Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Upozornění na změny některých právních předpisů pro školní stravování platné od 2008

 

 
 

Upozornění na změny některých právních předpisů pro školní stravování

platné od 2008

 

 

 • s účinností od 1. ledna 2008 platí novela školského zákona č. 561/2004 Sb., zákonem č. 343/2007 Sb., kterým se významně mění pravidla poskytování školního stravování dětem z tzv. třetích zemí,
 • školní stravování se od 1. ledna 2008 poskytuje za stejných podmínek všem dětem, a to i těm, jejichž rodiče u nás nemají trvalý pobyt a statut rezidenta, jak tomu bylo dosud,

(bližší podmínky uvedeny v § 20 odstavec 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 13 až 13f  zákona č. 343/2007 Sb.)

 

 

 • s účinností od 1. ledna 2008 platí novela zákoníku práce č. 262/2006 Sb., zákonem
  č. 362/2007 Sb., kterým vznikají  tyto nejzákladnější změny: nová úprava ustanovení  o jmenování na vedoucí pracovní místo v § 33, nově katalog míst, na něž se jmenuje povinně a kde to tak nestanoví jiný zákon,

zrušení omezení 6hodinovou směnou a 30hodinovým týdnem u zaměstnanců mladších 18 let,

uvádění v platovém výměru termín a místo výplaty,

nová úprava pracovního volna s náhradou platu při zvyšování kvalifikace, na státní zkoušku na VŠ nově 40 dnů,

uvedení pojmosloví § 391do souladu se školským zákonem

 

 • s účinností od 1. února 2008 platí novela vyhlášky č. 84/2005 Sb., o  nákladech
  na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky ve znění vyhlášky č. 94/2005 Sb. Tato novela má číslo 17/2008 Sb.
  , a týká se zaměstnanců naprosté většiny mateřských, základních a středních škol, které jsou zřizovány kraji a obcemi:
 • v § 3 odst. 3  se v novele jedná o upřesnění, za jakou cenu poskytnout hlavní jídlo žákům a studentům, za jakých podmínek lze použít fond kulturních a sociálních potřeb; fond kulturních a sociálních potřeb je však mimo jiné tvořen pouze z odměn a ostatních plnění za činnost žáků středních odborných učilišť nebo speciálních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť. Příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb tedy může být poskytnut pouze žákům a studentům těch středních škol, kteří byli přijati do učení před nabytím účinnosti zákona č. 561/2004 Sb. Ostatním žákům a studentům může být závodní stravování poskytnuto za cenu surovin,
 • § 3 odst. 4 a 5 upřesnil zabezpečení závodního stravování též zaměstnancům při výkonu práce přesčas. Neplatí již dřívější podmínka během stanovené pracovní směny. Dále se zvyšuje délka směny, kdy má zaměstnanec nárok  na druhé hlavní jídlo z 10 hodin na 11 hodin. Vzhledem k tomu, že jsou započítány i přestávky v práci, nedojde zřejmě k žádným změnám. Ustanovení se rovněž přizpůsobuje terminologii zákoníku práce,
 • § 3 odst. 7 zdůrazňuje minimální dobu přítomnosti v práci, a to 3 hodiny, při které je možno poskytnout jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin pro zaměstnance činné u organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a pokud je to umožněno kolektivní smlouvou nebo stanoveno  vnitřním předpisem,
 • § 3 odst. 8 řeší stravování zaměstnanců, kteří se přímo podílí na přípravě nebo výdeji jídel, nová formulace ruší dřívější povinnost uhradit za stravování sníženou cenu. Vypadlo totiž ustanovení o tom, že zaměstnanec, který ji nechce uhradit, musí prokázat, že se v zařízení nestravuje. Zaměstnanec musí odpracovat minimálně 3 hodiny, aby se mohl stravovat a za stravování zaplatit stejnou částku, jako ostatní zaměstnanci. Zaměstnanci ve vlastním zařízení závodního stravování stanoví stejné podmínky jako pro ostatní zaměstnance,
 • § 5 odst. 2 upravuje nárok na poskytnutí hlavních jídel u zaměstnavatele zajišťujícího závodní stravování prostřednictvím jiného poskytovatele stravovací služby, jako u organizací, které mají vlastní zařízení závodního stravování. Podle původního znění např. nemohl zaměstnanec, který odpracoval více než 3 hodiny a pak odjel na pracovní cestu, odebrat hlavní jídlo u poskytovatele závodního stravování na základě smlouvy, zaměstnanci organizace, která má vlastní stravovací zařízení, tomu nic nebránilo,
 • v § 6a odst. 2 písm. b)  - odběr dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování nepracuje – jedná se o jinak formulované umožnění výjimky, kdy organizace, která má vlastní stravovací zařízení, může poskytnout stravování jiným způsobem  např. u jiné organizace nebo poskytnutím stravenky nejen u dalšího hlavního jídla, ale již u prvního hlavního jídla,
 • § 6a se doplnil o odstavec 4 který znamená určitou volnost, která dříve nebyla možná, lze uzavřít smlouvy s několika různými poskytovateli závodního stravování i pro zaměstnance jedné školy.

 

Podklady použity z článku Společnosti pro výživu, autor Ing. Ludmila Věříšová, CSc.   

 

 • zákon č. 27/2008, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který  v § 28 rozšiřuje možnosti hospodaření příspěvkových organizací s prostředky a dotacemi Evropské unie
 • zákon č. 34/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů mění mimo jiné povinnosti při přepravě odpadů
 • vyhláška č. 107/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování od 1. dubna 2008 v příloze č. 2 takto:

 

 

Finanční limity na nákup potravin

 

Věkové skupiny strávníků,                                           Finanční limity

hlavní a doplňková jídla                                          Kč/de/strávník

 

1. Strávníci do 6 let

snídaně                                                                      5,50 až 10,50

přesnídávka                                                                4,50 až   7,00

oběd                                                                          11,00 až 20,00

svačina                                                                      4,50 až   7,00

večeře                                                                        9,50 až 14,50

Celkem (celodenní)                                                    35,00 až 59,50

na nápoje                                                            2,00 až   4,00

 

 

2. Strávníci 7 – 10 let

snídaně                                                                      7,00 až 11,50

přesnídávka                                                                5,50 až   9,50

oběd                                                                          13,00 až 26,00

svačina                                                                      4,50 až   7,00

večeře                                                                      11,00 až 20,00

Celkem (celodenní)                                                    41,50 až 66,00

           

3. Strávníci 11 – 14 let

snídaně                                                                      7,50 až  12,50

přesnídávka                                                                5,50 až    9,50

oběd                                                                          15,00 až  27,50

svačina                                                                      4,50 až    7,00

večeře                                                                      12,00 až  22,00

Celkem (celodenní)                                                    44,50 až  78,50

 

 

4. Strávníci 15 a více let

snídaně                                                                      7,50 až  13,50

přesnídávka                                                                5,00 až    9,50

oběd                                                                          16,00 až  29,50

svačina                                                                      3,50 až    5,00

večeře                                                                      14,00 až  27,50

Celkem (celodenní)                                                    46,00 až  85,00

II. večeře                                                            7,00 až  12,50

 

Strávníkům ze tříd se sportovním zaměřením, strávníkům vykonávajícím sportovní přípravu a strávníkům v konzervatoři připravujícím se v oboru tanec lze úměrně se zvýšením výživových dávek zvýšit horní limit na nákup potravin. Výsledná částka se zaokrouhlí na padesátihaléře nahoru.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.

 

 

 

 

21.04.2008

 

Olga Johanidesová

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor školství, mládeže a sportu

oddělení organizace školství

Žižkova 57

pracoviště Tolstého 15

587 33  Jihlava

e-mail: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

tel: 564 602 855

 

 

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 23.4.2008 / 23.4.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení vnitřní kontroly

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze