Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 9/2002

11. září 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

komise Volnočasových aktivit č. 9/2002

ze dne 11. září 2002

 

Přítomno:

-         10 členů komise – viz prezenční listina

-         Jan Burda – tajemník komise volnočasových aktivit

-         Miloš Vystrčil – první zástupce hejtmana kraje Vysočina

 

Program:

1.      Zahájení jednání a schválení programu

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

3.      Informace o výjezdním zasedání do Hornu

4.      Aktualizace Programu rozvoje kraje

5.      Diskuse, různé

6.      Ukončení jednání

 

 

1.      Zahájení jednání a schválení programu

            Josef Plucar, předseda komise volnočasových aktivit, zahájil jednání, přivítal členy komise a přednesl návrh programu jednání. Členové se dohodli, že bod č. 3 zařadí do programu operativně, až se dostaví Miloš Vystrčil, první zástupce hejtmana, který byl k tomuto bodu přizván.

 

 

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

            Jan Burda, tajemník komise volnočasových aktivit, informoval, že rada kraje odložila návrh grantového programu Evropa ve škole (viz usnesení 018/08/2002/VčaK) a doporučila odboru školství, mládeže a sportu tento materiál dopracovat dle vznesených připomínek. Usnesení 019/08/2002 bylo splněno a na základě usnesení 020/08/2002/VčaK byly na Internetových stránkách kraje Vysočina zveřejněny e-mailové kontakty členů komise volnočasových aktivit.

 

 

3.      Informace o výjezdním zasedání do Hornu

            Bod byl přesunut.

 

 

4.      Aktualizace Programu rozvoje kraje

      Jan Burda pohovořil o změnách, které byly na základě podnětů členů komise volnočasových aktivit zapracovány do Dílčího cíle 2. 4 Programu rozvoje kraje. Popsal Opatření 2. 4. 1., které je zaměřeno právě na volný čas. Vyzval členy komise, aby vyjádřili svůj názor k tomuto návrhu aktualizace Dílčího cíle 2. 4. V diskusi byla navržena drobná formální změna, na obsahu pracovního materiálu členové komise neshledali nedostatky.

 

 

Usnesení 021/09/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

souhlasí

s předložením Dílčího cíle 2. 4: Podpora rozvoje volnočasových aktivit a sportu k dalšímu zpracování v rámci aktualizace celého Programu rozvoje kraje.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 10, proti 0, zdrženo se 0).

 

Usnesení 022/09/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

doporučuje

aktualizovaný Dílčí cíl 2. 4: Podpora rozvoje volnočasových aktivit a sportu po jednohlasném odsouhlasení navržených změn ke schválení radě kraje.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 10, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

3.      Informace o výjezdním zasedání do Hornu

            Jan Burda přítomné informoval, že rada kraje nepřijala usnesení k výjezdnímu zasedání komise volnočasových aktivit do Rakouska.

            Postoj rady kraje přišel vysvětlit Miloš Vystrčil, první zástupce hejtmana. Miloš Vystrčil uvedl, že záměr je dobrý. Problém spočívá v tom, že v plánu činnosti komise volnočasových aktivit je uvedeno, že při takovémto výjezdním zasedání bude osloven také výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a sportovní komise, což se ovšem nestalo. Dále byla v návrhu, který byl radou kraje projednán, neurčitá specifikace organizací se kterými má být jednáno. Chyběla také možnost setkání se s podobným orgánem, jakým je tato komise v Rakousku. Za vážný nedostatek také označil, že z 11 členů komise se tohoto zasedání chtělo účastnit pouze 6.

Jan Burda namítl, že sportovní komise mohla být informována, protože tohoto zasedání komise volnočasových aktivit se měl účastnit i tajemník sportovní komise.

V diskusi, která následovala na vyjádření prvního zástupce hejtmana, bylo hledáno optimální způsob řešení, aby bylo možné toto výjezdní zasedání zrealizovat. Zazněl také názor, že rada kraje nemusí schvalovat výjezdní zasedání komisí, ale naopak je povinností komise po takovémto zasedání informovat radu kraje o výstupech z jednání.

Po diskusi se Miloš Vystrčil omluvil.

Josef Plucar konstatoval, že rada kraje by měla být znovu oslovena. Účastníci se shodli na tom, že rada kraje by měla vzít toto výjezdní zasedání pouze na vědomí.

 

 

5.      Diskuse a různé

Nebyly vzneseny žádné další náměty a připomínky.

 

 

6.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání komise volnočasových aktivit na 16. 10. 2002 v 10:00 hod.

 

 

 

Josef Plucar v. r.

         předseda komise volnočasových aktivit

 

Záznam pořízen na jednání dne 11. září 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 13. září 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.9.2002 / 16.9.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze