Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2007

 

 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDU VYSOČINY V ROCE 2007


Schválena na jednání zastupitelstva kraje č. 2/2007 dne 25. března 2008

ČLENĚNÍ ZPRÁVY:

 

1. Přehled o čerpání prostředků a správě Fondu Vysočiny v roce 2007

 

1.1  Celkový přehled o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2007

1.2  Financování

1.3  Náklady spojené s činností Fondu Vysočiny

 

2. Monitoring Fondu Vysočiny

 

2.1  Rada Fondu Vysočiny

2.2  Audit Fondu Vysočiny

2.3  Obecné hodnocení grantových programů

2.4  Stručné hodnocení jednotlivých grantových programů

2.5  Monitoring projektů a veřejnosprávní kontrola

2.6  Databáze Fondu Vysočiny

 

3. Analýza dopadů podpory z Fondu Vysočiny

 

4. Propagace Fondu Vysočiny

 

5. Závěr


Přílohy závěrečné zprávy:

 

Př. 1 Poměrné rozdělení prostředků FV pro rok 2007                    

Př. 2 Přehled grantových programů vyhlášených v roce 2007       

Př. 3 Souhrnný statistický přehled GP                                            

Př. 4 Čerpání prostředků FV dle dílčích cílů PRK v roce 2007       

Př. 5 Skutečné čerpání Fondu Vysočiny – proplacená podpora     

Př. 6 Náklady na provoz Fondu Vysočiny – rok 2007                      

Př. 7 Přehled odměn členů řídicích výborů za rok 2007                 

Př. 8 Přehled členů a složení řídicích výborů grant. programů       

Př. 9 Hodnocení GP vyhodnocených v roce 2007 garanty             

Př. 10 Dopad podpory z FV dle územního členění kraje                 

Př. 11 Analýza žádostí dle zaměření podpory a dle typu žadatele

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ FONDU VYSOČINY V ROCE 2007

                                                                                                                             


1. PŘEHLED O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ A SPRÁVĚ FONDU VYSOČINY V ROCE 2007


1.1 Celkový přehled o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2007

 

Na druhém jednání Zastupitelstva kraje Vysočina 19. 3. 2002 v Jihlavě byl zřízen rozvojový účelový FOND VYSOČINY (dále jen FV, příp. Fond), schválen jeho Statut a Zásady pro poskytování podpory z Fondu (v roce 2004 byly oba dokumenty sloučeny do Statutu). Zároveň byl zřízen monitorovací orgán Fondu – Rada Fondu - v personálním složení odpovídajícímu radě kraje.

 

V roce 2007 byly při tvorbě alokace využity tak jako v předchozích dvou letech nerozdělené prostředky z předchozího roku (7,8 mil. Kč) a FV byl dále povýšen o částku 53,2 mil. Kč z přebytku hospodaření z roku 2006 - celková částka 61 mil. Kč (rozdělení prostředků ilustruje příloha č. 1a) byla přerozdělena na základě navrhovaných grantových programů a s přihlédnutím k procentuálnímu rozložení prostředků ve FV v předchozích letech vč. jejich následného čerpání prostřednictvím vyhlášených grantových programů. Alokace FV byla schválena na jednání ZK dne 12. 12. 2006. V průběhu roku 2007 schvalovalo ZK ještě několik změn v alokaci – alokace byla zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 2,35 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s., dále byl dílčí cíl 2.1 ponížen o částku 1. 000.000,- Kč převodem na Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol a dílčí cíl 2.4 byl povýšen o částku 1.000.000,- Kč převodem z dílčího cíle 2.1 na vyhlášení GP Volný čas 2008. V roce 2007 FV celkem hospodařil s 62,35 mil. Kč.

 

Sestavování alokace v předchozích letech:

 

2002 - v návaznosti na schvalování rozpočtu kraje byl poprvé schvalován finanční rámec FV pro rok 2002 a to ve výši 81,4 mil. Kč. Poměrné rozdělení prostředků Fondu bylo provedeno podle cílů a dílčích cílů Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK).

 

2003 - nová alokace ve výši 80,0 mil. Kč byla schválena dle pozměněného procentuálního klíče z roku 2002,  v dílčích cílech byly dále ponechány zůstatky z jednotlivých dílčích cílů z roku 2002 (necelých 40 mil. Kč). Navíc byla v průběhu roku 2003 navýšena alokace dle stejného klíče o dalších 40 mil. Kč, v celkovém součtu včetně zůstatků z roku 2002 hospodařil FV v roce 2003 s téměř 160 mil. Kč.

 

2004 - pro tento rok byly při tvorbě nové alokace využity pouze zůstatky z předchozích roku ve výši 86,8 mil. Kč a znovu přerozděleny dle klíče: 56,8 mil. Kč (= 65,4 %) rozděleno dle Programového doplňku 2004, 30 mil. Kč (34,6 %) dle procentuálního klíče z roku 2003. Později byla akolace ještě zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 3,05 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s. a dále bylo ještě navýšeno opatření 2.4.1 o 4 mil. Kč, aby bylo umožněno v předstihu vyhlášení 3 volnočasových GP. V roce 2004 FV celkem hospodařil celkem s 93,85 mil. Kč.

 

2005 – při tvorbě nové alokace využity zůstatky z předchozího roku (21,6 mil. Kč) a FV byl dále povýšen o částku 60 mil. Kč - celková částka 81,6 mil. Kč byla přerozdělena na základě navrhovaných grantových programů a s přihlédnutím k procentuálnímu rozložení prostředků ve FV v předchozích letech vč. jejich následného čerpání prostřednictvím vyhlášených grantových programů.  Později byla akolace ještě zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 2,5 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s. V roce 2005 FV celkem hospodařil s cca 84,1 mil. Kč.

 

2006 -  pro tento rok byly opět při tvorbě nové alokace využity zůstatky z předchozího roku (28 mil. Kč) a FV byl dále povýšen o částku 35,1 mil. Kč - celková částka 63,1 mil. Kč byla přerozdělena opět na základě navrhovaných grantových programů a s přihlédnutím k procentuálnímu rozložení prostředků ve FV v předchozích letech vč. jejich následného čerpání prostřednictvím vyhlášených grantových programů. Později byla akolace ještě zvýšena v dílčím cíli 4.2 o 2,2 mil. Kč od firmy EKO-KOM, a.s. a v dílčím cíli 3.1. o 119 tis. Kč kvůli navýšení GP Bezpečná silnice 2006. V roce 2006 FV celkem hospodařil s cca 65,5 mil. Kč.

 

Příděl nových prostředků do Fondu Vysočiny z krajského rozpočtu:


rok 2002:                                              81,4 mil. Kč 

rok 2003:                                            120,0 mil. Kč

rok 2004:                                                4,0 mil. Kč

rok 2005:                                              60,0 mil. Kč

rok 2006:                                              35,1 mil. Kč

rok 2007:                                              53,2 mil. Kč

Celkem za roky 2002 – 2007:           353,7 mil. Kč

 

Od zřízení Fondu jsou zastupitelstvem kraje průběžně vyhlašovány grantové programy (GP), jejichž účelem je cílené financování nejrůznějších rozvojových aktivit ze strany kraje Vysočina. Návrhy grantových programů jsou připravovány ve spolupráci odborných komisí rady, výborů zastupitelstva a odborů krajského úřadu (garantů programů). Všechny vyhlášené programy vycházejí z cílů a opatření Programu rozvoje kraje Vysočina.

 

V roce 2007 bylo vyhlášeno celkem 27 programů v souhrnném objemu 60.235.000 Kč.

Z nich 25 bylo vyhodnoceno k 31.12. 2007, dva budou vyhodnoceny v prvním čtvrtletí 2008. Srovnání s předchozími roky ukazuje tabulka 1.

 

Tab. 1. Přehled vyhlášených GP v jednotlivých letech

Rok

Počet vyhlášených grantových programů

Objem vyhlášených grantových programů v Kč

Průměrná velikost grantového programu

Celkem

z toho vyhodnocených v roce vyhlášení

z toho vyhodnocených v následujícím roce

2002

25

20

5

49 022 131

1 960 885

2003

32

25

7

72 540 000

2 266 875

2004

40

29

11

90 449 120

2 261 228

2005

36

29

7

74 892 089

2 080 336

2006

31

27

4

67 500 511

2 177 436

2007

27

25

2

60 235 000

2 230 926

Celkem

191

155

36

414 638 851

2 170 884

 

Od začátku fungování FV do konce roku 2007 byly vyhlášeny grantové programy v souhrnném objemu 414.638.851,- Kč. Průměrná velikost GP v roce 2007 dosáhla 2,2 mil. Kč, což je mírně nad průměrem z let 2002-2007. Průměrná velikost grantů v jednotlivých letech je vcelku vyrovnaná a pohybuje se okolo 2 mil. Kč. Z následujícího grafu 1 je názorně vidět, že nejvíce vyhlášených GP bylo v roce 2004 a od té doby dochází každý rok k poklesu vyhlašovaných grantových programů. S počtem vyhlášených grantových programů úzce koreluje i celkový finanční objem vyhlášených GP v daném roce.Graf 1. Přehled vyhlášených GP a jejich objem v letech 2002-2007

Programy vyhlášené v roce 2007 pokrývají 12 z 18 dílčích cílů PRK. V dílčích cílech 1.1 (konkurenceschopnost podnikatelského prostředí), 2.1 (vzdělávání) 2.2 (bydlení), 3.1 (doprava) ,3.4 (územní plánování), 4.1. (péče o krajinu Vysočiny), 4.3 (úspory energie) a 4.5 (Agenda 21) nebyl vyhlášen žádný grantový program.  S výjimkou dílčích cílů 2.1 a 4.3 byla v těchto dílčích cílech schválena nulová alokace a nebylo tedy počítáno s tím, že by byl v těchto dílčích cílech nějaký GP v průběhu roku vyhlašován.

Přehled a stručný popis programů je uveden v příloze č. 2. Z 27 programů vyhlášených v roce 2007 bylo 25 opakovaných z předchozích let (stejných či modifikovaných), pouze dva grantové programy byly nově zaměřené (šlo o GP Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče a GP Diagnóza památek).

 

Programy byly během roku vyhlašovány následovně:

ZK-1-2007, 13. 2. 2007                        8  GP

ZK-2-2007, 27. 3. 2007                        4  GP

ZK-3-2007, 15. 5. 2007                        4  GP

ZK-4-2007, 26. 6. 2007                        3  GP

ZK-5-2007, 18. 9. 2007                        5  GP

ZK-6-2007, 6. 11. 2007                        3  GP

 

Souhrnný přehled všech programů z hlediska počtu uspokojených žádostí, výše podpory a celkového objemu projektů uvádí příloha č. 3. GP jsou řazeny dle roku vyhodnocení.

Statistika čerpání FV dle dílčích cílů PRK v roce 2007 je uvedena v příloze č. 4.


Ve zprávě uváděná čísla a statistiky jsou až na výjimky vždy za 29 GP vyhodnocených v průběhu roku 2007.

 

1.2 Financování

 

Rozdělená podpora k  31.12. 2007:                                    370.472.232 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2002:                          18.392.869 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2003:                          40.613.157 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2004:                          55.219.925 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2005:                          67.149.679 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2006:                          61.016.349 Kč

Skutečně vyplacená podpora v roce 2007:                          57.083.002 Kč

 

Celková skutečně vyplacená podpora k 31. 12. 2007:      299.474.981 Kč

           

Všechny prostředky pro grantové programy byly schváleny v rámci finanční alokace odsouhlasené zastupitelstvem kraje. Objem skutečně vyplacených prostředků se odvíjí od schváleného způsobu platebních podmínek u jednotlivých programů. Většinou platí, že část nebo celá platba je vyplácena až po skončení projektu a schválení jeho vyúčtování. Takto jsou „blokovány“ nevyplacené prostředky ve výši cca 59,5 mil. Kč. Pouze menší část projektů je podpořena zálohovou platbou v částečné nebo celkové výši podpory. Pouze část prostředků v důsledku nižších skutečných celkových nákladů u projektů příjemců oproti smluvním není vyplacena vůbec. Nevyčerpané prostředky jsou převoditelné do dalšího kalendářního roku a zůstávají ve FV. Podrobnější rozklad financování projektů v roce 2007 podle jednotlivých GP je uveden v příloze č. 5.

 

1.3 Náklady spojené s činností Fondu Vysočiny

 

Administrace grantových programů klade nároky na pracovní sílu a zahrnuje řadu nákladů. Příloha č. 6 představuje hlavní druhy nákladů, které se dají vyčíslit nebo odhadnout. Mnoho úkonů se vykonává v rámci pravidelné pracovní doby a pracovní náplně zaměstnanců kraje Vysočina a je součástí mzdových nákladů kraje – tyto náklady tvoří nejvyšší položku z celkových nákladů. Na základě podrobného rozkladu administrace GP, který byl součástí závěrečné zprávy za rok 2003 vychází průměrná časová náročnost 1 GP na 35-40 pracovních dnů, tj. 2 pracovní měsíce.

 

Celkové náklady na provoz a administraci Fondu Vysočiny lze pouze odhadovat. Vyčíslené celkové náklady za rok 2007 činí cca 321.007,- Kč (rok 2006 – 359.809,- Kč, rok 2005 - 445.404,- Kč, rok 2004 - 427.183,- Kč), se mzdovými náklady zaměstnanců kraje (včetně zastřešujících činností) pak cca 3,1 mil. Kč (rok 2006 – 3,5 mil. Kč, rok 2005 – 4,15 mil. Kč, rok 2004 - 3,85 mil. Kč), což je přibližně 5,0 % z rozdělené částky 61,5 mil. Kč (rok 2006 – 5,5 %, z rozdělené částky 63,5 mil. Kč, rok 2005 – 4,9 % z rozdělené částky 84,5 mil. Kč, rok 2004 - 5,7 % z rozdělené částky 67,7 mil. Kč). Oproti roku 2006 se celkové náklady snížily o cca 438 tis. Kč a to zejména díky tomu, že bylo vyhodnoceno o pět GP méně než v předchozím roce. Z nákladů již druhým rokem zcela vypadla inzerce, protože veškerou inzerci umísťujeme prioritně do našich krajských novin. Naopak se zvýšily náklady na následnou propagaci (samolepky). Všechny tyto náklady jsou vynakládány mimo rozpočet Fondu. Jedná se o částku nezanedbatelnou, přesto by se jiným způsobem těžko rozprostřela podpora na 961 nejrůznějších projektů v rámci celého kraje Vysočina. V přepočtu na počet žádostí se jedná cca o 3 181 Kč na administraci jednoho schváleného projektu (v roce 2006 – 4 092 Kč, v roce 2005 – 3 290 Kč, v roce 2004 – 3 800 Kč), případně 1 676 Kč na jednu došlou žádost (v roce 2006 – 2 104 Kč, v roce 2005 – 1 840 Kč, v roce 2004 – 2 250 Kč), jichž bylo celkem 1 824.

 

Do vyhodnocování projektů se zapojilo celkem 144 hodnotitelů, z toho 34 zastupitelů, 26 členů výborů zastupitelstva a komisí rady kraje (nezastupitelé) a 84 (!) dalších hodnotitelů. Zástupců garanta grantových programů s právem hlasovacím či poradním bylo celkem 32 (viz příloha č. 8). Odměny za jejich práci v roce 2007 činí celkem 146.500,- Kč, z toho na členy řídících výborů připadá 106.000,- Kč. Z jiného úhlu pohledu lze uvést, že cca 42 % hodnotitelů se do práce pro kraj zapojuje v různých orgánech pravidelně, pro cca 58 % „nově příchozích“ to byla příležitost seznámit se lépe s činností samosprávy i úřadu. Je ale velmi pravděpodobné, že velké množství členů ŘV, kteří nejsou členem žádného orgánu kraje, nehodnotilo projekty v ŘV poprvé.

 

 

2. MONITORING FONDU VYSOČINY

 

2.1 Rada Fondu Vysočiny

 

Rada Fondu Vysočiny (RF) zasedala v roce 2007 celkem třikrát, a to ve dnech 13.3., 23.10. a 4.12. Na svém prvním jednání se rada fondu zabývala již tradičně projednáním Závěrečné zprávy a to za rok 2006. Další zasedání dne 23.10. se týkalo vyhodnocení připomínek k Fondu Vysočiny ze strany garantů, žadatelů, zastupitelů, členů řídicích výborů či odboru interního auditu, kdy došlo po jejich projednání k úpravám řady základních dokumentů FV. Upraveny byly tyto dokumenty: šablona Výzvy k předkládání projektů, rámcová Smlouva o poskytnutí podpory, Metodická příručka pro garanty GP a formulář žádosti o poskytnutí podpory.  (podrobněji viz níže).

Na svém posledním zasedání v roce 2007 se RF zabývala alokací FV pro rok 2008 - již podruhé byla alokace schvalována na konci předchozího roku a to z důvodu toho, aby byl návrh alokace projednáván současně s rozpočtem kraje.

 

Na svém druhém zasedání řešila RF zejména sjednocení povinných příloh, které bývají součástí předkládaných žádostí FV. Tento úkol vycházel i z usnesení ZK ze dne 27. 3. 2007 č. 0142/02/2007/ZK (ZK ukládá Radě Fondu Vysočiny postupně minimalizovat a dle možností ujednotit požadavky povinných příloh v jednotlivých grantových programech). V rámci grantových programů jsou povinni předkladatelé žádostí dle schválených Výzev GP dokládat k žádostem nejrůznější povinné přílohy. Tyto přílohy, přestože se většinou týkají obdobných záležitostí, bývají ve Výzvách GP různě naformulovány

 

Požadované přílohy se dají rozdělit do 6-ti různých typů: 

1) doklady o existenci žadatele (doložení právní subjektivity)

2) výpisy z katastru (prokazování vlastnictví)

3) stavební povolení dle stavebního zákona

4) bezdlužnost, vypořádání závazků vůči nejrůznějším institucím

5) položkový rozpočet

6) různé

 

Sjednoceno bylo prvních pět typů, protože přílohy v kategorii různé jsou pro jednotlivé GP natolik specifické, že je není možné unifikovat. (např. posudek recenzenta, doklad o vzdělání koordinátora, popis základní topologie sítě a použitých technologií, fotografie současného stavu kulturní památky atd.) a jejich zařazení záleží na zvážení garanta dle charakteru daného programu.

 

Sjednocení příloh typu 1-3) mělo vliv na šablonu Výzvy k předkládání projektů. Součástí šablony je nyní přehled dokladů za jednotlivé typy žadatelů, které musí žadatel k prokázání právní subjektivity doložit. Dále je navrženo jakým způsobem musí žadatel prokázat vlastnictví příp. spoluvlastnictví k dotčenému objektu žádosti a jakým způsobem musí žadatel v případě realizace stavebních investicí prokázat příslušné povolení dle stavebního zákona.

 

Přílohy typu 4) byly zapracovány přímo do formuláře žádosti a tím pádem již není nutné tuto záležitost řešit formou přílohy k žádosti. Do formuláře žádosti bylo dále doplněno prohlášení žadatele, že souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

 

Příloha typu 5) týkající se položkového rozpočtu se vyskytuje u většiny grantových programů a to i přesto, že žádost obsahuje v bodě 9B strukturu rozpočtových nákladů (tato tabulka je ovšem řešena obecně tak, aby vyhovovala všem GP a používá se spíše pro členění na investiční a neinvestiční náklady). Pro podrobnější rozpis nákladů je vhodnější další příloha – používá se zejména pro hodnocení zda je rozpočet reálný a průhledný (vhodnost navržených výdajů a jejich výše). Zařazení této přílohy se osvědčilo a bylo proto doporučeno tuto přílohu zařadit u všech GP.

 

Pro grantové programy vyhlašované v roce 2008 by mělo na základě těchto úprav platit, že stejná požadovaná příloha by ve všech grantových programech měla být naformulována stejně.

 

Úpravy metodické příručky pro garanty souvisely zejména s analýzou rizik, kterou vypracoval odbor interního auditu. Byla např. upravena pasáž týkající se informační kampaně ke GP, bylo navrženo jak řešit problém shodného bodového hodnocení projektů, bylo nově vyspecifikováno, které informace jsou veřejné a které interní. Dále byl doplněn bod, který upravuje poskytování podpory z FV příspěvkovým organizacím obcí či byl uveden do souladu článek týkající se poskytnutí podpory úspěšným žadatelům se směrnicí o oběhu účetních dokladů.

 

Do vzoru smlouvy o poskytnutí podpory byla mj. zapracována varianta smluvní strany v případě, že byla podpora poskytnuta příspěvkové organizaci obce a dále bylo doplněno po jakou dobu musí žadatel v případě, že výstupem projektu je investiční akce, mít na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěnu tabulku se sponzorským vzkazem.

 

Setkání garantů s RF v roce 2007 neproběhlo. Garanti byli informováni o aktuálních změnách v dokumentech FV průběžně elektronickou poštou.

 

2.2 Audit Fondu Vysočiny

 

Odbor interního auditu na přelomu let 2006/2007 na podnět vedení úřadu a v souvislosti s činností protikorupčního týmu krajského úřadu zpracoval analýzu rizik, která vyplývají z činnosti samostatného účelového Fondu Vysočiny. Cílem analýzy rizik bylo identifikovat, popsat a ohodnotit rizika spojená s poskytování podpory z Fondu Vysočiny, určit jejich příčiny a případná opatření ke snížení dopadu identifikovaných rizik. Celkem bylo identifikováno a popsáno 22 rizik, která souvisejí s činností FV. Z toho u 2 rizik se kompetence k řešení rizika vztahovaly k samosprávě kraje a u 20 rizik ke krajskému úřadu. Z celkového počtu 22 identifikovaných rizik jsou považována 2 za rizika významná (klíčová), 11 za rizika středně významná (hlavní) a 9 za rizika méně významná (běžná). Ohodnocení významnosti rizik vyjadřovalo názor pracovníků interního auditu. Nelze vyloučit, že někdo jiný by identifikovaná rizika ohodnotil rozdílně.

 

K nejvýznamnějším rizikům byly přijaty opatření a Rada fondu schválila zapracování těchto připomínek na základě navržených doporučení do základních dokumentů FV.

Hlavním cílem analýzy rizik bylo upozornit na existující významná rizika, nikoli komplexně prověřit nastavení řídících a kontrolním mechanismů v procesech administrace grantových programů ve FV.

 

Odbor interního auditu (po reorganizaci KrÚ přejmenováno na oddělení interního auditu) během roku 2007 poskytoval průběžné konzultace garantům ve sporných otázkách a záležitostech, zejména v souvislosti s vyúčtováním a dodržováním ustanovení smlouvy.

 

2.3 Obecné hodnocení grantových programů

 

Předkládání výzev grantových programů - připomínky:

Kvalita předkládaných Výzev stále zlepšuje, přesto je třeba věnovat pozornost zejména této problematice (některé z nich platí trvale):

-          zacílení grantového programu (má vliv na případné převisy či naopak na nedočerpání alokace GP - některé GP jsou zaměřeny pouze na úzký okruh potenciálních příjemců)

-          nastavení počtu předkládaných žádostí (u GP s převisy je třeba zvážit, zda umožnit jednomu žadateli předkládat více projektů a naopak)

-          časový harmonogram u podpořených projektů nastavených výzvou (u některých GP je vysoký počet žádostí žadatelů o prodloužení doby realizace, které musí projednávat RK)

-          bodování specifických kritérií – doporučeno předkladatelům výzev připravit jako neveřejnou přílohu k materiálu do RK a ZK, ve výzvě bude pouze obecně popsáno co je bodově zvýhodněno – žadatele již nebudou moci „přizpůsobovat“ projekty konkrétnímu bodovému ohodnocení

-          vazba výzev na smlouvu o poskytnutí podpory – do smluv je třeba pečlivě zapracovat specifické podmínky daných programů (zejména vymezení přijatelných a nepřijatelných výdajů, příp. další požadavky na příjemce podpory)

-          respektování sjednocení povinných příloh, které proběhlo v roce 2007, ze strany garantů při přípravě výzev grantových programů

-          na kvalitu předkládaných výzev mohou mít vliv i odchody kvalifikovaných a zkušených pracovníků (zástupců garanta) z úřadu – může dojít k narušení hladkého průběhu administrace grantových programů nebo fungování FV jako takového; nedostatečné znalosti nových garantů můžou ovlivnit i kvalitu a průběh administrace grantových programů

 

Výběr projektů - připomínky:

-          část procesu s nejvyšším rizikovým faktorem (potenciální rizika se odvíjí zejména od výběru hodnotitelů (odbornost, zájem/účast, nestrannost, zachování mlčenlivosti)

-          vhodná účast obou zástupců garanta při vyhodnocování administrativního souladu (eliminace případných chyb, korupčního jednání)

-          vzhledem k bodování žádostí je důležité snažit se udržet při hodnocení stejnou náročnost (přísnost) tzv. stejný metr; více hodnotitelů jedné žádosti zaručuje větší objektivitu hodnocení

-          hodnocení závisí i na přístupu a kvalitní přípravě garantů na zasedání ŘV (někteří garanti praktikují podrobnou „kuchařku“ pro hodnotitele – osvědčilo se podrobné rozpracování jednotlivých kritérií – tj. nejen specifických)

-          problematické hodnocení jednotlivých projektů členy výboru, kteří se neúčastní zasedání ŘV (předávání žádostí k hodnocení, informací o tom jak hodnotit apod.)

 

V roce 2007 byla podpora přidělena z 1 824 došlých žádostí 961 žadatelům v celkem 29 vyhodnocených programech. Rozdělená podpora činila celkem 61,47 mil. Kč, což bylo nejméně za poslední čtyři roky. Zhodnocení programů z pohledu jejich garantů s vyzdvihnutím nejzajímavějších podpořených projektů uvádí příloha č. 9.


Nejvyšší počet žádostí tradičně přichází na programy podporující volnočasové aktivity a sport (v roce 2007 byly vyhodnoceny čtyři takto zaměřené GP s počtem žádostí 550 -  tj. v průměru téměř 137,5 žádosti na 1 GP). Průměrný počet žádostí na jeden GP byl přitom 62,9 žádosti (v roce 2006 – 48,9 žádostí, v roce 2005 – 56,5 žádosti). Více jak sto žádostí zaznamenalo celkem 7 grantových programů. U sedmi grantových programů se naopak sešlo méně jak 20 žádostí a řídící výbor měl tím pádem „relativně snadnou“ úlohu při vyhodnocování.

 

Nejvyšší počet žádostí v roce 2007 (TOP 3):

1. Jednorázové akce 2007                                                              196

2. Sportoviště 2007                                                                         180

3. Systém sběru a třídění odpadu                                                   165

 

Nejnižší počet žádostí v roce 2007 (TOP 3):

1. Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče            8

2. Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II.                                  9

3. Leader Vysočiny 2007                                                                  14

 

Vůbec nejnižší procento uspokojených žádostí bylo u GP Volný čas 2007 (31,8 %), v rámci kterého je pro nejrůznější občanské sdružení a spolky díky vysokým převisům velmi obtížné uspět. Méně než 40 % uspokojených žádostí měly již jen dva další programy (Čistá voda 2007 a Sportoviště 2007). Naopak více jak ¾ úspěšnost u žadatelů byla zjištěna u 11 grantových programů – nejvyšší u GP Dobrovolnictví 2007 a to 93,3 %. U šesti grantových programů byly uspokojeni všichni žadatelé, kteří prošli administrativním souladem.  Celkově se oproti roku 2006 mírně zvýšilo procento uspokojených žádostí z 51,4 % na 52,7 %.

 

Nejnižší procento uspokojených žádostí v roce 2007 (TOP 3):

1. Volný čas 2007                                                                              31,8 %

2. Čistá voda 2007                                                                            36,1 %

3. Sportoviště 2007                                                                           37,8 %

 

Nejvyšší procento uspokojených žádostí v roce 2007 (TOP 3):

1. Dobrovolnictví 2007                                                                      93,3 %

2. Bioodpady 2007                                                                            89,5 %

3. Modernizace ubytovacích zařízení 2007 - II.                                 88,9 %

 

Nejnižší procento uspokojených finančních požadavků korespondovalo úzce s procentem uspokojených žádostí – „rekordní“ byly v tomto směru GP na podporu volnočasových aktivit a sportu. U pěti grantů bylo naopak uspokojeno více jak 80 % všech finančních požadavků. U celkového procenta uspokojených finančních požadavků došlo oproti roku 2006 k mírnému snížení na 54,5 % (2002 - 36,5 %; 2003 - 39,7 %; 2004 - 45,8 %; 2005 - 53,9 %; 2006 - 55,3 %), přesto jde v porovnání s předchozími roky o vysokou hodnotu, což přispívá k zachování dobrého jména kraje.

 

Nejnižší procento uspokojených finančních požadavků v roce 2007 (TOP 3):

1. Volný čas 2007                                                                              33,0 %

2. Sportoviště 2007                                                                           33,3 %

3. Jednorázové akce 2007                                                               37,4 %

 

Nejvyšší procento uspokojených finančních požadavků v roce 2007 (TOP 3):

1.-2. Dobrovolnictví 2007                                                                  85,6 %

1.-2. Tábory 2007                                                                             85,6 %

3. Bioodpady 2007                                                                            84,2 %

 

V absolutních číslech byl nejvyšší převis u GP Čistá voda 2007 a to o 8,4 mil. Kč více než byla alokace programu. U 13 GP byla alokovaná částka rozdělena bez zůstatků. Nejnižší čerpání grantu bylo u grantových programů Modernizace ubytovacích zařízení 2007 (73,5 %), Veřejně přístupný internet IV - 2007 (80,8 %) a GP Brána k novému poznání (89,4 %). Průměrně bylo u GP rozděleno 97,7 % z alokovaných částek.

 

Průměrná výše vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč vydanou z FV dosáhla v roce 2007 za vyhodnocené programy 1,91 Kč (rok 2006 – 1,70 Kč, rok 2005 – 2,30 Kč). Znamená to, že ke každé koruně vydané z FV přidají žadatelé ze svého téměř další dvě koruny.

 

Nejvyšší poměr vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč z FV v roce 2007 (TOP 3):

1. Regionální kultura VI.                                                                    3,80 Kč

2. Sportoviště 2007                                                                           3,21 Kč

3. Metropolitní sítě VII - 2007                                                             2,93 Kč

 

Nejnižší poměr vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč z FV v roce 2007 (TOP 3):

1. Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče          0,40 Kč

2. Líbí se nám v knihovně 2007                                                         0,46 Kč

3. Brána k novému poznání                                                              0,47 Kč

 

Celkový objem zrealizovaných projektů u grantových programů vyhodnocených v roce 2007 by měl dle podepsaných smluv o poskytnutí podpory dosáhnou za předpokladu realizace všech podpořených projektů výše 178.972.147,- Kč. Nejvíce se na této sumě podílí projekty z GP Čistá voda 2007 (21 mil. Kč) a GP Rozvoj vesnice 2007 (18,4 mil. Kč).

 

Podrobná statistika za jednotlivé grantové programy řazené dle roku vyhodnocení je obsahem přílohy č. 3.

 

Rozložení vyhlášených grantových programů dle dílčích cílů PRK vč. čerpání alokace za rok 2007 uvádí příloha č. 4. Z přílohy č. 4a je také patrné, že kromě šesti dílčích cílů se v roce 2007 podařilo najít v téměř všech dílčích cílech PRK vhodné programy a vyhlásit je. Poměrně vysoké nečerpané částky zůstaly v dílčích cílech 2.1 (vzdělávání) a 4.3 (úspory energie) - to bylo zejména způsobeno tím, že nebyly vyhlášeny GP o kterých bylo při tvorbě alokace původně uvažováno.

 

 

2.4 Stručné hodnocení jednotlivých grantových programů

 

GP 154. Brána k novému poznání - program na podporu jazykové a IT vzdělanosti občanů kraje Vysočina

- v modifikované verzi by tento GP vyhlášen již potřetí; minimální převis; uspokojeny všechny žádosti, které prošly administrativním souladem; nerozděleny všechny alokované prostředky; podpořené akce se týkají především výuky anglického jazyka, na IT vzdělanost bylo zaměřeno pouze 5 projektů; předpokládá se, že pro další období již nebude vyhlášen

 

GP 155. Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006 - program na podporu projektů na místní využití enviromentálně šetrných způsobů výroby elektrické energie, vytápění a ohřebu teplé užitkové vody (TUV) a na podporu užití solární energie na veřejných budovách

 - čtvrté kolo tohoto GP; obdobný zájem žadatelů jako v předchozích kolech; vysoké procento uspokojených požadavků; GP podporoval projekty zaměřené na zpracování projektové dokumentace (PD) na vybudování zařízení na výrobu nebo využívání obnovitelné energie nebo na nákup technologií využívající sluneční energii; podpořené žádosti byly zaměřeny převážně na PD pro různé bioplynové stanice apod., dvě podpořené žádosti byly zaměřeny na využití solární energie na dohřev vody na veřejných koupalištích

 

GP 161. Regionální kultura VI. program na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění

- již šesté kolo oblíbeného GP pro pořadatele kulturních akcí v kraji Vysočina; více jak sto žádostí – uspokojena cca polovina; jeden z GP, který generuje nejvíce prostředků žadatele na 1 Kč vydanou z FV; GP rozvíjí kulturní život regionu a podporuje občanskou sounáležitost; podporuje vznik nových kulturních akcí navazujících na tradice kraje; vybrané kulturní akce se budou i v letošním roce ucházet o umístění v anketě Zlatá jeřabina 2007, která ocení nejlepší kulturní počiny v této oblasti za rok 2007

 

GP 164. Volný čas 2007  - program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit

- tradiční GP s vysokým počtem žádostí; uspokojena pouze třetina všech požadavků; Řídící výbor (ŘV) doporučil v příštích letech ve výzvě podrobněji specifikovat vztah projektů ke kulturním akcím a aktivitám a možnostem jejich podpory; ŘV pozitivně hodnotil přípravu hodnocení specifických kritérií, kdy byla pro řídící výbor připravena podrobná metodika hodnocení projektů; ŘV konstatoval, že kvalita některých projektů oproti předchozím rokům poklesla

 

GP 165. Leader Vysočiny 2007 - program na podporu přípravy čerpání prostředků v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

- druhé a poslední kolo finanční pomoci místním akčním skupinám (dále MAS); uspokojeny všechny žádosti, které prošly administrativním souladem; cílem GP bylo vybudovat a udržet na svém území síť kvalitně připravených MAS, jakožto plánovaných příjemců významné pomoci v rámci Programu rozvoje venkova ČR v období 2007 – 2013 (PRV).; v rámci PRV bylo v souladu s vyhlášenou výzvou na konci roku 2007 zaregistrováno celkem 11 žádostí o podporu MAS z území kraje Vysočina

 

GP 166. Rozvoj malých podnikatelů 2007 – I.program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

- oproti roku 2006 GP rozdělen do dvou etap – I. kolo určeno pro žadatele z obvodů obcí s rozšířenou působností s vyšší mírou nezaměstnanosti (Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Moravské Budějovice, Telč, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Pacov); uspokojena více jak polovina žadatelů; převažují žadatelů z dřevozpracujících, stavebních a  kovoobráběcí firem; podpora směřovala většinou na nákup modernějších a výkonnějších technologií; GP přispívá k udržení či zvýšení zaměstnanosti v regionu

 

GP 167. Jednorázové akce 2007 – program na podporu jednorázových volnočasových a sportovních aktivit

- nejvyšší absolutní počet žádostí (196); velká administrativní náročnost pro garanty; z hlediska obsahu byly podpořené akce zaměřeny do různých oblastí: oslavy výročí, srazy rodáků, velikonoční a vánoční oslavy, slavnosti měst a obcí, zábavné soutěže, turnaje, závody, poháry, dětské dny, karnevaly, letní dílny, akce pro rodiny s dětmi atd.; mezi žadateli převažuji nejrůznější občanská sdružení; podpora jednorázových volnočasových a sportovních aktivit posiluje identitu obyvatel s obcí a propaguje účelné trávení volného času s aktivním zapojením široké veřejnosti

 

GP 168. Sportoviště 2007 – program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina

- rostoucí zájem žadatelů s velkým převisem požadavků; druhý nejvyšší počet žádostí; uspokojena pouze třetina požadavků; GP měl opět dva podprogramy - podprogram A byl zaměřen na drobné úpravy a opravy sportovišť a sportovních areálů (opravy plotů, lajnování hřišť, apod.), podprogramu B byl směřován na vetší investiční akce (modernizace a rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení); do grantového programu přišlo větší množství projektů na obnovu dětských hřišť - řídící výbor doporučil zvážit vyhlášení  programu zaměřeného na údržbu těchto hřišť

 

GP 169. Diagnóza památek program na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina

- nový GP; uspokojeno cca 60 % všech žádostí; GP splnil svůj cíl – oslovil vlastníky kulturních památek s nabídkou finančních prostředků na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek - žádosti byly zaměřeny na stavebně historické, restaurátorské, statické, mykologické a další průzkumy objektů, které slouží jako podklady k zajištění kvality a hospodárnosti následných projektových a prováděcích prací a k úspěšnému získání finančních prostředků na následnou realizaci obnovy těchto památek

 

GP 170. Metropolitní sítě - VII – program na podporu komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy

- sedmé kolo tohoto GP; grantový program poprvé rozdělen na dva dílčí tituly – titul A pro obce do 1 500 obyvatel a titul B obce nad 1 500 obyvatel; program zaměřen zejména na budování širokopásmových sítí a sítí středního dosahu vč. zpřístupnění kvalitního připojení typu broadband domácnostem v obcích kraje Vysočina; u menších obcí převažovaly projekty na vybudování bezdrátových sítí, případně modernizace stávajících sítí, u větších měst se většinou jednalo o projekty zaměřené na rozšíření stávající infrastruktury; program byl zaměřen také na tvorbu projektové dokumentace, tato možnost však není příliš často využívána

 

GP 171. Systém sběru a třídění odpadu 2007 program na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu

- tradiční GP; jednalo se již o sedmé kolo tohoto GP; značný převis poptávky nad nabídkou dokládá stálý a velký zájem žadatelů; uspokojena cca polovina požadavků; na základě smlouvy s krajem Vysočina se na financování tohoto grantu již čtvrtým rokem podílí společnost Eko-kom, a.s.; GP v rámci dvou podprogramů podpořil rozšíření kapacity sběrné sítě pořízením nádob na bílé sklo, nápojový karton nebo papír a to v obcích nad a do 1 000 obyvatel; pro rok 2008 již GP nebyl navržen

 

GP 172. Čistá voda 2007 - program na podporu studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod

- jeden z každoročně vyhlašovaných GP doprovází velmi vysoký převis požadavků; nejvyšší absolutní vlastní podíl úspěšných žadatelů (objem zrealizovaných projektů přesahuje 20 mil. Kč); projektové dokumentace jsou velice nákladné a pro menší obce i finančně hůře dostupné (v dostatečné míře je nepodporují jiné dotační tituly), přičemž finanční náročnost těchto projektových dokumentací dosahuje často i několik milionů Kč; většina těchto PD slouží jako nutný podklad pro žádosti o finanční prostředky, ať už z EU (strukturální fondy, fond soudržnosti) nebo jiných dotačních titulů (MZe, MŽP, SFŽP, kraj, aj.)

 

GP 173. Tábory 2007 program na podporu obnovy vybavení letních táborů

- čtvrté kolo GP; velké procento uspokojených žadatelů; GP si již mezi žadateli našel svoje pevné místo a jeho cíl – spolufinancování obnovy táborového vybavení je naplňován; v roce 2006 bylo podpořeno celkem 20 táborových základen na Vysočině; podpora ve všech případech sloužila především k obnově nebo nákupu nových podsadových stanů (případně materiálu pro výrobu), vybavení a vybudování polních kuchyní a obnově hygienického zázemí táborových základen

 

GP 174. Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2007 – program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

- opakovaný GP; více jak nadpoloviční převis požadavků; podpořené projekty byly zaměřeny na běžecké tratě a sjezdové areály, na budování a modernizaci pěších turistických tras a naučných stezek (instalace informačních a mapových tabulí, dřevěného mobiliáře), na  budování cykloturistických tras, na výstavbu minigolfového hřiště a bowlingového centra či na budování koňských boxů; nezbytným předpokladem podpořených žádostí byl vznik nových aktivit a služeb umožňujících zvýšit atraktivitu turistické nabídky

 

GP 175. Modernizace ubytovacích zařízení 2007 program na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu

- opakovaný GP; i přes uspokojení všech žádosti, které prošly administrativním souladem zůstala velká část prostředků nerozdělena; maximální hranice celkových výdajů projektu byla opět stanovena na 2 mil. Kč; v rámci podpořených projektů je finanční podpora směřována především na modernizaci a rozšíření lůžkové kapacity v penzionech, turistických ubytovnách a kempech, dále na rekonstrukci prostor pro stravování (kuchyně, jídelny, restaurace); výstupem projektů je certifikace ubytovacích zařízení pro zajištění lepší srovnatelnosti kvality

 

GP 176. Životní prostředí – zdroj bohatství Vysočiny 2007 program na podporu projektů v oblasti environmentální osvěty

- opakovaný GP; stabilní zájem žadatelů bez výrazných převisů; GP rozdělen na dva podprogramy – podprogram A byl zaměřen na projektovou přípravu žádostí do operačních programů evropských fondů a dalších dotačních titulů; podprogram B pak na podporu rozvoje environmentálního poradenství  - např. akce environmentální osvěty, tvorba tištěných materiálů, video a audio pořadů, CD ROM a internetových aplikací s informacemi o stavu ŽP či na spolupráci subjektů z oblasti EVVO; většina žádostí byla předložena v rámci podprogramu B

 

GP 177. Veřejně přístupný internet IV - 2007program zaměřený na zvýšení dostupnosti internetu

- šesté kolo tohoto GP; obdobný zájem žadatelů jako v předchozích letech; cílem programu bylo zvýšení dostupnosti internetu a základní telekomunikační infrastruktury pro širokou veřejnost s důrazem na vysokorychlostní připojení (přístupová rychlost větší než 256 kilobitů za sekundu); žádosti podávají především obce, ze strany komerčních subjektů stále malý zájem; nejčastěji byl požadován příspěvek na vybavení obecní knihovny, mezi další časté projekty patří multimediální učebny či klubovny s veřejně přístupným internetem; i v menších projektech obcí už se začínají objevovat internetové kiosky jako možnost zpřístupnění internetu občanům kraje

 

GP 178. Rozvoj vesnice 2007 - program na podporu projektů v oblasti obnovy a rozvoje místních částí měst a místních částí obcí Vysočiny

- sedmé opakování tohoto GP; cca 60 % uspokojených žadatelů; i vzhledem k tomu, že místní komunikace na Vysočině jsou obecně ve velmi špatném stavu byl GP zaměřen s roční přestávkou opět na podporu projektů v oblasti obnovy (rekonstrukce nebo opravy) místních komunikací; GP funguje jako doplněk Programu obnovy venkova Vysočiny; GP je zaměřen výhradně na místní části měst a obcí; stejné zaměření programu je předpokládáno i v roce 2008

 

GP 179. Rozvoj malých podnikatelů 2007 – II.program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor

- oproti roku 2006 GP rozdělen do dvou etap – II. kolo určeno pro žadatele z obvodů obcí s rozšířenou působností s nižší mírou nezaměstnaností (Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou a Velké Meziříčí); uspokojena necelá polovina žadatelů; převažují žadatelů z dřevozpracujících, stavebních a  kovoobráběcí firem; podpora směřovala většinou na nákup modernějších a výkonnějších technologií; GP přispívá k udržení či zvýšení zaměstnanosti v regionu

 

GP 180. Bioodpady 2007 – program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem

- třetí ročník roku tohoto GP; opět uspokojeny všechny žádosti, které prošly administrativním souladem; GP podporoval projekty zaměřené na zpracování projektové dokumentace na vybudování zařízení na zpracování bioodpadu; dále GP spolufinancoval nákup nádob na bioodpad, nákup kompostérů a projekty zaměřené na informační kampaň k problematice bioodpadů 

 

GP 181. Prevence kriminality 2007 program na podporu specifických programů prevence kriminality

- opakovaný grant; GP motivoval subjekty k vytváření programů specifické prevence kriminality a to nejen u NNO, ale i u škol a výchovných zařízení; podpořené programy byly zaměřeny převážně na školní mládež nebo nezletilé a mladistvé obecně, jen okrajově byly zaměřeny na rizikovou skupinu dospělého obyvatelstva, případně na širokou veřejnost; programy byly převážně zacíleny na primární prevenci, ani 1 nebyl směrován do oblasti terciární prevence

 

GP 182. Edice Vysočiny V. program na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu, historii, přírodu a krajinu Vysočiny

- páté kolo tohoto GP; stabilní počet žádostí; za pět ročníků grantového programu „Edice Vysočiny“ bylo vydáno (část knih vyjde až v letošním  roce)  téměř 150 publikací;  zájem o vydávání knih o významných osobnostech, historických událostech, kulturním a přírodním dědictví kraje Vysočina stále trvá, a proto je počítáno s jeho vyhlášením i v následujících letech; knihy jsou prezentovány v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě a v knihovnách dalších organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury

 

GP 183. Dobrovolnictví 2007 – program na podporu dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických službách na území kraje Vysočina

- i v druhém kole tohoto GP uspokojeny téměř všechny žádosti; GP podporoval využívání dobrovolníků v domovech důchodců, ústavech sociální péče či zdravotnických lůžkových zařízeních; dobrovolnická práce mohla být rovněž součástí terénních a ambulantních služeb; dobrovolnická činnost je vykonávána bez odměny, ale při organizování ve větším rozsahu přináší náklady na plat koordinátora a odměnu supervizora, cestovní náhrady, případně ochranné pomůcky

 

GP 184. Bezpečnost ICT III - 2007program na podporu bezpečnosti informačního systému veřejné správy a komunikační infrastruktury

- obdobný zájem žadatelů jako v předchozím kole; program byl zaměřen na konkrétní témata jako zavedení ochrany ICT obcí a měst v oblasti antivirové, antispamové, antispywarové, aktualizace OS („záplatování“), síťové bezpečnosti, zálohování, redundance dat a síťových infrastruktur a prevence; podpořeny byly i projekty, které pomocí softwarových, hardwarových nebo organizačních opatření zvýšily úroveň bezpečnosti ICT samosprávy

 

GP 185. GIS VII - 2007program na podporu geoinformační infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině   

- tradiční GP poprvé opustil od zavedeného schéma čtyř titulů a mezi zachované tři tituly geodeta, geoaplikace a osvěta již nebyla zahrnuta podpora technické geoinformační infrastruktury (počítače, servery, grafické periferie, SW GIS či školení správců); přesto i opět poptávka žadatelů výrazně převýšila disponibilní částku; své služby nabídly Vysočině tentokrát i univerzity vyučující GIS; GP kladl důraz na dosud podceňovanou geoinformační gramotnost

 

 

GP 186. Webové stránky pro všechny II - 2007program na podporu rozvoje komunikační infrastruktury

- GP s velmi vysokým počtem žádostí (výrazné navýšení oproti předchozímu ročníku); uspokojena necelá polovina požadavků; cílem programu byla podpora tvorby nových stránek, zviditelnění žadatelů prostřednictvím webových prezentací a zvýšení obsahové úrovně i dostupnosti stávajících webových stran žadatelů z  kraje Vysočina; úspěšnými žadateli byli zejména samosprávy kraje Vysočina, ale i organizace zřizované samosprávou, NNO, malí podnikatelé a soukromé či církevní školy; mezi úspěšnými žadateli se objevují i vítězové soutěže Zlatý erb (soutěž o nejlepší www stránky samospráv)

 

GP 187. Líbí se nám v knihovně 2007 program na podporu veřejných knihoven v kraji

- po dvou letech se opakující program (GP se střídá s programem „Klenotnice Vysočiny“); ¾ uspokojených žadatelů, cílem GP bylo vytvořit a zlepšit podmínky knihoven v kraji jako nezastupitelných kulturních institucí a zkvalitnit nabídku knihovnických služeb ve prospěch čtenářů a návštěvníků knihoven; zrealizované projekty pomáhají zajistit v knihovnách příjemné prostředí, zkvalitnit zejména vybavení výpůjčních míst pro dospělé i dětské čtenáře a zlepšit podmínky pro práci zaměstnanců pracujících s knižními fondy

 

GP 188. Modernizace ubytovacích zařízení 2007 – II. program na podporu rozšíření a regenerace skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení cestovního ruchu

- z důvodu nerozdělení velké části disponibilních finančních prostředků v prvním kole (GP č.175) bylo na základě doporučení řídícího výboru vyhlášeno v témže roce ještě jedno kolo tohoto GP; uspokojeny byly opět všechny žádosti, které prošly administrativním souladem; cíle programu a podporované aktivity se v obou kolech shodovaly; podpořeny byly především projekty na modernizaci, dovybavení a rozšíření ubytovacích kapacit v penzionech, hotelu a turistických ubytovnách

 

GP 191. Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče  – program na podporu rozvoje dobrovolné sousedské výpomoci v malých obcích kraje Vysočina a na rozšíření hospicové péče pro obyvatele kraje Vysočina

- nový GP; nejmenší počet žádostí (8) z GP vyhodnocených v roce 2007; GP obsahoval dva podprogramy – první podprogram byl zaměřen na rozvoj dobrovolné sousedské výpomoci doplňující nedostatečné terénní sociální služby (např. pečovatelskou službu) – šlo o vyhledávání občanů ochotných zapojit se do realizace služby sousedské výpomoci; druhý podprogram podporoval rozvoj hospicové péče v kraji Vysočina - byla podporována tvorba multidisciplinárních týmů, podpora rozvoje dobrovolnictví v této oblasti a spolupráce s lékaři a zdravotnickými pracovníky; projekty předložily pouze nestátní neziskové organizace

 

Podrobnější hodnocení těchto GP ze strany garantů je obsahem přílohy č. 9a.

 

Dle Statutu účelového Fondu Vysočiny má závěrečná zpráva obsahovat také přehled podpořených projektů. Přehledy za jednotlivé vyhodnocené grantové programy jsou uvedeny na veřejně přístupných stránkách FV www.fondvysociny.cz, odkaz „Vyhodnocené programy“.

 

 

2.4 Monitoring projektů a veřejnosprávní kontrola

 

Odbor kontroly vykonal v roce 2007 celkem 15 následných veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců veřejných finančních podpor z Fondu Vysočiny. Použití podpor z Fondu Vysočiny bylo kontrolováno také u některých příspěvkových organizací zřízených krajem v rámci kontrol jejich hospodaření. Tyto kontroly byly provedeny u vybraného vzorku akcí tak, aby zahrnuly minimálně 5 % z celkového ročního objemu poskytnutých podpor.

Celkově bylo odborem kontroly v roce 2007 prověřeno použití podpor poskytnutých na základě 34 smluv v rámci 18 grantových programů. U jednotlivých příjemců bylo ověřováno dodržení všech podmínek použití podpory a povinností stanovených smlouvou o poskytnutí podpory. U jednoho příjemce nebyla prokázána úhrada nákladů projektu v době jeho realizace, o čemž byl informován příslušný garant programu. U jednoho příjemce bylo zjištěno použití podpory k jinému účelu. Tato kontrola byla ukončena v roce 2008.

Ostatní odbory krajského úřadu v roce 2007 vykonaly dalších 59 veřejnosprávních kontrol na místě, z toho  nejvíce odbor informatiky - 20 , odbor regionálního rozvoje - 18, odbor školství, mládeže a sportu - 12 , odbor životního prostředí  - 8, odbor sekretariátu hejtmana - 1.

 

2.5 Databáze Fondu Vysočiny

 

Databáze FV funguje již od jara 2003. Podle toho jak jsou jednotlivé grantové programy vyhlašovány, vyhodnocovány či ukončovány jsou do databáze ze strany garantů grantových programů průběžně vkládána a editována data o všech grantových programech a příslušných projektech. Slabším místem elektronické evidence projektů je systematické a přesné doplňování dat, které je ovlivňováno lidským faktorem. Menším rizikem pak zůstávají i některé technické problémy (ztráta vkládaných dat při výpadcích sítě apod.). V roce 2007 došlo pouze k drobné úpravě databáze – bylo zavedeno sledování podpory přiznané v tzv. režimu „de minimis“, aby bylo možné sledovat spolu s dalšími přiznanými podporami z krajského rozpočtu překročení částky veřejné podpory dle příslušného nařízení EU u subjektů, které tomuto nařízení podléhají. 

 

Údaje z databáze jsou využívány pro zveřejňování výsledků na stránkách kraje po vyhodnocení grantových programů v řídících výborech či slouží jako podklad pro nejrůznější tabulkové, grafické a mapové výstupy.  

 

V roce 2005 byla ukončena realizace analytického nástroje FV - datového tržiště, které je možné využívat pro interaktivní analýzu shromážděných dat o projektech a grantových programech a jehož primárním cílem je získat zpětnou vazbu z vyhodnocení konkrétních programů. Na datové tržiště později navázal projekt tzv. datového skladu, kdy jde o velkou centrální databázi, kde data nejsou uložena v tabulkách, ale v multidimenzionálních objektech, takzvaných datových kostkách. Takový způsob uložení umožňuje rychlou analýzu dat a spojování různých odvětví skladu. Přístup k datovému skladu byl zpočátku možný pouze prostřednictvím krajského intranetu, během roku 2007 byl zřízen i přístup pro externí uživatele a to prostřednictvím krajských webových stránek. Je zde možno nalézt předem připravené sestavy a reporty nejen z oblasti Fondu Vysočiny (podrobné statistiky programů, projektů, atd..). Další sestavy je možné libovolně vytvářet dle požadavků zadavatele.

 

 

3. ANALÝZA DOPADŮ PODPORY Z FONDU VYSOČINY

 

Analytické mapové přílohy jsou součástí přílohy č.10 a vztahují se ke  29 vyhodnoceným GP v roce 2007.

 

Jde celkem o 4 mapová díla:

1) Územní rozložení žádostí o grantovou podporu dle počtu podaných a uspokojených žádostí

2) Územní rozložení objemu podpořených projektů dle typu žadatele

3) Územní rozložení objemu podpořených projektů dle odvětvového zaměření projektů

4) Souhrnná analýza grantové podpory na území kraje Vysočina dle celkového objemu podpořených projektů a přidělené podpory z FV

 

 

Územní členění každé mapy je:        Obec

                                                           Obvod obce s pověřeným obecním úřadem (II)

                                                           Obvod obce s rozšířenou působností (III)

                                                           Okres

 

 

4. PROPAGACE FONDU VYSOČINY

 

Na propagaci Fondu Vysočiny bylo v roce 2007 vydáno cca 49.000,- Kč. Většina nákladů se týká zejména financování následné propagace (samolepky FV). Spojení „Fond Vysočiny“ se stalo mezi žadateli natolik povědomé, že veškerá inzerce je již umísťována pouze do krajských novin a zpravodaje a není již přímo využíváno dalších periodik pro šíření informací o nových grantových programech. Noviny kraje Vysočina, jsou od roku 2004 dodávané jednou měsíčně do schránek všech domácností a staly se významným pomocníkem v šíření informací o výsledcích FV a připravovaných či vyhlašovaných programech. Obdobně důležitou úlohu plní i Zpravodaj kraje Vysočina, který je měsíčně distribuován na všechny obce a instituce v kraji.

 

Pro propagaci jednotlivých projektů, je využíváno ustanovení smlouvy o poskytnutí podpory, kde se příjemce podpory zavazuje, že v případě informování vlastních či nezávislých sdělovacích prostředků o projektu uvede fakt, že projekt byl podpořen krajem Vysočina. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvádí příjemce podpory sponzorský vzkaz kraje Vysočina v přesném grafickém provedení. V případě, že výstupem projektu je investiční akce, musí příjemce na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístit tabulku s výše uvedeným sponzorským vzkazem. Na řadu podpořených kulturních či sportovních akcí byl zapůjčen transparent s logem kraje.

 

O Fondu Vysočiny a vyhlašovaných grantových programech jsou pravidelně informována členy RK média na tiskových konferencích. Pravidelně jsou vydávány nejrůznější tiskové zprávy jak ze strany tiskové mluvčí a oddělení vnějších vztahů, tak ze strany jednotlivých garantů programů. Informace z tiskových zpráv přebírá řada regionálních periodik (např. Havlíčkobrodský deník, Mladá fronta DNES, Vysočina – listy Pelhřimovska) a místních zpravodajů. Informace o nových GP rovněž uveřejňují nejrůznější firmy zabývající se grantovým poradenstvím na svých webových stránkách.

 

Od listopadu 2007 spustil odbor informatiky KrÚ kraje Vysočina novou webovou službu pro zájemce o grantové programy Fondu Vysočiny. Jedná se o automatický servis, prostřednictvím kterého jsou na základě registrace platné emailové adresy rozesílány informace o nových grantových programech Fondu Vysočiny. Jakmile jsou do databáze doplněny nově vyhlášené grantové programy, obdrží zaregistrovaný uživatel email, který obsahuje název grantového programu, stručný popis jeho zaměření a datum uzávěrky příjmu žádostí. Tato služba umožní zvýšit informovanost o nových grantových programech Fondu Vysočiny mezi žadateli a usnadňuje jim tak orientaci v možnostech financování jejich projektů.

 

Pravděpodobně nejvyužívanějším zdrojem informací o FV jsou webové stránky kraje (existuje i samostatná doména www.fondvysociny.cz), kde jsou k dispozici veškeré informace pro žadatele. Na těchto stránkách funguje i „diskuse FV“, kde je možné položit na téma FV jakýkoliv dotaz. Je nutné přiznat, že žadatelé služeb diskusního fóra využívají jen minimálně a raději volí cestu přímého telefonického kontaktu. Na webu kraje bylo zveřejněno i několik FAQ týkajících se FV.

 

I nadále jsou o Fondu aktuálně informováni starostové měst a obcí na pravidelných setkáních s radou kraje. Někteří garanti programů cíleně obesílají elektronickou poštou okruh potenciálních žadatelů, případně informují o programech při jednáních a kontaktech se svými partnery. Odbor regionálního rozvoje zajišťuje kompletní informační servis o FV pro nestátní neziskové organizace, oddělení volnočasových aktivit vydává svůj elektronický zpravodaj. Nadstandardní servis pro žadatele provádí i odbor informatiky, který v roce 2007 vydal pro žadatele v rámci informatických GP metodickou příručku.

 

V průběhu roku byl Fond Vysočiny či konkrétní grantové programy prezentovány na nejrůznějších akcích (z nejvýznamnějších např. konference ISSS v Hradci Králové). Odbor regionální rozvoje pořádá pravidelné porady s pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří mají na starosti regionální rozvoj. Informace o FV publikovaly i nejrůznější odborné časopisy např. Obec a Finance či Veřejná správa.

 

Pro propagaci dobrého jména kraje jsou významným počinem i ocenění, které získávají jednotlivé podpořené projekty z FV na nejrůznějších akcích – mezi podpořenými žadateli z FV se např. objevují vítězové soutěže Zlatý erb (soutěž o nejlepší www stránky samospráv). Podpořené kulturní akce a aktivity v rámci grantů odboru kultury se i v letošním roce ucházejí o umístění v anketě Zlatá jeřabina, která ocení nejlepší kulturní počiny roku 2007. Je  třeba vyzdvihnout i ocenění Kraje Vysočina za krajský datový sklad (jedním z prvních datových tržišť byl FV), kdy kraj za práci s daty získal ocenění Chytrý úřad - předání ocenění proběhlo na veletrhu INVEX 2007 v rámci konference eVize v listopadu 2007.5. ZÁVĚR

 

Po šesti letech fungování Fondu Vysočiny se dá konstatovat, že FV plní všechny hlavní cíle, které si jeho tvůrci vytýčili:

-          realizace aktivit obsažených v PRK

-          zapojení širokého spektra subjektů

-          rozpoznání potřeb nově vzniklého regionu

-          uplatňování konkrétní politiky vedení kraje

-          pomoc neziskovému sektoru

-          pomoc obcím jako základním partnerům regionu

-          transparentnost přidělování veřejných prostředků

-          možnost účinné kontroly jejich využití

-          vtažení veřejnosti do procesu rozhodování (participace)

-          vytvoření jasného, přehledného systému

-          omezení možností korupce

-          vytvoření dobrého jména kraje a veřejné správy

-          posilování vnitřních vazeb, identifikace s krajem

-          trénink subjektů v oblasti grantových pravidel

-          příprava subjektů i veřejné správy (obcí i kraje) na čerpání strukturálních fondů EU

 

K úspěšnému fungování grantové podpory v kraji Vysočina byl založen systém, který neřeší věci ad hoc, zasahuje do různých oblastí života společnosti, je přehledný pro žadatele, čemuž napomáhá jednotná stavba, unifikace dokumentů, maximální otevřenost a informovanost. Meziročně nedochází k převratným změnám jak v pravidlech podávání žádostí, tak skladbě a zaměření grantové podpory. Prostřednictvím FV jsou uplatňovány i názory politického vedení kraje, a to v nastavení priorit podpory a konkrétních oblastí zacílení grantové politiky.

 

Přestože jednotlivé kraje realizují na základě určitých pravidel svojí grantovou politiku (často na základě inspirace FV), zůstává Fond Vysočiny i nadále jediným uceleným systémem takovéto podpory. FV se stal skutečně funkčním a praktickým nástrojem regionálního rozvoje, která napomohl ke zrodu velkého množství vysoce kvalitních projektů a který navíc přinesl onen nedocenitelný efekt učení a to vše jako výsledek skutečně týmové spolupráce krajských politiků, úředníků a mnoha aktérů stojících mimo samotnou krajskou strukturu – FV může být i nadále považován za smysluplné plnění samosprávné role kraje v oblasti regionálního rozvoje.

 

Ačkoliv právě probíhající programovací období EU klade a bude klást vysoký nárok na krajský rozpočet v oblasti kofinancování připravovaných projektů, je pro výše zmíněná pozitiva zřejmé, že stojí za to FV do budoucna v takovémto rozsahu a objemu udržet.

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 31.3.2008 / 31.3.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies