Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zdravé stravování ve školách 2008

Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny
 

 
 

 

 

 

 
Fond Vysočiny – grantový program „ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2008

 

 

 

 

GP „Zdravé stravování ve školách“ je zaměřený na zvyšování standardu zdravotnických a sociálních služeb a prevenci zdravotních a sociálních rizik. Jedná se zejména o dlouhodobé preventivní projekty, ale i vhodné jednorázové aktivity, které budou propagovat zdravý životní styl a primární prevenci nemocí.

Realizace programu  je stanovena na školní rok 2008/2009.

Podpora je zaměřena především na aktivity zaměřené na děti, rodiče, vzdělávání ředitelů a pedagogů základních škol, vedoucí a kuchaře školních jídelen základních škol. Dále je určena na realizaci projektů spolupráce školy, rodiny a dalších subjektů. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování pro vytvoření a realizaci vzdělávacích a výchovných programů pro zdravé stravování a zdravý způsob života,  přípravu a tisk výchovných materiálů a práci s nimi, nákup potravin pro výuku a prezentaci, činnost kroužků, nákup odborné literatury.

 

 

Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí podpory na předepsaném formuláři.

Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.fondvysociny.cz, případně www.kr-vysocina.cz a je k vyzvednutí na adrese: kraj Vysočina, krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu, oddělení organizace školství, Tolstého 15,  587 33 Jihlava.

Na stejné webové stránce je vyvěšen Statut účelového Fondu Vysočiny, který obsahuje kompletní informace k podmínkám poskytnutí podpory.

 

Žádosti zpracované ve dvou vyhotoveních včetně příloh (1 originál + 1 kopie) se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo poštou v termínu do 5. 5. 2008 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: Fond Vysočiny, Grantový program „Zdravé stravování ve školách 2008“, Neotvírat!

 

Pro zájemce uvádím internetové adresy, kde získáte informace o biopotravinách a adresy dodavatelů biopotravin.

www.pro-bio.cz;    www.biospotrebitel.cz;     www.biofarmy.cz;     www.biodoskol.cz;

 

 

 

Zpracovala:

Zlata Koukalová

odbor školství, mládeže a sportu

oddělení organizace školství

Krajský úřad kraje Vysočina

Tolstého 15

587 33  Jihlava

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 3.4.2008 / 3.4.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení vnitřní kontroly

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze