Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 29/2002

3. září 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 29/2002, konaného dne 3. září 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2002

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 3. 9. 2002.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a přednesl návrh programu zasedání.

M. Vystrčil přednesl návrh na vypuštění bodů 5 a 18 z programu zasedání.

M. Černá předložila návrh na rozšíření programu zasedání o bod 38 Veřejná zakázka na stavbu: „Polnička – oprava silnice III/35016“– výběr zhotovitele stavby.

Rada kraje po krátké diskusi návrhy akceptovala a přijala upravený program zasedání.

Upravený program zasedání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 28/2002
 2. Žádost o poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti ve Světlé nad Sázavou na opravu havarijního stavu věže kostela sv. Václava ve Světlé nad Sázavou
 3. Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů
 4. Žádost o provedení rozpočtového opatření
 1. Veřejná zakázka – Studie dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina
 2. Návrh územního uspořádání Krajského úřadu kraje Vysočina od 1. 1. 2003
 3. Veřejná zakázka na zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 4. Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje
 5. Návrh mimořádné odměny pro ředitele škol
 6. Jmenování ředitele Školního statku, Třebíč, Račerovická 920
 7. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací kapitoly školství
 8. Jmenování Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky vyhlášené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro rok 2003
 9. FOND VYSOČINY - Grantový program „Místní komunikace“ na podporu na podporu místních komunikací
 10. FOND VYSOČINY - Grantový program „Evropa ve škole“ podporující evropskou integraci ve vzdělávací sféře
 11. FOND VYSOČINY - Grantový program „Programy profesního vzdělávání dospělých“ na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání
 12. FOND VYSOČINY - Grantový program Zemědělské projekty na podporu projektů v oblasti zemědělství
 1. FOND VYSOČINY - Grantový program „Záchranný kruh“
 2. FOND VYSOČINY - Grantový program „Diagnosa včas“
 3. FOND VYSOČINY - Grantový program „Vzděláním ke standardům kvality“
 4. FOND VYSOČINY - Grantový program „Územní dokumentace“ na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje obcí a měst pro rozvoj podnikatelských a rekreačních aktivit s nadmístním významem na území více obcí
 5. FOND VYSOČINY - Grantový program „Dokumenty mikroregionů“ na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje mikroregionů
 6. FOND VYSOČINY - Grantový program „Obce na síti II“
 7. FOND VYSOČINY - Grantový program GIS 1 - infrastruktura
 8. FOND VYSOČINY - Grantový program GIS 2 - data
 9. FOND VYSOČINY - Grantový program GIS 3 - aplikace
 10. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení  grantového programu „Bydlete na Venkově“
 11. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení  grantového programu „Spolupráce podniků na Vysočině“
 12. Výkup částí pozemků v k. ú. Bor u Nedvědice a obci Sejřek
 13. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 14. Prodej a výkup pozemků v k. ú. a obci Polná
 15. Stavby města Humpolec a města Žďár nad Sázavou a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje
 16. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby: „Havárie svahů silnice II/408 - Jemnice“
 17. Veřejná zakázka na stavbu: „III/34422 Slavíkov – Sloupno, rekonstrukce silnice“ - výběr zhotovitele stavby
 18. Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina
 19. Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 20. Veřejná zakázka na stavbu: „Polnička – oprava silnice III/35016“– výběr zhotovitele stavby

Rozprava členů rady

Upravený program byl schválen 9 hlasy.

M. Vystrčil přednesl návrh na úpravu zápisu rady kraje č. 28/2002 v bodech 4 a 15.

Bod 4 -doplnit závěry přijaté rozpočtovou komisí.

Bod 15 - ve schváleném usnesení 474/28/2002/RK vypustit textovou část „zabývat se uvedeným dokumentem“.

M. Vystrčil dále doporučil, aby přijatá usnesení radou kraje byla bezprostředně po ověřeném a podepsaném zápisu vždy zkontrolována v příslušných částech vedoucími odborů.

Rada kraje navržené úpravy akceptovala a upravený zápis č. 28/2002 schválila 9 hlasy.

 

2. Žádost o poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti ve Světlé nad Sázavou na opravu havarijního stavu věže kostela sv. Václava ve Světlé nad Sázavou

            H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Na základě připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru kultury a památkové péče jednat s městem Světlá nad Sázavou o možnosti poskytnutí finančních prostředků na opravu havarijního stavu věže kostela a materiál znovu předložit na jednání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-02

 

3. Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje informace o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Na základě připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje nepřijala návrh usnesení. Rada kraje doporučila odboru dopravy a silničního hospodářství hledat jiný způsob financování akcí a materiál znovu předložit na jednání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-03; RK-29-2002-03pr1

 

4. Žádost o provedení rozpočtového opatření

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje žádost města Třebíč o poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci silnice II/360 v Třebíči a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 497/29/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     povýšení položky dotace na technická zhodnocení  v kapitole Doprava (Orj. 80, 10, § 2212 Silnice) schváleného rozpočtu kraje o 1 000 tis. Kč, snížením položky na podporu technických dokumentací a předprojektovou a projektovou přípravu v rámci modernizace komunikací, případně souvislé opravy komunikací 2. a 3. tříd v kapitole Doprava (Orj. 80, § 2212 Silnice) schváleného rozpočtu kraje na rekonstrukci silnice II/360 ulice Brněnská v Třebíči;

·     zvýšení závazného ukazatele investiční dotace vůči Správě a údržbě silnic Třebíč o 1 000 tis. Kč na rekonstrukci silnice II/360 ulice Brněnská v Třebíči.

odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický

termín: do 15. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-04

 

6. Veřejná zakázka – Studie dopravní obslužnosti a možnosti integrovaného dopravního systému kraje Vysočina

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Na základě připomínek a návrhů, které vyplynuly z diskuse, rada kraje nepřijala návrh usnesení. Rada kraje doporučila odboru dopravy a silničního hospodářství materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-06; RK-29-2002-06pr1

 

7. Návrh územního uspořádání Krajského úřadu kraje Vysočina od 1. 1. 2003

E. Šarapatková podala radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu a otevřela rozpravu.

Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje nepřijala návrh usnesení a doporučila sekretariátu ředitelky projednat možné řešení územního uspořádání krajského úřadu dle varianty č. 3 se zapracováním možnosti využití prostor v budově B krajského úřadu.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-07; RK-29-2002-07pr1; RK-29-2002-07pr2; RK-29-2002-07pr3; RK-29-2002-07pr4; RK-29-2002-07pr5; RK-29-2002-07pr6

 

8. Veřejná zakázka na zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

I. Rohovský informoval radu kraje o předloženém materiálu a otevřel rozpravu.

Na základě připomínek a návrhů, které vyplynuly z diskuse, rada kraje nepřijala návrh usnesení. Rada kraje doporučila odboru majetkovému a odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání rady kraje.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-08; RK-29-2002-08pr1; RK-29-2002-08pr2; RK-29-2002-08pr3

 

9. Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 498/29/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Jednací řád Zastupitelstva kraje Vysočina dle upravené přílohy 1 materiálu RK-29-2002-09.

odpovědnost: sekretariát hejtmana

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-09; RK-29-2002-09pr1

 

10. Návrh mimořádné odměny pro ředitele škol

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, podal radě kraje informaci k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 499/29/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu se zněním § 10 písm. a) nařízení vlády č. 251/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny dle přílohy 1 materiálu RK-29-2002-10 těmto ředitelům škol:

1.   Jaroslavu Matějkovi, řediteli Speciálních škol, Třebíč, Cyrilometodějská 22, za dokončení náročné investiční akce ve zkráceném termínu;

2.   Josefu Krátkému, řediteli Zvláštní školy internátní, Chotěboř, Riegrova 1, za dokončení mimořádně náročné investiční akce - výstavba nové Zvláštní školy internátní v Chotěboři.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: září 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-10; RK-29-2002-10pr1

 

11. Jmenování ředitele Školního statku, Třebíč, Račerovická 920

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, podal radě kraje informaci k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

K danému návrhu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje hlasovala o návrzích usnesení ve variantách

Rada kraje

potvrzuje

Ing. Jana Nečase ve funkci ředitele Školního statku, Třebíč, Račerovická 920, s účinností od 1. 10. 2002.

Usnesení nebylo přijato (pro 1 hlas).

 
Usnesení 500/29/2002/RK
Rada kraje
odvolává
Ing. Jana Nečase z funkce ředitele Školního statku, Třebíč, Račerovická 920 k 30. 9. 2002 a
jmenuje

Ing. Josefa Holčapka ředitelem Školního statku, Třebíč, Račerovická 920, s účinností od 1. 10. 2002.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: 3. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-11

 

12. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací kapitoly školství

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh unesení.

Usnesení 501/29/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti vykázaný dle posledního zjištění příspěvkovými organizacemi kapitoly školství dle přílohy 1 materiálu RK-29-2002-12.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací kapitoly školství

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-12; RK-29-2002-12pr1

 

13. Jmenování Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky vyhlášené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro rok 2003

Z. Ludvík, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky a přijala návrh usnesení.

Usnesení 502/29/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

komisi pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky vyhlášené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro rok 2003 dle doplněné přílohy 1 materiálu RK-29-2002-13 a

ukládá

této komisi provést 1. kolo hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky vyhlášené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro rok 2003.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, sekretariát hejtmana

termín: 15. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-13; RK-29-2002-13pr1

 

F. Dohnal přivítal přítomné vedoucí odborů a garanty grantových programů a informoval o závěrech z jednání Rady Fondu Vysočiny.

 

14. FOND VYSOČINY - Grantový program „Místní komunikace“ na podporu místních komunikací

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh grantového programu na podporu místních komunikací.

Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru dopravy a silničního hospodářství zpracovat grantový program s jiným zaměřením a předložit jej na zasedání rady kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-14; RK-29-2002-14pr1

 

15. FOND VYSOČINY - Grantový program „Evropa ve škole“ podporující evropskou integraci ve vzdělávací sféře

J. Burda, vedoucí oddělení mimoškolních činností, předložil radě kraje návrh grantového programu podporující evropskou integraci ve vzdělávací sféře. Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru školství mládeže a sportu materiál dopracovat, případně rozdělit, a předložit jej radě kraje znovu k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-15; RK-29-2002-15pr1

 

16. FOND VYSOČINY - Grantový program „Programy profesního vzdělávání dospělých“ na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání

K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství, předložil radě kraje návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti rozvoje systému regionálního vzdělávání. Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru školství mládeže a sportu materiál dopracovat a předložit jej radě kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-16; RK-29-2002-16pr1

 

17. FOND VYSOČINY - Grantový program „Zemědělské projekty na podporu projektů v oblasti zemědělství“

            P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje návrh grantového programu na podporu projektů v oblasti zemědělství.

Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství materiál dopracovat a předložit jej na zasedání rady kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-17; RK-29-2002-17pr1

 

19. FOND VYSOČINY - Grantový program „Záchranný kruh“

            V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu činnosti v oblasti zdravého životního stylu. Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru sociálních věcí a zdravotnictví materiál dopracovat a předložit jej radě kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-19; RK-29-2002-19pr1

 

20. FOND VYSOČINY - Grantový program „Diagnosa včas“

            V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu sekundární prevence v lůžkových zdravotnických zařízení.

Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracovat grantový program s jiným zaměřením.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-20; RK-29-2002-20pr1

 

21. FOND VYSOČINY - Grantový program „Vzděláním ke standardům kvality“

            V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu zvyšování profesionální úrovně sociálních pracovníků. Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru sociálních věcí a zdravotnictví materiál dopracovat a předložit jej radě kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-21; RK-29-2002-21pr1

 

22. FOND VYSOČINY - Grantový program „Územní dokumentace“ na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje obcí a měst pro rozvoj podnikatelských a rekreačních aktivit s nadmístním významem na území více obcí

            J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje návrh grantového programu na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje obcí a měst pro rozvoj podnikatelských a rekreačních aktivit s nadmístním významem na území více obcí. Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru územního plánování a stavebního řádu materiál dopracovat a předložit jej  radě kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-22; RK-29-2002-22pr1

 

23. FOND VYSOČINY - Grantový program „Dokumenty mikroregionů“ na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje mikroregionů

            J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje návrh grantového programu na podporu vytváření dokumentů územního a regionálního rozvoje mikroregionů. Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru územního plánování a stavebního řádu materiál dopracovat a předložit jej na zasedání rady kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-23; RK-29-2002-23pr1

 

24. FOND VYSOČINY - Grantový program „Obce na síti II“

            P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh grantového programu na podporu rozvoje komunikační infrastruktury. Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru informatiky materiál dopracovat a předložit jej na zasedání rady kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-24; RK-29-2002-24pr1

 

25. FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 1 – infrastruktura“

            P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh grantového programu na podporu rozvoje infrastruktury geografických informačních systémů.

Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru informatiky materiál dopracovat a předložit jej radě kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-25; RK-29-2002-25pr1

 

26. FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 2 – data“

            P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh grantového programu na podporu budování, údržby a integrace bází dat a informací o území pro využití v geografických informačních systémech. Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru informatiky materiál dopracovat a předložit jej radě kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-26; RK-29-2002-26pr1

 

27. FOND VYSOČINY - Grantový program „GIS 3 – aplikace“

            P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh grantového programu na vytváření a implementaci aplikací a unifikovaných postupů pro účelnější využití geografických informačních systémů.

Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru informatiky materiál dopracovat a předložit jej radě kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-27; RK-29-2002-27pr1

 

28. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení  grantového programu „Bydlete na Venkově“

            V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu zpracování projektové dokumentace řešící doprovodnou infrastrukturu pro následnou bytovou výstavbu v městech a obcích kraje Vysočina.

Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje návrh grantového programu odložila, doporučila odboru regionálního rozvoje materiál dopracovat a předložit jej radě kraje k projednání.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-28; RK-29-2002-28pr1

 

29. FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení  grantového programu „Spolupráce podniků na Vysočině“

            V. Jourová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o stažení předloženého návrhu z programu zasedání. Rada kraje návrh předkladatele akceptovala.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-29; RK-29-2002-29pr1

 

30. Výkup částí pozemků v k. ú. Bor u Nedvědice a obci Sejřek

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost Marie Holečkové týkající se majetkoprávního vypořádání části silnice č. III/38513 a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešla A. Štěrbová. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 503/29/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s p. Marií Holečkovou o výkupu částí pozemků zjednodušené evidence par. č. 43, 44, 46, 82 a 86 v k. ú. Bor u Nedvědice a obci Sejřek za cenu stanovenou zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 279/1997 Sb., v platném znění.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-30

 

31. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového předložil radě kraje žádost Miloše Mičky týkající se majetkoprávního vypořádání části silnice č. II/388 v Bystřici nad Pernštejnem a přednesl návrh usnesení.  Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 504/29/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zahájení jednání s p. Milošem Mičkou o výkupu pozemku par. č. 3211/21 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem za cenu stanovenou zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 279/1997 Sb., v platném znění.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-31

 

32. Prodej a výkup pozemků v k. ú. a obci Polná

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru prodat část pozemku v k. ú. a obci Polná a přednesl návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 505/29/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     zveřejnění záměru prodat část pozemku par. č. 2369/1 v k. ú. a obci Polná;

·     zahájení jednání s firmou Calibra plus, s. r. o. o výkupu části pozemku par. č. 2369/3 v k. ú. a obci Polná.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 16. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-32

 

33. Stavby města Humpolec a města Žďár nad Sázavou a zveřejnění záměru darování nemovitého majetku kraje

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.  Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 506/29/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s realizací stavebních akcí:

·     oprava chodníku na pozemku par. č. 2483/1 v k. ú. a obci Humpolec, která bude prováděna v rámci stavební akce „Oprava silnice III/12935 – ul. Blanická“ v Humpolci;

·     infrastruktura ul. Jamská, Žďár nad Sázavou na pozemcích par. č. 5316 a par. č. 5042 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou a

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat po realizaci a geometrickém zaměření příslušných staveb:

·     část pozemku par. č. 2483/1 v k. ú. a obci Humpolec zastavěného chodníkem městu Humpolec;

·     část pozemků par. č. 5316 a par. č. 5042 v k. ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-33

 

34. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby: „Havárie svahů silnice II/408 - Jemnice“

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby: „Havárie svahů silnice II/408 - Jemnice“ a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišla A. Štěrbová.

Dále rada kraje jmenovala složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 507/29/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·   v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na výběr zhotovitele stavby:

„Havárie svahů silnice II/408 - Jemnice“ dle přílohy 1 materiálu RK-29-2002-34;

·   seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle přílohy 2 materiálu RK-29-2002-34;

jmenuje

·   osmičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiálu RK-29-2002-34a

ukládá

odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-29-2002-34.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 6. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-34; RK-29-2002-34pr1; RK-29-2002-34pr2; RK-29-2002-34pr3

 

35. Veřejná zakázka na stavbu: „III/34422 Slavíkov – Sloupno, rekonstrukce silnice“ - výběr zhotovitele stavby

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení. Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 508/29/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „III/34422 Slavíkov – Sloupno, rekonstrukce silnice“ je nabídka podaná uchazečem Silnice Hradec Králové a. s., Pardubice, Husova 1697 a

ukládá

odboru majetkovému:

·oznámit výsledek soutěže;

·zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy;

·připravit návrh na rozpočtové opatření pro zajištění pokrytí stavby.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 5. 9. 2002, 17. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-35

 

36. Dlouhodobé pronájmy nemovitého majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem Vysočina

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 509/29/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, dle materiálu RK-29-2002-36 a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit návrhy dlouhodobého pronájmu nemovitého majetku dle materiálu RK-29-2002-36.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 4. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-36

 

37. Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny

            T. Hermann podal radě kraje informace k předloženému návrhu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 510/29/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2002 – 31. 8. 2002 dle přílohy 1 materiálu RK-29-2002-37.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 30. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-37

 

38. Veřejná zakázka na stavbu: „Polnička – oprava silnice III/35016“– výběr zhotovitele stavby

            P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení. Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 511/29/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Polnička – oprava silnice III/35016“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou COLAS CZ, a. s., závod Jihlava – Projekce, Kosovská 10, 586 37 Jihlava je nabídka podaná uchazečem STRABAG a. s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 3. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-29-2002-38

 

39. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 29/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 9. 2002., v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

                                                                                                František DOHNAL

           hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 29/2002 dne 3. září 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 4. 9. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.9.2002 / 19.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze