Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2008

17. březen 2008
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2008

konaného dne 17. března 2008

Přítomni:

1. Brož Ladislav

5. Kesl Petr (předseda)

2. Bulušek Josef

6. Matějková Martina (místopředsedkyně)

3. Dufek Tomáš

7. Šlechtický Pavel

4. Karas Jan

8. Ludvík Zdeněk (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):

1. Doležal Jaroslav

2. Kovanda Bohumil

 

Hosté:

1. Milan Pohl (ČŠI)

2. Stanislav Novotný (ČŠI)

3. Miloš Vystrčil (KrÚ)

4. Alena Vlachová (OŠMS)

 

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Schválení programu, kontrola usnesení;

3.      Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina;

4.      Jednání s krajským školním inspektorem PaedDr. Milanem Pohlem;

5.      Informace o Metodice rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení kraje Vysočina na rok 2008;

6.      Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007;

7.      Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006;

8.      Příprava semináře pro učitele a ředitele škol (za účasti pracovníků MŠMT);

9.      Změny ve školském rejstříku;

10.  Diskuse a různé;

11.  Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Petr Kesl, předseda VVVZ, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

2. Schválení programu, kontrola usnesení

Předseda přednesl návrh programu. Program jednání byl 6 hlasy schválen. Předseda dále shrnul závěry a usnesení ze zasedání VVVZ č. 2/2008.

Na zasedání se dostavila M. Matějková

 

3. Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina

Zdeněk Ludvík tlumočil informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání), které proběhly od posledního zasedání VVVZ:

RK č. 6/2008

-          Jmenování člena školské rady Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, jmenování člena školské rady Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava;

-          Pověření vyhlášením konkurzního řízení;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na podporu účastníků XIII. ročníku Pražského modelu Spojených národů z kraje Vysočina;

-          Podpora neziskového sektoru - dotace pro Radu dětí a mládeže kraje Vysočina;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2008 dle schválených pravidel rady kraje;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Účast kraje Vysočina v soutěži Enersol 2008.

 

RK č. 7/2008

-          Návrh rozpočtového opatření na rok 2008 u kapitoly Školství, mládeže a sportu - předfinancování projektu SOŠ a SOU Třešť, příspěvkové organizace kraje, v rámci programu INTERREG IIIA Česká republika-Rakousko;

-          Místa výkonu činnosti DDM;

-          Dotace na individuální projekty Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání a Adaptabilní školy - další vzdělávání;

-          Krajské projekty Adaptabilní školy;

-          Testování žáků 2. ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť;

-          Propagace technických odvětví a oborů vzdělávání;

-          Projekt VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.

 

RK č. 8/2008

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích;

-          Zajištění provozu v Základní škole Pacov, Španovského 319;

-          Testování žáků 2. ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem;

-          Stanovení platu;

-          Fond Vysočiny - grantový program "ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2008";

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora převodu vzdělávacích činností a školských služeb;

-          Místa výkonu činnosti DDM a ZUŠ.

 

RK č. 9/2008

-          Změny ve školském rejstříku;

-          Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu;

-          Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008;

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace městu Havlíčkův Brod na spolufinancování akce "vybudování umělého trávníku na fotbalovém hřišti Na Losích, včetně oplocení a umělého osvětlení".

 

Usnesení 11/03/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace z rady kraje.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

M. Vystrčil dodal, že proběhlo jednání s řediteli MŠ, ZŠ, SŠ, se starosty obcí II. a III. Hovořilo se o vzdělávání konkurenceschopnosti. Každý člověk z Vysočiny by se měl umět domluvit anglicky, měl by ovládat počítač, studenti by se měli seznamovat s tím, co je čeká do budoucna, aby neskončili na úřadu práce.

 

J. Karas opustil zasedání.

 

4. Jednání s krajským školním inspektorem PaedDr. Milanem Pohlem

P. Kesl přivítal na zasedání zástupce České školní inspekce M. Pohla a S. Novotného.

M. Pohl přivítal členy výboru a pohovořil o činnosti ČŠI. Okomentoval souhrnnou zprávu, ve které je popsáno jazykové vzdělávání a počítačová gramotnost. Dodal, že prioritou je umět anglicky. Výuka na ZŠ je horší než na gymnáziích. Rodiče mají veliký zájem o výuce cizích jazyků na školách. Dochází k modernizace informačních technologií. Dále dodal, že kraj Vysočina je jeden z krajů s nejvyšším indexem úrazovosti.

S. Novotný okomentoval podkladové materiály „Plán hlavních úkolů“ a „Kritéria hodnocení“. Dodal, že na krajský úřad se posílají data, kdy jakou školu kdo navštíví a co se bude projednávat.

Rozvinula se krátká diskuse.

T. Dufek vznesl dotaz, jak zaměstnanci ČŠI zvládají zkontrolovat všechny školy v kraji.

S. Novotný odpověděl, že využívají hodně externích zaměstnanců.

P. Kesl vznesl dotaz, jak by se mohli odvolávat ředitelé školských zařízení, kteří svoji práci vykonávají špatně a neměli by být ve funkci.

M. Pohl odpověděl, že je připravena novela zákona, která by měla zvýšit pravomoce zřizovatelů škol, aby mohli odvolávat ředitele.

P. Kesl dodal, že ředitelé škol nemohou potrestat žáky mimo školu.

M. Pohl a S. Novotný poděkovali za pozvání a opustili zasedání.

 

 

Usnesení 12/03/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace ČŠI.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

5. Informace o Metodice rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení kraje Vysočina na rok 2008

Z. Ludvík okomentoval podkladový materiál „Metodika rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení kraje Vysočina na rok 2008“. Dále dodal, že jde o standardní materiál a pokusíme se získat další finanční prostředky z evropských fondů.

A. Vlachová dodala, že velkou částí této metodiky je soustava normativů.

 

Usnesení 13/03/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o „Metodice rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení kraje Vysočina na rok 2008“

 

6. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007

Z. Ludvík předal informace členům výboru o Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007. Celá výroční zpráva byla předána členům výboru na zasedání VVVZ na CD.

 

Usnesení 14/03/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2006/2007 a kalendářní rok 2007 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008

Z. Ludvík okomentoval podkladový materiál „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008“. Dodal, že dlouhodobý záměr je doplněn o zvláštní význam technického vzdělání. Takto poupravený dlouhodobý záměr se bude schvalovat na 4 roky.

P. Kesl dodal, že materiál je zpracován velice dobře.

 

Usnesení 15/03/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2008 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

8. Příprava semináře pro učitele a ředitele škol (za účasti pracovníků MŠMT)

P. Kesl přednesl členům výboru návrh pozvánky na seminář pro učitele a ředitele škol. Dodal, že na seminář se dostaví možná i pan ministr, popřípadě někdo jiný z ministerstva školství.

 

Usnesení 16/03/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

souhlasí s navrženou pozvánkou a pověřuje předsedu výboru a krajský úřad se zajištěním dalších věcí.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

9. Změny ve školském rejstříku

Z. Ludvík okomentoval podkladový materiál „Přehled záměrů změn ve školském rejstříku – projednávání březen 2008“.

 

Usnesení 17/03/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

souhlasí s „Přehledem záměrů změn ve školském rejstříku – projednávání březen 2008“.

 

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

10. Diskuse a různé

P. Kesl předal informace členům o nové předsedkyni Rady pro rozvoj lidských zdrojů. Stala se jí paní radní Marie Černá.

 

11. Závěr

Předseda VVVZ, P. Kesl, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání VVVZ č. 4/2008 byl stanoven na pondělí 14. dubna 2008 od 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina v zasedací místnosti A-3.15.

 

 

Petr Kesl, v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal M. Šalanda dne 27. března 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.4.2008 / 8.4.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze