Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002

26. srpen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise č. 7/2002

ze dne 26. srpna 2002

 

 

Přítomno:

-         6 členů komise – viz prezenční listina

-         Jaroslav Petřivý – tajemník komise

 

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Průběh grantových programů

4.      Diskuse, různé

5.      Prohlídka sportovního zařízení

 

 

 

1.  Zahájení

            Úvodního slova se ujal předseda komise a přivítal přítomné. Omluvil nezúčastněné členy komise pana Crhu, paní Markovou a pana Stočka. Přednesl návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. Program byl přítomnými přijat.

 

 

 

2.  Kontrola zápisu z minulého zasedání

            Předseda shrnul minulé zasedání komise a provedl kontrolu zápisu. Krátce připomněl usnesení z předešlých jednání. Usnesení 009/05/2002/Spk a 011/05/2002/Spk byla splněna. Usnesení 010/05/2002/Spk týkající se vyhlášení „Sportovce kraje Vysočina“ ještě není úplně dokončeno. Ohledně této problematiky bude kontaktovat předsedu sama Mg. Alena Štěrbová.

            K zápisu nebyly vzneseny dotazy ani připomínky.

 

 

 

3.  Průběh grantových programů

            Tajemník komise, Mgr. Petřivý, informoval ostatní členy o pracovní schůzce k aktualizaci PRKU, která se koná ve středu 28. srpna na KrÚ kraje Vysočina. Sejdou se zde předsedové a tajemníci komisí (sportovní, kulturní, volnočasové aktivity a regionální rozvoj). Mgr. Petřivý bude o průběhu schůzky členy komise na příštím zasedání informovat.

            Dále pan tajemník přednesl informace týkající se stavu tří sportovních grantových programů:

 

Drobná údržba sportovišť“ – z  90 žadatelů, kteří prošli do druhého kola uspělo 38 žádostí a bylo rozdáno 799 850 Kč.

 

Sport pro všechny“ – ze 49 žadatelů, kteří prošli do druhého kola uspělo 30 projektů a bylo rozdáno 799 800 Kč.

 

            Mgr. Petřivý nejdříve informoval žadatele, kteří nebyli vybráni a vysvětlil jim důvod, proč neuspěli (většinou formální nedostatky). Poté obesílal úspěšné žadatele a s nimi byly následně sepsány smlouvy. Většina podepsaných smluv se již vrátila a ekonomický odbor je připraven rozesílat finanční částky.

 

„Sportoviště“ – uzávěrka tohoto grantového programu byla do 20. srpna 2002. Došlo 74 projektů, 15 bylo vyřazeno pro formální nedostatky, ale budou ještě předány do řídícího výboru a 58 žádostí bylo formálně správných a postupují do dalšího kola. U tohoto grantu většinou žádaly obce.

            Celkově bylo zažádáno o 8 989 001 Kč, bez špatných žádostí je to částka 7 214 001 .

 

            Pan Mastný nadále apeloval na předsedy řídících výborů, aby donutili svoje jmenované zástupce zúčastňovat se zasedání řídících výborů. Také upozornil na způsob hodnocení grantových programů, který by se do budoucna měl změnit. Daný způsob se mu nelíbí, neboť podle jeho názoru nejsou dvojice lidí, kteří hodnotí grantový program, objektivní. Měla by být navržena širší stupnice nebo stanoveny pevné body hodnocení. Na toto téma se rozvinula diskuse.

            Pan Šmíd poznamenal, že některé body žádostí jsou nesrozumitelné pro žadatele a každý garant by měl mít možnost zadat svoje specifikace a do hodnocení dát specifická kritéria. S tímto názorem souhlasil i předseda. Chtěl, aby sportovní granty svoje kritéria měly, ale nakonec dostaly všechny granty stejnou formu.

            Pan Mastný se ke konci diskuse zmínil o jinak hladkém průběhu grantových programů v řídících výborech i co se týče rozdělování finančních částek.

            Pan předseda ukončil diskusi s tím, že výsledky grantu „Sportoviště“ budou známy na příštím zasedání Sportovní komise a pronesl usnesení.

 

Usnesení 012/07/2002/Spk

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o průběhu vyhodnocení grantových programů týkajících se oblasti sportu

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

 

4.  Diskuse, různé

            V tomto bodě pan předseda navrhl společné jednání členů Sportovní komise se  všesportovním kolegiem. Datum jednání byl stanoven na 21. října 2002 ve 14.00 hod. na KrÚ kraje Vysočina, kongresové centrum (budova B), zasedací místnost 3.26, 3. patro.

 

Navržený program jednání:

  1. Poznatky zástupců tělovýchovy ke grantovým programům a poznatky a náměty na grantové programy na rok 2003
  2. Informace o způsobu vyhlášení „Sportovce kraje Vysočina pro rok 2002“
  3. Příprava sportovního kalendáře pro rok 2003
  4. Diskuse, různé

Přítomní souhlasili se společným jednáním i s navrženým programem. Předseda dále navrhl pozvat zástupce kraje Vysočina a to 1. zástupce hejtmana RNDr. Miloše Vystrčila a zástupkyni hejtmana Mgr. Alenu Štěrbovou.

 

Úkol: osobní pozvání RNDr. Vystrčila a Mgr. Štěrbové na společné jednání Sportovní komise se všesportovním kolegiem

Zodpovědnost: předseda Sportovní komise Jindřich Skočdopole

 

 

 

5.  Závěr a prohlídka sportovního zařízení

            Předseda poděkoval přítomným za účast a pozval je na prohlídku nové sportovní haly v Havlíčkově Brodě.

Termín dalšího zasedání byl stanoven na 16. září 2002 na KrÚ v Jihlavě.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Jindřich Skočdopole

                                                                                            předseda Sportovní komise

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání Sportovní komise dne 26. srpna 2002

Zapsala: Marta Škodová dne 28. srpna 2002

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.9.2002 / 3.9.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze