Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 8/2002

28. srpen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise volnočasových aktivit č. 8/2002

ze dne 28. srpna 2002

 

 

 

Přítomno:

-         8 členů komise – viz prezenční listina

-         Jan Burda – tajemník komise

-         Alena Štěrbová – zástupce hejtmana pro oblast školství

 

 

Program:

1.      Zahájení jednání a schválení programu

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

3.      Zhodnocení letní činnosti

4.      Návrh grantového programu „Evropa ve škole – grantový program na podporu evropské integrace ve vzdělávací sféře“

5.      Návrh na aktualizaci Programu rozvoje kraje (PRK)

6.      Příprava výjezdního zasedání do Hornu

7.      Řešení distribuce materiálů a zápisů z jednání

8.      Diskuse a různé

9.      Závěr

 

 

1.      Zahájení jednání a schválení programu

Josef Plucar, předseda komise volnočasových aktivit, zahájil jednání, přivítal členy komise a přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými přijat.

 

 

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

Předseda konstatoval, že na zasedání č. 7/2002 nebylo přijato žádné usnesení a na zasedání č. 6/2002 bylo přijato usnesení č. 017/06/2002, které bylo splněno. Členové diskutovali o výjezdním zasedání v Havlíčkově Brodě.

 

 

3.      Zhodnocení letní činnosti

Členové jednotlivě zhodnotili letní tábory, které v uplynulých letních měsících navštívili. Vyzdvihli klady a zdůraznili nedostatky, které je upoutaly. Závěrem se ale shodli, že tato letní aktivita je v převážné většině na velmi kvalitní úrovni.

 

Účastníci dále diskutovali nad sumarizací možností ubytování pro děti z oblastí postižených srpnovými povodněmi v Čechách, kterou, na výzvu ministryně školství Petry Buzkové, zpracoval odbor školství, mládeže a sportu KrÚ.

 

 

 

 

 

 

4.      Návrh grantového programu „Evropa ve škole – grantový program na podporu evropské integrace ve vzdělávací sféře“

Tajemník komise podal základní vysvětlující informace o výše uvedeném grantovém programu. Vyzval členy komise, aby k němu vznesli své podněty a připomínky.

V krátké diskusi se účastníci shodli na tom, že program byl kvalitně zpracován a je možné ho v této formě doporučil ke schválení.

 

Usnesení 018/08/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

grantový program „Evropa ve škole“ a

doporučuje

ho Radě kraje Vysočina ke schválení.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

5.      Návrh na aktualizaci Programu rozvoje kraje (PRK)

Jan Burda, tajemník komise, informoval, že právě tento den, tj. 28. srpna 2002, proběhla pracovní schůzka k aktualizaci PRKu. Důvodem tohoto jednání byla aktualizace dílčího cíle 2.4. Tajemník seznámil členy komise se závěry schůzky.

Dále uvedl, že by zastupitelstvo kraje mohlo mít aktualizaci PRKu jako celku na programu na svém listopadovém zasedání.

Alena Štěrbová, zástupkyně hejtmana, vysvětlila, že aby mohly být navýšeny finanční prostředky do Fondu Vysočiny, musí proběhnout aktualizace PRKu, dále musí být brán zřetel na očekávané příjmy kraje na rok 2003 a od 1. 1. 2003 přebere kraj další organizace.

 

Úkol:

Společně se zápisem ze zasedání č. 8/2002 rozeslat také část PRKu „Dílčí cíl 2.4: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na stimulaci rozvoje mezinárodní kulturní spolupráce“.

Odpovědnost:            zapisovatelka

 

Usnesení 019/08/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

ukládá

členům komise volnočasových aktivit zaslat Janu Burdovi doplňující návrhy k aktualizaci PRKu.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

6.      Příprava výjezdního zasedání do Hornu

Jan Burda členům komise oznámil, že došlo k úspěšnému zkontaktování s představiteli organizací zabývajícími se trávením volného času občanů v Rakouském Hornu. Termín možné návštěvy byl dohodnut na 26. 9. 2002.

Alena Štěrbová upozornila, že komise je orgánem kraje, tudíž se jedná o oficiální zahraniční návštěvu a doporučila tajemníkovi, aby se zkontaktoval s vedoucím sekretariátu hejtmana a dohodl se s ním na formálních záležitostech plánované zahraniční cesty. Dále uvedla, že toto výjezdní zasedání musí být schváleno radou kraje.

 

 

7.      Řešení distribuce materiálů a zápisů z jednání

Na výzvu tajemníka všichni členové komise souhlasili s tím, aby jim byly zápisy, pozvánky a podkladové materiály na jednání zasílány pouze v elektronické podobě.

 

 

8.      Diskuse, různé

Tajemník účastníkům oznámil, že rada kraje zamítla tvorbu univerzálních průkazek prokazujících členství v komisi rady kraje či výboru zastupitelstva kraje. Alena Štěrbová vysvětlila postoj rady kraje k těmto průkazkám.

 

Jan Burda dále informoval o nové podobě Internetových stránek kraje Vysočina. V této souvislosti vznesl dotaz, zda si členové přejí mít na stránce komise volnočasových aktivit zveřejněné i své kontaktní údaje.

 

Usnesení 020/08/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

souhlasí

se zveřejněním e-mailových adres svých členů na Internetových stránkách kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

9.      Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání komise volnočasových aktivit na středu 11. 9. 2002 v 10:00 hod. Jediným bodem zasedání komise č. 9/2002 bude aktualizace PRKu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Plucar v. r.

          předseda komise volnočasových aktivit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 28. srpna 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 30. srpna 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.9.2002 / 16.9.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze