvičení se zúčastní jako hoste novináři, představitele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, hosté z partnerských elektráren a představitelé státní správy a samosprávy z nejbližšího okolí.

Toto cvičení mělo být původně velice rozsáhlé (Cvičení na JE Dukovany, unik radioaktivních látek v oblasti JED), v důsledku povodní  a na základě doporučení Bezpečnostní rady kraje Vysočina byl program cvičení změněn. Bude probíhat pouze kontrola informačních toků, způsoby vyrozumění.

Pavel Maslák uvedl, že hlavním námětem tohoto cvičení je řešení události zapříčiněné vznikem meziokruhové netěsnosti na PG 2 – únik z I.O do II.O, otevření (zaseknutí) PVPG. Dále budou při tomto cvičení vyhlášeny a realizovány ochranná opatření pro personál a ostatní osoby v ČEZ-EDU formou shromažďování a ukrytí ve stanovených prostorách s předchozím provedením varování za použití varovacího systému ČEZ-EDU.

Pavel Maslák se dotazoval, kdo z členů komise se bude chtít účastnit tohoto cvičení. Zúčastní se pan Slámečka a pan Koutenský.

 

5.      Plán činnosti

Pavel Maslák vyzval členy, aby do příštího jednání dali návrhy programu na druhé pololetí. Přítomní se dohodli, že příští zasedání komise se uskuteční v okrese Pelhřimov.

 

6.      Příprava jednání Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Pavel Maslák informoval o zasedání bezpečnostní rady dne 28. srpna od 9.00 Pohovořil o závěrech bezpečnostní rady. Usnesení ještě není podepsáno panem hejtmanem: Nejdůležitější  bod byl „systém vyrozumění a toku informací o nebezpečí vzniku nebo vniku mimořádné situace“.

Další bod programu bezpečnostní rady kraje, předkládal plk. Ing. Karel Kredba. Ten podal informace o použití AČR k záchranným pracím, způsob a postup vyžádání, velení a logické zabezpečení.

Pavel Maslák sdělil, že  28. Velitelství sil územních obrany v kraji Vysočina prozatím podle dostupných informací k 1.1.2003 nevznikne.

 

7.      Pracovní štáb povodňových komisí ucelených povodí

K tomuto bodu pohovořil Pavel Maslák. Kraj Vysočina spadá do tří ucelených povodí. Máme v komisích  ucelených povodí zástupce ale je to problémové. Jediná povodňová komise uceleného povodí Dyje, umožnila vznik komise (pracovní skupiny) v kraji, který nemá povodňovou komisi.

Pavel Maslák informoval, že pracovníci odboru zemědělství lesního a vodního hospodářství krajského úřadu kraje Vysočina zpracovali návrh na složení této skupiny, dle jednacího řádu povodňové komise. Skupina nebude mít rozhodující pravomoc, ale bude pouze poradním orgánem.

Usnesení 015/05/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

schválit radě kraje pracovní štáb Povodňové komise uceleného povodí Dyje

Souhlasí: 9 členů komise, nesouhlasí: 0

 

8.      Různé

Pavel Maslák pohovořil o nutnosti finanční podpory stanice v Ledči nad Sázavou. Stanice Ledeč nad Sázavou byla uvedena do provozu v roce 1976. Na počátku devadesátých let byl areál stanice bezúplatně předán hasičskému záchrannému sboru. V polovině devadesátých let uplatnili bratři Jiří a Jan Šebové restituční nárok na areál stanice. Tím byl zahájen velký soudní spor, který zablokoval veškeré stavební aktivity v této stanic. V roce 1999 byl restituční nárok zamítnu, čímž pominuly právní překážky pro realizaci původního záměru na rekonstrukci, přístavbu a nástavbu stanice.

Realizací stavebního záměru získá stanice a výjezdová jednotka SDH města potřebné zázemí, a to zejména vybudováním řádných garážovacích stání, potřebné kapacity šaten, umývárny a sociálního zařízení, posilovny, kanceláře velitelů družstev, místnosti pros ušení osobních ochranných prostředků, sušení hadic, prostory pro noční pohotovost na plánované početní stavy, učebny, plynové kotelny a prostory pro výcvik za budovou stanice.

Úspěšné dokončení stavby však předpokládá vícezdrojové financování a nebude-li naplněno, hrozí nebezpeční pozastavení financování ze státního rozpočtu.

Příspěvek kraje Vysočina umožní úspěšné dokončení první etapy stavby, respektive dílčí kolaudaci pro zachování akceschoplnosti stanice v zimním období.

Z těchto důvodů by bylo dobré provést rozpočtovou změnu a převést částku 2 000 000 Kč z nespecifikované rezervy kraje do kapitoly „Požární ochrana a integrovaný záchranný systém“.

 

Usnesení 016/05/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina navýšení rozpočtu kapitoly „Požární ochrana a integrovaný záchranný systém o částku 2 000 000 Kč snížením nespecifikované rezervy rozpočtu kraje za účelem poskytnutí příspěvku kraje Vysočina na rekonstrukci , nástavbu a přístavbu stanice Ledeč nad Sázavou.

Souhlasí: 9 členů komise, nesouhlasí: 0

 

 

Pavel Maslák pohovořil o Novele zákona o krizovém řízení a s tím souvisejícím nařízení vlády.

Členové se shodli, že v tomto zákonu jsou nedostatky a jsou potřeba řešit. Připomínka ke vzniku Sil územní obrany v kraji Vysočina by měla být dána přímo ministru obrany. Jan Murárik dodal, že v ostatních nově vzniklých krajích je tato struktura stejná. Pan Holub navrhl, aby se hejtman spojil s ostatními hejtmany a společně se pokusili prosadit vznik Velitelství sil územní obrany v každém kraji.

 

 

Usnesení 017/05/2002/BK

Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

nesouhlasí

s navrhovanou změnou paragrafu 7 nařízení vlády 462/2000 o krizovém řízení

Souhlasí: 9 členů komise, nesouhlasí: 0

 

Poslední informace byla sdělena Pavlem Maslákem, který popsal strukturu a fungování oddělení pro řešení mimořádných událostí.

V rámci přechodu kompetencí, jsou navrhované měny ve struktuře. Nový návrh zní:

-         pracoviště krizového a havarijního plánování

-         správa hmotných rezerv, hospodářská opatření pro krizové stavy – předjednaný člověk

jedná se s radou aby byl na toto místo byl přijat ještě jeden

-         pracoviště prevence kriminality, drogové prevence, národních menšin, integr. cizinců

-         civilní služba a městské policie – prozatím je civilní služba pod SŘ

-         pracoviště zajištění obrany státu a ochrany utajovaných skutečností.

 

9.      Závěr

Maslák je pověřený domluvit schůzku s městskou policií, která by se týkala zákona 553/2002 Při jednání bude přítomen právník krajského úřadu.

Pavel Maslák na závěr poděkoval všem přítomným za účast. Jak už bylo domluveno, příští zasedání komise se uskuteční v okrese Pelhřimov. Datum a místo bude upřesněno na pozvánce.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      Pavel Maslák

                                                                                                                                                                        předseda Bezpečnostní komise

                                                                                                                                                                                                Rady kraje Vysočina

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.9.2002 / 17.9.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze