Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 7/2002

21. srpen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy

Rady kraje Vysočina č. 7/2002

konaného dne 21. 8. 2002

 

 

Přítomni:

-          PaedDr. Jaroslav Ptáček – předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Mgr. Miroslav Lhotka – člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          PhDr. Markéta Hejkalová - členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Simona Kadlecová - členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Ing. Alois Koukola, Csc. - člen Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Zdeňka Marková - členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Jana Skálová - členka Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

-          Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

-          Václav Brabec – administrátor internetových stránek kraje Vysočina

 

 

Navržený program jednání:

  1. Zahájení jednání;
  2. Webové stránky kraje Vysočina;
3.      Výsledky grantových programů; příprava dalších grantových programů;
  1. Mapování příčin odstředivých tendencí v rámci kraje Vysočina;
  2. Diskuse a různé;
  3. Závěr.

 

 

1. Zahájení jednání

            PaedDr. Jaroslav Ptáček, předseda komise pro vnější vztahy, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání, ten byl všemi přítomnými členy komise schválen. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

            PaedDr. Jaroslav Ptáček poskytl všem přítomným informativní materiál týkající se oslav 750. výročí založení žďárského cisterciáckého kláštera. Krátce pohovořil o programu oslav.

 

 

2. Webové stránky kraje Vysočina

            Václav Brabec informoval o současném stavu webových stránek kraje Vysočina, objasnil svoji funkci, konstatoval, že dle jeho názoru nejsou tyto stránky ve vyhovujícím stavu. Jeho hlavním cílem je webové stránky co nejvíce přiblížit a přizpůsobit občanovi. Hovořil o struktuře stránek, navigaci a pohybu po stránkách.

            PhDr. Markéta Hejkalová se dotázala na internetovou propagaci na akce podpořené z Fondu Vysočiny. Václav Brabec objasnil vizi kraje v této oblasti. Popsal jak postupovat při žádosti o zveřejnění či propagaci nejrůznějších akcí.

            Předseda komise pohovořil o možnosti přínosu komise pro vnější vztahy v této oblasti.

            Zdeňka Marková konstatovala, že internetové stránky kraje by neměly být příliš často měněny. Dále uvedla, že tyto stránky by neměly suplovat internetové stránky informačních center městských úřadů.

            Mgr. Miroslav Lhotka vnesl dotazy, kdo rozhoduje o zařazování a výběru akcí na webové stránky, jakým způsobem byla vybrána firma zajišťující provoz webových stránek. Václav Brabec sdělil, že pravomoc zařazování akcí není v tuhle chvíli pevně dána – akce jsou zařazovány na základě spolupráce oddělení vnějších vztahů a odboru kultury a památkové péče.

            Phdr. Markéta Hejkalová konstatovala, že by na internetových stránkách mělo být zveřejněno co nejvíce akcí. Václav Brabec poukázal na databázi akcí, která je k dispozici na internetových stránkách kraje Vysočina a je přístupná všem občanům kraje.

            Následovala praktická ukázka webových stránek kraje Vysočina s podrobným vysvětlujícím komentářem Václava Brabce a rozsáhlou diskusí členů komise.

 

Úkol:

Přizvat na zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 8/2002 Václava Brabce, správce webových stránek.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: 25. září 2002 (zasedání komise pro vnější vztahy č. 8/2002)

 

Úkol:

Předložit koncepci obsahu a správy webových stránek kraje Vysočina.

Odpovědnost: Václav Brabec

Termín:25. září 2002 (zasedání komise pro vnější vztahy č. 8/2002)

 

 

3. Výsledky grantových programů; příprava dalších grantových programů

Členové komise obdrželi v předstihu pracovní materiál k tomuto bodu – souhrn a vyhodnocení grantových programů. Ing. Tomáš Hermann pohovořil k této problematice. Informoval, že nejvíce žádostí bylo zasláno na grantové programy Drobná údržba sportovišť a Sport pro všechny. Na základě velké poptávky došlo k malému procentu uspokojení žádostí. Díky velkému zájmu veřejnosti se uvažuje o vyhlášení dalších grantových programů se sportovním zaměřením. Grantový program Obce na síti uspokojil všechny obdržené žádosti v plné výši. Dále Ing. Tomáš Hermann krátce hovořil o celkovém systému podávání a vyhodnocování podaných žádostí. Informoval o setkání 30. 7. 2002, kde se sešli předsedové řídících výborů a tvůrci grantových programů, aby zpětně zhodnotili dosavadní průběh. Tlumočil odezvy občanů a žadatelů. Především hovořil o struktuře žádostí a souvislost s EU. Obecně konstatoval, že zájem o grantové programy byl velký.

            Mgr. Miroslav Lhotka velice kladně zhodnotil grantovou politiku kraje Vysočina. V této souvislosti se vyjádřil i k odstředivým tendencím v kraji Vysočina. Především vyzdvihl grantový program Obce na síti a zdůraznil jeho význam a přinos pro kraj Vysočina, vyzdvihl jeho přínos pro řešení odstředivých tendencí v kraji Vysočina.

            Členové komise diskutovali o průběhu a vyhodnocení grantových programů a vyjádřili podporu grantové politice kraje.

 

 

4. Mapování příčin odstředivých tendencí v rámci kraje Vysočina

            Ing. Tomáš Hermann konstatoval, že tento bod byl zařazen do programu jednání na základě schváleného plánu činnosti komise pro vnější vztahy. Členové komise obdrželi s předstihem podkladový pracovní materiál – dopis hejtmana kraje institucím v oblasti Podoubraví (oblast odstředivých tendencí). Ing. Tomáš Hermann tlumočil reakce, které kraj obdržel na výše zmíněné dopisy. Sdělil, že do konce sprna 2002 bude vyhotoven sumář těchto reakcí, poté bude následovat jednání představitelů kraje s obcemi z oblasti Podoubraví, kde budou předloženy výsledky sumáře. Vyhrocení tohoto problému se očekává v komunálních volbách na podzim letošního roku. Požádal členy komise o připomínky a návrhy.

            Simona Kadlecová vznesla dotaz, zda byl proveden seriozní průzkum veřejnému mínění. Ing. Tomáš Hermann konstatoval, že nikoliv.

            PhDr. Markéta Hejkalová uvedla obdobné zkušenosti z Finska. Tlumočila subjektivní vnímání této problematiky.

            Jana Skálová vyzdvihla především problém dopravního spojení a nutnost informovanosti občanů.

            Simona Kadlecová vyzdvihla nutnost kvalitní a dostatečné komunikace a informovanosti.

            Ing. Alois Koukola, CSc. zhodnotil rozhodnutí vlády o rozdělení krajů jako nevyhovující, které nectilo historické tradice. Jako jeden z nejdůležitějších sjednocujících prvků uvedl sportovní činnost.

Ing. Tomáš Hermann poděkoval za příspěvky členů komise a na základě těchto názorů vyhotovit materiál (leták) sloužící ke zlepšení informovanosti občanů.

            Diskutovalo se o obsahu a možnostech informativního materiálu (letáku). PhDr. Markéta Hejkalová navrhla využití změny telefonních čísel.

            Ing. Tomáš Hermann konstatoval, že v souvislosti s grantovou politikou je možno granty směřovat i cíleně, nejen globálně. Byla vznesena na toto téma diskuse.

 

Úkol :

Zamyslet se nad obsahem grantového programu zacíleného k potlačení odstředivých tendencí v kraji Vysočina.a soudržnosti kraje.

Odpovědnost: členové komise pro vnější vztahy

Termín: 25. září 2002 (zasedání komise pro vnější vztahy č. 8/2002)

 

 

5. Diskuse a různé

            Předseda vznesl návrh, aby se každého zasedání komise pro vnější vztahy zúčastnila Ing. Jitka Svatošová, pracovnice oddělení vnějších vztahů, a přednesla krátký příspěvek o činnosti oddělení vnějších vztahů. Členové komise daný návrh akceptovali a požádali Ing. Tomáše Hermanna, aby tuto žádost tlumočil vedoucímu sekretariátu hejtmana.

 

 

6. Závěr

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání komise pro vnější vztahy č. 8/2002 na středu 25. září 2002 v 9:30 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

 

                                                                         PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

                                                                       předseda Komise pro vnější vztahy

                                                                                  Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 21. 8. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 21. 8. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.8.2002 / 3.10.2002

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze