Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2008

14. leden 2008
 

 
 

Zápis z jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2008

konaného dne 14. ledna 2008

Přítomni:

1. Brož Ladislav

5. Kesl Petr (předseda)

2. Bulušek Josef

6. Kovanda Bohumil

3. Doležal Jaroslav

7. Šlechtický Pavel

4. Karas Jan

8. Ludvík Zdeněk (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):

1. Dufek Tomáš

2. Matějková Martina (místopředsedkyně)

 

Hosté:

1. Kamil Ubr (OŠMS)

2. Zvolánková Adéla (ORR)

 

 

Návrh programu:

1.      Zahájení jednání;

2.      Schválení programu, kontrola usnesení;

3.      Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina;

4.      Informace o stavu projednávání programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů (RLZ) pro období 2007 – 2013 financovaných z Evropského sociální fondu (ESF);

5.      Návrh pravidel přijímacího řízení pro školní rok 2008/2009;

6.      Příprava semináře pro učitele a ředitele škol (za účasti pracovníků MŠMT);

7.      Informace o vývoji potřeb trhu práce v kraji v roce 2008 a výhled na rok 2009;

8.      Diskuse a různé;

9.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

Petr Kesl, předseda VVVZ, zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

 

2. Schválení programu, kontrola usnesení

Předseda přednesl návrh programu. Ten byl doplněn o bod č. 5 „Návrh pravidel přijímacího řízení pro školní rok 2008/2009“. Program jednání byl 7 hlasy schválen. Předseda dále shrnul závěry a usnesení ze zasedání VVVZ č. 11/2007.

 

3. Informace o projednávaných bodech z oblasti školství v Radě kraje Vysočina

Zdeněk Ludvík tlumočil v zástupu za Martinu Matějkovou informace ze zasedání RK (body z oblasti školství a vzdělávání), které proběhly od posledního zasedání VVVZ:

RK č. 36/2007

-          Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství

-          Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příjmy z pronájmu nemovitého majetku a movitých věcí a změna závazného ukazatele u Střední průmyslové školy Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč, IČ 66610702

-          Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007

-          Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na podporu certifikace středních škol

-          Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 051/168/07)

-          Vyhlášení sportovce kraje Vysočina za rok 2007

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna schváleného rozpočtu kraje, změna závazných ukazatelů Střední školy stavební Jihlava

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora romských žáků středních škol

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace MŠMT ČR na realizaci Rozvojového programu ve vzdělávání "Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na prodloužení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu (pokračování projektů PILOT 1 a PILOT Z) a dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty

-          Návrh na uzavření Dohody o spolupráci Sdružení automobilového průmyslu s krajem Vysočina

-          Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých

-          Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2007

 

RK č. 1/2008

-          Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč na Sázavou

-          Stanovení platu

-          Stanovení platu

-          Stanovení platu

-          Návrh na jmenování ředitele a stanovení platu

-          Stáž učitelů fyziky v Evropském centru pro jaderný výzkum

 

Usnesení 01/01/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace z rady kraje.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

4. Informace o stavu projednávání programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů (RLZ) pro období 2007 – 2013 financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF)

A. Zvolánková okomentovala powerpointovou prezentaci.

Na toto téma se rozvinula diskuse. V rámci diskuse se projednávala tato témata:

-          kde a jakým způsobem budou tyto granty zveřejňovány;

-          jak budou potencionální příjemci informováni o termínech seminářů;

-          kolik výzev asi ročně proběhne.

Z diskuse vyplynuly tyto závěry:

-          granty budou zveřejňovány na webových stránkách kraje Vysočina, v regionálním tisku a v novinách kraje Vysočina;

-          potencionální příjemci budou o termínech seminářů informováni e-mailem;

-          ročně proběhnou asi dvě výzvy.

 

Usnesení 02/01/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

doporučuje

schválení globálních grantů kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a

doporučuje

schválit Zastupitelstvem kraje Vysočina finanční podporu přípravy projektové dokumentace pro oprávněné žadatele.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

5. Návrh pravidel přijímacího řízení pro školní rok 2008/2009

Na toto téma se rozvinula diskuse:

-          snaha udržet žáky na studijních 4letých oborech;

-          studenti na studijních oborech se nepřipravují na zaměstnání, ale na další studium a tam se připravují na zaměstnání;

-          snížení dětí na základních školách;

-          průměrný počet studentů na středních školách.

Rozvinula se diskuse na téma „Základní umělecká škola“.

 

Usnesení 03/01/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o „Pravidlech pro přijímací řízení pro školní rok 2008/2009“.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

6. Příprava semináře pro učitele a ředitele škol (za účasti pracovníků MŠMT)

Z. Ludvík okomentoval podkladový materiál „Témata a formy realizace akce realizované pod záštitou VVVZ“.

Témata:

1.      Státní maturity, cílová skupina – střední školy, odborná i laická veřejnost

2.      Aplikace zákona o ped. pracovnících, cílová skupina – školy a školská zařízení

3.      Zákon o uznávání výsledků vzdělávání a souvislosti (NSK, NSP), cílová skupina – střední školy, vzdělavatelé, regionální partneři, odborná i laická veřejnost

4.      Školní vzdělávací programy ve středních školách, cílová skupina – střední školy, odborná veřejnost

5.      Spolupráce firem a vzdělávacích organizací při přípravě odborníků v technických povoláních, cílová skupina – školy (střední, základní), zaměstnavatelé, regionální partneři, odborná veřejnost

6.      Individualizace vzdělávání v základním školství – zkušenosti ze zahraničí, cílová skupina – základní školy, zřizovatelé, členové školských rad, odborná i laická veřejnost

Na toto téma se rozvinula diskuse. V rámci diskuse byla projednána tato témata:

-          seminář by měl být uskutečněn pro všechny pedagogické pracovníky v kraji Vysočina;

-          lektoři musí být profesionálové;

-          místo a datum semináře bude včas upřesněn, pravděpodobně nějaká středa v dubnu;

-          seminář by neměl být na celý den, pouze na odpoledne.

VVVZ se touto problematikou bude zabývat i na únorovém zasedání.

 

Usnesení 04/01/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

přípravu semináře pro pedagogické pracovníky kraje Vysočina.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

7. Informace o vývoji potřeb trhu práce v kraji v roce 2008 a výhled na rok 2009;

Z. Ludvík okomentoval podkladový materiál „Informační bulletin úřadů práce kraje Vysočina“. Dodal, že nezaměstnanost je v létě, oproti zimě, menší. Je to dané sezónními prácemi. Odbor školství, mládeže a sportu bohužel nemá žádnou statistiku o nezaměstnanosti.

 

Usnesení 05/01/2008/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

bere na vědomí

informace o vývoji potřeb trhu práce v kraji v roce 2008 a výhled na rok 2009.

 

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

8. Diskuse a různé

P. Kesl předal členům výboru informace o průběhu jednání CZESHY, kterého se zúčastnil. Hlavními tématy byly maturity, finance a počet žáků na školách.

B. Kovanda předal členům výboru informace o průběhu hodnotící komise Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol.

P. Kesl dodal, že na další zasedání by se měl pozvat Ing. Radoslav Kučera, předseda krajské CZESHY, ředitel Obchodní akademie v Pelhřimově. Do budoucna by se měl pozvat někdo z úřadu práce nebo hospodářské komory. Výjezdní zasedání je plánováno na květen, do Třeště.

 

9. Závěr

Předseda VVVZ, P. Kesl, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. Termín zasedání VVVZ č. 2/2008 byl stanoven na pondělí 11. února 2008 od 13:00 hodin v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina v zasedací místnosti A-2.15.

 

 

Petr Kesl, v. r.

předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracoval a zapsal M. Šalanda dne 21. ledna 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.3.2008 / 7.3.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze