Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 6/2002

22. srpen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina č. 6/2002

konaného dne 22. 8. 2002

 

Přítomni:

-          RNDr. Miloš Vystrčil – předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

-          Ing. Josef Toufar – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

-          Ing. Bohumil Hloušek - člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

-          Ing. Miloslav Zahrádka - člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

-          Ing. Miroslav Březina – místopředseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

-          Ing. Vladimír Paločko - člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

-          Petr Dvořák – pracovník majetkového odboru KrÚ;

-          Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ;

-          Ing. Michal Šulc – tajemník rozpočtové komise.

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání;

2.      Plnění příjmové části rozpočtu za období leden – červenec 2002 (vývoj daňových příjmů kraje);

3.      Čerpání výdajové části rozpočtu za období leden – červenec 2002;

4.      Informace o výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Zhodnocování peněžních prostředků a poskytnutí souvisejících služeb“;

5.      Příprava rozpočtu na rok 2003, příprava rozpočtového výhledu na roky 2004 – 2005 – metodika, návrh postupu, diskuse;

6.      Diskuse a různé;

7.      Závěr.

 

1. Zahájení jednání

            RNDr. Miloš Vystrčil, předseda rozpočtové komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání rozpočtové komise č. 6/2002, ten byl bez připomínek  schválen. Dle počtu přítomných členů prohlásil zasedání rozpočtové komise za usnášeníschopné.

 

2. Plnění příjmové části rozpočtu za období leden – červenec 2002 (vývoj daňových příjmů kraje)

            Členové komise s předstihem obdrželi podkladové pracovní materiály. Ing. Michal Šulc podrobně popsal plnění příjmů rozpočtu kraje za období 1-7/2002. Hovořil o běžných příjmech kraje. Zmínil se o vývoji daní z příjmů. Příjmy z úroků zhodnotil jako kladně se vyvíjející. Dále komentoval kapitálové a mimořádné (nerozpočtované) příjmy.

            Ing. Josef Toufar podrobně pohovořil o vývoji a regulaci DPH, interním dopadu vývoje DPH a kontrolní činnosti, vysokém procentu podvodné činnosti (největší oblasti v oblasti prodeje lehkých topných olejů a alkoholu), konkrétní výši nedoplatků, počtu dlužníků, celkové výši vratek. Konkrétně hovořil k materiálům, které obdrželi členové komise s předstihem. Jedná se o Informační bulletin (statistika, ekonomika, daně a nedoplatky) a Informace o plnění státního rozpočtu (vybrané údaje).

            RNDr. Miloš Vystrčil se dotázal na výběr  DPH na celních úřadech a jeho zohlednění ve výběru DPH na FÚ.

            Ing. Anna Krištofová se dotázala na celorepublikový vývoj výběru DPH, případně na možnost poskytnutí  výběrové křivky DPH za roky 2001 a 2002. Ing. Josef Toufar se vyjádřil, že tento souhrn je k dispozici na FÚ.

            Ing. Miroslav Březina se dotázal, zda-li se bude korigovat předpoklad celkového výnosu DPH. Ing. Josef Toufar popsal návrh řešení. RNDr. Miloš Vystrčil upozornil, že toto bude velkým problémem především malých obcí v kraji.

            Ing. Josef Toufar upozornil na možný negativní dopad záplav v České republice na vývoj výběru DPH.

 

3. Čerpání výdajové části rozpočtu za období leden – červenec 2002

Ing. Michal Šulc podrobně popsal čerpání výdajové části rozpočtu za období leden – červenec 2002. Uvedl, že výdaje jsou čerpány na 49%. Pohovořil o čerpání v jednotlivých kapitolách.

Konstatoval, že některé kapitoly byly dosud čerpány minimálně.

            Petr Dvořák upozornil, že k výraznému zvýšení kapitoly Komunální a územní rozvoj – výkup pozemků dojde v souvislosti s převodem dalších pozemků na kraj.

            Ing. Michal Šulc pohovořil o vnitřních rozpočtových opatřeních a metodice k těmto opatřením.

            Předseda požádal členy komise o vyjádření k minimální výši nespecifikované rezervy a k úpravě rozpočtu, tak aby odpovídal realitě a aby začli jednotlivý správci kapitol čerpat dle plánu. Otevřel diskusi.

 

Usnesení 006/06/2002/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

zachování nespecifikované rezervy ve výši minimálně 60 milionů Kč.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Usnesení 007/06/2002/RpčK

Rozpočtová komise Rady kraje Vysočina

doporučuje,

aby správci jednotlivých kapitol rozpočtu kraje uvedli pomocí vnitřního rozpočtového opatření do souladu předpokládané a skutečné výdaje v rámci položek jednotlivých kapitol.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

4. Informace o výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Zhodnocování peněžních prostředků a poskytnutí souvisejících služeb“

            Členové komise obdrželi v předstihu podkladové pracovní materiály – Zápis ze zasedání komise pro posouzení a hodnocení nabídek a Souhrn informací o jednotlivých zúčastěných subjektech. Ing. Michal Šulc informoval, že výběrová komise se sešla 5. 8. 2002 v počtu 7 členů. Bylo osloveno 9 subjektů, z toho 5 bank a 4 společnosti zabývající se profesionální správnou aktiv – z toho 2 společnosti podaly nabídku společně a 1 společnost nabídku nepodala. Hodnocení bylo provedeno bodovou metodou, kdy bylo stanoveno 8 kritérií hodnocení a váhy jednotlivých kritérií. Komise shledala jako nejvýhodnější nabídku společnosti SI Asset Management, a.s. Ing. Michal Šulc uvedl, že výsledky výběrového řízení budou předloženy k projednání Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

5. Příprava rozpočtu na rok 2003, příprava rozpočtového výhledu na roky 2004 – 2005 – metodika, návrh postupu, diskuse

            RNDr. Miloš Vystrčil uvedl, že příprava rozpočtu na rok 2003 už probíhá. Pohovořil o problémech, které budou při tvorbě rozpočtu a komplikacích způsobených přechodem zařízení a kompetencí z OkÚ.

            Ing. Anna Krištofová se podrobně vyjádřila k této problematice. Zmínila informaci, že procento daňové výnosnosti nebude zřejmě upravováno (nedojde k novele zákona, řešení dotačním způsobem). Uvedla, že rozpočtový výhled nelze v tuto chvíli konkrétně stanovit.

            RNDr. Miloš Vystrčil přislíbil, že poté co budou k dispozici návrh první verze rozpočtu na rok 2003 a rozpočtového výhledu, tak je poskytne k dispozici členům rozpočtové komise.

 

6. Diskuse a různé

            RNDr. Miloš Vystrčil poděkoval Ing. Josefu Toufarovi za materiál Informační bulletin. Ing. Josef Toufar se podrobně vyjádřil k tomuto materiálu, informoval o jeho obsahu, významu a přínosu. Hovořil o mezikrajovém a meziokresním srovnání některých statistických údajů

            RNDr. Miloš Vystrčil se zmínil o chystaném informačním setkání se starosty obcí – v současné době se připravují podklady, termín semináře se předpokládá na začátek října 2002.

 

7. Závěr

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast s tím, že termín, místo konání a program zasedání rozpočtové komise č. 7/2002 budou upřesněny na pozvánce.

 

 

                                                                                  RNDr. Miloš Vystrčil v. r.

                                                                                  předseda Rozpočtové komise

                                                                                       Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise Rady kraje Vysočina dne 22. 8. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 22. 8. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.8.2002 / 27.8.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze