Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 27/2002

20. srpen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2002, konaného dne 20. srpna 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2002

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 20. 8. 2002

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a přednesl návrh programu jednání.

Návrh program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2002
 2. Žádost o spolupráci s krajem Vysočina při realizaci projektu RCVD
 3. Návrh na změnu platu ředitelů galerií zřizovaných krajem Vysočina
 4. Darování pozemkuv k. ú. a obci Mikulovice
 5. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
 6. Veřejná zakázka „Stavební úpravy dvora, vybudování zázemí pro VO, vč. vybavení učebními pomůckami – ZUŠ Pelhřimov“
 7. Směna pozemků v k. ú. a obci Svatoslav
 8. Žádost o bezúplatný převod nemovitého majetku České republiky, v příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany ČR na kraj Vysočinu
 9. Žádost obce Sloupno o poskytnutí půjčky
 10. Žádost obce Žirov o poskytnutí finančního příspěvku
 11. Veřejná zakázka na stavbu „Silnice II/360 Oslavička – sesuv“ – výběr zhotovitele stavby
 12. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 1. stavba“
 13. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 14. Darování pozemku v k. ú. Šebkovice, k. ú. Milatice a obci Šebkovice
 15. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 16. Darování části kanalizace v k. ú. a obci Polná
 17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 18. Výkup pozemku v k. ú. a obci Rybné
 19. Prodej pozemku v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice
 20. Souhlas se stavbou chodníků, sjezdů a rozšířením silnice II/360 a darování části pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 21. Souhlas s úpravami silnic I/19, II/357 a III/35733 souvisejícími s realizací stavby supermarketu PENNY MARKET v Bystřici nad Pernštejnem
 22. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár, k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou
 23. Návrh rozpočtového opatření
 24. Změna data účinnosti odvolání ředitele Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760 a změna data účinnosti jmenování nového ředitele na základě výsledku konkurzního řízení
 25. Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů
 26. Žádost o provedení rozpočtového opatření
 27. Žádost o provedení rozpočtového opatření
 28. Změna rozpočtu kraje, přestavba objektu Dolní 3, Žďár nad Sázavou
 29. Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje k 1. lednu 2003
 30. Veřejná zakázka – „Dodatečné vybavení sídla kraje Vysočina nábytkem“
 31. Zveřejnění záměru pronajmout prostory pro provozování bufetu v sídle kraje
 32. Návrh územního uspořádání Krajského úřadu kraje Vysočina od 1. 1. 2003
 33. Rozprava členů rady

Navržený program byl schválen 9 hlasy.

K zápisu z jednání rady kraje č. 26/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2. Žádost o spolupráci s krajem Vysočina při realizaci projektu RCVD

            A. Štěrbová podala radě kraje informaci k předloženému materiálu a přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

V průběhu jednání odešel M. Vystrčil.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 437/27/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s navázáním spolupráce se vzdělávací společností ABS Wyda v rámci projektu RCVD a

ukládá

odboru regionálního rozvoje a odboru školství, mládeže a sportu – oddělení koncepce vzdělávání průběžně se podílet na jednotlivých činnostech při realizaci projektu.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor školství, mládeže a sportu – oddělení koncepce vzdělávání

termín: po dobu trvání projektu

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-02, RK-27-2002-02pr1; RK-27-2002-02pr2

 

3. Návrh na změnu platu ředitelů galerií zřizovaných krajem Vysočina

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh na změnu platu ředitelů galerií zřizovaných krajem Vysočina a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišel M. Vystrčil.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 438/27/2002/RK

Rada kraje

Rada kraje

stanovuje

·     platPhDr. Josefu Chalupovi, řediteli Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, dle přílohy 1 materiálu RK-27-2002-03, s účinností od 1. 7. 2002 a dle přílohy 2 materiálu RK-27-2002-03, s účinností od 1. 8. 2002;

·     PhDr. Jiřímu Hylišovi, řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, dle přílohy 3 materiálu

RK-27-2002-03, s účinností od 1. 8. 2002 a

·     Haně Novákové, ředitelce Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, dle přílohy 4 materiálu RK-27-2002-03, s účinností od 1. 8. 2002.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: do 31. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-03; RK-27-2002-03pr1-4

 

4. Darování pozemku v k. ú. a obci Mikulovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru darovat část pozemku v k. ú. a obci Mikulovice a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 439/27/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Mikulovice část pozemku par. č. 1/3 v k. ú. a obci Mikulovice zastavěnou chodníkem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-04

 

5. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost města Telč ve věci darování nemovitého majetku z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 440/27/2002/RK

Rada kraje

podporuje

záměr města Telče na umístění pracovišť vysokých škol v Telči;

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina darovat budovu č. p. 3 postavenou na pozemku st. par. č. 10 a pozemek st. par. č. 10 v k. ú. a obci Telč městu Telč a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování budovy č. p. 3 postavené na pozemku st. par. č. 10 a pozemku st. par. č. 10 v k. ú. a obci Telč městu Telč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22. 8. 2002, 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-05

 

6. Veřejná zakázka „Stavební úpravy dvora, vybudování zázemí pro VO, vč. vybavení učebními pomůckami – ZUŠ Pelhřimov“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 441/27/2002/RK

Rada kraje

bere na vědomí

rozhodnutí hejtmana kraje o nejvhodnější nabídce podané ve veřejné zakázce „Stavební úpravy dvora, vybudování zázemí pro VO, vč. vybavení učebními pomůckami – ZUŠ Pelhřimov“, kterou je nabídka podaná firmou STATUS stavební, a. s., Nádražní 998, Humpolec.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-06; RK-27-2002-06pr2

 

7. Směna pozemků v k. ú. a obci Svatoslav

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 442/27/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s realizací stavby chodníku na částech pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr par. č. 2586/1 a par. č. 2608/1 a na pozemku par. č. 2608/1 v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav a

schvaluje

·     zahájení jednání s obcí Svatoslav o směně pozemků;

·     zveřejnění záměru bezúplatné směny částí pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr par. č. 2586/1 a par. č. 2608/1 a pozemku 2608/1 v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav ve vlastnictví kraje Vysočina za části pozemků par. č. 71/1 a par. č. 2610/15 v k. ú. Svatoslav a obci Svatoslav u Třebíče ve vlastnictví obce Svatoslav.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-07

 

8. Žádost o bezúplatný převod nemovitého majetku České republiky, v příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany ČR na kraj Vysočinu

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost týkající se bezúplatného převodu nemovitého majetku z vlastnictví České republiky v příslušnosti hospodaření ministerstva obrany do vlastnictví kraje Vysočina a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 443/27/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

předložení žádosti o bezúplatný převod nemovitého majetku vedeného v centrální evidenci pod CE: 06-13-16 Kasárna Otakara Jaroše z vlastnictví České republiky v příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany do vlastnictví kraje Vysočina ve veřejném zájmu s využitím pro zajištění veřejné správy v kraji Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-08

 

9. Žádost obce Sloupno o poskytnutí půjčky

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Sloupno ve věci poskytnutí půjčky na výstavbu veřejného osvětlení v obci a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 444/27/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Sloupno o poskytnutí půjčky na výstavbu veřejného osvětlení v obci.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-09

 

10. Žádost obce Žirov o poskytnutí finančního příspěvku

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obec Žirov ve věci poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí nákladů spojených s opravou havarijního stavu vodojemu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišel V. Kodet.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 445/27/2002/RK

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Žirov o poskytnutí dotace na rekonstrukci vodojemu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-10

 

11. Veřejná zakázka na stavbu „Silnice II/360 Oslavička – sesuv“ – výběr zhotovitele stavby

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

Rada kraje vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala návrh usnesení.

Usnesení 446/27/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby „Silnice II/360 Oslavička – sesuv“ je nabídka podaná uchazečem AGSTAV TŘEBÍČ a. s., Hrotovická 1184, 674 47 Třebíč, a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-11

 

12. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby „II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 1. stavba“

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele 1. části stavby „II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 1 stavba“.

P. Pospíchal navrhl radě kraje zařadit do seznamu zájemců firmu „Stavby silnic a železnic a. s., provozní jednotka 2, Brněnská 65, 586 01 Jihlava“.

Rada kraje návrh akceptovala a v seznamu zájemců byla firma „SWIETELSKY stavební s. r. o., Pelhřimov“ nahrazena výše uvedenou firmou.

Dále rada kraje jmenovala složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek a přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 447/27/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     v souladu s § 49 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na zhotovitele stavby „II/360 Velké Meziříčí-obchvat, 1. stavba“ dle přílohy 1 materiálu RK-27-2002-12;

·     seznam zájemců o veřejnou zakázku, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle upravené přílohy 2 materiálu RK-27-2002-12;

jmenuje

·     komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení dle doplněné přílohy 3 materiálu

RK-27-2002-12a

ukládá

·     odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání v navržených termínech dle přílohy 1 materiálu RK-27-2002-12.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-12; RK-27-2002-12pr1; RK-27-2002-12pr2; RK-27-2002-12pr3

 

13. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na delegování zástupců zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodavatele ošetřování části silniční sítě I., II. a III. třídy vypsané Správou a údržbou silnic Třebíč.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 448/27/2002/RK

Rada kraje

deleguje

Ing. Marii Černou, RNDr. Petra Pospíchala a Ing. Ivanu Ševecovou jako zástupce zřizovatele, Stanislava Mastného a Ladislava Péťu a Ing. Miroslava Stejskala jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na dodavatele ošetřování části silniční sítě I., II. a III. třídy chemickým a inertním materiálem včetně prohrnování pro zajištění sjízdnosti silnic v zimním období 2002/2003 vypsané Správou a údržbou silnic Třebíč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-13

 

14. Darování pozemku v k. ú. Šebkovice, k. ú. Milatice a obci Šebkovice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru darovat část pozemku v k. ú. Šebkovice, k. ú. Milatice a obci Šebkovice a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 449/27/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat obci Šebkovice část pozemku par. č. 705/1 v k. ú. a obci Šebkovice a část pozemku par. č. 267/1 v k. ú. Milatice a obci Šebkovice zastavěné chodníkem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-14

 

15. Darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru darovat část pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 450/27/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat část pozemku parc. č. 140 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem včetně budovy čp. 405 postavené na pozemku parc. č. 140 městu Bystřice nad Pernštejnem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-15

 

16. Darování části kanalizace v k. ú. a obci Polná

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru darovat část kanalizace v k. ú. a obci Polná a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 451/27/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru darovat část kanalizace v délce 62 m v k. ú. a obci Polná v ulici Malá Cihelna městu Polná.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-16

 

17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru prodat pozemek v k. ú. a obci Havlíčkův Brod a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 452/27/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodat pozemek par. č. 3471 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-17

 

18. Výkup pozemku v k. ú. a obci Rybné

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 453/27/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se zahájením jednání s Františkem Varhaníkem o výkupu pozemku par. č. 784/24 v k. ú. Rybné za cenu stanovenou zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování nemovitostí a změně některých zákonů, v platném znění a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 279/1997 Sb., v platném znění.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: srpen 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-18

 

19. Prodej pozemku v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru prodat části pozemku v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešel V. Kodet.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 454/27/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části pozemku par. č. 2986/1 v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-19

 

20. Souhlas se stavbou chodníků, sjezdů a rozšířením silnice II/360 a darování části pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru darovat část pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání odešli A. Štěrbová, M. Vystrčil.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 455/27/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

se stavbou chodníků, sjezdů a rozšířením silnice II/360na pozemku par. č.3916/1 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě a

schvaluje

zveřejnění záměru darovat část pozemku par. č. 3916/1 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, která bude zastavěna chodníky a sjezdy, městu Nové město na Moravě.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-20

 

21. Souhlas s úpravami silnic I/19, II/357 a III/35733 souvisejícími s realizací stavby supermarketu PENNY MARKET v Bystřici nad Pernštejnem

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišel M. Vystrčil.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 456/27/2002/RK

Rada kraje

souhlasí

s úpravami silnic I/19, II/357 a III/35733 souvisejícími s realizací stavby supermarketu PENNY MARKET v Bystřici nad Pernštejnem dle materiálu RK-27-2002-21.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-21

 

22. Darování pozemků v k. ú. Město Žďár, k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zveřejnění záměru darovat pozemky v k. ú. Město Žďár, k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišel V. Kodet.

Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 457/27/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·     dokončení jednání o vzájemném bezúplatném převodu pozemků mezi krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-27-2002-22;

·     zveřejnění záměru darovat pozemky par. č. 312 o výměře 1975 m2, par. č. 352 o výměře 1965 m2, par. č. 3778 o výměře 1343 m2, par. č. 3779 o výměře 2095 m2, par. č. 3822 o výměře 751 m2, par. č. 3831 o výměře 430 m2, par. č. 3960 o výměře 388 m2, par. č. 3964 o výměře 2312 m2, par. č. 3974 o výměře 2072 m2, par. č. 4005 o výměře 1979 m2, par. č. 5288 o výměře 387 m2, par. č. 5293 o výměře 941 m2, par. č. 5590 o výměře 1356 m2, par. č. 5821 o výměře 347, par. č. 5824 o výměře 1192 m2, par. č. 5838 o výměře 581 m2, par. č. 5856 o výměře 3959 m2, par. č. 6166 o výměře 103 m2, par. č. 6873 o výměře 9 m2, vše v k. ú. Město Žďár a pozemek par. č. 729 o výměře 1430 m2 v k. ú. Zámek Žďár a všechny v obci Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků par. č. 312 o výměře 1975 m2, par. č. 352 o výměře 1965 m2, par. č. 3778 o výměře 1343 m2, par. č. 3779 o výměře 2095 m2, par. č. 3822 o výměře 751 m2, par. č. 3831 o výměře 430 m2, par. č. 3960 o výměře 388 m2, par. č. 3964 o výměře 2312 m2, par. č. 3974 o výměře 2072 m2, par. č. 4005 o výměře 1979 m2, par. č. 5288 o výměře 387 m2, par. č. 5293 o výměře 941 m2, par. č. 5590 o výměře 1356 m2, par. č. 5821 o výměře 347, par. č. 5824 o výměře 1192 m2, par. č. 5838 o výměře 581 m2, par. č. 5856 o výměře 3959 m2, par. č. 6166 o výměře 103 m2, par. č. 6873 o výměře 9 m2 vše v k. ú. Město Žďár a pozemku par. č. 729 o výměře 1430 m2 v k. ú. Zámek Žďár a všechny v obci Žďár nad Sázavou městu Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 8. 2002, 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-22

 

23.  Návrh rozpočtového opatření

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu a přednesl návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 458/27/2002/RK

Rada kraje

zvyšuje

odvod z investičního fondu SÚS Žďár nad Sázavou na rok 2002 do rozpočtu kraje stanovený usnesením rady kraje 388/24/2002/RK o 330 tis. Kč a

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit uvolnění investičních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina ve výši 1 830 tis. Kč na stavbu mycí linky ve středisku Velké Meziříčí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 24. 9. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-23

 

24.  Změna data účinnosti odvolání ředitele Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760 a změna data účinnosti jmenování nového ředitele na základě výsledku konkurzního řízení

A. Štěrbová informovala radu kraje o předloženém materiálu a přednesla návrh usnesení.

V průběhu jednání odešla M. Matějková.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 459/27/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

změnu termínu účinnosti odvolání z funkce ředitele Gymnázia, Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760, pana Jaroslava Kotlána ze dne 19. 8. 2002 na 30. 8. 2002 a změnu termínu jmenování nového ředitele pana Mgr. Miloslava Císaře ze dne 19. 8. 2002 na 30. 8. 2002 v usnesení 405/26/2002/RK.

odpovědnost: vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

termín: 20. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-24; RK-27-2002-24pr1; RK-27-2002-24pr2

 

25.  Změny ve financování - dotace na souvislé opravy silnic II. a III. třídy a mostů

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informoval radu kraje o předloženém materiálu a přednesl návrh usnesení.

V průběhu jednání přišla M. Matějková a odešel T. Hermann.

Na základě připomínek a návrhů, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s majetkovým odborem najít technické řešení financování neinvestičních akcí a upravený materiál předložit na příštím jednání rady kraje.

 

26.  Žádost o provedení rozpočtového opatření

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje žádost města Polná ve věci poskytnutí finančního příspěvku na řešení havarijního stavu silnice II/351 v Polné.

V průběhu jednání přišel T. Hermann.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek a návrhů, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s majetkovým odborem najít technické řešení financování silnice II/351 v Polné a upravený materiál předložit na příštím jednání rady kraje.

 

27.  Žádost o provedení rozpočtového opatření

Z. Šálek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje žádost města Třebíč o poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci silnice II/360 v Třebíči.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek a návrhů, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s majetkovým odborem vyjasnit financování rekonstrukce v Třebíči a upravený materiál předložit na příštím jednání rady kraje.

 

28.  Změna rozpočtu kraje, přestavba objektu Dolní 3, Žďár nad Sázavou

A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženém materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Na základě připomínek a návrhů, které vyplynuly z diskuse, rada kraje doporučila odboru ekonomickému ve spolupráci s majetkovým odborem materiál dopracovat a předložit jej na příštím jednání rady kraje.

 

29.  Návrh na navýšení počtu zaměstnanců kraje k 1. lednu 2003

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky krajského úřadu, podala radě kraje podrobné informace k předloženému materiálu.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Z jednání se omluvil V. Kodet.

Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 460/27/2002/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu k 1. 1. 2003 na 344 zaměstnanců.

odpovědnost: ředitelka krajského úřadu

termín: 20. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-29, RK-27-2002-29pr1

 

30.  Veřejná zakázka – „Dodatečné vybavení sídla kraje Vysočina nábytkem“

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky krajského úřadu, informovala radu kraje o předloženém materiálu a přednesla návrh usnesení.

Na jednání se dostavil V. Kodet.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 461/27/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, zadání veřejné zakázky formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky na „Dodatečné vybavení sídla kraje Vysočina nábytkem“ dle příloh 1 a 2 materiálu RK-27-2002-30 a

ukládá

sekretariátu ředitele zajistit realizaci veřejné zakázky na základě schváleného zadání a v navržených termínech dle příloh 1 a 2 materiálu RK-27-2002-30.

odpovědnost: sekretariát ředitelky krajského úřadu

termín: dle schválených termínů

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-30

 

31.  Zveřejnění záměru pronajmout prostory pro provozování bufetu v sídle kraje

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky krajského úřadu, informovala radu kraje o předloženém materiálu a přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 462/27/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

zveřejnění záměru kraje Vysočina pronajmout nebytové prostory dle přílohy 1 materiálu
RK-27-2002-31.

odpovědnost: sekretariát ředitelky krajského úřadu

termín: 20. 8. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

Zdrojové materiály: RK-27-2002-31; RK-27-2002-31pr1

 

32.  Návrh územního uspořádání Krajského úřadu kraje Vysočina od 1. 1. 2003

E. Šarapatková, vedoucí sekretariátu ředitelky krajského úřadu, informovala radu kraje o předloženém materiálu a přednesla návrh usnesení.

K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse rada kraje doporučila E. Šarapatkové materiál upravit a předložit jej na příštím jednání rady kraje.

 

33. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil jednání rady kraje č. 27/2002 s tím, že další zasedání se bude konat dne 27. 8. 2002., v 9.00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

 

 

                                                                                                František DOHNAL

           hejtman kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání rady kraje č. 27/2002 dne 20. srpna 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 20. 8. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.8.2002 / 19.5.2006

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze