Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2002

2. září 2002
 

 
 

Zápis ze  zasedání výboru pro výchovu, vzdělávání  a zaměstnanost č. 8/2002

konaného dne 2. září 2002

 

 

Přítomno:       

-         9 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz prezenční listina

-         Mgr. Zdeněk Ludvík - odbor školství, mládeže a sportu

-         RNDr. Kamil Ubr - odbor školství, mládeže a sportu

-         Miluše Vokáčová - krajská odborová rada

 

 

Navržený program jednání:

 

1.      Zahájení, kontrola zápisu

2.      Organizační zajištění školního roku 2002/2003

3.      Příprava grantových programů

4.      Aktuality z OŠMS

a.       Problematika hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem, způsob

výběru ředitelů.

b.      Přechody pracovníků z referátu školství OkÚ na OŠMS KrÚ Vysočina a na obce

s rozšířenou působností.

c.       Informace o přechodu škol a školských zařízení zřizovaných obcemi do právní

subjektivity, problémy se jmenováním ředitelů škol.

d.      Novela vyhlášky o konkurzech na funkce ředitelů škol.

5.      Různé

6.      Závěr

 

 

1. Zahájení

 

              Mgr. Milan Šmíd, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, přivítal přítomné v novém školním roce 2002/2003 a přednesl návrh programu jednání. Navržený program byl doplněn o jednání Mgr. Miluše Vokáčové, které bylo zařazena do programu na první místo. Na úvod jednání se zeptal členů výboru, zda je někdo proti uveřejnění  osobních kontaktů na internetových stránkách. Všichni členové s uveřejněním souhlasili.

Dále pohovořil o minulém zasedání výboru  a o plnění usnesení.

Mgr. Alena Štěrbová upozornila na důležitost výběru názvu pro budoucí Vysokou školu v Jihlavě. Podle mínění Mgr. Štěrbové by měl být upřednostňován název „kraj Vysočina“ před názvem „Jihlava“. Na toto téma se rozpoutala diskuse.

 

2. Krajská odborová rada

 

              Mgr. Milan Šmíd předal slovo Mgr. Miluši Vokáčové. Mgr. Miluše Vokáčová seznámila všechny přítomné se strukturou a organizací Krajské odborové rady. Procentuelně vyjádřila výskyt odborových organizací v kraji Vysočina - okres Žďár nad Sázavou 75%, okres Havlíčkův Brod 60%, okres Jihlava a Pelhřimov 40%. Upozornila na důležitost spolupráce obcí s odborovou radou. Reakcí na tuto informaci bylo zdůraznění faktu, že starostové a ředitelé škol v obcích se snaží s touto organizací teprve seznamovat. Mgr. Štěrbová poznamenala, že kraj může odborové radě pomoci navázat spolupráci pouze metodicky. Dále se rozpoutala rozsáhlá debata.

 

 

3. Organizační zajištění školního roku 2002/2003

 

Mgr. Zdeněk Ludvík popřál všem přítomným hodně úspěchů v novém školním roce a podal aktuální informace. Ke dni 2.9.02 bylo v kraji Vysočina otevřeno 280 škol základních a 360 škol mateřských. Připomněl také, že v našem kraji nebyly z důvodu povodní uzavřeny žádné školy. Do škol základních nastoupilo 54 700 žáků, 13 300 žáků do škol mateřských a 27 000 žáků do škol středních. Dále také informoval, že v našem kraji byly zrušeny tři základní školy, sedm škol mateřských a sloučeny dvě školy v Bystřici nad Pernštejnem.

 

USNESENÍ/042/08/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Mgr. Zdeňka Ludvíka o zahájení školního roku 2002/2003

 

 

4. Příprava grantových programů

 

              Na úvod tohoto bodu programu seznámil RNDr. Kamil Ubr členy výboru s Grantovým programem na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání – Programy profesního vzdělávání dospělých. Připomněl přítomným celkový objem finančních prostředků. Poté upřesnil, že podstatou a cílem tohoto Grantového programu je nabídnout program veřejnosti a vytvořit podmínky pro realizaci.

 

USNESENÍ/043/08/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu RNDr. Kamila Ubra o Programu profesního vzdělávání dospělých

doporučuje

Program profesního vzdělávání dospělých k projednání rady kraje

 

 

5. Aktuality z OŠMS

 

              Mgr. Zdeněk Ludvík krátce seznámil přítomné s problémy ohledně hodnocení ředitelů škol a školských zřízení zřizovaných krajem a ohledně způsobu výběru ředitelů. Upozornil, že Ministerstvo školství vydalo novu metodiku pro ředitele základních škol, která se zabývá jmenováním ředitelů škol. Dále ještě upozornil, že během jednoho měsíce má být vyhláška 187/91 o konkurzním řízení, kde budou jasně stanoveny vývoje členů konkurzního řízení.

 

 

 

 

USNESENÍ/044/08/2002/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost  Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu Mgr. Ludvíka o aktuálních problémech školství v kraji

 

 

6. Různé

 

              V tomto bodu programu nebyly vzneseny žádné návrhy a body k dalšímu projednání.

 

 

 

7. Závěr, stanovení dalších termínů zasedání výboru

           

            Předseda výboru Mgr. Milan Šmíd poděkoval všem přítomným členům Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanosti a hostům za účast na jednání. Termín dalšího jednání stanovil na 7.10.2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mgr. Milan Šmíd, v.r.

         Předseda Výboru pro výchovu, vzdělání

a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 2.září 2002

Zapsala: Lucie Tůmová dne 3.září 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.9.2002 / 6.9.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze