Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2008

23. leden 2008
 

 
 

Zápis z jednání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2008

konaného dne 23. 1. 2008

 

Přítomni:

1. Jiří Antonů

6. Vladislav Nechvátal

2. Zdeněk Dobrý

7. Vladimír Novotný (předseda)

3. Jaroslav Hulák (místopředseda)

 

4. Bohumil Kotlán

 

5. Tomáš Křišťan

 

 

Nepřítomni (omluveni):

1. Zdeněk Forman

3. Anna Krištofová (tajemnice)

2. Zbyněk Pípal

 

 

Hosté:

1. Miroslav Houška (člen Rady kraje Vysočina)

2. Jaroslava Kopecká (KrÚ, odbor ekonomický)

 

Návrh programu:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

3.      Zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2007

4.      Tvorba plánu kontrolní činnosti na rok 2008

5.      Průběžná kontrola čerpání úvěru EIB za rok 2007

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení, schválení programu, kontrola usnesení a úkolů

Vladimír Novotný, předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné
a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu - tento návrh byl schválen 6 hlasy. Konstatoval, že z minulého zasedání nejsou žádné úkoly.

K zápisu z minulého zasedání výboru nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje v období 1. 1. – 17. 1. 2008“.

Přímo na zasedání členové obdrželi materiál „Aktuální informace na úseku financí, rozpočtového hospodaření“.

 

Jaroslava Kopecká tyto materiály okomentovala. Informovala, že k přehledu daňových příjmů rozpočtu kraje je zatím k dispozici pouze jedna lednová tranže, jde však o velkou sumu.

Druhý materiál se týká návrhu na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2007 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2008. Uvedla, že předběžný odhad disponibilního přebytku hospodaření za rok 2007 z běžného účtu, by měl být 119 100 000 Kč.

Na zasedání se dostavil Bohumil Kotlán.

Dále informovala o neuhrazených závazcích roku 2007 v jednotlivých kapitolách rozpočtu.

kapitola Zemědělství:

-          229 tis. Kč;

-          nespotřebované dotace na studie a projektové dokumentace opatření před povodněmi, tyto smlouvy jsou vázány smlouvami z roku 2007.

kapitola Školství, mládeže a sportu:

-          12 000 tis. Kč;

-          dotace městu Pelhřimov na akci „Dostavba kuželny v Pelhřimově.

kapitola Doprava:

-          26 226 tis. Kč;

-          finanční krytí nedokončených stavebních akcí z roku 2007, nebyly realizovány vůbec nebo pouze částečně.

kapitola Požární ochrana a IZS:

-          591 tis. Kč;

-          553 tis. Kč představuje doplatek za zpracování „Studie proveditelnosti projektu integrace krizového a operačního řízení v kraji Vysočina“;

-          38 tis. Kč představuje dotaci městysi Strážek na odstranění povodňových škod.

kapitola Zastupitelstvo kraje:

-          6 tis. Kč;

-          částka 5 tis. Kč představuje dotaci Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek;

-          částka 1 tis. Kč představuje věcný dar – poháry pro vítěze akce Dog Dancing.

kapitola Krajský úřad:

-          308 tis. Kč;

-          jde o úhradu závazku na dodání kancelářského vybavení pro nové pracoviště v Třebíči.

kapitola Regionální rozvoj:

-          971 tis. Kč;

-          částka 502 tis. Kč na financování projektů v rámci Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina;

-          469 tis. Kč dotace na podporu činnosti turistických informačních center zřizovatelům turistických infocenter.

kapitola Nemovitý majetek:

-          36 717 tis. Kč;

-          koupě areálu v Heleníně;

-          koupě nemovitosti v obci a k.ú. Humpolec;

-          SPŠ Jihlava – oprava fasády;

-          Střední škola řemesel Třebíč – oprava kanalizace;

-          Střední škola stavební Třebíč – výměna otopných těles;

-          účelová investiční dotace městu Třebíč;

-          Domov důchodců Onšov – přístavba ubytovací části;

-          Krajský úřad kraje Vysočina – předprojektová a projektová příprava výstavby budovy D.

kapitola Informatika:

-          455 tis. Kč;

-          částka 99 tis. Kč je určena na pokračování projektu eParticipate;

-          částka 356 tis. Kč je určena na úhradu závazku vůči firmě NESS Czech s.r.o.

Další požadavek na rozdělení přebytku hospodaření je z kapitoly Regionální rozvoj, jde o částku 2 274 tis. Kč, která představuje nedočerpanou část dotací na Program obnovy venkova v roce 2007.

Další účty, které byly určeny k rozdělení jsou základní běžný účet EIB – úvěrový účet, základní běžný účet státního fondu životního prostředí a základní běžný účet školství.

 

K tomuto tématu se rozvinula krátká diskuse. Vladimír Novotný vznesl dotaz, zda by se nedalo využít areálu v Heleníně pro krajské policejní ředitelství, která mají vzniknout.

Miroslav Houška uvedl, že pro krajské policejní ředitelství, která mají být zřízena do roku 2012 bude využita budova, kde dříve sídlil okresní soud a státní zastupitelství. Areál v Heleníně bude použit buď pro rozšíření Střední uměleckoprůmyslové školy Helenín, nebo pro dílny Střední školy stavební Jihlava. Ministerstvo financí však doposud nedalo doložku k tomu, že objekt v Heleníně může být kraji Vysočina prodán.

Zdeněk Dobrý dodal, že z přebytku by mělo být placeno co nejméně. Nelíbí se mu přístup města Třebíč k účelové dotaci, kterou obdrželi a pozdě poslali vyúčtování. Problém má také s finančními prostředky vynakládanými na výstavbu budovy D krajského úřadu.

Miroslav Houška vysvětlil okolnosti kolem účelové dotace městu Třebíč.

Jaroslava Kopecká informovala o obci Ovesná Lhota, které byla v roce 2007 alokována dotace na územně-plánovací dokumentaci. Nedošlo k přecházení závazku do letošního roku, ale nebyly dodrženy podmínky smlouvy. Jde o požadavek na přebytek hospodaření ve výši 112 500 Kč.

 

Usnesení 001/01/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

rozdělení části přebytku hospodaření kraje Vysočina dle návrhu a jeho zapojení do rozpočtu roku 2008.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

 

Usnesení 002/01/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informace na úseku financí a rozpočtového hospodaření.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

3. Zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2007

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2007“.

Jaroslava Kopecká tento materiál okomentovala. Uvedla, že na zhodnocování má kraj Vysočina zhruba 40 milionů korun. Z materiálu je patrné, že od počátku roku přibyly cca 2 miliony korun. Po odečtení odměny firmě, která finanční prostředky spravuje, tak za rok 2007 došlo ke zhodnocení finančních prostředků zhruba o 2 miliony Kč, tj. 5,2% úroků ročně.

 

Usnesení 003/01/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o zhodnocení finančních prostředků kraje za rok 2007

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

4. Tvorba plánu kontrolní činnosti na rok 2008

Vladimír Novotný informoval o požadavku Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, který požaduje doplnění složení kontrolní skupiny ke kontrole Systém výkupu soukromých pozemků pod silnicemi 2. a 3. třídy krajem o dva členy finančního výboru. Navrhl nominovat pana Bohumila Kotlána a Tomáše Křišťana.

 

Usnesení 004/01/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

zapojení Bohumila Kotlána a Tomáše Křišťana do kontrolní skupiny Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

Zdeněk Dobrý navrhl provedení namátkové kontroly ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina, která by se týkala výběru a evidence poplatků.

 

Usnesení 005/01/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: Systém evidence a výběru poplatků v nemocnicích

Zahájení kontroly: 1. 4. 2008

Složení kontrolní skupiny: Vladimír Novotný, Zdeněk Dobrý, Vladislav Nechvátal

Vedoucí kontrolní skupiny: Vladimír Novotný

Kontrolovaná osoba: příspěvkové organizace kraje – nemocnice

Vedoucí kontrolované osoby: hejtman

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

5. Průběžná kontrola čerpání úvěru EIB za rok 2007

Členové finančního výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál:

-          „Průběžná kontrola čerpání úvěru EIB za rok 2007“.

Miroslav Houška informoval, že finanční prostředky, které zastupitelstvo kraje odsouhlasilo použít na opravu komunikací tak využity byly. Realizace byly provedeny včas. Vyfakturovány byly tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu.

Jaroslava Kopecká doplnila přehled jak úvěr probíhal. První tranže proběhla 15. 9. 2006, druhá tranže 15. 6. 2007. Úroky se začaly platit v roce 2007, k 15. 9. 2007 byly placeny úroky z obou tranží. Za rok 2007 bylo na úrocích zaplaceno celkem 6 503 347,23 Kč. Jistina se začne splácet až v roce 2008. Aktuální úroková sazba je 4,019%.

 

Usnesení 006/01/2008/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o průběžné kontrole čerpání úvěru EIB za rok 2007.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

 

 

6. Diskuse a různé

Byly stanoveny termíny jednání finančního výboru a to: 20. února 2008, 5. března 2008
a 30. dubna 2008, vždy od 9:00 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

 

7. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.

 

 

 

Vladimír Novotný v. r.

předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová dne 24. 1. 2008.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.3.2008 / 7.3.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze