Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sociální komise Rady kraje Vysočina č. 8/2002

5. září 2002
 

 
 

                Zápis ze zasedání Sociální komise č. 8/2002

    Rady kraje Vysočina

          konaného dne 5. 9. 2002 v Jihlavě

 

 

Přítomno:

-          4 členové sociální komise (viz presenční listina)

-          JUDr. Božena Dolejská – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení

2.      Informace o Fondu Vysočina

3.      Příprava plánu činnosti komise na další období

4.      Diskuse, závěr

 

 

  1. Zahájení jednání

 

Bc. Ladislav Bárta, předseda sociální komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné členy. Přednesl program 8. zasedání sociální komise a konstatoval, že dle počtu členů není toto zasedání usnášení schopné. Nepřítomní členové sociální komise svoji nepřítomnost oznámili již velmi pozdě. Předseda v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání sociální komise.

 

 

  1. Informace o Fondu Vysočina

 

Tohoto bodu jednání se ujala tajemnice komise, JUDr. Božena Dolejská, která informovala všechny přítomné o tom, že odbor sociálních věcí připravil další grantový program s názvem – Vzděláváním ke standardům kvality. Program zatím nebyl Radou kraje schválen, protože předložený návrh byl vrácen k doplnění některých připomínek členů Rady. Tento program by měl být ukončen závěrečnou zprávou, která bude obsahovat návrhy řešení pro vzdělávání v různých oblastech a typech sociálních služeb.

Přítomní členové komise poté vedli diskusi o dalších možných grantových programech, uplatněných do Fondu Vysočiny. V této souvislosti bude také nutné zhodnotit naplňování Programu rozvoje kraje a případně navrhnout aktualizaci. Z těchto úvah proto vzešli pro členy sociální komise následující úkoly.

 

Úkol: zamyslet se nad tvorbou grantových  programů v oblasti sociálních věcí

Odpovědnost: všichni členové sociální komise

Termín : do konce září 2002

 

Úkol: zhodnotit naplňování Programu rozvoje kraje v sociální oblasti

Odpovědnost: všichni členové sociální komise

Termín : do příštího zasedání sociální komise – 3.10. 2002

 

3.      Příprava plánu činnosti komise na další obdob

 

Tento bod se neprojednával v celé šíři pro nízkou účast členů komise. Přítomní členové v krátké diskusi zhodnotili dosavadní naplňování plánu komise pro tento rok. Zde bylo možné konstatovat, že do této doby byla velká část plánu komise splněna.

 

Úkol: připravit návrhy pro plán činnosti komise v roce 2003

Odpovědnost: všichni členové sociální komise

Termín : do příštího zasedání sociální komise – 3.10. 2002

 

 

       4.   Různé, závěr

 

Na dotaz předsedy komise ohledně podávání projektů na rok 2003 v oblasti protidrogové politiky, uvedla tajemnice komise podrobnosti. Rada kraje Vysočina jmenovala komisi pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro koordinaci protidrogové politiky pro rok 2003. Komise je sestavena z těchto členů:

-          Pavel Maslák

-          Ing. Jana Fischerová, CSc.

-          Mgr. Roman Křivánek

-          Bc. Jan Burda

-          JUDr. Božena Dolejská

-          Mgr. Petr Horký

-          Pavla Policarová, Dis

-          Mgr. Zuzana Pechová, která na základě výběrového řízení bude zastávat funkci krajské protidrogové koordinátorky

 

 

Předseda komise předal přítomným členům komise písemné informace o připravované Krajské konferenci NNO, nad kterou převzal patronaci hejtman kraje Vysočina. Tato konference se uskuteční 19.10. 2002 v Kongresovém centru Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě od  9:00 hodin. V této souvislosti požádal předseda komise její členy, aby tuto informaci šířily do svých regionů a oslovovali NNO. Zároveň se zápisem budou členům komise elektronicky rozeslány podrobnosti o této konferenci.

 

 

            Na závěr předseda sociální komise, Bc. Ladislav Bárta, poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání, který byl stanoven na 3. října 2002 v 9.00 hod. v budově Krajského úřadu v Jihlavě, Žižkova 57 (sekretariát hejtmana, zasedací místnost č. 2.21)

 

 

                                                                                                 Bc. Ladislav Bárta, v.r.

                                                                                               předseda sociální komise

                                                                                                   Rady kraje Vysočina

 

 

Zápis ze zasedání sociální komise, byl pořízen na základě záznamu dne 5. 9. 2002

Zapsala dne 6 . 9. 2002 Radka Šimůnková

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.9.2002 / 10.9.2002

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze