Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2008

30. duben 2008
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2008

konaného dne 30. 4. 2008

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

5. Bohumil Kotlán

2. Zdeněk Dobrý

6. Vladislav Nechvátal

3. Zdeněk Forman

7. Vladimír Novotný (předseda)

4. Jaroslav Hulák (místopředseda)

 

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Tomáš Křišťan

3. Anna Krištofová (tajemnice)

2. Zbyněk Pípal

 

 

Hosté:

1. Miroslav Houška (členy Rady kraje Vysočina)

2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)

3. Jaroslava Kopecká (OE)

 

Návrh programu:

1.           Zahájení, schválení programu;

2.           Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.           Čerpání rozpočtu kraje za  období 1–3 /2008;

4.           Závěrečný účet kraje za rok 2007;

5.           Diskuse a různé;

6.           Závěr.

 

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 5 hlasy.

Konstatoval, že úkol z minulého zasedání, zaslat panu Kotlánovi e-mailem informace
o rozpočtových opatřeních č. 31 a 33 z kapitoly Školství, mládeže a sportu, byl splněn.

Dále informoval členy výboru o průběhu kontroly  „Systém evidence a výběru poplatků v nemocnicích“.

K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 25. 4. 2008“;

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2008 za období 4. 3. 2008 – 21. 4. 2008“.

 

Jaroslava Kopecká tyto materiály okomentovala. Uvedla, že oproti roku 2007 přišlo o 7 mil. Kč méně, ale v celkovém srovnání s loňským rokem jsou vyšší příjmy z daní, rozdíl je zhruba 218 mil. Kč.

Zdeněk Dobrý vznesl dotaz, zda by bylo možné poskytnout více informací k rozpočtovému opatření č. 78 z Položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Jaroslav Hulák uvedl, že jde navýšení kapacity datových toků na metropolitní síť do Telče.

Jaroslava Kopecká doplnila, že je zde uzavřená smlouva o nájmu a část prostředků se kraji vrátí.

 

Na zasedání se dostavil Vladislav Nechvátal.

 

Bohumil Kotlán vznesl dotaz týkající se daňových příjmů. Čím je způsobeno, že u DPH došlo k plnění na 31,5% i přesto, že došlo ke zvýšení DPH z 5 na 9% a naproti tomu je u dani z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti plnění velmi vysoké.

Jaroslava Kopecká uvedla, že je to způsobeno výběrem daní a tím, zda jsou platby nastaveny na měsíční nebo čtvrtletní.

 

Usnesení 015/04/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Čerpání rozpočtu kraje za  období 1–3 /2008

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 3/2008“.

 

Jaroslava Kopecká tento materiál okomentovala.

 

Zdeněk Dobrý vznesl dotaz týkající se splátek společnosti Agora. V materiálu jsou uvedeny splátky půjčených prostředků, rozpočet byl schválen na 1 419 tis. Kč a plnění je zatím nulové.

Jaroslava Kopecká informovala, že se společností byla smlouva uzavřena v roce 2006
a v jednotlivých etapách jim byly poskytovány půjčky. Smlouva byla uzavřena do 31. 3. 2008, na zastupitelstvu kraje jim byla prodloužena smlouva na splacení do 31. 8. 2008.

Další dotaz Zdeňka Dobrého se týkal čerpání výdajů rozpočtu kraje, konkrétně běžných výdajů v  kapitole sociální věci. Na Rodinné pasy bylo rozpočtováno 860 tis. Kč, procento plnění je
11 tis. Kč. S čím konkrétně bylo ve výdajích uvažováno?

Jaroslava Kopecká uvedla, že je uzavřená smlouva s Jihomoravským krajem a plnění vyplývá z této smlouvy.

Proběhla krátká diskuse na téma Rodinné pasy.

 

Usnesení 016/04/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1 – 3/2008.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Závěrečný účet kraje za rok 2007

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2007“.

Přímo na zasedání členové obdrželi materiál: „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2007“.

 

Jaroslava Kopecká tyto materiály okomentovala. Informovala, že závěrečný účet je zpracováván každoročně, obsahuje zákonné informace i informace, které jsou dodávány každý rok. V materiálu je uveden mimo jiné i návrh na rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2007.

Základní běžný účet – vody

-          je používán na výdaje spojené s realizací staveb z vodního zákona;

-          disponibilní zůstatek navrhuje ekonomický odbor ponechat bez rozdělení.

Základní běžný účet – školství

-          na tento účet chodí dotace z ministerstva školství;

-          disponibilní zůstatek navrhují převést do Fondu strategických rezerv.

Základní běžný účet – EIB

-          byl založen v souvislosti s přijetím úvěru od Evropské investiční banky, přechází přes něj platby za úroky;

-          disponibilní zůstatek navrhují převést do Fondu strategických rezerv včetně připsaných úroků.

Základní běžný účet – SFŽP

-          byl založen v loňském roce, zřízení byla podmínka Státního fondu životního prostředí pro přijetí dotace, je z něho financována regenerace parku ÚSP Zboží;

-          disponibilní zůstatek navrhují zapojit do rozpočtu roku 2008 na akci „Ošetřování stromů
a regenerace alejí a parků“ ÚSP Zboží.

Tyto zůstatky jsou očištěny o vratky nespotřebovaných státních dotací do státního rozpočtu,
o závazky, které byly schváleny zastupitelstvem kraje na prvním zasedání letošního roku,
o převod do Fondu Vysočiny a o závazky, které musí kraj vykrýt, jedná se o cizí prostředky – milná platba společnosti Aura a zůstatek půjčky společnosti Agora, která nebyla v roce 2007 převedena do Fondu strategických rezerv.

K rozdělení zůstává disponibilní zůstatek zhruba 120 mil. Kč. Z této částky navrhuje odbor ekonomický toto rozdělení:

-          97 500,- zapojit do rozpočtu kraje, jde o závazek z darovací smlouvy – aktivovaná datová služba SIM karty;

-          2 000 000,- na splátku úroků z úvěru od EIB;

-          118 825 385,26 převést do Fondu strategických rezerv.

 

Bohumil Kotlán upozornil, že v příloze č. 8, v kapitole Kultura, by měla být ztráta Muzea Vysočiny Jihlava uvedena ve sloupci „ztráta“.

 

K materiálu „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2007“ Jaroslava Kopecká uvedla, že začátek popisuje chyby a nedostatky, které byly v průběhu dílčích přezkoumání odstraněny. Dále pak následují ostatní chyby a nedostatky.

 

Na zasedání se dostavil Zdeněk Forman.

 

Následně k tomuto tématu proběhla diskuse, zejména pak o tom, zda není zbytečné uvádět do zprávy chyby a nedostatky, které již byly odstraněny.

 

Úkol:

Předložit na jednání finančního výboru č. 5/2008 systémová opatření, která byla v souvislosti s přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2007 přijata.

odpovědnost: tajemnice, Eva Janoušková

termín: 28. května 2008

 

Usnesení 017/04/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o Závěrečném účtu kraje Vysočina za rok 2007 a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina rozdělení disponibilního zůstatku dle návrhu ekonomického odboru.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

5. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na 28. května 2008 od 9:00, další pak na 11. června 2008 od 10:00 ve Vinařství Sádek.

 

 

6. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 5. 5. 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.5.2008 / 5.5.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze