Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2002

28. srpen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru č. 7/2002

ze dne 28. srpna 2002

 

 

Přítomno:

-         Bc. Ing. Jaromír Barák - člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         PhDr. Zdeněk Dobrý – člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Vladimír Dolejš – předseda finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Vladimír Hink - místopředseda finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Ing. Bohumil Kotlán – člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Ing. Vladislav Nechvátal - člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Rostislav Rakšány– člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         Bc. Jiří Vondráček – člen finančního výboru zastupitelstva kraje;

-         RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana kraje Vysočina;

-         JUDr. Eva Šarapatková – vedoucí sekretariátu ředitelky KrÚ;

-         Ing. Josef Toufar – ředitel Finančního úřadu Jihlava;

-         Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ;

-         Ing. Michal Šulc – tajemník finančního výboru.

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání, schválení programu, kontrola usnesení;

2.      Daňové příjmy na úrovni kraje, jejich rozdělení, plán, skutečnost

(Ing. Josef Toufar);

3.      Kontrolní činnost na úrovni krajského úřadu za I. pololetí 2002

(JUDr. Eva Šarapatková.);

4.      Rozpočet 2003 – příprava, návrh, metodika

(RNDr. Miloš Vystrčil, Ing. Anna Krištofová, Ing. Michal Šulc);

5.      Kontrolní činnost;

6.      Rozprava, usnesení, závěr.

 

 

1. Zahájení jednání, schválení programu, kontrola usnesení

Úvodem přivítal Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, všechny přítomné a přednesl návrh programu jednání. Ten byl schválen 8 hlasy. K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny připomínky.

Předseda v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání finančního výboru.

 

 

3. Daňové příjmy na úrovni kraje, jejich rozdělení, plán, skutečnost

            Členům finančního výboru byly rozeslány s předstihem podkladové pracovní materiály – Informační bulletin (statistika, ekonomika, daně a nedoplatky) a Informace o plnění státního rozpočtu (vybrané údaje). Ing. Josef Toufar krátce komentoval obsah výše zmiňovaných materiálů. Dále hovořil o výši státního rozpočtu, daňovém procentu, procentu sociálního a zdravotního pojištění, o rozdělení daní, o daních přímých a nepřímých. Konstatoval, že nejproblematičtější je daň z přidané hodnoty (dále jen DPH). Komentoval daň z obratu, která DPH předcházela. Zdůraznil, že na úseku DPH dochází k velkým podvodům (zejména v oblasti prodeje drahých kamenů, nafty, lehkých topných olejů, alkoholu). Uvedl konkrétní příklady. Informoval o kontrolní činnosti Ministerstva financí ČR a finančních úřadů. Informoval o nárůstu daně ze závislé činnosti a o vývoji výnosu DPH.

            Předseda se dotázal na vývoj daní v kraji. Ing. Josef Toufar poukázal na podkladový pracovní materiál Informační bulletin. Komentoval vývoj daní zaznamenaný v tabulkách a grafech příslušného materiálu. Konstatoval, že daně jsou disproporcionální mezi jednotlivými okresy a kraji, tato problematika je řešena a posuzována na Ministerstvu financí ČR, které pak přiděluje krajům určité procento z celkového výnosu (pro kraj Vysočina je to 3,1%). Zmínil se i o analýze nedoplatků a pravomoci krajů v této oblasti.

            Vladimír Hink se dotázal na vymáhání dluhů u malých a velkých dlužníků.

            Ing. Vladislav Nechvátal vznesl dotaz na důvod markantního vzestupu dluhů. Ing. Josef Toufar jako jedny z hlavních důvodů uvedl velkou nezaměstnanost a zrušení některých velkých firem.

            Bc. Jiří Vondráček se dotázal, zda-li finanční úřad může iniciovat odprodej firmy a s jakým výsledkem. Ing. Josef Toufar odpověděl kladně, uvedl, že v tomto případě je prováděna exekuce. Dále se Bc. Jiří Vondráček zeptal na způsob vymáhání pohledávek. Ing. Josef Toufar seznámil přítomné s tím, jak finanční úřad v těchto případech postupuje.

            Ing. Bohumil Kotlán se dotázal na problematiku zřízení finanční policie, problematiku DPH v souvislosti se vstupem do EU, vznesl dotaz k výběru dani z nemovitosti – zda-li se uvažuje se o zprůhlednění. Ing. Josef Toufar informoval, že se připravuje zřízení finanční prokuratury a finanční policie; dále hovořil o tom, že EU bude tolerovat postupné srovnávání ekonomiky. Komentoval výběr daně z nemovitosti a uvažované postupy do budoucna.. Otevřela se diskuse k problematice daně z nemovitosti.

            Ing. Vladislav Nechvátal vznesl dotaz do jaké míry bude ovlivněn vývoj DPH a inkasa v souvislosti s ničivými záplavami. Ing. Josef Toufar řekl, že oproti ničivým záplavám na Moravě v roce 1997 je škoda několikanásobně větší, byly poškozeny i velice stabilní firmy a instituce.

            Přítomní diskutovali o kontrolní činnosti finančních úřadů a pravomocích kraje, o státním rozpočtu. Ing. Toufar vznesl prosbu, aby jednali členové výboru zmínili problematiku daní a dotací rovněž při setkání s představiteli měst a obcí.

 

Usnesení 025/07/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci Ing. Josefa Toufara o daňových příjmech na úrovni kraje, jejich rozdělení, plánu, skutečnosti.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

4. Kontrolní činnost na úrovni krajského úřadu za I. pololetí 2002

            Úvodní slovo pronesl předseda komise. Zmínil se o vztahu finančního výboru ke kontrolnímu oddělení a kontrolní činnosti krajského úřadu.

            JUDr. Eva Šarapatková pohovořila o kontrolním systému na krajském úřadě. Oddělení kontrolní bylo transformováno na odbor kontroly. Pohovořila o personálním obsazení a náplni činnosti tohoto odboru. Informovala, že bude probíhat výběrové řízení na vedoucího odboru a finančního auditora. Zmínila, že kontrolní činnost vykonává i každý odbor a sekretariát – je povinen předkládat odboru kontroly plány kontrolní činnosti a závěry z provedených kontrol. Konkrétně se zmínila o kontrolní činnosti ekonomického odboru KrÚ.

            Vladimír Dolejš vznesl dotaz k personálnímu obsazení odboru kontroly.

            PhDr. Zdeněk Dobrý navrhl, aby plán činnosti odboru kontroly byl projednán i ve výboru finančním, aby nedošlo k dublování kontrolní činnosti. Rovněž navrhl, aby některé závěry byly projednány na zasedáních finančního výboru.

            Byla vedena rozsáhlá diskuse o kontrolní činnosti na úrovni krajského úřadu, dále o náplni a obsahu kontrolní činnosti. Byla zdůrazněna nutnost komunikace kontrolního a finančního výboru i příslušného odboru kontroly. JUDr. Eva Šarapatková poukázala na rezervu v kontrole příspěvkových organizacích, v této oblasti by vítala pomoc finančního a kontrolního výboru.

 

Usnesení 026/07/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci JUDr. Evy Šarapatkové o kontrolní činnosti na úrovni krajského úřadu za I. pololetí 2002.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

2. Rozpočet 2003 – příprava, návrh, metodika

Členové výboru obdrželi v předstihu podkladový pracovní materiál. Ing. Michal Šulc podrobně popsal plnění příjmů rozpočtu kraje za období 1-7/2002. Hovořil o běžných příjmech kraje. Zmínil se o vývoji daní z příjmů. Příjmy z úroků zhodnotil jako kladně se vyvíjející. Dále komentoval kapitálové a mimořádné (nerozpočtované) příjmy. Dále podrobně popsal čerpání výdajové části rozpočtu za období leden – červenec 2002. Uvedl, že výdaje jsou čerpány na 49%. Pohovořil o čerpání v jednotlivých kapitolách. Konstatoval, že některé kapitoly byly dosud čerpány minimálně.

            RNDr. Miloš Vystrčil podal doplňující komentář. Zmínil se o vývoji daní z příjmů, velikosti daňového propadu, plánovaných příjmech, dopadech na rozpočty obcí. Pohovořil o plánovaném setkání se starosty obcí. Tlumočil závěry, které přijala rozpočtová komise – doporučila zachování nespecifikované rezervy ve výši minimálně 60 milionů Kč a doporučila, aby správci jednotlivých kapitol rozpočtu kraje uvedli pomocí vnitřního rozpočtového opatření do souladu předpokládané a skutečné výdaje. V případě, že jednotliví správci nedodrží plánované čerpání, tak jim budou prostředky z kapitoly staženy – ekonomický odbor má za úkol upozornit na tento fakt příslušné správce kapitol. Byla vedena rozsáhlá diskuse o vývoji daní, grantové politice kraje, čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu.

            Ing. Anna Krištofová se vyjádřila k přípravě a metodice rozpočtu na rok 2003. Konstatovala, že situace zatím není jasná, nejsou k dispozici žádná konkrétní čísla. Sdělila, že vše bude značně ovlivněno tím, že kraj bude přebírat další organizace (po zániku OkÚ). Zmínila, že zákon o rozpočtovém určení daní zřejmě nebude novelizován (financování bude řešeno dotacemi). Uvedla, že kraj si mapuje potřeby pro rok 2003. Byla otevřena diskuse k této problematice. Hovořilo se rovněž o termínu schvalování rozpočtu, možnosti rozpočtového provizoria (kladech a záporech).

 

Usnesení 027/07/2002/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o čerpání rozpočtu kraje za období 1-7/2002 a o přípravě a metodice rozpočtu na rok 2003.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

 

 

6. Kontrolní činnost:

Projednávání tohoto bodu programu bylo z časových důvodů přeloženo na jednání finančního výboru č. 8/2002.

 

 

6. Rozprava, usnesení, závěr

            RNDr. Miloš Vystrčil informoval o komunikaci s obcemi v oblasti Podoubraví (oblast odstředivých tendencí). Kraj oslovil instituce, aby se vyjádřily k dopadu odtržení oblasti Podoubraví – bude připraven leták, který byl ještě před volbami informoval o tom, co odtržení výše zmiňované oblasti občanům přinese (snaha o objektivní informovanosti). Dále informoval o průběhu pojišťování majetku kraje – jednání se již blíží k závěru, o průběhu transformaci SÚS v kraji, o možnostech jiného zhodnocování zůstatku na účtu – proběhlo výběrové řízení – ekonomický odbor zpracuje systémový materiál, který bude předložen k projednání radě a zastupitelstvu kraje. Uvedl, že byly radou kraje schváleny téměř všechny připomínky kontrolního výboru k Pravidlům o zadávání veřejných zakázek, tyto připomínky budou rovněž předloženy k projednání zastupitelstvu kraje. Dále se 1. zástupce hejtmana vyjádřil k reformě veřejné správy – převodu kompetencí a zaměstnanců, přerozdělování prostředků v rámci školství. Byla otevřena diskuse.

            Bc. Vondráček poukázal na problém při řešení údržby zeleně kolem komunikací.

            Předseda tlumočil žádost Vladimíra Hinka o posunutí začátku zasedání finančního výboru. Členové výboru se shodli na 8:30 hodin.

            Bc. Ing. Jaromír Barák se vyjádřil k usnesení 024/06/2002/FV, ve kterém Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina doporučil předání kontroly dle usnesení finančního výboru č. 007/02/2002/FV Kontrolnímu výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. Uvedl, že tato problematika bude zařazena na program jednání kontrolního výboru č. 8/2002, které se bude konat dne 9. 9. 2002. Zdůraznil, že by se na toto zasedání měl dostavit zástupce finančního výboru. Na základě dohody přítomných členů výboru byl jako zástupce nominován Rostislav Rakšány.

            Předseda vyslovil do budoucna předpoklad společného zasedání finančního a kontrolního výboru.

            RNDr. Miloš Vystrčil informoval o setkáních se starosty obcí v jednotlivých okresech, které by měly proběhnout ve druhém a třetím týdnu měsíce října 2002.

 

 

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání výboru, který byl předběžně stanoven na středu 18. září 2002 v 8:30.

 

 

          Vladimír Dolejš v. r.

          předseda Finančního výboru

    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina dne 28. 8. 2002.

Zapsala Katka Nedvědová dne 28. 8. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.9.2002 / 12.9.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze