Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2008

12. březen 2008
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2008

konaného dne 12. 3. 2008

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

6. Vladimír Novotný (předseda)

2. Zdeněk Dobrý

7. Zbyněk Pípal

3. Jaroslav Hulák (místopředseda)

8. Anna Krištofová (tajemnice)

4. Bohumil Kotlán

 

5. Tomáš Křišťan

 

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Zdeněk Forman

2. Vladislav Nechvátal

 

Hosté:

1. Dušan Vichr (ORR)

2. Jiří Bína (OSVZ)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1-12/2007;

4.      Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2007;

5.      Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2007;

6.      Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina;

7.      Diskuse a různé;

8.      Závěr.

 

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 6 hlasy. Konstatoval, že z minulého zasedání nejsou žádné úkoly.

K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 7. 3. 2008“;

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2008 za období 5. 2. 2008 – 3. 3. 2008“.

Přímo na zasedání členové výboru obdrželi materiál „Vývoj daňových příjmů v období leden – březen 2008“.

 

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala. Uvedla, že z materiálu je patrno, že již proběhla první březnová tranže, která ovšem není příliš velká. Dodala, že březnu bývají příjmy vždy
o něco nižší. Vzhledem k tomu, jaké částky jsou navíc  v měsících leden a únor, není důvod k obavám.

K přehledu rozpočtových opatření uvedla, že jsou v materiálu zobrazena všechna rozpočtová opatření, která byla schválena radou nebo zastupitelstvem kraje od minulého zasedání.

Bohumil Kotlán vznesl dotaz, o které konkrétní školy šlo v rozpočtových opatření č. 31 a 33 z kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Anna Krištofová zašle tuto informaci panu Kotlánovi e-mailem.

 

Usnesení 010/03/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1-12/2007

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období 1 – 12/2007“.

Přímo na zasedání rozdala Anna Krištofová materiál „Závěrečný účet kraje k 31. 12. 2007“.

 

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala. Podala informaci, že materiál týkající se plnění příjmů a výdajů rozpočtu je obrázkem hospodaření za rok 2007. Daňové příjmy se vyvíjely dobře, tak jak byl rozpočet postaven. Celá prosincová tranže 240 milionů Kč byla převedena do Fondu strategických rezerv. V materiálu je již rozpočet o tuto částku upraven. Ostatní příjmy probíhaly podle očekávání.

Ke konci roku byla provedena inventarizace výdajů, 70 milionů Kč bylo převedeno do Fondu strategických rezerv. Celkové čerpání výdajů bylo na 97%, celkové příjmy jsou na 101%. Přebytek hospodaření je 279 174 tisíc Kč.

V závěrečném účtu jsou uvedeny pouze účetní stavy. Kraj Vysočina má pět základních účtů: základní běžný účet, základní běžný účet – vody, základní běžný účet – školství, základní běžný účet – EIB, základní běžný účet – SFŽP. Anna Krištofová podrobně popsala jednotlivé položky z předloženého materiálu.

K tomuto tématu proběhla krátká diskuse.

 

Usnesení 011/03/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o čerpání rozpočtu kraje Vysočina za období 1 – 12/2007.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Výsledky hospodaření organizací kraje za rok 2007

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje za rok 2007“

 

Anna Krištofová popsala jednotlivá odvětví:

Doprava

-          je zde pouze jedna organizace, a to Krajská správa a údržba silnic Vysočiny;

-          výsledek hospodaření zhruba 11 milionů korun;

-          v porovnání s přecházejícím obdobím zaznamenali pokles tvorby zisku především v doplňkové činnosti.

Kultura

-          hospodaření u všech organizací bylo přebytkové;

-          v Horáckém divadle byla ztráta v hlavní činnosti kompenzována tvorbou zisku v doplňkové činnosti.

Sociální péče

-          projevil se nový systém financování, kdy byly v loňském roce poprvé poskytovány dotace ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

-          hospodaření organizací sociální péče skončilo celkovým přebytkem 3861 tis. Kč;

-          největší přebytek měl Domov pro seniory Velké Meziříčí a DÚSP Černovice;

-          ztráty vykázaly tři organizace, nejvyšší Domov pro seniory Náměsť nad Oslavou.

Zdravotnictví

-          v této oblasti jsou zahrnuty nemocnice, ZZS kraje Vysočina, Dětské centrum Jihlava
a Dětský domov Kamenice nad Lipou;

-          všechny nemocnice mimo Nemocnice Nové Město na Moravě vykazovaly během roku ztrátu;

-          vyrovnaného hospodaření dosáhly až na konci roku díky mimořádným rozpočtovým opatřením;

-          schodkový výsledek hospodaření v hlavní činnosti nemocnic byl částečně tlumen doplňkovou činností reprezentovanou zejména provozováním ústavních lékáren;

-          nemocnice byly postiženy novým zákoníkem práce, který ovlivnil zvýšení mzdové náročnosti spojené s dalším nárůstem osobních nákladů.

Školství

-          žádná z 99 škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina nevykázala za rok 2007 ztrátové hospodaření;

-          hospodaření škol a školských zařízení skončilo hospodářským výsledkem 16 098 tis. Kč.

 

Na zasedání se dostavil Jaroslav Hulák.

 

Usnesení 012/03/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací kraje Vysočina za rok 2007.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

5. Závěrečná zpráva o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2007

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2007“.

 

Jaroslav Hulák informoval, že v loňském roce bylo vyhlášeno 27 grantových programů v celkové výši 60 235 tis. Kč, od začátku fungování Fondu Vysočiny to bylo 4,14 milionů Kč. V závěrečné zprávě se také každoročně objevují informace o tom, kolik správa Fondu Vysočiny stojí, celkové náklady za rok 2007 byli 3,1 milionů Kč.

V řídicích výborech bylo celkem 144 hodnotitelů, z toho 34 zastupitelů, 26 členů výborů a komisí a 84 ostatních.

Na přelomu let 2006 a 2007 byl na Fondu Vysočiny proveden interní audit, připomínky byly Radou Fondu Vysočiny zapracovány a byly upraveny metodické příručky pro garanty.

Nejvíce žádosti přišlo na grantový program Jednorázové akce, bylo jich 196 a nejméně na grantový program Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče, těch bylo osm.

Informace o Fondu Vysočiny jsou zveřejňovány v Krajských novinách, ve Zpravodaji a dalších médiích. Nejvýznamnějším zdrojem informací jsou webové stránky kraje Vysočina.

Jaroslav Hulák sebou přinesl mapové podklady, které zobrazují vyhodnocení grantových programů za rok 2007.

Dušan Vichr doplnil, že mapy se vztahují 29 grantovým programům, které byly v loňském roce vyhodnoceny. Celkem přišlo 1824 žádostí a 961 byla přidělena podpora. Celkově vyplacená podpora ke konci roku 2007 činila necelých 300 milionů korun.

 

Usnesení 013/03/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o čerpání Fondu Vysočiny a

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina schválení Závěrečné zprávy o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2007.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Zasedání opustil Tomáš Křišťan.

 

 

6. Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Ekonomická situace poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina“;

-          „Celkový přehled financování příspěvkových organizací kraje na úseku sociálních služeb 2006 – 2008“.

 

Jiří Bína tyto materiály okomentoval. V materiálu jsou uvedeny jednotlivé finanční plány organizací tak, jak předpokládají vývoj příjmů a výdajů, jsou zde promítnuty i ztráty. Tabulky jsou rozděleny podle typu služeb na domovy pro seniory a ostatní organizace. Jednotlivé organizace uvádí i náklady v roce 2007 a náklady očištěné o předfakturaci o přesun některých nákladů kraje na příspěvkové organizace. Ve více než polovině případů je z tabulky patrno, že organizace odhadly své náklady přiměřeně.

Celkové výsledky hospodaření příspěvkových organizací kraje na úseku sociálních služeb jsou ztrátové. Domovy pro seniory mají ztrátu zhruba 14 milionů korun, ústavy sociální péče
a Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina mají ztrátu zhruba 35 milionů korun.

Dále informoval, že v nejbližší době proběhne setkání s organizacemi, které mají výrazný nárůst nákladů a potřebují od nich vysvětlení této situace.

Proběhla diskuse na téma dotací od ministerstva práce a sociálních věcí na letošní rok a jejich dopadu na rozpočet kraje Vysočina.

 

Usnesení 014/03/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

zprávu o ekonomické situaci poskytovatelů sociálních služeb v kraji Vysočina a

doporučuje

projednání financování příspěvkových organizací kraje na úseku sociálních služeb na březnovém zastupitelstvu kraje.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

7. Diskuse a různé

Vladimír Novotný a Zdeněk Dobrý uvedli, že je třeba urgovat JUDr. Věru Švarcovou
a připomenout jí zaslání Metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR k regulačním poplatkům.

Vladimír Novotný dále informoval, že projednal plánovanou kontrolu finančního výboru s řediteli všech nemocnic, mimo Nemocnice Jihlava.

Anna Krištofová informovala členy výboru o tom, že se v Mladé frontě objevila informace, která zpochybnila vlastnickou strukturu Key Investments, o čemž informovala radního Miroslava Houšku, následně proběhlo jednání s panem Brzkovským a poté bylo rozhodnuto o ukončení spolupráce a výběru peněz portfolia, které spravuje Key Investments pro kraj Vysočina.

Termín příštího zasedání byl stanoven na 30. dubna 2008, od 9:00.

 

 

8. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 14. 3. 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.3.2008 / 20.3.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze