Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2008

20. únor 2008
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2008

konaného dne 20. 2. 2008

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

6. Vladislav Nechvátal

2. Zdeněk Dobrý

7. Vladimír Novotný (předseda)

3. Zdeněk Forman

8. Anna Krištofová (tajemnice)

4. Jaroslav Hulák (místopředseda)

 

5. Bohumil Kotlán

 

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Tomáš Křišťan

2. Zbyněk Pípal

 

Hosté:

1. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)

2. Hana Sošková (KrÚ, odbor ekonomický)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření;

3.      Přehled evropských projektů kraje Vysočina;

4.      Souhrn rozpočtových opatření za rok 2007;

5.      Diskuse a různé;

6.      Závěr.

 

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 5 hlasy. Konstatoval, že z minulého zasedání nejsou žádné úkoly.

K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 15. 2. 2008“;

-          „Přehled rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2008 za období 1. 1. 2008 – 4. 2. 2008“.

 

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala. Informovala, že daně se zatím vyvíjí dobře, leden byl velmi silný, nebylo to však vlivem daňových reforem. První únorová tranže je také velká. Pokud bude tento trend pokračovat, bude to velmi příznivé.

Druhý materiál týkající se přehledu rozpočtových opatření obsahuje pouze opatření schválená radou kraje, protože první zastupitelstvo v letošním roce zasedalo až 12. 2. 2008.

Dále také informovala členy výboru o tom, že odbor ekonomický právě účetně ukončuje rok 2007, proběhly poslední účetní zápisy, dodělává se inventarizace a Ministerstvo financí zde provádí přezkum hospodaření. Brzy se začnou provádět práce na zpracování závěrečného účtu kraje Vysočina. Ten bude předložen na jednání finančního výboru v květnu.

Bohumil Kotlán vznesl dotaz, jak to vypadá s výdaji rozpočtu kraje.

Anna Krištofová uvedla, že výstup za měsíce leden a únor zatím není hotový, ale pravidelně bývají měsíce leden a únor slabší.

 

Usnesení 007/02/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Přehled evropských projektů kraje Vysočina

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Předpokládané výdaje a příjmy zvláštních účtů projektů spolufinancovaných z prostředků EU k 31. 12. 2007“.

Přímo na zasedání rozdala Anna Krištofová materiál „Ukončené projekty“.

 

Anna Krištofová tyto materiál okomentovala. Podala informaci, že tato tabulka bude také součástí závěrečného účtu, materiál je zpracováván z pohledu finančních toků a finančních záležitostí. Materiál je zpracován za současných podmínek a informací, mísí se zde realita s odhady jak se budou jednotlivé projekty vyvíjet. Materiál je zpracováván druhým rokem, zpracovává ho paní Hana Sošková, ve spolupráci s jednotlivými garanty projektů.

Anna Krištofová popsala jednotlivé sloupce tabulky a uvedla, že nejdůležitější je poslední sloupec (Saldo Fondu strategických rezerv, dále jen „FSR“). Mínusové částky znamenají prostředky, které jsou do FSR vkládány a kladné částky zachycují požadavky na FSR. V roce 2007 bylo z FSR převedeno 134 547 tis. Kč a požadavek na FSR byl 635 781 tis. Kč.

Hana Sošková doplnila, že pokud byl projekt již ukončen, je to uvedeno v názvu daného projektu.

Na zasedání se dostavil pan Vladislav Nechvátal a pan Zdeněk Forman.

Bohumil Kotlán poznamenal, že projekt Severojižní propojení kraje Vysočina je mezi ukončenými projekty. Vznesl dotaz, zda to tedy znamená, že projekt byl již ukončen.

Hana Sošková uvedla, že projekt, který je uveden mezi ukončenými projekty je pouze projektová dokumentace a ta je již hotová.

 

Usnesení 008/02/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

přehled evropských projektů kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Souhrn rozpočtových opatření za rok 2007

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály:

-          „Seznam rozpočtových opatření schválených Radou kraje Vysočina a Zastupitelstvem kraje Vysočina v roce 2007“;

-          „Evropské fondy – přehled rozpočtových opatření schválených Zastupitelstvem kraje Vysočina a Radou kraje Vysočina provedených v období od 1. 1. 2007 do 32. 12. 2007“.

 

Anna Krištofová tyto materiály okomentovala. Uvedla, že jde pouze o přehled rozpočtových opatření. Tučně vyznačené položky představují navýšení objemu rozpočtu. Rozpočtová opatření na položkách Strategické a koncepční materiály byly 43 mil. Kč, objem převodu do FSR byl
240 mil. Kč a ostatní rozpočtová opatření 132 mil. Kč. Rozpočtovými opatřeními bylo dosaženo 8 miliardového rozpočtu.

Druhý materiál se týká evropských fondů. Vytváří přehled o zapojení jednotlivých účtů k 
31. 12. 2006, převody z FSR na jednotlivé zvláštní účty a nebo přijaté dotace.

Zdeněk Dobrý poděkoval za přípravu materiálů, velmi mu usnadní práci.

 

Usnesení 009/02/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o rozpočtových opatřeních za rok 2007.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

5. Diskuse a různé

Vladimír Novotný navrhl změnu termínu příštího zasedání finančního výboru, a to místo
5. března 2008 přesunout zasedání na 12. března 2008. Všichni přítomní členové změnu odsouhlasili.

Bohumil Kotlán podal informaci o prvním zasedání kontrolní skupiny „Systém výkupu soukromých pozemků pod silnicemi 2. a 3. třídy krajem“.

Vladimír Novotný upřesnil podmínky kontroly finančního výboru „Systém evidence a výběru poplatků v nemocnicích“. Kontrola bude zahájena v dubnu. Navrhl rozdělit kontrolu na dvě části. První část by byla návštěva v konkrétních nemocnicích, kde by zkontrolovali jak poplatky evidují. Kontrola by byla rozdělena na ambulantní část, hospitalizaci a LSPP. V druhé části by oslovili nemocnice s dotazem jaké mají stížnosti a jak je řeší.

Předběžně navrhl rozdělení nemocnic takto:

-          Vladislav Nechvátal – Jihlava;

-          Zdeněk Dobrý – Havlíčkův Brod;

-          Vladimír Novotný – Nové Město na Moravě.

Zdeněk Dobrý doporučil oslovit JUDr. Věru Švarcovou a požádat jí o poskytnutí metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví. Dále pak, aby oslovila všechny ředitele nemocnic s dotazem, jakým způsobem evidují regulační poplatky a jaké obdrželi stížnosti.

Bylo domluveno, že poslední zasedání finančního výboru před prázdninami se uskuteční ve Vinařském a kulturním centru Sádek.

 

 

6. Závěr

Předseda poděkoval Anně Krištofové za perfektní přípravu podkladových materiálů, přítomným za aktivní účast a ukončil jednání. Termín příštího zasedání byl stanoven na 12. března 2008,
od 9:00
.

 

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 21. 2. 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.3.2008 / 7.3.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze